งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกบัญชีรายได้ แผ่นดิน การบันทึกบัญชีรายได้เงิน นอกงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกบัญชีรายได้ แผ่นดิน การบันทึกบัญชีรายได้เงิน นอกงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกบัญชีรายได้ แผ่นดิน การบันทึกบัญชีรายได้เงิน นอกงบประมาณ

2 ความหมายของรายได้แผ่นดิน ความหมายของรายได้เงินนอก งบประมาณ การบันทึกบัญชีรายได้แผ่นดิน การบันทึกบัญชีรายได้เงินนอก งบประมาณ ปัญหาที่ตรวจพบจากการบันทึก บัญชีรายได้แผ่นดิน และการบันทึกบัญชีรายได้เงิน นอกงบประมาณ

3

4 รายได้ แผ่นดิน รับเงินรายได้ - เงินสด - เช็ค เก็บรักษานำส่งคลัง เอกสาร ทะเบียนรับเช็ค ลงบัญชี RP GL

5 รายได้ แผ่นดิน ( ต่อ ) ขอถอนคืน กม./ ระเบียบ / ตกลง กค. รายได้นำส่งเงินงบประมาณ ขอเบิก รับเงิน จ่ายเงิน เอกสาร ลงบัญชี AP GL AP ภายในปี ข้ามปี

6 การบันทึกบัญชีรายได้ แผ่นดินรอนำส่ง

7 การบันทึกบัญชีรายได้ แผ่นดิน

8 รายงานงบทดลอง รหัสหน่วยงาน 25007001865 ตม.จว.อุบลราชธานี ประจำงวด 001 ถึง 09 ประจำปี 2008 บัญชีแยกประเภท เดบิต เครดิต ยอดยกไป 1101010101เงินสดในมือ11,000.00 0.00 1101010104เงินทดรองราชการ0.00 600,000.00 1101010112พักเงินนำส่ง11,000.00 0.00 1101010113พักรอ Clearing0.00 1101020501เงินฝากคลัง773,840.22-1,162,215.17366,546.56 1206160101ครุภัณฑ์อื่น0.00 1,712,908.83 1206160103คสส ครุภัณฑ์อื่น0.00 -1,712,896.82 2101010102จ/น การค้า-ภายนอก8,739,461.10-8,739,461.100.00 2101010103รับสินค้า / ใบสำคัญ8,848,406.79-8,848,406.790.00 2101020198จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ2,083,166.19-2,083,166.190.00 2102040103W/H tax-บุคคล(03)39,945.33-39,945.330.00 42XXXXXXXXร/ดที่(ระบุประเภท)0.0011,000.00 4302030101ร/ดจากการบริจาค0.00-18,698.90 4308010101TR-สรก.รับเงินนอก0.00-1,162,190.12 4308010105T/R-ปรับเงินฝากคลัง25.05-773,840.22-773,815.17 5101010101เงินเดือน19,686,374.00-7,382,254.0012,304,120.00 5101010103เงินประจำตำแหน่ง44,800.00-16,800.0028,000.00 5210010102T/E-โอนเงินให้สรก.773,815.170.00773,815.17 5210010103T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.11,000.000.0011,000.00 5210010105T/E-ปรับเงินฝากคลัง1,162,190.120.001,162,190.12

9 เอกสารนำส่งเงินธนาคาร

10 สำนักงานคลังจังหวัด อุบลราชธานี 11,0 00.0 0 0.00 - หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท ถ้วน - สำนักงานคลังจังหวัด อุบลราชธานี สาขาอุบลฯ สาขาย่อย อุบลฯ

11 รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้และนำส่งคลัง (ZRPE_R001)

12 บันทึกขอถอนคืนรายได้ แผ่นดิน ZFB60_K6/ขบ 06 Dr.รายได้ที่ไม่ใช้ภาษีอื่นจ่ายคืน 1,000 Cr.ใบสำคัญค้างจ่าย 1,000 ระบบบันทึก Auto Dr.ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 1,000 Cr.รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงาน รับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล 1,000 บก.สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชี ส่วนราชการ Dr.เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) 1,000 Cr. ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 1,000 บันทึกจ่ายชำระให้ผู้มีสิทธิ ZF_53_PM/ขจ 05 Dr.ใบสำคัญค้างจ่าย 1,000 Cr.เงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) 1,000 การบันทึกบัญชีขอถอน คืนรายได้แผ่นดิน

13

14 รายงานแสดงสรุปการจัดเก็บ นำส่งและถอนคืนรายได้(ZRP_R02)

15 การบันทึกบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งการบันทึกบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่ง

16 งบทดลอง ณ 30 ก.ย. XX กรมบัญชีกลาง Dr.รายได้จากรัฐบาลรอรับจากส่วน ราชการ 8,000 Cr.T/R-รายได้แผ่นดิน รอนำส่งคลัง 8,000

17 งบทดลอง 1 ต. ค.xx งบทดลอง 1 ต. ค.xx รายงานแสดงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง(ZRP_R04)

18 รายได้เงินนอก งบประมาณ 18

19

20 เอกสารได้นำเงินส่งธนาคาร

21 เอกสารได้รับจากธนาคาร 0.00 $$$$ 5,000.00 ตม. จว. อุบลราชธานี คลังจังหวัด อุบลราชธานี 5,000.00 - ห้าพันบาทถ้วน - สำนักงานคลังจังหวัด อุบลราชธานี 5,000.00

22

23

24 ปัญหาที่ตรวจพบ

25 ข้อผิดพลาดผลกระทบ 1. ไม่บันทึกรับเงินเงินสดติดลบ 2. บันทึกนำส่งเงินซ้ำเงินสดติดลบ 3. ไม่บันทึกรับและ นำส่งเงินบัญชีพักเงินนำส่งคงค้าง 4. ไม่บันทึกนำส่งเงิน รายงานเงินคงเหลือใน ระบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 5. บันทึกรับเงินซ้ำ รายงานเงินคงเหลือใน ระบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 6. ไม่ปรับทึกปรับปรุง เงินฝากคลัง ข้อมูลเงินฝากคลังไม่ ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกบัญชีรายได้ แผ่นดิน การบันทึกบัญชีรายได้เงิน นอกงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google