งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
สำหรับการบริการสารสนเทศ WEBPAGE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR INFORMATION SERVICES

2 Review Internet vs Web site

3 Internet - ความหมาย - ISP - สถาปัตยกรรม Client-Server
Review Internet - ความหมาย - ISP - สถาปัตยกรรม Client-Server

4 Web site - Web browser - URL - Hypertext transfer protocol - Domain name - IP address
Review

5 Web site (cont.) - Web site - Web page - Home page
Review

6 Hypertext Markup Language (HTML) - ลักษณะเด่น คือ <คำสั่ง> เรียกว่า tag ตัวอย่าง เช่น <strong> อักษรตัวหนา </strong> <p align=“left”> ประโยคข้อความ </p> Review attribute tag

7 Review โครงสร้างพื้นฐาน <html> <head> <title> Web title </title> </head> <body> Web content </body> </html>

8 Review การแสดงผล <html> <head> <title> Web title </title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> </head> <body> <strong>Hello World</strong> </body> </html>

9 Review การแสดงผล <html> <head> <title> Web title </title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> </head> <body> <strong>Hello World</strong> </body> </html>

10 Review การแสดงผล <html> <head> <title> Web title </title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> </head> <body> <strong>Hello World</strong> </body> </html>

11 Review การแสดงผล <html> <head> <title> Web title </title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> </head> <body> <strong>Hello World</strong> </body> </html>

12 องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบเว็บไซต์
1. ความเรียบง่าย (Simplicity) - มีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อนและใช้งานได้อย่างสะดวก สื่อสารเนื้อหาถึงผู้ใช้โดยมีเฉพาะองค์ประกอบ เสริมที่จำเป็นเท่านั้น

13 Chaos design

14 Chaos design

15 Chaos design

16 Bad design

17 Simplicity design

18 Simplicity design

19 Simplicity design

20 องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบเว็บไซต์
2. ความสม่ำเสมอ (Consistency) - สร้างความสม่ำเสมอให้กับเว็บไซต์โดยใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ ทั้งในส่วนของรูปแบบหน้า สไตล์ของกราฟิก ระบบเนวิเกชัน และโทนสี * หากลักษณะของเว็บเพจแต่ละหน้าในเว็บไซต์เดียวกัน มีความแตกต่างกัน อาจทำให้ผู้ใช้เกิดความสับสนได้

21 องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบเว็บไซต์
3. ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) การออกแบบต้องคำนึงถึงลักษณะขององค์กร รูปแบบของเว็บไซต์สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ขององค์กร

22 Bad Identity

23 Bad Identity

24 Good Identity

25 Good Identity

26 องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบเว็บไซต์
4. เนื้อหาที่มีประโยชน์ (Useful Content) ควรจัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ควรมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

27 องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบเว็บไซต์
5.ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย (User-Friendly Naviagtion) - ระบบเนวิเกชันจะต้องออกแบบให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก โดยใช้กราฟิกที่สื่อความหมายร่วมกับคำอธิบายอย่างชัดเจน มีรูปแบบและลำดับของรายการอย่างสม่ำเสมอ

28 โครงสร้างเว็บเพจ (Web Page Structure)

29 Bad Navigation

30 Bad Navigation

31 Good Navigation

32 Good Navigation

33 องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบเว็บไซต์
6. มีลักษณะที่น่าสนใจ (Visual Appeal) ความน่าสนใจของเว็บไซต์จะมีความสัมพันธ์กับคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ เช่น คุณภาพของกราฟิก การใช้ชนิดตัวอักษร การใช้โทนสี เป็นต้น

34 องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบเว็บไซต์
7. การใช้งานอย่างไม่จำกัด (Compatibility) ควรออกแบบเว็บไซต์ให้ครอบคลุมกับผู้ใช้ส่วนใหญ่มากที่สุด ไม่ควรมีการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม หรือเลือกใช้เบราเซอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง สามารถแสดงผลได้ทุกระบบปฏิบัติการและที่ความละเอียดหน้าจอต่าง ๆ กันได้อย่างไม่มีปัญหา

35

36

37

38

39

40

41 Web safe area for Screen Resolution 1024 x 768

42 Other Screen Resolution
Web safe area for Other Screen Resolution Or searching with keyword : “web safe area”

43 องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบเว็บไซต์
8. ระบบการใช้งานที่ถูกต้อง (Functional Stability) ระบบการทำงานต่าง ๆ ในเว็บไซต์จะต้องมีความแน่นอนและทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เช่น การกรอกข้อมูล การเชื่อมโยง เป็นต้น ควรมีการตรวจสอบการทำงานอยู่เสมอ

44 9. คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability) ควรมีมาตรฐานการออกแบบและการจัดระบบข้อมูลให้มีลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งเว็บไซต์ องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบเว็บไซต์

45 Web Gallery http://www. dbcut. com http://www. rookienet

46 Web design and Development Resources www.smashingmagazine.com

47 ตัวอักษรบนเว็บ Typography on the Web

48 รูปแบบการใช้งาน heading content list

49 ควรเลือกใช้รูปแบบตัวอักษร(font)ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีการใช้งาน
Web Safe font


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google