งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีของส่วนราชการประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2557 เกณฑ์การประเมินผลฯ ประกอบด้วย 2 ด้าน ด้านบัญชีการเงิน ด้านบัญชีบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีของส่วนราชการประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2557 เกณฑ์การประเมินผลฯ ประกอบด้วย 2 ด้าน ด้านบัญชีการเงิน ด้านบัญชีบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีของส่วนราชการประจำปี งบประมาณ พ. ศ เกณฑ์การประเมินผลฯ ประกอบด้วย 2 ด้าน ด้านบัญชีการเงิน ด้านบัญชีบริหาร 1

2 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีการเงิน ของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ เกณฑ์การประเมินผลฯ ด้านบัญชีการเงิน ประกอบด้วย 5 เรื่อง เรื่องที่ 1 บัญชีเงินสดและบัญชีเงิน ฝากธนาคาร เรื่องที่ 2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร เรื่องที่ 3 บัญชีพักที่มียอดคงค้าง เรื่องที่ 4 งบทดลอง เรื่องที่ 5 รายงานการเงิน การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน รอบการประเมินผล การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้าน บัญชีการเงิน 2

3 3 เรื่องที่ 1 บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝาก ธนาคาร 1.1 บัญชี เงินสดในมือ GFMIS 1.2 บัญชีเงิน ฝากธนาคาร รายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน ตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินฯ พ. ศ รายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน ตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินฯ พ. ศ เท่ากับ จัดทำ งบกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร ครบทุกบัญชี ทุกเดือน ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค / ว 63 ลว 21 ก. พ งบกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร ครบทุกบัญชี ทุกเดือน ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค / ว 63 ลว 21 ก. พ

4 4 เรื่องที่ 2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร รอบที่ 1 รอบที่ บัญชีพักสินทรัพย์ ( ระบุประเภท ) ยกเว้น บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง ปรับปรุงภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ การประมวลผลค่าเสื่อมราคา เป็นประจำทุกเดือน ภายในสิ้นเดือนถัดไป 0.30

5 5 เรื่องที่ 3 บัญชีพักที่มียอดคงค้าง ยอดยกไปในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง รอบที่ 1 รอบที่ 2 1. บัญชีพักเงินนำส่ง และบัญชีพักเงินสดรับ บัญชีพักรอ Clearing ( ยกเว้น เครดิต = บัญชีพักเงินนำส่ง เป็นเช็ค รอเรียกเก็บ ) บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ บัญชีพักค่าใช้จ่าย 0.10

6 6 เรื่องที่ 3 บัญชีพักที่มียอดคงค้าง ( ต่อ ) ยอดยกไปในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง รอบที่ 1 รอบที่ 2 6. บัญชีปรับหมวดรายจ่าย บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทน กัน บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทน กัน บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ( ระบุ ประเภท ) บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 0.10

7 7 เรื่องที่ 4 งบทดลอง ยอดยกไปในงบทดลองรอบที่ 1 รอบที่ ดุลบัญชีปกติทุกบัญชี ยกเว้น บัญชีพักรอ Clearing ( เครดิต ) บัญชีรายได้สูง /( ต่ำ ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ บัญชีรายได้สูง / ( ต่ำ ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด บัญชีคชจ. ระหว่างหน่วยงาน - ร / ด แผ่นดินรอนำส่ง คลัง ไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะ ภารกิจของหน่วยงาน เช่น ที่ดินราชพัสดุ เขื่อน ถนน เป็นต้น 0.10

8 8 เรื่องที่ 4 งบทดลอง ( ต่อ ) รอบที่ 1 รอบที่ ส่งงบทดลองและรายงานให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 1) งบทดลองประจำเดือน ZGL_MVT_MONTH / รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย 2) รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ZFMA55/ รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 3) รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง ZRP_R06/ รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง 4) รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZFI_CASHBAL/ รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบ สรุป

9 9 เรื่องที่ 4 งบทดลอง ( ต่อ ) รอบ ที่ 1 รอบ ที่ ส่งงบทดลองและรายงานให้ สตง. ( ต่อ ) 5) รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013/ รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 6) รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงิน ทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ ( ว 439 ลว 2 ธ. ค.52) 4.4 ปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ( ว 335 ลว 31 ส. ค. 55)

10 10 เรื่องที่ 5 รายงานการเงิน รอบ ที่ 1 รอบ ที่ สตส. รายงานผลการตรวจสอบหน่วยงานผู้เบิก ตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ด้านบัญชีการเงิน เรื่องที่ สงป.( กช.) จัดทำรายงานการเงินภาพรวมของ ตร. ประจำปี งบประมาณ 2557 ส่งให้ สตง. ตรวจสอบ และสำเนาให้กรมบัญชีกลางทราบภายใน 60 วัน นับ จากวันสิ้นปีงบประมาณ

11 11 การรายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีการเงิน รอบการประเมินผล แบ่งเป็น 2 รอบ ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 รอบ ที่ 1 เมษายน – กันยายน 2557 รอบ ที่ 2

12 รายงานการประเมินผล ฯ รอบที่ 1 ภายใน 2 พ. ค.57 รอบ ที่ 2 ภายใน 7 พ. ย.57 แบบ สรก ประเมินผลฯ เรื่องที่ 1-4 รวมทั้ง คำ ชี้แจง ปัญหา ข้อขัดข้อง แนว ทางการแก้ไข ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ หน่วย เบิกจ่าย

13 รายงานการประเมินผล ฯ ( ต่อ ) ตรวจสอ บภายใน จัดทำแผนการตรวจสอบหน่วย เบิกจ่ายในแต่ละรอบ ตามเกณฑ์ประเมินผลฯ เรื่องที่ 1-4 รอบที่ 1 ภายใน 1 พ. ค.57 รอบที่ 2 ภายใน 7 พ. ย.57 แบบ ตสน. 57

14 รายงานการประเมินผล ฯ ( ต่อ ) รายงานผลทุก หน่วยเบิกจ่าย โดยให้คะแนนถัว เฉลี่ย ตามจำนวนหน่วย เบิกจ่ายภายใต้ สังกัด โดยประเมินผลฯ เรื่องที่ 1-5 รายงานผลทุก หน่วยเบิกจ่าย โดยให้คะแนนถัว เฉลี่ย ตามจำนวนหน่วย เบิกจ่ายภายใต้ สังกัด โดยประเมินผลฯ เรื่องที่ 1-5 รอบที่ 1 ภายใน 15 พ. ค.57 รอบที่ 2 ภายใน 15 ธ. ค.57 ระดับกรม


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีของส่วนราชการประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2557 เกณฑ์การประเมินผลฯ ประกอบด้วย 2 ด้าน ด้านบัญชีการเงิน ด้านบัญชีบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google