งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัคซีนหมายถึง immunogen ที่เป็น อนุภาคหรือเซลล์ของเชื้อโรคซึ่งที่ทำให้ตาย หรือมีความรุนแรงของโรคลดน้อยลงแล้ว นำเข้าสู่ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์เพื่อกระตุ้นให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัคซีนหมายถึง immunogen ที่เป็น อนุภาคหรือเซลล์ของเชื้อโรคซึ่งที่ทำให้ตาย หรือมีความรุนแรงของโรคลดน้อยลงแล้ว นำเข้าสู่ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์เพื่อกระตุ้นให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัคซีนหมายถึง immunogen ที่เป็น อนุภาคหรือเซลล์ของเชื้อโรคซึ่งที่ทำให้ตาย หรือมีความรุนแรงของโรคลดน้อยลงแล้ว นำเข้าสู่ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์เพื่อกระตุ้นให้ สร้าง antibody ขึ้นต่อต้านจำแนกได้ 2 ชนิด คือ วัคซีนหมายถึง immunogen ที่เป็น อนุภาคหรือเซลล์ของเชื้อโรคซึ่งที่ทำให้ตาย หรือมีความรุนแรงของโรคลดน้อยลงแล้ว นำเข้าสู่ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์เพื่อกระตุ้นให้ สร้าง antibody ขึ้นต่อต้านจำแนกได้ 2 ชนิด คือ 1 วัคซีนเชื้อเป็น ( life vaccine ) เป็น immunogen ที่ยังมีชีวิตแต่มีความ รุนแรง ของโรคลดน้อยลง เช่น วัคซีนโรคไข้ ทรพิษ 1 วัคซีนเชื้อเป็น ( life vaccine ) เป็น immunogen ที่ยังมีชีวิตแต่มีความ รุนแรง ของโรคลดน้อยลง เช่น วัคซีนโรคไข้ ทรพิษ หัด หัดเยอรมัน พิษสุนัขบ้า ( สำหรับใช้ใน สัตว์ ) โปลิโอ ไข้เหลือง คางทูม วัณโรค หัด หัดเยอรมัน พิษสุนัขบ้า ( สำหรับใช้ใน สัตว์ ) โปลิโอ ไข้เหลือง คางทูม วัณโรค วัคซีน ( vaccine ) วัคซีน ( vaccine )

2 ประโยชน์ชองวัคซีน วัคซีนช่วยให้สุภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคมีความ สมบรูณ์พอที่จะสร้างภมูคุ้มกันโรคแต่ละชนิด ใน การป้องกันโรควัคซีนมีประสิทธิภาพในการช่วย ป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งวัคซีนจะช่วยกระตุ้นให้ ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายได้ เช่น ล่าสุดได้ค้นพบวัคซีนเกี่ยวกับโรคเอดส์ จะมี ภูมิคุ้มกัน 2 ทางคือ ภูมิคุ้มกันผ่านของเหลว neutralizing antobody และภูมิคุ้มกันผ่านเซลล์ชนิดที่ ว่า cytoxic t lymphocyte เพื่อกำจัดเอดส์ใน ร่างกายโดยวิธีการใช้วัคซีนที่กระตุ้นร่างกายให้สร้าง ภูมิคุ้มกันผ่านเซลล์เมื่อใช้วัคซีนชนิดพาหะเป้นเชื้อ หรือ DNA ป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ เป็น การป้องกังเอดส์จากเซลล์หนึ่งเข้าสู่เซลล์หนึ่งของ ร่างกายได้

3 ปัญหาจากการใช้วัคซีน วัคซีนหากใช้กับผู้ป่วยที่ไม่ถูกประเภทของแต่ละโรคแล้วจะ สามารถส่งผลต่อร่างกายได้ แต่ถ้าหากใช้ไม่ถูกคุณลักษณะแล้วจะมีอาการดังนี้ เช่น เบื่ออาหาร ปวดศีรษะหลังฉีด 3 - 5 วันและจะ หายไปใน 1 - 2 วัน ส่วนอาการเจ็บ คอ ก็พบได้ไม่มาก และที่สำคัญไม่ควรฉีดวัคซีนให้แก่ 1. ผู้ที่เคยแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง 2. ผู้ป่วยที่กำลังป่วย ควรรอให้หายก่อน

4 ชื่อวัคซีนในสัตว์มีดังนี้ …. เช่น วัคซีนโรควัวบ้า โดยจะผลิตวัคซีนใช้สารสกัดจาก วัวที่ไม่มีโรคระบาดมีดังนี้ 1. Act - hib ( haemophilus influenzae tye b )... 2. Havrix ( heapatit vaccine )…. 3. Ommi hib ( heamophilas influenzae type b 4. Dtap ( diphtheria tatanus and acelular pertusis 5. Certiv ( เฉพาะองค์ประกอบที่เป็น tetanus toxin) ส่วนวัคซีนในคนมีดังนี้... เช่นวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าใน คน 1. Cell culture rabies vaccine 1.1humun diploid cell rabies vaccine วัคซีนผงที่ ละลายน้ำ 1.2 purifier chick embryo cell rabies vaccine วัคซีนผงละลบายน้ำ 1.3 purifier vero cell rabies vaccine วัคซีนผง พร้อมละลายน้ำได้เ 2. Purified duck emboryo cell rabies vaccine 1. Human diploid cell vaccine

