งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ” วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2553 ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ” วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2553 ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ” วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2553 ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

2 เทคนิคการแนะนำวิทยากร - กล่าวนำก่อนเข้าเรื่อง - แนะนำประวัติการศึกษา - แนะนำประวัติการทำงาน - แนะนำผลงานโดดเด่น - แนะนำสถานที่ทำงานและตำแหน่งปัจจุบัน - แนะนำชื่อเป็นขั้นตอนสุดท้าย

3 ลำดับการพูดของพิธีกร กล่าวทักทาย - กล่าวสวัสดี กล่าวต้อนรับ - แนะนำตัวเอง กล่าวนำ - บอกชื่องาน - บอกวัตถุประสงค์การจัดงาน - แจ้งกำหนดการ ควรแจ้งกำหนดการก่อนประธานมาถึง - แจ้งรายละเอียดของงาน ฯลฯ สรุป - ขอบคุณ/ปิดงาน

4 พิธีกรในการแถลงข่าว

5 - กำหนดวาระ รูปแบบ หรือขั้นตอนการแถลงข่าว - กล่าวต้อนรับที่ประชุม - แนะนำโฆษก - ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการแถลงข่าว - แจ้งแหล่งข่าว/หน่วยงานสำหรับสอบถามเพิ่มเติม - ควบคุมเวลาที่ใช้ในการซักถามในประเด็นต่าง ๆ - กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการแถลงข่าว พิธีกรในการแถลงข่าว

6 - กำหนดขั้นตอน รูปแบบของงาน - กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของงานและพิธีการ - เชิญประธานในพิธี... - นำเข้าสู่พิธีการ - ประธานจัดงานกล่าวรายงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน - เข้าสู่กิจกรรม พิธีกรในงานพิธี - เสร็จสิ้นพิธีการ

7 การเขียนคำกล่าวรายงาน - เรียน... ประธานเพียงคนเดียว - กล่าวขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน - กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน (หลักการและเหตุผล) - กล่าวถึงวิธีดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ หากได้รับความ อนุเคราะห์จากหน่วยงานใดให้กล่าวถึงด้วย - อธิบายเกี่ยวกับหน่วยงานอย่างกระชับ - กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน - กล่าวเชิญให้ประธานกล่าวคำปราศรัยและทำพิธีเปิดงาน

8 การเขียนคำกล่าวให้โอวาทในโอกาสต่าง ๆ - ทักทายผู้ฟัง - กล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับเกียรติมาพูด - กล่าวให้ข้อคิดหรือคำแนะนำ - กล่าวเปิดงาน - กล่าวถึงสิ่งสำคัญของคนกลุ่มนั้นที่มีต่อสังคม - กล่าวอวยพร

9 TACTICIAN พิธีกร 1.ศึกษาจุดเด่น จุดด้อย ของพิธีกรที่มีชื่อเสียงทั้งของไทยและต่างประเทศ จับจุดเด่นสูงสุด ของเขาให้ได้ว่าอะไร คือ สิ่งที่ทำให้พิธีกรคนนั้นเป็นที่ชื่นชม ของบุคคลทั่วไป 2.ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของสังคมอย่างใกล้ชิด 3.เรียนรู้การใช้เทคนิคการหยอดอารมณ์ขันด้วยการดัดแปลงเหตุการณ์เฉพาะ หน้ามาเติมเสน่ห์ ให้กับการดำเนินรายการ 4.จัดทำคลังความรู้ด้านต่างๆ เช่น การใช้คำพูด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย คำ คมต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประกอบการดำเนินรายการ 5.ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการมองเหตุการณ์ต่าง ๆ ในมุมที่คนอื่นมองข้าม เช่น เมื่อเห็นคนกรุงเทพเครียดกันมาก จากที่เคยยิ้มแย้มแจ่มใสให้กัน ก็หน้า บึ้งให้กันก็ต้องคิดว่าต้องสร้างรอยยิ้มติด ไว้ตามกำแพงริมถนนเพื่อเตือนสติ คนไทย หรือไม่ก็ต้องทำสัญลักษณ์เป็นรูปรอยยิ้มไว้ที่หน้ารถ-ท้ายรถ เป็นต้น 6.อ่านหนังสือให้มาก ๆ 7.เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการเป็นพิธีกรอย่างสม่ำเสมอ

10 สิ่งที่พิธีกรต้องรู้ รู้ลำดับรายการ รู้รายละเอียดของแต่ละรายการ รู้จักผู้เกี่ยวข้องในแต่ละรายการ รู้กาลเทศะ (ไม่เล่นเกินขอบเขต ต้องมีความพอดี )

11 อารมณ์ขัน การใช้เสียง ความยุติธรรม การแสดงออกที่เป็นธรรมชาติ รู้กาลเทศะ / พูดดี / รู้จักชม ลักษณะที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพ

12 สะอาด เรียบร้อย ประณีต รสนิยม เหมาะสมกับ เพศ วัย กาลเทศะ และสถานะ ปรัชญาในการแต่งกายให้ดีที่สุด

13 ให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม เอ่ยชื่อผู้ฟัง คิดอะไรอยู่ให้พูดออกมา พูดผิด อย่าคิดว่าเป็นอุปสรรค เทคนิคในการดึงความสนใจ

14 บุคลิกภาพ พฤติกรรม (การกระทำ ) การพูด เนื้อหา การสร้างความประทับใจ

15 บุคลิกภาพ การใช้ภาษา เนื้อหาที่จะพูด การวิเคราะห์ผู้ฟัง การเตรียมตัว ปัจจัยที่ช่วยให้ทำหน้าที่สัมฤทธิ์ผล

16 ขั้นตอนการทำหน้าที่พิธีกร 1. กำหนดขั้นตอนรูปแบบของงาน 2. กล่าวทักทาย - กล่าวสวัสดี กล่าวต้อนรับ - แนะนำตัวเอง 3. กล่าวนำ- บอกชื่องาน - บอกวัตถุประสงค์การจัดงาน - แจ้งกำหนดการ - แจ้งรายละเอียดของงาน (รวมถึงขั้นตอนของพิธีการ) 4. นำเข้าสู่พิธีการ- เชิญประธานในพิธี - ประธานจัดงานกล่าวรายงาน - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 5. นำเข้าสู่กิจกรรม 6. เสร็จสิ้นพิธีการ 7. สรุป - ขอบคุณและกล่าวปิดงาน

17 ขอให้ทุกท่านโชคดี...


ดาวน์โหลด ppt การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ” วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2553 ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google