งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CAD / CAM CAD : COMPUTER AIDED DESIGN CAM : COMPUTER AIDED MANUFACTURING การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน การออกแบบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน งานผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CAD / CAM CAD : COMPUTER AIDED DESIGN CAM : COMPUTER AIDED MANUFACTURING การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน การออกแบบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน งานผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CAD / CAM CAD : COMPUTER AIDED DESIGN CAM : COMPUTER AIDED MANUFACTURING การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน การออกแบบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน งานผลิต

2 ประวัติความเป็นมาคอมพิวเตอร์ช่วย ในการออกแบบ

3 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (COMPUTER AIDED DESIGN) Hardware Software

4 การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบ

5 ส่วนประกอบสำคัญของระบบ คอมพิวเตอร์มาช่วยออกแบบ 1 ผู้ออกแบบ (Operator) 2 การป้อนข้อมูลเข้าระบบ (Input Device) 3 การประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูล (Processing and Display) 4 การแสดงผล (Output)

6 ชนิดของระบบคอมพิวเตอร์ช่วย ออกแบบ (Typical CAD System) เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer Base CAD System) ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer Base CAD System) มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer Base CAD System) ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer Base CAD System) ระบบสถานีงานของคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (Workstation Base CAD System)

7 CAD (Computer Aided Design)

8 รูปแบบการแสดงข้อมูล 3 มิติที่มีใน ซอฟท์แวร์ CAD 3 มิติ มี 4 แบบ ข้อมูลแบบ Wire frame ( ระบบเส้นรอบรูป )

9 ข้อมูลแบบ Surface ( ระบบผิวสัมผัส )

10 Constructive solid geometry(CSG)

11 Boundary representation (B- Rep)

12 ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ออกแบบ การออกแบบทำได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากการป้อนข้อมูลทำได้ ง่ายด้วยความช่วย เหลือของส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (graphical user interface : GUI) ผู้ใช้สามารถมองเห็นงานที่ออกแบบได้โดยไม่ต้องสร้างต้นแบบ จริงทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดจำนวนการสร้างต้นแบบเพื่อการทดสอบลง เนื่องจากผู้ใช้ สามารถจำลองสภาวะการทำงานต่าง ๆ เพื่อการทดสอบชิ้นงาน ได้ เช่น ทดลองบินเครื่องบินในอุโมงค์ลมจำลองเพื่อดูพฤติกรรม ของเครื่องบิน ช่วยให้สามารถออกแบบงานที่มีความซับซ้อนสูงมากซึ่งมนุษย์จะ ไม่สามารถทำได้ โดยปราศจากคอมพิวเตอร์ เช่น การสร้าง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม การออกแบบ วงจรรวม (Integrated Circuit : IC) ในเรื่องการออกแบบทาง สถาปัตยกรรมนั้น นอกจากจะใช้การวาดแผนผังธรรมดาแล้ว คอมพิวเตอร์ยังสามารถสร้างภาพกราฟิกที่ เหมือนจริงและ อนุญาตให้เปลี่ยนมุมมองอาคารที่ออกแบบไว้ด้วยการใช้ เครื่องมือพิเศษ

13 ซอฟต์แวร์ที่แต่ละวงการนำไปใช้ งาน วงการสถาปัตยกรรม AutoDesk Architectural Desktop, Micro station J, Arris ฯลฯAutoDesk Architectural DesktopMicro station J วงการโยธา AutoDesk Land Survey, MX ฯลฯAutoDesk Land Survey MX วงการก่อสร้างโรงงาน Auto PLANT Piping, Xsteel, CADWorx ฯลฯAuto PLANT PipingXsteelCADWorx วงการเครื่องจักรกล CATIA, I-Deas, Inventor, Pro/Engineer, Solid Edge, Solid Works, Unigraphics ฯลฯCATIAI-Deas InventorPro/EngineerSolid Edge Solid WorksUnigraphics วงการอัญมณี Jewel CAD ฯลฯJewel CAD วงการแผนที่ ESRI, AutoCAD MAP ฯลฯESRIAutoCAD MAP

14 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต (COMPUTER AIDED MANUFACTURING, CAM) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ ผลิตโดยตรง การใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิต ทางอ้อม

15 การใช้ CAD ร่วมกับ CAM ออกแบบรูปกราฟิก วิเคราะห์แบบ ทดสอบ วาดแบบ ควบคุมเครื่องมือการผลิต วางแผนกระบวนการผลิต ควบคุมหุนยนต์อุตสาหกรรม การจัดการในโรงงาน ฐานข้อมูลร่วม

16 CAD / CAM ในงาน อุตสาหกรรม แนวคิดในการ ออกแบบ ฝ่ายออกแบบ วางแผนการผลิตสั่งซื้ออุปกรณ์ วาดแบบ กำหนดตารางเวลาการ ผลิต กระบวนการผลิตตรวจสอบคุณภาพ ตลาดลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt CAD / CAM CAD : COMPUTER AIDED DESIGN CAM : COMPUTER AIDED MANUFACTURING การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน การออกแบบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใน งานผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google