งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การสื่อสารทางการตลาด โดยใช้สื่อการโฆษณา อาจารย์อัญชนา สุขสมจิตร 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การสื่อสารทางการตลาด โดยใช้สื่อการโฆษณา อาจารย์อัญชนา สุขสมจิตร 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การสื่อสารทางการตลาด โดยใช้สื่อการโฆษณา อาจารย์อัญชนา สุขสมจิตร 1

2 Page  2  ความหมายของการโฆษณา   การโฆษณา หมายถึง การสร้าง ภาพพจน์ในตัวสินค้า ด้วยการทำให้ สินค้าดูดีน่าประทับใจ สามารถอธิบาย บุคลิกของเครื่องหมายหรือตราหรือ ยี่ห้อของสินค้าได้อย่างชัดเจน เพื่อ ช่วงชิงส่วนครองตลาดให้มากที่สุด และก่อให้เกิดผลกำไรสูงสุดในระยะ ยาว

3 Page  3  สมาคมการตลาดของสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายว่า  ต้องมีการชำระเงิน (Paid form)  ต้องเสนอผ่านสื่อที่มิใช่ตัว บุคคล (Non-personal Presentation)  เป็นการเผยแพร่ความคิดเห็น สินค้า / บริการ (Idea / Goods / Services)  ต้องมีการระบุผู้อุปถัมภ์ (Identified Sponsor)  ความหมายของการ โฆษณา 

4 1. เป็นกิจกรรมสื่อสารมวลชน (Mass Comm.) 2. เป็นการสื่อสารเพื่อเชิญชวน / โน้มน้าวใจ (Persuade / influence)  Half Truth “ ทุกสิ่งที่กล่าว ในโฆษณาเป็นความจริง แต่ความ จริงทั้งหมดไม่ได้อยู่ในโฆษณา ”  รูปแบบของการ โฆษณา  3

5 3. เป็นการสื่อสารที่ต้องกำหนด กลุ่มเป้าหมาย (Target group) 3.1 เหตุผลจริง (real reason) 3.2 เหตุผลสมมติ (supposed reason) 4. เป็นการเผยแพร่ข่าวสารที่ต้อง เรียกค่าใช้จ่าย (paid form) 5. เป็นการสื่อสารที่ต้องการมีการ เปิดเผย / ระบุชื่อผู้ส่งสาร / ผู้ โฆษณา (an identified sponsor) 4

6 Page  6  ลักษณะของการ โฆษณา  1. การโฆษณาเป็นการนำเสนอ ต่อสาธารณชน 2. เป็นการกระจายเผยแพร่ ข่าวสาร 3. สามารถแสดงออกมาได้ หลายลักษณะ 4. เป็นการสื่อสารที่ไม่เจาะจง บุคคล

7 Page  7  หน้าที่ของการ โฆษณา  1. เพื่อบอกถึงความแตกต่างระหว่าง ผลิตภัณฑ์ของเรากับคู่แข่ง 2. เพื่อสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อ 4. เพื่อช่วยให้มีการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 5. เพื่อเพิ่มความชอบ + ความภักดีต่อ ตราสินค้า 6. เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านการขาย 7. เพื่อเตือนความทรงจำ + สร้างแรง เสริม

8 1. เมื่อสินค้า + บริการของบริษัท มีความแตกต่างด้าน ผลิตภัณฑ์ (product differentiation) 1.1 ด้านกายภาพ 1.2 ด้านจิตวิทยา 2. เมื่อสินค้ามีความดีซ่อนเร้น 3. เมื่อตลาดของผลิตภัณฑ์ กว้างขวาง  ความจำเป็นที่ต้องมีการ โฆษณา  7

9 4. เมื่อคู่แข่งระดับเดียวกันใช้ โฆษณา 5. เมื่อต้องการสกัดกั้นการเข้า มาของคู่แข่ง 6. เมื่อต้องการสร้างผลกระทบ 7. เมื่อต้องการเข้าตลาด หลักทรัพย์ 8. เมื่อต้องการขายความคิด 8

