งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CAD / CAM CAD : COMPUTER AIDED DESIGN การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CAD / CAM CAD : COMPUTER AIDED DESIGN การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CAD / CAM CAD : COMPUTER AIDED DESIGN การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
CAM : COMPUTER AIDED MANUFACTURING การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต

2 ประวัติความเป็นมาคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

3 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (COMPUTER AIDED DESIGN)
Hardware Software

4 การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ

5 ส่วนประกอบสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยออกแบบ
1 ผู้ออกแบบ (Operator) 2 การป้อนข้อมูลเข้าระบบ (Input Device) 3 การประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูล (Processing and Display) 4 การแสดงผล (Output)

6 ชนิดของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (Typical CAD System)
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer Base CAD System) ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer Base CAD System) มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer Base CAD System) ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer Base CAD System) ระบบสถานีงานของคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (Workstation Base CAD System)

7 CAD (Computer Aided Design)

8 รูปแบบการแสดงข้อมูล 3 มิติที่มีในซอฟท์แวร์ CAD 3 มิติ มี 4 แบบ
ข้อมูลแบบ Wire frame (ระบบเส้นรอบรูป )

9 ข้อมูลแบบ Surface (ระบบผิวสัมผัส)

10 Constructive solid geometry(CSG)

11 Boundary representation (B-Rep)

12 ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
การออกแบบทำได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากการป้อนข้อมูลทำได้ง่ายด้วยความช่วย เหลือของส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (graphical user interface : GUI) ผู้ใช้สามารถมองเห็นงานที่ออกแบบได้โดยไม่ต้องสร้างต้นแบบจริงทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดจำนวนการสร้างต้นแบบเพื่อการทดสอบลง เนื่องจากผู้ใช้สามารถจำลองสภาวะการทำงานต่าง ๆ เพื่อการทดสอบชิ้นงานได้ เช่น ทดลองบินเครื่องบินในอุโมงค์ลมจำลองเพื่อดูพฤติกรรมของเครื่องบิน ช่วยให้สามารถออกแบบงานที่มีความซับซ้อนสูงมากซึ่งมนุษย์จะไม่สามารถทำได้ โดยปราศจากคอมพิวเตอร์ เช่น การสร้างชิ้นส่วนอุปกรณ์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม การออกแบบวงจรรวม (Integrated Circuit : IC) ในเรื่องการออกแบบทางสถาปัตยกรรมนั้น นอกจากจะใช้การวาดแผนผังธรรมดาแล้วคอมพิวเตอร์ยังสามารถสร้างภาพกราฟิกที่ เหมือนจริงและอนุญาตให้เปลี่ยนมุมมองอาคารที่ออกแบบไว้ด้วยการใช้เครื่องมือพิเศษ

13 ซอฟต์แวร์ที่แต่ละวงการนำไปใช้งาน
วงการสถาปัตยกรรม AutoDesk Architectural Desktop, Micro station J , Arris ฯลฯ วงการโยธา AutoDesk Land Survey , MX ฯลฯ วงการก่อสร้างโรงงาน Auto PLANT Piping , Xsteel , CADWorx ฯลฯ วงการเครื่องจักรกล CATIA, I-Deas, Inventor, Pro/Engineer , Solid Edge , Solid Works , Unigraphics ฯลฯ วงการอัญมณี Jewel CAD ฯลฯ วงการแผนที่ ESRI , AutoCAD MAP ฯลฯ

14 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (COMPUTER AIDED MANUFACTURING , CAM)
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตโดยตรง การใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตทางอ้อม

15 ควบคุมเครื่องมือการผลิต ควบคุมหุนยนต์อุตสาหกรรม
การใช้ CAD ร่วมกับ CAM ออกแบบรูปกราฟิก ควบคุมเครื่องมือการผลิต ฐานข้อมูลร่วม วิเคราะห์แบบ วางแผนกระบวนการผลิต ทดสอบ ควบคุมหุนยนต์อุตสาหกรรม วาดแบบ การจัดการในโรงงาน

16 CAD / CAM ในงานอุตสาหกรรม กำหนดตารางเวลาการผลิต
แนวคิดในการออกแบบ ฝ่ายออกแบบ วาดแบบ ตลาดลูกค้า สั่งซื้ออุปกรณ์ วางแผนการผลิต ตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการผลิต กำหนดตารางเวลาการผลิต


ดาวน์โหลด ppt CAD / CAM CAD : COMPUTER AIDED DESIGN การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google