งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันและแก้ไขปัญหา ไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ กรมควบคุมโรค วันที่ 9 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันและแก้ไขปัญหา ไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ กรมควบคุมโรค วันที่ 9 มิถุนายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้องกันและแก้ไขปัญหา ไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ กรมควบคุมโรค วันที่ 9 มิถุนายน 2554

2 หัวข้อบรรยาย 1. สถานการณ์โรค - ไข้หวัดนก, ไข้หวัดใหญ่, โรคติดต่ออุบัติใหม่ 2. แนวทางการเฝ้าระวังควบคุมป้องกัน โรค 3. แนวทางการซักซ้อมหรือฝึกซ้อมการ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ในปี 2554 4. ความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค กรม ปภ. และ สำนักงาน ปภ. จังหวัด

3 โรคไข้หวัดนก ในคน

4 178 / 146

5 5 การควบคุมไข้หวัดนก (H5N1) พ. ศ. 2547- 2554( พค ) สถานการณ์ / ความเสี่ยง ทั่วโลก ปี 2547- พค 2554 ระบาด ในสัตว์ปีกกว่า 65 ประเทศ ผู้ป่วย 553 ตาย 323 ใน 15 ประเทศ ไทย ในสัตว์ปีกระบาดมาก ปี 2547 – 2549 มีผู้ป่วย 25 ตาย 17 ราย ( ม. ค.2547- ส. ค.2549) เชื้อทั่วโลก แพร่ระบาดโดยการ เคลื่อนย้ายของสัตว์ปีกเลี้ยงและนก อพยพ ความเสี่ยงของไทยยังมีอยู่ คนอาจติดเชื้อ ป่วย ตายผลงาน ควบคุมโรคได้ดี ไม่มีผู้ป่วยกว่า 5 ปี ลดผลกระทบได้ ระบบป้องกันการติดเชื้อใน รพ. ได้ พัฒนาต่อเนื่อง ระบบการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค เข้มแข็งขึ้นมาก มีการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการแบบบูรณาการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ จนถึงชุมชน ปศุสัตว์ / ปภ. สาธารณสุข 5

6 ระบาดไปแล้ว เมษายน 2552 โลกตระหนกไข้หวัดใหญ่ 2009 178 cases confirmed to date in Indonesia, 146

7 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ - 1 มิถุนายน 54 2553 2554

8 โรคติดต่ออุบัติ ใหม่ (EIDs) หมายถึง โรคติดต่อที่มีการเกิดโรคในมนุษย์เพิ่ม สูงขึ้นมากในช่วงที่เพิ่งผ่านมา หรือมีแนวโน้มความ เสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ 1. ประเทศไทย ได้พบการระบาด ของไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ 2009 ดังที่กล่าวมาแล้ว 2. ยังพบการระบาดของ โรคติดต่อ อุบัติใหม่ อื่นๆ อีก เช่น โรคชิคุน กุนยา, มือ เท้า ปาก, ไข้กาฬ หลังแอ่น, เมลิออยโดสิส, ลี เจียนแนร์, โบทูลิซึม และแอน แทรกซ์ ฯลฯ เป็นต้น 3. ซึ่งโรคต่างๆ เหล่านี้พบได้ในกลุ่ม ประชาชนทั่วไปหรืออาจเข้ามากับ แรงงานต่างด้าว ทั้งในและ ต่างประเทศได้

9 ประเทศไทยควรสนใจโรคใดบ้าง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โรคติดต่อที่มีอยู่ โรคใดจะเพิ่ม/ลด โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคใดจะเกิด ภาวะ โลก ร้อน การเดินทาง ท่องเที่ยว ธุรกิจ การค้า ขาย การรุกพื้นที่ป่า ขยายพื้นที่ เกษตรกรรม การอพยพย้าย ถิ่น การบริโภคสัตว์ ป่า นำเข้าสัตว์ ต่างถิ่น อื่นๆ ปัจจัย เสริม อื่นๆ

10 มาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย (chik.) ไข้สมองอักเสบ โรคเท้าช้าง วัณโรค ไข้รากสาด ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดเทียม อาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง จากเชื้อต่างๆ โรคฉี่หนู (leptospirosis) โรคติดต่อ อื่นๆ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้สมองอักเสบ นิปาห์ อุจจาระร่วงอีโคไล O104 ไข้หวัดนก โรคซารส์ กาฬโรค ลิชมาเนีย อาวุธชีวภาพ วัณโรคดื้อยา เชื้อแบคทีเรียดื้อยา ไข้สมองอักเสบเวสต์ไนล์ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ อื่นๆ โรคติดต่อที่มีอยู่ โรคใดจะเพิ่ม/ลด โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคใดจะเกิด

11 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้สมองอักเสบ นิปาห์ HFMD (EV71) ไข้หวัดนก โรคซารส์ กาฬโรค ลิชมาเนีย อาวุธชีวภาพ วัณโรคดื้อยา เชื้อแบคทีเรียดื้อยา ไข้สมองอักเสบเวสต์ไนล์ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ อื่นๆ มาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย (chik.) ไข้สมองอักเสบ โรคเท้าช้าง วัณโรค ไข้รากสาด ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดเทียม อาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง จากเชื้อต่างๆ โรคฉี่หนู (leptospirosis) โรคติดต่อ อื่นๆ โรคติดต่อที่มีอยู่ โรคใดจะเพิ่ม/ลด โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคใดจะเกิด

