งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ - ระบบ อยู่ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง ข้อมูล - ข้อมูล ส่วนราชการ ( หน่วยประมวลผลย่อย ) เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการเบิกจ่ายงบ บุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ - ระบบ อยู่ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง ข้อมูล - ข้อมูล ส่วนราชการ ( หน่วยประมวลผลย่อย ) เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการเบิกจ่ายงบ บุคลากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบ - ระบบ อยู่ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง ข้อมูล - ข้อมูล ส่วนราชการ ( หน่วยประมวลผลย่อย ) เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการเบิกจ่ายงบ บุคลากร การจ่ายเงิน - การจ่ายเงิน โดยกรมบัญชีกลาง - เข้าบัญชีข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ ด้วยยอดสุทธิ - เข้าบัญชีส่วนราชการ ( บัญชี ตร. โดย กง.) ในส่วนหนี้ กง. จ่ายต่อเข้าบัญชีหน่วย ประมวลผลย่อย ( บก.) เพื่อ จ่ายให้กับเจ้าหนี้ - เข้าบัญชี กบข. / กสจ. ( สมาชิก กบข. / กสจ. ) - เข้าบัญชี กรมสรรพากร ( ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ) ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง

3 ภาพรวมระบบจ่ายตรง 1. ระบบงาน ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ระบบงานสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ ระบบบัญชีถือจ่าย ระบบทะเบียนประวัติ ระบบลงทะเบียน ระบบข้อมูลพื้นฐาน ระบบบริการข้อมูล ระบบจัดเตรียมเงินสวัสดิการและหนี้สิน ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการจ่ายเงินเดือน

4 ภาพรวมระบบจ่ายตรง ระบบบริการข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับการบริการข้อมูล 1. ระบบงาน ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ระบบงานสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ เป็นฐานข้อมูลสำหรับการบริหาร สำหรับผู้ดูแลระบบ ระบบจัดเตรียมเงินสวัสดิการและหนี้สิน สำหรับหน่วยประมวลผล

5 ภาพรวมระบบจ่ายตรง 1. ระบบงาน ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ระบบบัญชีถือจ่าย ระบบทะเบียนประวัติ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ระบบการจ่ายเงินเดือน ระบบข้อมูลพื้นฐาน.pptx ระบบทะเบียนประวัติ.pptx ระบบบัญชีถือจ่าย.pptx ระบบการจ่ายเงินเดือน.pptx ระบบลงทะเบียน ผู้ถือ Token Key ลงทะเบียน

6 การเข้าใช้งาน การเข้าใช้งาน ด้วย Token Key -- Token Key สำหรับบันทึกคำสั่ง ( ปรับปรุง ข้อมูล ) - Token Key สำหรับประมวลผล การเข้าถึงข้อมูล - การเข้าถึงข้อมูล ระบบกำหนดการเข้าถึงได้ 5 ระดับ กำหนดสิทธิ.ppt กำหนดสิทธิ.ppt เทียบตามโครงสร้าง ตร. สามารถเข้าถึง ระดับ บก. 1. ทำการปรับปรุงข้อมูล ระดับ บช. หรือ บก. 2. ทำการประมวลผลข้อมูล 2.1 ระดับหน่วยประมวลผลย่อย แต่ ละ บช. หรือ บก. 166.xls 166.xls 2.2 ระดับหน่วยประมวลผลภาพรวม ตร. ( โดย กง.) 2. การกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูล

7 ภาพรวมระบบจ่ายตรง 3. ผู้ใช้งานระบบฯ ระบบบัญชีถือจ่าย ระบบทะเบียนประวัติ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ระบบการจ่ายเงินเดือน ผู้ใช้งาน : หน่วย ประมวลผลย่อย Token : บันทึก คำสั่ง ประมวลผล ผู้ใช้งาน : หน่วย ประมวลผลย่อย Token : ประมวลผล ผู้ใช้งาน : กรมบัญชีกลาง + กง. ผู้ใช้งาน : หน่วย ประมวลผลย่อย Token : บันทึก คำสั่ง

8 ระบบจ่ายตรง เงินเดือนฯ กรมบัญ ชีกลาง ก ก บ ก. หรื อ บ ช. ตร. ( กง.) GFM IS BANK กบ ข กส จ สรรพ ากร ข้าราช การ ปรั บป รุง ข้อ มูล ประมวล ผล บันทึ ก ตรวจส อบ จ่า ย เงิน จ่ายเ งิน จ่าย หนี้ 4. ภาพรวมระบบจ่ายตรงเงินเดือน ฯ 2 3 1 4 5 6 ประมวลผลประมวลผล 5 5 จ่าย เจ้าหนี้ 7 สั่ง จ่ายเงิน

9 ระบบจ่ายตรง ฯ 5. ขั้นตอนการ ทำงาน Biz-payment

10 6. การเรียกรายงาน ตรวจสอบ

11 เมนูการโยกย้าย 6.1 ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล เรียก 1. รายละเอียดการเคลื่อนไหวของข้อมูล 2. รายชื่อผู้มีสถานภาพอยู่ระหว่าง โยกย้าย

12

13 อ อ อ อ อ อ

14 6.2 ขั้นตอนการคำนวณ เรียก รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน หรือ หลักฐานการจ่ายเงินผ่านธนาคาร

15

16

17

18 เรียก รายงานเงินประเภทต่างๆ เช่น เงิน ตปป, ตสส, ตจร, ฯลฯ อ อ อ อ อ อ อ อ อ อ อ อ

19

20 6.3 ขั้นตอนการ LOAD หนี้ เรียก รายงานติดลบ

21

22 ปรับปรุงรายการติดลบ

23 เรียก รายงานจ่ายหนี้แต่ละประเภท อ อ ออ ออ ออ ออ

24 6.4 ขั้นตอนการสรุปการใช้จ่ายตามแผนงาน - รหัสบัญชี เรียก รายงานสรุปการใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากรจำแนกตามแผนงาน - รหัสบัญชี

25 6.5 ส่งมอบข้อมูลให้หน่วยงานระดับกรม เรียก หลักฐานการจ่ายเงิน ฯ ( หน้าสุดท้าย ) และ สรุปการใช้จ่ายตามแผนงานฯ ส่ง กง. หลักฐานการจ่ายเงิน ฯ เป็นเอกสารสำหรับหน่วย

26 การทำงานระบบ Token 1. การปรับปรุงข้อมูลระบบทะเบียนประวัติบันทึกคำสั่ง ระบบบัญชีถือจ่ายบันทึกคำสั่ง ระบบการจ่ายเงินเดือนประมวลผล 2. การประมวลผลระบบการจ่ายเงินเดือนประมวลผล 3. การ Load หนี้ระบบการจ่ายเงินเดือนประมวลผล 4. ประมวลสรุประบบการจ่ายเงินเดือนประมวลผล 5. ส่งข้อมูล ให้ ตร.+ ส่ง รายงาน ระบบการจ่ายเงินเดือนประมวลผล 7. การจ่ายหนี้ 7. สรุปภาพรวมการทำงาน

27 8. ปฏิทินการปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt ระบบ - ระบบ อยู่ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง ข้อมูล - ข้อมูล ส่วนราชการ ( หน่วยประมวลผลย่อย ) เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการเบิกจ่ายงบ บุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google