10 Page  10  กระบวนการดำเนินงานโฆษณา  1. การรับข้อมูลสรุปเกี่ยวกับ แผนการตลาด (marketing plan brief / advertising brief) 2. การศึกษา + วิเคราะห์ข้อมูล 2.1 ศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 2.2 ศึกษาวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภค เป้าหมาย  ด้านประชากรศาสตร์  ด้านจิตวิทยา

11 Page  11 2.3 ศึกษาวิเคราะห์ตลาด  สภาวะแข่งขันในตลาด  องค์ประกอบของตลาด  ขนาดของตลาด  ศักยภาพของตลาด  สภาวะการรวมตัว กระจาย ตัวของตลาด  การเปลี่ยนแปลงในตลาด  งบประมาณ ฯลฯ

12 Page  12 3. การวางแผนกลยุทธ์ด้านการ โฆษณา ความจำเป็นต่อการกำหนดกลยุทธ์ การโฆษณา 3.1 กำหนด OBJ. 3.2 แผนงานด้านการตลาด 3.3 แผนงานสร้างสรรค์การ โฆษณา  ลีลา (tone)  ความพร้อม / อารมณ์ (mood)  จุดเว้าวอน (appeal)  จุดสนับสนุนการขาย (supporting selling point)

13 Page  13 3.4 แผนงานสื่อโฆษณา (media plan)  การเข้าถึง (reach)  ความถี่ (frequency)  ความต่อเนื่อง (continuity)  งบประมาณ (budget)

14 Page  14 4. การตัดสินใจเกี่ยวกับยุทธวิธี โฆษณา 4.1 กำหนดงบฯ 4.2 กำหนดยุทธวิธีการสร้าง ข่าวสารโฆษณา  วัจนภาษา ได้แก่ พาดหัว คำขวัญ ชื่อตราสินค้า คำบรรยายใต้ภาพ ข้อความโฆษณา  อวัจนภาษา ได้แก่ เครื่องหมาย การค้า ดนตรีประกอบ ภาพ 4.3 การตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้สื่อ ต้องคำนึงถึงหลัก 4 Ws คือ who where what when

15 Page  15 5. การสร้างสรรค์และการผลิตสิ่ง โฆษณา  ฝ่ายสร้างสรรค์ฯ จะกำหนด แนวคิดการโฆษณา แนวคิดหลัก (theme) ให้เป็นแนวความคิด ที่ ยิ่งใหญ่ (big idea)  ฝ่ายสื่อฯ จะกำหนดตาราง การใช้สื่อโฆษณา โดยต้องคำนึง เรื่อง ขนาด ความยาว ตำแหน่งใน สื่อโฆษณา เวลาที่เหมาะสมที่สุด

16 Page  16 6. ดำเนินงานตามแผน 7. การประเมินผลการโฆษณา คอตเลอร์ กล่าวว่าการประเมิน ประสิทธิผลการโฆษณาทำได้ 2 ลักษณะ คือ 1. การวิจัยเพื่อวัดประสิทธิผลด้าน การสื่อสารจากการโฆษณา / การวิจัย ผลกระทบทางด้านการสื่อสาร 1.1 วัดก่อนชิ้นงานโฆษณาออก เผยแพร่ (advertising pretesting)

17 Page  17 1.2 วัดประสิทธิผลหลังจากงาน โฆษณาได้ออกเผยแพร่แล้ว (advertising postesting) โดยทดสอบ ความจำ คือ 1. ทดสอบการจำได้ 2. ทดสอบแบบระลึกได้  แบบ DAR (day after recall) เป็นการประเมินผลทันทีภายใน 24 ชั่วโมง  แบบ CAPP (continuous advertising planning program) เน้น ทัศนคติที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังซื้อ

18 Page  18 2. การประเมินผลการโฆษณาด้าน การขาย / วิจัยผลกระทบต่อยอดขาย (sales-effect research) The end


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การสื่อสารทางการตลาด โดยใช้สื่อการโฆษณา อาจารย์อัญชนา สุขสมจิตร 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google