งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายภาณุพงษ์ คงคาวงศ์ประทีป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายภาณุพงษ์ คงคาวงศ์ประทีป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายภาณุพงษ์ คงคาวงศ์ประทีป 5210121052
ศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นแบบเชิงวัตถุโดยใช้โค้ดอิกไนเตอร์เฟรมเวิร์คและการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นแบบโครงสร้าง กรณีศึกษา : ระบบการลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายภาณุพงษ์ คงคาวงศ์ประทีป

2 รายละเอียด ความสำคัญและที่มา วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย โครงสร้างของระบบ ทฤษฎีและหลักการเครื่องมือที่ใช้ ระเบียบวิธีวิจัย ระยะเวลาและแผนดำเนินงาน

3 การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง
ความสำคัญและที่มา การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง ที่มา :

4 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ความสำคัญและที่มา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มา :

5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ศึกษากระบวนการทำงานในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นแบบเชิง วัตถุโดยใช้โค้ดอิกไนเตอร์เฟรมเวิร์คและการพัฒนาเว็บ แอพพลิเคชั่นแบบโครงสร้าง เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นโดยใช้โค้ดอิกไน เตอร์เฟรมเวิร์คและการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นแบบโครงสร้าง ว่ามีประสิทธิภาพแตกต่างกันอย่างไรในแง่ของความเร็วในการ ตอบสนองผู้ใช้งาน

6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ทราบถึงข้อจำกัดในการนำโค้ดอิกไนเตอร์เฟรม เวิร์คมาใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ได้ทราบถึงประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บแอพ พลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาโดยใช้รูปแบบในการเขียน โปรแกรมที่แตกต่างกัน

7 ขอบเขตในการวิจัย ศึกษากระบวนการทำงานของโค้ดอิกไนเตอร์เฟรมเวิร์คและการ เขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง พัฒนาระบบการลาภายใต้ข้อจำกัดของโค้ดอิกไนเตอร์เฟรมเวิร์ค พัฒนาระบบการลาภายใต้ข้อจำกัดของการเขียนโปรแกรมแบบ โครงสร้าง เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของระบบจากรูปแบบการ พัฒนาที่แตกต่างกัน สรุปผลการวิจัย

8 โครงสร้างของระบบ โครงสร้างระบบการลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9 ทฤษฏีและหลักการ การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structure programming)
ที่มา :

10 ทฤษฏีและหลักการ (ต่อ)
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented programming) ที่มา :

11 ทฤษฏีและหลักการ (ต่อ)
เอมวีซี (Model-View-Control : MVC) ที่มา :

12 เครื่องมือที่ใช้ A C B Software D Eclipse MySQL PHP framework
AppServ 2.5.9

13 ระเบียบวิธีวิจัย ศึกษากระบวนการทำงานของการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเชิง วัตถุโดยใช้โค้ดอิกไนเตอร์เฟรมเวิร์ค ศึกษากระบวนการทำงานของการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นแบบ โครงสร้าง เปรียบเทียบข้อแตกต่างของรูปแบบการพัฒนาทั้ง 2 รูปแบบ พัฒนาระบบการลารูปแบบเชิงวัตถุโดยใช้โค้ดอิกไนเตอร์เฟรม เวิร์ค พัฒนาระบบการลารูปแบบการพัฒนาในลักษณะโครงสร้าง

14 ระเบียบวิธีวิจัย (ต่อ)
เปรียบเทียบข้อแตกต่างของระบบการลาที่เกิดจากการพัฒนาทั้ง สองรูปแบบ โดยอาศัยโปรแกรมไฟเออร์บัค (Firebug) ซึ่งเป็น ส่วนเสริม (Add-on) ของเบราเซอร์ Mozilla Firefox โดยจะ เปรียบเทียบในแง่ของระยะเวลาในการตอบสนองผู้ใช้งานในแต่ ละเว็บเพจว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร สรุปผลการวิจัย

15 ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน
2553 2554 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ศึกษาการทำงานของโค้ดอิกไนเตอร์เฟรมเวิร์ค ศึกษาการทำงานของการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง ศึกษาความแตกต่างของรูปแบบการเขียนโปรแกรม ศึกษาเครื่องมือที่จะนำมาใช้ วิเคราะห์และออกแบบระบบการลา พัฒนาระบบการลาโดยใช้โค้ดอิกไนเตอร์ พัฒนาระบบการลาแบบโครงสร้าง เปรียบเทียบความแตกต่างของระบบที่เกิดจากการพัฒนาทั้ง 2 รูปแบบ สรุปและวิเคราะห์ผล

16 คำถามและข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt นายภาณุพงษ์ คงคาวงศ์ประทีป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google