งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาเว็บ แอพพลิเคชั่นแบบเชิงวัตถุโดยใช้โค้ด อิกไนเตอร์เฟรมเวิร์คและการพัฒนาเว็บ แอพพลิเคชั่นแบบโครงสร้าง กรณีศึกษา : ระบบการลา คณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาเว็บ แอพพลิเคชั่นแบบเชิงวัตถุโดยใช้โค้ด อิกไนเตอร์เฟรมเวิร์คและการพัฒนาเว็บ แอพพลิเคชั่นแบบโครงสร้าง กรณีศึกษา : ระบบการลา คณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาเว็บ แอพพลิเคชั่นแบบเชิงวัตถุโดยใช้โค้ด อิกไนเตอร์เฟรมเวิร์คและการพัฒนาเว็บ แอพพลิเคชั่นแบบโครงสร้าง กรณีศึกษา : ระบบการลา คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายภาณุพงษ์ คงคาวงศ์ประทีป 5210121052

2 รายละเอียด ความสำคัญและที่มา วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย โครงสร้างของระบบ ทฤษฎีและหลักการเครื่องมือที่ใช้ ระเบียบวิธีวิจัย ระยะเวลาและแผนดำเนินงาน

3 ความสำคัญและที่มา ที่มา : http://www.itforsme.net/knc_detail.php?id=257 การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง

4 ความสำคัญและที่มา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มา : http://jrcomputers.com.au/daewa/learn_php_mvc.html

5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย ศึกษากระบวนการทำงานในการพัฒนาเว็บ แอพพลิเคชั่นแบบเชิงวัตถุโดยใช้โค้ดอิก ไนเตอร์เฟรมเวิร์คและการพัฒนาเว็บ แอพพลิเคชั่นแบบโครงสร้าง เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาเว็บ แอพพลิเคชั่นโดยใช้โค้ดอิกไนเตอร์เฟรม เวิร์คและการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นแบบ โครงสร้าง ว่ามีประสิทธิภาพแตกต่างกัน อย่างไรในแง่ของความเร็วในการตอบสนอง ผู้ใช้งาน

6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้ทราบถึงข้อจำกัดในการนำโค้ด อิกไนเตอร์เฟรมเวิร์คมาใช้ในการ พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ได้ทราบถึงประสิทธิภาพในการ ทำงานของเว็บแอพพลิเคชันที่ พัฒนาขึ้นมาโดยใช้รูปแบบในการ เขียนโปรแกรมที่แตกต่างกัน

7 ขอบเขตในการวิจัย ศึกษากระบวนการทำงานของโค้ดอิกไน เตอร์เฟรมเวิร์คและการเขียนโปรแกรมแบบ โครงสร้าง พัฒนาระบบการลาภายใต้ข้อจำกัดของโค้ด อิกไนเตอร์เฟรมเวิร์ค พัฒนาระบบการลาภายใต้ข้อจำกัดของการ เขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของ ระบบจากรูปแบบการพัฒนาที่แตกต่างกัน สรุปผลการวิจัย

8 โครงสร้างของระบบ โครงสร้างระบบการลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9 ทฤษฏีและหลักการ การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structure programming) ที่มา : http://www.edrawsoft.com/Program-Structure.php

10 ทฤษฏีและหลักการ ( ต่อ ) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object- oriented programming) ที่มา : http://code.google.com/apis/desktop/articles/e5.html

11 ทฤษฏีและหลักการ ( ต่อ ) เอมวีซี (Model-View-Control : MVC) ที่มา : http://java.sun.com/blueprints/patterns/MVC-detailed.html

12 เครื่องมือที่ใช้ Software A D C B Eclipse MySQL AppServ 2.5.9 PHP framework

13 ระเบียบวิธีวิจัย ศึกษากระบวนการทำงานของการพัฒนา เว็บแอพพลิเคชั่นเชิงวัตถุโดยใช้โค้ดอิกไน เตอร์เฟรมเวิร์ค ศึกษากระบวนการทำงานของการพัฒนา เว็บแอพพลิเคชั่นแบบโครงสร้าง เปรียบเทียบข้อแตกต่างของรูปแบบการ พัฒนาทั้ง 2 รูปแบบ พัฒนาระบบการลารูปแบบเชิงวัตถุโดยใช้ โค้ดอิกไนเตอร์เฟรมเวิร์ค พัฒนาระบบการลารูปแบบการพัฒนาใน ลักษณะโครงสร้าง

14 ระเบียบวิธีวิจัย ( ต่อ ) เปรียบเทียบข้อแตกต่างของระบบการลาที่ เกิดจากการพัฒนาทั้งสองรูปแบบ โดย อาศัยโปรแกรมไฟเออร์บัค (Firebug) ซึ่ง เป็นส่วนเสริม (Add-on) ของเบราเซอร์ Mozilla Firefox โดยจะเปรียบเทียบในแง่ ของระยะเวลาในการตอบสนองผู้ใช้งานใน แต่ละเว็บเพจว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร สรุปผลการวิจัย

15 ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน 25532554 ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ศึกษาการทำงานของโค้ดอิกไน เตอร์เฟรมเวิร์ค ศึกษาการทำงานของการเขียน โปรแกรมแบบโครงสร้าง ศึกษาความแตกต่างของ รูปแบบการเขียนโปรแกรม ศึกษาเครื่องมือที่จะนำมาใช้ วิเคราะห์และออกแบบระบบการ ลา พัฒนาระบบการลาโดยใช้โค้ด อิกไนเตอร์ พัฒนาระบบการลาแบบ โครงสร้าง เปรียบเทียบความแตกต่างของ ระบบที่เกิดจากการพัฒนาทั้ง 2 รูปแบบ สรุปและวิเคราะห์ผล

16 คำถามและข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาเว็บ แอพพลิเคชั่นแบบเชิงวัตถุโดยใช้โค้ด อิกไนเตอร์เฟรมเวิร์คและการพัฒนาเว็บ แอพพลิเคชั่นแบบโครงสร้าง กรณีศึกษา : ระบบการลา คณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google