5 คุณลักษณะของวัคซีนของ คุณลักษณะของวัคซีนในโรคต่าง ๆ 1. วัคซีนโรคปากและ เท้าเปื่อยชนิดเข้มข้น 1. วัคซีนโรคปากและ เท้าเปื่อยชนิดเข้มข้น เป็นวัคซีนที่ผลิตด้วย เชื้อไวรัสของแต่ละ ชนิด type ทำการเพาะ ด้วยวิธีเพาะเนื้อเยื่อ ทำให้เข้มข้น เป็นวัคซีนที่ผลิตด้วย เชื้อไวรัสของแต่ละ ชนิด type ทำการเพาะ ด้วยวิธีเพาะเนื้อเยื่อ ทำให้เข้มข้น บริสุทธิ์ และทำให้ หมดฤทธิ์ด้วยสาร bei บริสุทธิ์ และทำให้ หมดฤทธิ์ด้วยสาร bei 2. โรคแอนแทรกซ์ เป็นวัคซีนที่ผลิตจาก แบคทรีเรียเชื่อเป็น ใช้ ป้องกันโรคแอน แทรกซ์ในกระบือ แพะ แกะ ช้าง ผลิตจากสปอร์ ของ เชื้อ bacillus anthracis เสตรน 34 f 2

6 คุณลักษณะของวัคซีนในโรคต่างๆ 3. วัคซีนโรคบรูเซลโล ซิส 3. วัคซีนโรคบรูเซลโล ซิส เป็นวัคซีนที่ผลิตจาก แบคทรีเรียเชื้อเป็น ป้องกันการแท้งลูก เนื่องจากโรคบรูเซลโล ซิสในโค วัคซีนที่ ผลิตจากเชื้อ bracella abortus เป็นวัคซีนที่ผลิตจาก แบคทรีเรียเชื้อเป็น ป้องกันการแท้งลูก เนื่องจากโรคบรูเซลโล ซิสในโค วัคซีนที่ ผลิตจากเชื้อ bracella abortus วัคซีนโรคเฮโมราอิค เซพติซีเมีย เป็นวัคซีนเชื้อตาย ป้องกันโรคเฮโมราอิค เซพติเมีย ป้องกันโรค ในโค กระบือ และ โรค fas teurellosis ในแพะ

7 2. วัคซีนเชื่อตาย ( killed ) เป็น immunogen ที่ทำให้ตาย เช่น วัคซีนไข้หวัด พิษสุนัขบ้า ( ใช้สำหรับในมนุษย์ ) อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ ไอกรน ไข้รากสาดใหญ่ ……………………...

8 วัคซีนที่จำแนกตามชนิดของจุลินทรีย์ที่ นำมาใช้ในการผลิตมีดังนี้ … (1) bacteria vaccine เป็นวัคซีนที่ผลิต จากแบคทรีเรีย เช่นไทฟอยด์ พารา ไทฟ์รอยด์ กาฬโรค ไอกรน วัณโรค แอนแทรกซ์ (2) rickettsial vaccine เป็นวัคซีนที่ ผลิตจากริคเกตเซีย โดยนำเชื้อไป เพาะเลี้ยงให้เจริญในไข่แดงของตัวออ่น ไก่แล้วฆ่าด้วย formaldehyde เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้รากสาดใหญ่ rocky mountain spofted fever (3) viral vaccine เป็นวัคซีนที่ผลิตจาก ไวรัส เช่น โรคหวัด วัคซีนโรคหัด คาง ทูม พิษสุนัขบ้า โปลิโอ ไข้เหลือง

9 การผลิตวัคซีน ต้องพึ่งพาอาศัยกระบวนการทาง พันธุ์วิศวกรรม โดยทำการตัดต่อ ยีนส์ที่ใช้ในการผลิตแอนติเจนไป เป็นต้นแบบในการผลิตวัคซีน การ ผลิตวัคซีน วัคซีนทุกชนิดเป็น ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีชีวภาพ วัคซีนเตรียมได้ จากเซลล์ตัวก่อโรคทั้งหมด ( whole cell ) หรือเตรียมจากปลก หุ้มเชื้อ apsule หรือเตรียมจากส้วน ขนละเอียดรอบเชื้อ pili ก็ได้


ดาวน์โหลด ppt วัคซีนหมายถึง immunogen ที่เป็น อนุภาคหรือเซลล์ของเชื้อโรคซึ่งที่ทำให้ตาย หรือมีความรุนแรงของโรคลดน้อยลงแล้ว นำเข้าสู่ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์เพื่อกระตุ้นให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google