งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เกณฑ์การประเมินผลฯ ประกอบด้วย 2 ด้าน ด้านบัญชีการเงิน ด้านบัญชีบริหาร

2 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน
ของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เกณฑ์การประเมินผลฯ ด้านบัญชีการเงิน ประกอบด้วย 5 เรื่อง เรื่องที่ 1 บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร เรื่องที่ 2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร เรื่องที่ 3 บัญชีพักที่มียอดคงค้าง เรื่องที่ 4 งบทดลอง เรื่องที่ 5 รายงานการเงิน การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน รอบการประเมินผล การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน

3 เรื่องที่ 1 บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร
เรื่องที่ 1 บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร 0.20 1.1 บัญชีเงินสดในมือ GFMIS รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2551 เท่ากับ 0.80 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ครบทุกบัญชี ทุกเดือน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค /ว 63 ลว 21 ก.พ. 2554 1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร จัดทำ

4 เรื่องที่ 2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร
เรื่องที่ 2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร รอบที่ 1 รอบที่ 2 2.1 บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ยกเว้น บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง ปรับปรุงภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 0.70 2.2 การประมวลผลค่าเสื่อมราคา เป็นประจำทุกเดือน ภายในสิ้นเดือนถัดไป 0.30

5 ยอดยกไปในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง
เรื่องที่ 3 บัญชีพักที่มียอดคงค้าง ยอดยกไปในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง รอบที่ 1 รอบที่ 2 1. บัญชีพักเงินนำส่ง และบัญชีพักเงินสดรับ 0.10 2. บัญชีพักรอ Clearing (ยกเว้น เครดิต = บัญชีพักเงินนำส่ง เป็นเช็ครอเรียกเก็บ) 3. บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ 4. บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ 5. บัญชีพักค่าใช้จ่าย

6 ยอดยกไปในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง
เรื่องที่ 3 บัญชีพักที่มียอดคงค้าง (ต่อ) ยอดยกไปในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง รอบที่ 1 รอบที่ 2 6. บัญชีปรับหมวดรายจ่าย 0.10 7. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน 8. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน 9. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ระบุประเภท) 10. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง

7 เรื่องที่ 4 งบทดลอง ยอดยกไปในงบทดลอง รอบที่ 1 รอบที่ 2
เรื่องที่ 4 งบทดลอง ยอดยกไปในงบทดลอง รอบที่ 1 รอบที่ 2 4.1 ดุลบัญชีปกติทุกบัญชี ยกเว้น บัญชีพักรอ Clearing (เครดิต) บัญชีรายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ บัญชีรายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด บัญชีคชจ.ระหว่างหน่วยงาน-ร/ด แผ่นดินรอนำส่งคลัง 0.40 0.30 4.2 ไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน เช่น ที่ดินราชพัสดุ เขื่อน ถนน เป็นต้น 0.10

8 เรื่องที่ 4 งบทดลอง (ต่อ)
เรื่องที่ 4 งบทดลอง (ต่อ) รอบที่ 1 รอบที่ 2 4.3 ส่งงบทดลองและรายงานให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 1) งบทดลองประจำเดือน ZGL_MVT_MONTH /รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย 2) รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ZFMA55/รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 3) รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง ZRP_R06/รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง 4) รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZFI_CASHBAL/ รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน-แบบสรุป 0.50 0.40

9 เรื่องที่ 4 งบทดลอง (ต่อ)
เรื่องที่ 4 งบทดลอง (ต่อ) รอบที่ 1 รอบที่ 2 4.3 ส่งงบทดลองและรายงานให้ สตง. (ต่อ) 5) รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013/ รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 6) รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ (ว 439 ลว 2 ธ.ค.52) 4.4 ปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (ว 335 ลว 31 ส.ค. 55) -- 0.20

10 เรื่องที่ 5 รายงานการเงิน
เรื่องที่ 5 รายงานการเงิน รอบที่ 1 รอบที่ 2 สตส.รายงานผลการตรวจสอบหน่วยงานผู้เบิก ตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ด้านบัญชีการเงิน เรื่องที่ 1-4 1.00 0.50 5.2 สงป.(กช.) จัดทำรายงานการเงินภาพรวมของ ตร.ประจำปี งบประมาณ ส่งให้ สตง. ตรวจสอบ และสำเนาให้กรมบัญชีกลางทราบภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ --

11 การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน
รอบการประเมินผล แบ่งเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 รอบที่ 2 เมษายน – กันยายน 2557

12 รอบที่ 1 ภายใน 2 พ.ค.57 รอบที่ 2 ภายใน 7 พ.ย.57
รายงานการประเมินผล ฯ ประเมินผลฯ เรื่องที่ 1-4 รวมทั้ง คำชี้แจง ปัญหาข้อขัดข้อง แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ หน่วยเบิกจ่าย แบบ สรก. 57-1 รอบที่ 1 ภายใน 2 พ.ค รอบที่ 2 ภายใน 7 พ.ย.57

13 รายงานการประเมินผล ฯ (ต่อ)
จัดทำแผนการตรวจสอบหน่วยเบิกจ่ายในแต่ละรอบ ตามเกณฑ์ประเมินผลฯ เรื่องที่ 1-4 ตรวจสอบภายใน แบบ ตสน. 57 รอบที่ 1 ภายใน 1 พ.ค.57 รอบที่ 2 ภายใน 7 พ.ย.57

14 รายงานการประเมินผล ฯ (ต่อ)
ระดับกรม แบบ สรก พร้อมแนบแบบ ตสน. 57 รายงานผลทุกหน่วยเบิกจ่าย โดยให้คะแนนถัวเฉลี่ย ตามจำนวนหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด โดยประเมินผลฯ เรื่องที่ 1-5 รอบที่ 1 ภายใน 15 พ.ค.57 รอบที่ 2 ภายใน 15 ธ.ค.57


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google