งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวาระที่ เรื่องเพื่อ ทราบ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิ ภาพและพิทักษ์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิ ภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ( สท.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวาระที่ เรื่องเพื่อ ทราบ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิ ภาพและพิทักษ์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิ ภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ( สท.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบวาระที่ เรื่องเพื่อ ทราบ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิ ภาพและพิทักษ์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิ ภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ( สท.)

2 โครงการระบบเฝ้าระวังเพื่อการ คุ้มครองเด็ก (Child Protection Monitoring System : CPMS) โครงการระบบเฝ้าระวังเพื่อการ คุ้มครองเด็ก (Child Protection Monitoring System : CPMS) ระบบ CPMS ระบบ CPMS เป็นระบบสารสนเทศที่ออกแบบ ให้จำแนกเด็กที่ตกเป็นเหยื่อหรือมีความเสี่ยงในการถูก ปล่อยปละละเลย การใช้ความรุนแรง และการแสวงหา ผลประโยชน์ โดยครอบคลุมเด็กทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี  สร้างความตระหนักรู้เรื่องการคุ้มครอง เด็ก  ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการ คุ้มครองเด็กในทุกระดับ  พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการทำงาน ร่วมกันของทุกภาคส่วน  มีระบบบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือเด็ก รายกรณี (CASE MANAGER)

3 โปรแกรมที่เป็นเครื่องมือใน กระบวนการดำเนินงาน ๑ ) โปรแกรม CPMIS (Child Protection Monitoring Information System) ๓ ) โปรแกรม NatPro (National – Provincial) และ CPdat (Child Protection Data) ๒ ) โปรแกรม CPMRS (Child Protection Monitoring and Response System) ติดตั้งไว้ที่ อปท. พื้นที่ เป้าหมาย นำเข้าข้อมูล / ประมวลผล สถานการณ์เด็ก ในพื้นที่ เพื่อ จำแนกเด็ก ติดตั้งไว้ที่ บ้านพักเด็กและ ครอบครัว รับข้อมูล CPMIS ของ อปท. เพื่อนำ ข้อมูลไป ช่วยเหลือเด็ก ติดตั้งไว้ที่ พมจ. / หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รับข้อมูล CPMIS ของ อปท. เพื่อนำ ข้อมูลไป กำหนด นโยบาย รายงานผลเพื่อ วิเคราะห์ สถานการณ์ และเฝ้าระวัง บริหารจัดการใน การให้ความ ช่วยเหลือ โดย CASE MANAGER ระดับพื้นที่ บ้านพักเด็กและ ครอบครัวนำ ข้อมูลไป ช่วยเหลือ

4 อบต. ปรังเผล อบต. ไล่โว่ เทศบาลตำบล แก่งเสี้ยน เทศบาล ตำบลไทร โยค การดำเนินงานในปี ๒๕๕๖  เป้าหมายการดำเนินงานในพื้นที่ ๔ จังหวัด คือ จังหวัด กาญจนบุรี จังหวัด เชียงใหม่ อบต. แม่สูน เทศบาล ตำบลสุเทพ เทศบาลตำบล ดอนแก้ว เทศบาลตำบล ลวงเหนือ จังหวัด พะเยา อบต. บ้านมาง อบต. หงส์หิน เทศบาล ตำบลบ้านถ้ำ เทศบาล ตำบลดงเจน จังหวัด สุพรรณบุรี อบต. หนอง ขาม อบต. หนอง โพธิ์ อบต. สนาม ชัย อบต. สวนแตง  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ พม. เพื่อสร้าง แกนนำและเป็นที่ปรึกษาในพื้นที่  จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ อปท. / อาสาสมัคร  ติดตั้งโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือในการ ดำเนินงานทั้ง ๓ โปรแกรม

5

6 ผลการดำเนินงาน  ประสานการดำเนินงานกับจังหวัดและ พื้นที่เป้าหมาย  จัดจ้างมหาวิทยาลัยมหิดลในการ ดำเนินงานโครงการ CPMS โดย  ฝึกอบรมการดำเนินงานโครงการ CPMS เพื่อพัฒนาศักยภาพ ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานและสร้าง ความตระหนัก  ออกติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน  สำรวจข้อมูลในพื้นที่ ๔ จังหวัด ๑๖ ตำบล  จัดจ้างมหาวิทยาลัยมหิดลในการ ดำเนินงานโครงการ CPMS โดย  ฝึกอบรมการดำเนินงานโครงการ CPMS เพื่อพัฒนาศักยภาพ ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานและสร้าง ความตระหนัก  ออกติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน  สำรวจข้อมูลในพื้นที่ ๔ จังหวัด ๑๖ ตำบล  ประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น เพื่อการดำเนินการที่ต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ มติที่ประชุม............................................................................


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวาระที่ เรื่องเพื่อ ทราบ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิ ภาพและพิทักษ์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิ ภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ( สท.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google