12 มาลาเรีย ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย (chik.) ไข้สมองอักเสบ โรคเท้าช้าง วัณโรค ไข้รากสาด ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดเทียม อาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง จากเชื้อต่างๆ โรคฉี่หนู (leptospirosis) โรคติดต่อ อื่นๆ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้สมองอักเสบ นิปาห์ HFMD (EV71) ไข้หวัดนก โรคซารส์ กาฬโรค ลิชมาเนีย อาวุธชีวภาพ วัณโรคดื้อยา เชื้อแบคทีเรียดื้อยา ไข้สมองอักเสบเวสต์ไนล์ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ อื่นๆ โรคติดต่อที่มีอยู่ โรคใดจะเพิ่ม/ลด โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคใดจะเกิด

13 อยู่ที่คาด.....ไม่....... ถึง อยู่ตรงนี้ ปัญหาโรคระบาด อยู่ที่ไหน?

14 คาดไม่ถึง...จึงหลุด  หลุดวินิจฉัย จึงหาไม่พบ  หลุดรักษา จึงไม่หาย  หลุดควบคุม จึงระบาด  หลุดป้องกัน จึงเกิดซ้ำ  หลุดเตรียมตัว จึงไม่พร้อม

15 ทำอย่างนี้จะดีไหม เพื่อไม่ให้หลุด  ค้นหาให้พบ (Early detection)  ดูแลรักษาให้ปลอดภัย (Effective management and infection control)  รีบเตือนภัย เร่งรายงาน (Early warning / reporting)  เตรียมตัวให้พร้อม (Preparedness planning) แนวทางการป้องกันควบคุมโรค  นอกจากนี้ ยังมีอีกไหม ?

16 อุบัติการณ์ การทบทวน การประเมินผล การวางแผน การฝึกอบรม/ การศึกษา ระบุ ความต้องการ วงจร การปรับปรุงแก้ไข อย่างต่อเนื่อง

17 รูปแบบ การจัดการ การฝึกซ้อม (The exercise management model) การระบุ ความต้องการ ประเมิน ความต้องการ ออกแบบ การฝึกซ้อม ดำเนินการ การฝึกซ้อม ประเมินผล การฝึกซ้อม บรรยายสรุป การฝึกซ้อม ในเชิงลึก

18 อภิปรายผล (Orientation) ฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ (Functional Exercise) ฝึกปฏิบัติการเฉพาะด้าน (Drill) ชนิดบนโต๊ะ (Tabletop exercise) รูปแบบการฝึกซ้อมแผน

19 ประสาน สั่งการ ช่วยเหลื อใน ชุมชน ดูแลรักษา ผู้ป่วย สุขศึกษา ประชาสัมพั นธ์ สนับสนุน ทรัพยาก ร เฝ้าระวัง ควบคุมโรค วัตถุประสงค์ การฝึกซ้อมแผนของจังหวัด 1. กระบวนการฝึกซ้อม ใกล้เคียงกับ สถานการณ์จริงและ ปฏิบัติได้จริง 2. ปรับปรุงแผนปฏิบัติ การแบบบูรณาการ ให้สมบูรณ์มากขึ้น 3. ปรับปรุงกลไกการ ดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น 1. กระบวนการฝึกซ้อม ใกล้เคียงกับ สถานการณ์จริงและ ปฏิบัติได้จริง 2. ปรับปรุงแผนปฏิบัติ การแบบบูรณาการ ให้สมบูรณ์มากขึ้น 3. ปรับปรุงกลไกการ ดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ทุกฝ่ายเข้าใจร่วมใจกัน ประสานสัมพันธ์ทำงานร่วมกันดั่งฟันเฟือง

20 ภัยธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม ภัยแล้ง แผ่นดินไหว อาคารถล่ม ไฟป่า หมอกควัน อากาศหนาวจัด โรคระบาดในพืช โรคระบาดในสัตว์ ภัยร้ายแรงจากโรคระบาดในคนภัยร้ายแรงจากโรคระบาดในคน ภัยสึนามิภัยจากน้ำมือมนุษย์ อัคคีภัย ภัยจากสารเคมีและวัตถุ อันตราย อุบัติเหตุร้ายแรง สาธารณภัย ตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

21 ความต้องการ สนับสนุน 1. รูปแบบการฝึกซ้อมที่เหมาะสม ที่เป็น มาตรฐานและแนวทางเดียวกัน เช่น กลุ่มจังหวัด หรือ 3 หน่วยงาน 2. ควรร่วมมือระหว่าง ปภ กับ สธ จัดทำ แผนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และ กำหนดเวลาที่ตรงกัน ให้มีการซ้อม แผนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 3. การตั้งงบประมาณในงานเฝ้าระวัง 4. การใช้กฎหมาย, พรบ สาธารณสุข

22 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันและแก้ไขปัญหา ไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ กรมควบคุมโรค วันที่ 9 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google