งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวาระที่ เรื่องเพื่อทราบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวาระที่ เรื่องเพื่อทราบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบวาระที่ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ เรื่องเพื่อทราบ การดำเนินงานตามโครงการระบบการเฝ้าระวัง เพื่อการคุ้มครองเด็ก (CPMS) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ (สท.)

2 โครงการระบบเฝ้าระวังเพื่อการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Monitoring System : CPMS)
วัตถุประสงค์ สร้างความตระหนักรู้เรื่องการคุ้มครองเด็ก ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการคุ้มครองเด็กในทุกระดับ พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน มีระบบบริหารจัดการให้ความช่วยเหลือเด็กรายกรณี (CASE MANAGER)

3 โปรแกรมที่เป็นเครื่องมือในกระบวนการดำเนินงาน
๑) โปรแกรม CPMIS (Child Protection Monitoring Information System) ๒) โปรแกรม CPMRS (Child Protection Monitoring and Response System) ๓) โปรแกรม NatPro (National – Provincial) และ CPdat (Child Protection Data) ติดตั้งไว้ที่ อปท. พื้นที่เป้าหมาย ติดตั้งไว้ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัว ติดตั้งไว้ที่ พมจ. /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเข้าข้อมูล/ประมวลผลสถานการณ์เด็กในพื้นที่ เพื่อจำแนกเด็ก รับข้อมูล CPMIS ของ อปท. เพื่อนำข้อมูลไปช่วยเหลือเด็ก รายงานผลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และเฝ้าระวัง รับข้อมูล CPMIS ของ อปท. เพื่อนำข้อมูลไปกำหนดนโยบาย บริหารจัดการในการให้ความช่วยเหลือ โดย CASE MANAGER ระดับพื้นที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวนำข้อมูลไปช่วยเหลือ

4 การดำเนินงานในปี ๒๕๕๖ เป้าหมายการดำเนินงานในพื้นที่ ๔ จังหวัด คือ
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดสุพรรณบุรี อบต.ปรังเผล อบต.ไล่โว่ เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เทศบาลตำบลไทรโยค อบต.แม่สูน เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลดอนแก้ว เทศบาลตำบลลวงเหนือ อบต.บ้านมาง อบต.หงส์หิน เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เทศบาลตำบลดงเจน อบต.หนองขาม อบต.หนองโพธิ์ อบต.สนามชัย อบต.สวนแตง พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ พม. เพื่อสร้างแกนนำและเป็นที่ปรึกษาในพื้นที่ จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ อปท. /อาสาสมัคร ติดตั้งโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานทั้ง ๓ โปรแกรม

5

6 ผลการดำเนินงาน ประสานการดำเนินงานกับจังหวัดและพื้นที่เป้าหมาย จัดจ้างมหาวิทยาลัยมหิดลในการดำเนินงานโครงการ CPMS โดย ฝึกอบรมการดำเนินงานโครงการ CPMS เพื่อพัฒนาศักยภาพ ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานและสร้างความตระหนัก ออกติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สำรวจข้อมูลในพื้นที่ ๔ จังหวัด ๑๖ ตำบล ประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อการดำเนินการที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มติที่ประชุม


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวาระที่ เรื่องเพื่อทราบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google