งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เกณฑ์ประเมินสื่อ. 2 Advertising < | > Public Relations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เกณฑ์ประเมินสื่อ. 2 Advertising < | > Public Relations."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เกณฑ์ประเมินสื่อ

2 2 Advertising < | > Public Relations

3 3 Public Relations (1)image (2)activity & events (culture – ceremony) (3)campaign (public – politic) Brand broadcast Awareness --> shift attitude Join --> shift behavior --> change life style

4 4 Advertising (1)product (2)Service & item (product / rdo / tv / event) (3)campaign (business) Awareness--> acceptance --> trial --> brand user Interest--> looking, --> reading, --> tangibility Decision --> corporate --> consume

5 5 เปรียบเทียบ PR. AD. และ IMC เป็นส่วนประกอบของ สินค้า เป็นสินค้า (มีแผนโฆษณา) เป็นบริการ มิใช่ สินค้า ลักษณะ งบประมาณตามแผนงบประมาณสูงงบประมาณน้อยงบประมาณ หวังผลตามแผนหวังผลระยะสั้นหวังผลระยะยาวประเมินผล จำเป็นต้องออกสื่อใช้ Mediaไม่ต้องใช้ Mediaสื่อ เพื่อเพิ่มยอดขาย + กำไรเพื่อยอดขายเพื่อ Imageวัตถุประสงค์ Integrated Marketing Communication AdvertisingPublic RelationsTarget

6 6 ลักษณะ การโฆษณา Advertising (1)การเสนอขาย ผ่านสื่อต่างๆ (2)มิใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นธุรกิจ ข่าวสาร ผ่านสื่อมวลชน (3) การส่งเสริมการขาย สินค้า บริการ กิจกรรมสาธารณะ (4) เสียค่าใช้จ่าย (5) มีผู้อุปถัมภ์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น Public Relations and Advertising

7 7 รูปแบบการโฆษณา Advertising -การโฆษณาตรง ผ่านสื่อเคลื่อนไหว -การโฆษณาแอบแฝง -การโฆษณาผ่านสื่อ broadcast (สื่อสารมวลชน) -การโฆษณาผ่าน new media / social media / media network -word of mouth Propaganda ใช้สื่อ เช่นเดียวกับ Advertising แต่หวังผล การเปลี่ยนแปลงความ เชื่อ ของประชาชน โดยไม่คำนึงถึงหลักจิรยธรรม และจรรยาบรรณ Advertising & Propaganda

8 8 ผู้รับสาร (receivers) สาร (message) สื่อ (media) ช่องทาง ส่ง (channel) ผู้ส่ง สาร (sender)

9 9 ผู้รับสาร (receivers) สาร (message) สื่อ (media) ช่องทาง ส่ง (channel) ผู้ส่ง สาร (sender)

10 10 A. marketing mix: 6P Product : design, technology, usefulness, conveniences, value, quality, packaging, branding, accessories, warranties Price : strategies, psychological, skimming price, cost-plus, penetration เกณฑ์ประเมินสื่อ

11 11 Product : Price : Place : retail, wholesale, mail /e-mail order, direct sales, peer to peer, multi-channel Promotion : special offers, ad., user trials, direct mailing, free gifts, competitions, joint ventures เกณฑ์ประเมินสื่อ A. marketing mix: 6P

12 12 Product : Price : Place : Promotion : People : employee, management, culture, customer service Process & environment: entanglement services-product, CSR, after consumes behaviors เกณฑ์ประเมินสื่อ A. marketing mix: 6P

13 13 PR.&P : public relations, publicity AD. : Advertising SP: sale promotion PS: personal selling DM: direct marketing Word of mouth: Campaign: / agenda setting / propaganda เกณฑ์ประเมินสื่อ B. communication tools:

14 14 text:head – sub head detail – effect-feedback-interactive picture: product & logo background: color shade, solid-transparent-contrast-hue, pattern font: standard, design CSR:วัสดุสื่อ (green, recycle, ทนทาน-ชั่วคราว) ระบุการรณรงค์ เพื่อวินัยสังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม พฤติกรรมหลังการบริโภค เกณฑ์ประเมินสื่อ C. art & aesthetics style:

15 15 4P:Product Price Place Promotion tools: PR. AD. SP. PS. DM. W/M. style: text picture BG font CSR ให้นักศึกษา ช่วยกันประเมิน โปสเตอร์ต่อไปนี้ ว่า เข้าเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร สรุป... เกณฑ์ประเมินสื่อ A.B.C

16 16 Product Price Place Promotion PR. AD. SP. PS. DM. W/M. text picture BG font CSR เกณฑ์ประเมินสื่อ A.B.C

17 17 Product Price Place Promotion PR. AD. SP. PS. DM. W/M. text picture BG font CSR เกณฑ์ประเมินสื่อ A.B.C


ดาวน์โหลด ppt 1 เกณฑ์ประเมินสื่อ. 2 Advertising < | > Public Relations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google