งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 แนะนำรายวิชาและ กำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ผู้เรียนและผู้สอน ชื่อรายวิชา : วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ (Research Methodology in Communication Arts) COMM 3901 3(3-0-6)

2 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 ผู้สอน : อาจารย์พิชิต ธิ อิ่น การศึกษา : ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต ( การสื่อสารมวลชน ) วิชาเอก วิทยุโทรทัศน์ วิชาโท ภาษาอังกฤษ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท – นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ( นิเทศศาสตร์พัฒนาการ ) ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก ( กำลังศึกษา ) – คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ จัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

3 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 ผู้สอน : อาจารย์พิชิต ธิ อิ่น ห้องพักอาจารย์ : ห้อง 923 เบอร์โทร : 089-1184115 อีเมล : pich306@hotmail.com Facebook : http://www.facebook.com/pich306 Website : http://www.pichit.net การติดต่อ ( เฉพาะรายวิชา ) : บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้อง 923 และ Facebook (Page: COMM_ART_RESEARCH_CRU)

4 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 คำอธิบายรายวิชา ความหมาย บทบาท ชนิด คุณลักษณะของการวิจัย กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การนำเสนองานวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพนิเทศ ศาสตร์

5 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 กำหนดการสอน สัปดา ห์ที่ วัน / เดือน / ปี รายละเอียด 1 จ. 17 มิ. ย. 56 แนะนำรายวิชาและกำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียน และผู้สอน 2 จ. 24 มิ. ย. 56 บทนำสู่การวิจัย 3 จ. 1 ก. ค. 56 ลักษณะการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 4 จ. 8 ก. ค. 56 กระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ( เก็บคะแนน : ใบงาน 1) 5 จ. 15 ก. ค. 56

6 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 กำหนดการสอน สัปดา ห์ที่ วัน / เดือน / ปี รายละเอียด 6 จ. 22 ก. ค. 56 ทบทวนวรรณกรรม หรือการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งการอ้างอิง 7 จ. 29 ก. ค. 56 สอบกลางภาค 8 จ. 12 ส. ค. 56 ทบทวนวรรณกรรม หรือการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งการอ้างอิง ( เก็บคะแนน : ใบงาน 2) 9 จ. 19 ส. ค. 56 ระเบียบวิธีวิจัย 10 จ. 26 ส. ค. 56

7 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 กำหนดการสอน สัปดา ห์ที่ วัน / เดือน / ปี รายละเอียด 11 จ. 2 ก. ย. 56 เครื่องมือทางการวิจัยเชิงปริมาณ 12 จ. 9 ก. ย. 56 เครื่องมือทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ( เก็บคะแนน : ใบงาน 3) 13 จ. 16 ก. ย. 56 การวิเคราะห์ข้อมูล สรุป และอภิปรายผลการวิจัย 14 จ. 23 ก. ย. 56 การเขียนรายงานวิจัยและการประยุกต์งานวิจัยเพื่อการ สื่อสารทางนิเทศศาสตร์ 15 จ. 30 ก. ย. 56 การนำเสนองานวิจัย ( เก็บคะแนน : ใบงาน 4) 16 พ. 9 ต. ค. 56 สอบปลายภาค

8 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 การสอบปลายภาค วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 13:00 น. – 15:00 น.

9 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 การเก็บคะแนน 80 – 100 = A 75 – 79 = B+ 70 – 74 = B 65 – 69 = C+ 60 – 64 = C 55 – 59 = D+ 50 – 54 = D 0 – 49 = F

10 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 การเก็บคะแนน 1. การเก็บคะแนนระหว่างภาค 40 คะแนน 1.1 ใบงาน 1 ( งานเดี่ยว )10 คะแนน 1.2 ใบงาน 2 ( งานเดี่ยว )10 คะแนน 1.3 ใบงาน 3 ( งานกลุ่ม )10 คะแนน 1.4 ใบงาน 4 ( งานกลุ่ม )10 คะแนน 2. การเก็บคะแนนกลางภาค 20 คะแนน 3. คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องเรียน 10 คะแนน 4. การสอบปลายภาค 30 คะแนน รวมทั้งหมด 100 คะแนน

11 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________ อาจารย์พิชิต ธิอิ่น สาขาวิชานิเทศ ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 ข้อตกลงทั่วไป การแต่งกาย การเข้าเรียน ( ขาด / ลา / มาสาย ) การทำงานกลุ่ม การส่งงาน การสอบ คุณธรรมจริยธรรม


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM 3901 3(3-0- 6)____________________________________________________________________________________________.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google