งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 บัญชีที่เป็นรายการเปิด (Open item)  บัญชีกระทบยอด (Reconciliation account)  บัญชีที่ระบบบันทึกโดยอัตโนมัติ  บัญชีระหว่างกัน BP (Business partner)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " บัญชีที่เป็นรายการเปิด (Open item)  บัญชีกระทบยอด (Reconciliation account)  บัญชีที่ระบบบันทึกโดยอัตโนมัติ  บัญชีระหว่างกัน BP (Business partner)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  บัญชีที่เป็นรายการเปิด (Open item)  บัญชีกระทบยอด (Reconciliation account)  บัญชีที่ระบบบันทึกโดยอัตโนมัติ  บัญชีระหว่างกัน BP (Business partner)

2  บัญชีที่เป็นรายการ เปิด (Open item) ซึ่งต้องมีการจับคู่ หักล้างเพื่อปรับสถานะคง ค้างของรายการเมื่อได้ บันทึกล้างบัญชีแยก ประเภทแล้ว โดยลักษณะ ปกติของบัญชีเหล่านี้จะ ถูกบันทึกรายการพักไว้ ชั่วคราว เมื่อดำเนินการ เสร็จสิ้นก็จะมีการบันทึก ล้างบัญชีนั้นออกไป เช่น บัญชีพักงานระหว่าง ก่อสร้าง  บัญชีกระทบยอด (Reconciliation account) ซึ่งมีการเก็บ รายละเอียดบัญชีรายตัวไว้ ในระบบด้วย หน่วยงาน ไม่ได้บันทึกรายการใน บัญชีกระทบยอดโดยตรง แต่ระบบจะบันทึกบัญชีให้ โดยเชื่อมโยงจากรหัส บัญชีย่อยรายตัวที่ หน่วยงานเป็นผู้บันทึก ซึ่ง มีการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างรหัสบัญชีย่อยกับ บัญชีแยกประเภทไว้ใน ระบบก่อนแล้ว เช่น บัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

3  บัญชีที่ระบบบันทึกโดย อัตโนมัติ ซึ่งเกิดจากการบันทึก รายการระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐกับกรมบัญชีกลาง / คลัง ในรหัสหน่วยงาน 9999 เป็นบัญชีในกลุ่มรายได้และ ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน ทั้งหมด ระบบไม่เปิดให้ หน่วยงานบันทึกบัญชีนี้ โดยตรง แต่ระบบจะบันทึก บัญชีให้โดยอัตโนมัติในรหัส หน่วยงาน 9999 พร้อมกัน กับบัญชีตรงกันข้ามในรหัส หน่วยงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่มีการทำ รายการกับกรมบัญชีกลาง / คลัง เช่น บัญชีรายได้ ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงาน รับเงินงบประมาณจาก รัฐบาล  บัญชีระหว่างกัน BP (Business partner) ซึ่งใช้บันทึกรายการที่ เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐด้วย รวมทั้งระหว่าง หน่วยงานภาครัฐและ กรมบัญชีกลาง / คลัง ในรหัส หน่วยงาน 9999 บัญชี เหล่านี้จะถูกนำมาตัด รายการระหว่างกันในการ จัดทำงบการเงินรวม


ดาวน์โหลด ppt  บัญชีที่เป็นรายการเปิด (Open item)  บัญชีกระทบยอด (Reconciliation account)  บัญชีที่ระบบบันทึกโดยอัตโนมัติ  บัญชีระหว่างกัน BP (Business partner)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google