งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Vibration of Torsional Disks Section 8 นายวสวัตติ์ มุนินทร์นิมิตต์ 5030481521 นายสารัตถ์ เชฏฐากุล 5030556021 นายอิทธิมนต์ อุดตมะปัญญา 5030623321 นายอุกฤษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Vibration of Torsional Disks Section 8 นายวสวัตติ์ มุนินทร์นิมิตต์ 5030481521 นายสารัตถ์ เชฏฐากุล 5030556021 นายอิทธิมนต์ อุดตมะปัญญา 5030623321 นายอุกฤษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Vibration of Torsional Disks Section 8 นายวสวัตติ์ มุนินทร์นิมิตต์ 5030481521 นายสารัตถ์ เชฏฐากุล 5030556021 นายอิทธิมนต์ อุดตมะปัญญา 5030623321 นายอุกฤษ พันธ์แก้ว 5030625621

2 Introduction  ปรากฏการณ์การสั่นเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ ทั่วไปหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเครื่องจักรกล  การสั่นต่างๆสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้เช่นกัน ดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่ จะศึกษาปรากฏการณ์การสั่น

3 Free vibration  เป็นการสั่นที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำต่อระบบ  รูปแบบการสั่น คาบ และการกระจัดเชิงมุมของ การสั่น จะขึ้นกับหลายปัจจัย คือ ค่า K, J และ C ของระบบ  (  1)Underdamped motion  ( = 1)Critical damped motion  (  1)Overdamped motion

4 Objective  Determine the time response of the displacement of the disks at various conditions.  Determine k,c,J

5 Instrument Mass 0.5 ± 0.005 kg 4 pieces Encoder 3 Encoder 1 Encoder 2 Controller Torsional Spring Actuator Disk ECP executice software *time Bias = 0.0005 s *displacement bias = 0.01125 o

6 Experimental Method Manual initial displacement Encoder 1 ECP executive software With mass / Without mass

7 Experimental Method Manual initial displacement Encoder 3 ECP executive software With mass / Without mass

8 Experimental Method Manual initial displacement Encoder 1 ECP executive software With mass / Without mass

9 DRD  m=mass {Lab. Instructions}  r=radius {Lab. Instructions}  l=distances from center {Lab. Instructions}  x=displacement of disk {ECP executive software}  t=time {ECP executive - software}

10 DRD  m=mass {Lab. Instructions}  r=radius {Lab. Instructions}  l=distances from center {Lab. Instructions}  x=displacement of disk {ECP executive software}  t=time {ECP executive - software}

11 DRD  x=displacement of disk {ECP executive software}

12 Result  ทิศทางของจุดเริ่มต้นไม่มีผลต่อคาบการสั่น

13 Result  มุมเริ่มต้นไม่มีผลต่อคาบการสั่น

14 Result  การเพิ่มมวลจะทำให้การสั่นหยุดช้ากว่าการไม่ เพิ่มมวล

15 Result  เครื่องมือวัดการสั่นของ disk ที่ต่างกัน มีผลต่อ การสั่นสะเทือน

16 Result  J 1 = 0.0025 ± 0.000470 kg-m 2  k 1 = 2.83 ± 0.593 N/m  c 1 = 0.0126 ± 0.00312 kg-m/s  J 2 = 0.00190 ± 0.000366 kg-m 2  K 2 = 2.56 ± 0.494 N/m  C 2 = 0.00221 ± 0.00121 kg-m/s  k tot = 1.67 ± 0.410 N/m k2c2k2c2 k1c1k1c1 J2J2 J1J1

17 Discussion  การยึด disk ไม่แน่นพอ ทำให้ตัวยึด สั่นไป ด้วย หรือยึดแน่นเกินไป ทำให้ disk เอียง ไป ดึง, ดัด rod ให้ยืด  มือผู้จับ disk ขณะกำหนดค่ามุมเริ่มต้น อาจ เป็นการออกแรงไปกระทำ disk ตอนเริ่มต้น เหมือนเป็น Forced vibration  เนื่องจาก disk ล่างต่อกับ pulley ซึ่งต่อกับ motor โดย disk บนไม่มี จึงทำให้ disk ล่าง มีผลจากแรงเสียดทานใน motor ทำให้ค่า J ของระบบ มากกว่า disk บน ซึ่งทำให้ค่า C มากตามค่า J ของระบบ

