งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีของส่วนราชการประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2557 เกณฑ์การประเมินผลฯ ประกอบด้วย 2 ด้าน ด้านบัญชีการเงิน ด้านบัญชีบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีของส่วนราชการประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2557 เกณฑ์การประเมินผลฯ ประกอบด้วย 2 ด้าน ด้านบัญชีการเงิน ด้านบัญชีบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีของส่วนราชการประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2557 เกณฑ์การประเมินผลฯ ประกอบด้วย 2 ด้าน ด้านบัญชีการเงิน ด้านบัญชีบริหาร 1

2 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีการเงิน ของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 เกณฑ์การประเมินผลฯ ด้านบัญชีการเงิน ประกอบด้วย 5 เรื่อง เรื่องที่ 1 บัญชีเงินสดและบัญชีเงิน ฝากธนาคาร เรื่องที่ 2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร เรื่องที่ 3 บัญชีพักที่มียอดคงค้าง เรื่องที่ 4 งบทดลอง เรื่องที่ 5 รายงานการเงิน การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน รอบการประเมินผล การรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้าน บัญชีการเงิน 2

3 3 เรื่องที่ 1 บัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝาก ธนาคาร 1.1 บัญชี เงินสดในมือ GFMIS 1.2 บัญชีเงิน ฝากธนาคาร รายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน ตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินฯ พ. ศ. 2551 รายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน ตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินฯ พ. ศ. 2551 เท่ากับ จัดทำ งบกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร ครบทุกบัญชี ทุกเดือน ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ ว 63 ลว 21 ก. พ. 2554 งบกระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร ครบทุกบัญชี ทุกเดือน ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ ว 63 ลว 21 ก. พ. 2554 0. 2 0 0. 8 0

4 4 เรื่องที่ 2 บัญชีสินทรัพย์ถาวร รอบที่ 1 รอบที่ 2 2.1 บัญชีพักสินทรัพย์ ( ระบุประเภท ) ยกเว้น บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง ปรับปรุงภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 0.70 2.2 การประมวลผลค่าเสื่อมราคา เป็นประจำทุกเดือน ภายในสิ้นเดือนถัดไป 0.30

5 5 เรื่องที่ 3 บัญชีพักที่มียอดคงค้าง ยอดยกไปในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง รอบที่ 1 รอบที่ 2 1. บัญชีพักเงินนำส่ง และบัญชีพักเงินสดรับ 0.10 2. บัญชีพักรอ Clearing ( ยกเว้น เครดิต = บัญชีพักเงินนำส่ง เป็นเช็ค รอเรียกเก็บ ) 0.10 3. บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ 0.10 4. บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ 0.10 5. บัญชีพักค่าใช้จ่าย 0.10

6 6 เรื่องที่ 3 บัญชีพักที่มียอดคงค้าง ( ต่อ ) ยอดยกไปในงบทดลองไม่มียอดคงค้าง รอบที่ 1 รอบที่ 2 6. บัญชีปรับหมวดรายจ่าย 0.10 7. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทน กัน 0.10 8. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทน กัน 0.10 9. บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง ( ระบุ ประเภท ) 0.10 10. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 0.10

7 7 เรื่องที่ 4 งบทดลอง ยอดยกไปในงบทดลองรอบที่ 1 รอบที่ 2 4.1 ดุลบัญชีปกติทุกบัญชี ยกเว้น บัญชีพักรอ Clearing ( เครดิต ) บัญชีรายได้สูง /( ต่ำ ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ บัญชีรายได้สูง / ( ต่ำ ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด บัญชีคชจ. ระหว่างหน่วยงาน - ร / ด แผ่นดินรอนำส่ง คลัง 0.400.30 4.2 ไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะ ภารกิจของหน่วยงาน เช่น ที่ดินราชพัสดุ เขื่อน ถนน เป็นต้น 0.10

8 8 เรื่องที่ 4 งบทดลอง ( ต่อ ) รอบที่ 1 รอบที่ 2 4.3 ส่งงบทดลองและรายงานให้ สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 1) งบทดลองประจำเดือน ZGL_MVT_MONTH / รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย 2) รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ZFMA55/ รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ 3) รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง ZRP_R06/ รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง 4) รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZFI_CASHBAL/ รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบ สรุป 0.500.40

9 9 เรื่องที่ 4 งบทดลอง ( ต่อ ) รอบ ที่ 1 รอบ ที่ 2 4.3 ส่งงบทดลองและรายงานให้ สตง. ( ต่อ ) 5) รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013/ รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 6) รายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงิน ทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ ( ว 439 ลว 2 ธ. ค.52) 4.4 ปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ( ว 335 ลว 31 ส. ค. 55) --0.2 0

10 10 เรื่องที่ 5 รายงานการเงิน รอบ ที่ 1 รอบ ที่ 2 5.1 สตส. รายงานผลการตรวจสอบหน่วยงานผู้เบิก ตามเกณฑ์การประเมินผลฯ ด้านบัญชีการเงิน เรื่องที่ 1-4 1.0 0 0.5 0 5.2 สงป.( กช.) จัดทำรายงานการเงินภาพรวมของ ตร. ประจำปี งบประมาณ 2557 ส่งให้ สตง. ตรวจสอบ และสำเนาให้กรมบัญชีกลางทราบภายใน 60 วัน นับ จากวันสิ้นปีงบประมาณ --0.5 0

11 11 การรายงานผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีการเงิน รอบการประเมินผล แบ่งเป็น 2 รอบ ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 รอบ ที่ 1 เมษายน – กันยายน 2557 รอบ ที่ 2

12 รายงานการประเมินผล ฯ รอบที่ 1 ภายใน 2 พ. ค.57 รอบ ที่ 2 ภายใน 7 พ. ย.57 แบบ สรก. 57-1 ประเมินผลฯ เรื่องที่ 1-4 รวมทั้ง คำ ชี้แจง ปัญหา ข้อขัดข้อง แนว ทางการแก้ไข ปัญหาและ ข้อเสนอแนะ หน่วย เบิกจ่าย

13 รายงานการประเมินผล ฯ ( ต่อ ) ตรวจสอ บภายใน จัดทำแผนการตรวจสอบหน่วย เบิกจ่ายในแต่ละรอบ ตามเกณฑ์ประเมินผลฯ เรื่องที่ 1-4 รอบที่ 1 ภายใน 1 พ. ค.57 รอบที่ 2 ภายใน 7 พ. ย.57 แบบ ตสน. 57

14 รายงานการประเมินผล ฯ ( ต่อ ) รายงานผลทุก หน่วยเบิกจ่าย โดยให้คะแนนถัว เฉลี่ย ตามจำนวนหน่วย เบิกจ่ายภายใต้ สังกัด โดยประเมินผลฯ เรื่องที่ 1-5 รายงานผลทุก หน่วยเบิกจ่าย โดยให้คะแนนถัว เฉลี่ย ตามจำนวนหน่วย เบิกจ่ายภายใต้ สังกัด โดยประเมินผลฯ เรื่องที่ 1-5 รอบที่ 1 ภายใน 15 พ. ค.57 รอบที่ 2 ภายใน 15 ธ. ค.57 ระดับกรม


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีของส่วนราชการประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2557 เกณฑ์การประเมินผลฯ ประกอบด้วย 2 ด้าน ด้านบัญชีการเงิน ด้านบัญชีบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google