งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำรายวิชาและ กำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำรายวิชาและ กำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำรายวิชาและ กำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 แนะนำรายวิชาและ กำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ชื่อรายวิชา : วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ (Research Methodology in Communication Arts) COMM (3-0-6) สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

2 ผู้สอน : อาจารย์พิชิต ธิอิ่น
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 ผู้สอน : อาจารย์พิชิต ธิอิ่น การศึกษา : ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์ วิชาโท ภาษาอังกฤษ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท – นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก (กำลังศึกษา) – คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

3 ผู้สอน : อาจารย์พิชิต ธิอิ่น
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 ผู้สอน : อาจารย์พิชิต ธิอิ่น ห้องพักอาจารย์ : ห้อง 923 เบอร์โทร : อีเมล : Facebook : Website : การติดต่อ (เฉพาะรายวิชา) : บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้อง 923 และ Facebook (Page: COMM_ART_RESEARCH_CRU) สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

4 คำอธิบายรายวิชา ความหมาย บทบาท ชนิด คุณลักษณะของการวิจัย
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 คำอธิบายรายวิชา ความหมาย บทบาท ชนิด คุณลักษณะของการวิจัย กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การนำเสนองานวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพนิเทศศาสตร์ สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

5 กำหนดการสอน สัปดาห์ที่ 1/16 สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 1 2 3 4
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 กำหนดการสอน สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 1 จ. 17 มิ.ย. 56 แนะนำรายวิชาและกำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 2 จ. 24 มิ.ย. 56 บทนำสู่การวิจัย 3 จ. 1 ก.ค. 56 ลักษณะการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 4 จ. 8 ก.ค. 56 กระบวนการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ (เก็บคะแนน : ใบงาน 1) 5 จ. 15 ก.ค. 56 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

6 กำหนดการสอน สัปดาห์ที่ 1/16 สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 6 7 8 9
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 กำหนดการสอน สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 6 จ. 22 ก.ค. 56 ทบทวนวรรณกรรม หรือการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการอ้างอิง 7 จ. 29 ก.ค. 56 สอบกลางภาค 8 จ. 12 ส.ค. 56 (เก็บคะแนน : ใบงาน 2) 9 จ. 19 ส.ค. 56 ระเบียบวิธีวิจัย 10 จ. 26 ส.ค. 56 สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

7 กำหนดการสอน สัปดาห์ที่ 1/16 สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 11 12
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 กำหนดการสอน สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 11 จ. 2 ก.ย. 56 เครื่องมือทางการวิจัยเชิงปริมาณ 12 จ. 9 ก.ย. 56 เครื่องมือทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (เก็บคะแนน : ใบงาน 3) 13 จ. 16 ก.ย. 56 การวิเคราะห์ข้อมูล สรุป และอภิปรายผลการวิจัย 14 จ. 23 ก.ย. 56 การเขียนรายงานวิจัยและการประยุกต์งานวิจัยเพื่อการสื่อสารทางนิเทศศาสตร์ 15 จ. 30 ก.ย. 56 การนำเสนองานวิจัย (เก็บคะแนน : ใบงาน 4) 16 พ. 9 ต.ค. 56 สอบปลายภาค สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

8 การสอบปลายภาค วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 13:00 น. – 15:00 น.
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 การสอบปลายภาค วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 13:00 น. – 15:00 น. สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

9 การเก็บคะแนน 80 – 100 = A 75 – 79 = B+ 70 – 74 = B 65 – 69 = C+
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 การเก็บคะแนน 80 – 100 = A 75 – 79 = B+ 70 – 74 = B 65 – 69 = C+ 60 – 64 = C 55 – 59 = D+ 50 – 54 = D 0 – 49 = F สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

10 การเก็บคะแนน สัปดาห์ที่ 1/16 1. การเก็บคะแนนระหว่างภาค 40 คะแนน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 การเก็บคะแนน 1. การเก็บคะแนนระหว่างภาค คะแนน 1.1 ใบงาน 1 (งานเดี่ยว) คะแนน 1.2 ใบงาน 2 (งานเดี่ยว) คะแนน 1.3 ใบงาน 3 (งานกลุ่ม) คะแนน 1.4 ใบงาน 4 (งานกลุ่ม) คะแนน 2. การเก็บคะแนนกลางภาค คะแนน 3. คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องเรียน คะแนน 4. การสอบปลายภาค คะแนน รวมทั้งหมด 100 คะแนน สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น

11 การเข้าเรียน (ขาด/ลา/มาสาย)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สัปดาห์ที่ 1/16 ข้อตกลงทั่วไป การแต่งกาย การเข้าเรียน (ขาด/ลา/มาสาย) การทำงานกลุ่ม การส่งงาน การสอบ คุณธรรมจริยธรรม สื่อประกอบการสอน รายวิชา วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร์ COMM (3-0-6)____________________________________________________________________________________________อาจารย์พิชิต ธิอิ่น


ดาวน์โหลด ppt แนะนำรายวิชาและ กำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google