18  เมื่อพิจารณาจากสมการ จัดรูปใหม่ เมื่อ J มากจะทำให้ T มาก ซึ่งผลสอดคล้องกับการทดลองคือ เมื่อ ติดมวลจะทำให้คาบการสั่นมากกว่าเมื่อไม่ติด มวล  เมื่อพิจารณาจากสมการ ซึ่ง ถ้า J มากจะทำให้ น้อย เมื่อพิจารณาส่วนที่เป็น จะเห็นว่า กราฟจะลู่เข้าช้ากว่า J น้อยๆ ( มาก ) ผล สอดคล้องกับการทดลองคือ เมื่อติดมวลจะ ทำให้การสั่นหยุดช้ากว่าเมื่อไม่ติดมวล Discussion

19 Conclusion  ทิศทางการหมุนและมุมเริ่มต้นการบิด ไม่มีผลต่อ คาบการสั่น  จะสังเกตว่า ที่ได้จากการทดลองคือ K 1 = 2.83 N.rad, K 3 = 2.56 N.rad และ K tot = 1.67 N.rad ซึ่งใกล้เคียงกับความสัมพันธ์ของการต่อสปริงแบบ อนุกรม  การที่มี Moment of inertia มากกว่ามีผลทำให้ การหยุดสั่นช้ากว่าการที่มี Moment of inertia น้อยกว่า เนื่องจากการเพิ่ม Moment of inertia มี ผลทำให้คาบการสั่นมีค่ามากขึ้น  การเปลี่ยนแปลง J c หรือ k มีผลต่อการสั่น

20 Forced vibration  ปรากฏการณ์การสั่นโดยมีแรงภายนอกกระทำต่อ ระบบ

21 Objective  เพื่อศึกษาลักษณะการสั่นที่มีการให้แรงกระทำ ต่อระบบกลับไปกลับมา และศึกษาการเกิด resonance

22 Experimental Method Encoder 1 Actuator Disk Controller DATA COMMAND ECP executive software DATA COMMAND

23 DRD t e (ECP executive software) t c (ECP executive software) T (ECP executive software)

24 T tete tctc

25 Result

26

27   peak = 12.10 rad/s   n = 11.94 rad/s

28 Discussions  พจน์ มีค่าน้อยมากและเมื่อ f เข้าใกล้ ความถี่ธรรมชาติพจน์ = เข้าใกล้ 0 ทำให้ มีค่าสูง ที่สุด  พบว่ากราฟทางด้านขวาต่ำกว่าด้านซ้าย เนื่องจากพจน์ เมื่อความถี่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้ เพิ่มขึ้นทำ ให้ มีค่าลดลงเรื่อยๆ

29 Discussions

30  จากการทดลองพบว่าค่าความถี่ธรรมชาติ 11.94 rad/s ส่วนความถี่ peak มีค่า 12.10 rad/s ซึ่งมีค่าต่างกัน 1.28 % โดยค่า C = 0.01  อาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากการอ่านค่ากราฟ  ช่วงความถี่ที่ใช้ในการวิเคราะห์ไม่คลอบคลุม

31 Conclusion  ความถี่ของแรงกระตุ้นมีผลต่อแอมพลิจูดของ การสั่น โดยจะมีแอมพลิจูดสูงสุดเมื่อความถี่เข้า ใกล้ความถี่ธรรมชาติ และจะลดลงเรื่อยๆเมื่อ เพิ่มความถี่ของแรงกระตุ้นมากขึ้น  ความถี่ของแรงกระตุ้นมีผลต่อความต่างเฟส ระหว่าง input และ output โดยความต่างเฟส จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อความถี่เพิ่มมากขึ้น จนเมื่อ ความถี่เข้าใกล้ความถี่ธรรรมชาติ ความต่างเฟส จะเข้าใกล้ Л/2 และมากขึ้นเรื่อยๆจนเข้าใกล้ Л เมื่อความถี่เพิ่มมากขึ้น  ค่า  peak กับค่าความถี่ธรรมชาติมีความ ใกล้เคียงกันมากซึ่งเห็นได้จากการทดลองว่า แตกต่างกันเพียง 1.28 %


ดาวน์โหลด ppt Vibration of Torsional Disks Section 8 นายวสวัตติ์ มุนินทร์นิมิตต์ 5030481521 นายสารัตถ์ เชฏฐากุล 5030556021 นายอิทธิมนต์ อุดตมะปัญญา 5030623321 นายอุกฤษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google