งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Information Science 1 ศท.1401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารนิเทศ ศศ.11110 สารนิเทศเบื้องต้น Introduction to Information Science.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Information Science 1 ศท.1401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารนิเทศ ศศ.11110 สารนิเทศเบื้องต้น Introduction to Information Science."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Information Science 1 ศท.1401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารนิเทศ ศศ.11110 สารนิเทศเบื้องต้น Introduction to Information Science

2 2 1.ศึกษา ความหมาย ความสำคัญ: ของสารสนเทศ ต่อบุคคล ชุมชน และ สังคม หรือ องค์กร 2.ประวัติ และ วิวัฒนาการ ของสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.การเข้าถึงสารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศ และ แหล่ง ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.การเลือกใช้เครื่องมือ ช่องทาง ในการสืบค้น รับ-ส่ง สารสนเทศ นักศึกษา สามารถเลือกใช้ เครื่องมือ ช่องทาง ในการสืบค้น ศึกษาค้นคว้า การจัดทำ ระบบสารนิเทศ ของบุคคล ชุมชน สังคม หรือ องค์กร เพื่อเผยแพร่ สารสนเทศดังกล่าว สู่โลก ออนไลน์ วัตถุประสงค์ รายวิชา

3 Introduction to Information Science 3 Information System

4 Introduction to Information Science 4 ระบบสารสนเทศ หรือ IS (information system) -การทำงาน ของระบบ คอมพิวเตอร์ (hardware & software) และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (network) -ผู้ใช้ประโยชน์ คือ user, organization ใช้ database (data + algorithm) -ระบบข้อมูล เกิดและพัฒนา พร้อมกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CIS = Computer science) บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

5 Introduction to Information Science 5 บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ Computer scienceISBusiness - Manager

6 Introduction to Information Science 6 บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

7 Introduction to Information Science 7 ระบบสารสนเทศ หรือ IS (information system) -ส่วนของระบบ เช่น คลังข้อมูล (data warehouses) การวางแผนทรัพยากรองค์กร ( enterprise resource planning ) ระบบองค์กร ( enterprise systems ) ระบบผู้เชี่ยวชาญ ( expert systems ) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( geographic information system ) สำนักงานอัตโนมัติ ( office automation ) บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

8 Introduction to Information Science 8 ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ (MIS) -ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (decision support systems) -ทรัพยากร และ การจัดการคน งาน -การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: enterprise resource planning) -การจัดการประสิทธิภาพขององค์กร (EPM: Enterprise Performance Management) -การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (SCM: supply chain management) -การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM: customer relationship management), -การบริหารจัดการโครงการ (project management) บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

9 Introduction to Information Science 9 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS: computer science) -computing & coding -programming / data structure / algorithm (database & information retrieval) search, add, edit, delete, print คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Applied computer science) -artificial intelligence -computer architecture & engineering -computer graphic -computer security -software engineering บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

10 Introduction to Information Science 10 เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) -information (save, open, edit, send to, print) -technology (hardware, software, DOS, NOS, programming language) -capacity & growth (Byte, KB, MB, GB, TB, PB, EB) สารสนเทศ และ เทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT: Information and communications technology) -telecomunication, broadcast media -computer network -Information and Communication Technologies for Development -Market Information Systems -Mobile web บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

11 Introduction to Information Science 11 การจัดการความรู้ (KM) -dimension (framework, tacit, explicit) -research (social network analysis, community practice, intellectual capital, complexity science, constructivism) -strategies (performance measurement, story telling, community practice) -motivations (development, mind service, expertise, knowledge sharing) -technologies (online, yellow pages, document, e-learning, community network, artificial intelligence, matrixed org., channel) บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

12 Introduction to Information Science 12 การจัดการความรู้ (KM) -dimension (framework, tacit, explicit) บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

13 Introduction to Information Science 13 dimension of KM บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ explicit tacit

14 Introduction to Information Science 14 dimension of KM บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

15 Introduction to Information Science 15 Dimension KM of Sudin Chaohinfa ID: นักพัฒนาองค์ความรู้ และเครือข่ายชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมทางสังคม (An Knowledge Development and Community Pyramidal Network by Social Technology and Innovation) บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

16 Introduction to Information Science 16 Dimension KM of Sudin Chaohinfa 3-นวัตกรรมการสื่อสาร การพัฒนาคุณภาพ (1) “คิดเผื่อคนทั้งโลก กระทำเท่าที่สามารถ สื่อสารอย่างองอาจอ่อนน้อม” (think GLOBALLY but act LOCALLY and communicate HUMILITY) (2)หลักสัมมาปัญญา 4 (intelligence good) อารมณ์อุดมปัญญา (i–emotion: intelligence emotion) คิดฉลาดสร้างสรรค์ (i–thinking: intelligence thinking) ปัญญาสรรสร้าง (i–creativity: intelligence creativity) องอาจปัญญา (i–action: intelligence action) (3)เศรษฐกิจพึ่งตน ชุมชนเข้มแข็ง อยู่ แบบ พึ่งพาคิด แบบ พอเพียง ทำ แบบ ไม่พัก–ไม่เพียรบริโภค แค่ พอดี … สู่วิถี บวร “เพราะเราไม่พัก เราไม่เพียร เราจึงอยู่อย่างพอเพียงได้” บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ

17 Introduction to Information Science 17 mind map manager metrix table dimension บทที่ 4 การจัดระบบสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Information Science 1 ศท.1401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารนิเทศ ศศ.11110 สารนิเทศเบื้องต้น Introduction to Information Science.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google