งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ WEBPAGE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR INFORMATION SERVICES สำหรับการบริการสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ WEBPAGE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR INFORMATION SERVICES สำหรับการบริการสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ WEBPAGE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR INFORMATION SERVICES สำหรับการบริการสารสนเทศ

2 Review Internet vs Web site

3 Review Internet - ความหมาย - ISP - สถาปัตยกรรม Client- Server

4 Review Web site - Web browser - URL - Hypertext transfer protocol - Domain name - IP address

5 Review Web site (cont.) - Web site - Web page - Home page

6 Review Hypertext Markup Language (HTML) - ลักษณะเด่น คือ เรียกว่า tag ตัวอย่าง เช่น อักษรตัวหนา ประโยค ข้อความ attribute tag

7 Review โครงสร้างพื้นฐาน Web title Web content

8 Review Web title Hello World การแสดงผล

9 Review Web title Hello World การแสดงผล

10 Review Web title Hello World การแสดงผล

11 Review Web title Hello World การแสดงผล

12 1. ความเรียบง่าย (Simplicity) - มีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ ซับซ้อนและใช้งานได้อย่างสะดวก - สื่อสารเนื้อหาถึงผู้ใช้โดยมี เฉพาะองค์ประกอบ เสริมที่จำเป็น เท่านั้น องค์ประกอบพื้นฐานของการ ออกแบบเว็บไซต์

13 Chaos design

14

15

16 Bad design

17 Simplicity design

18

19

20 2. ความสม่ำเสมอ (Consistency) - สร้างความสม่ำเสมอให้กับเว็บไซต์ โดยใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้ง เว็บไซต์ ทั้งในส่วนของรูปแบบหน้า สไตล์ของกราฟิก ระบบเนวิเกชัน และ โทนสี องค์ประกอบพื้นฐานของการ ออกแบบเว็บไซต์ * หากลักษณะของเว็บเพจแต่ละหน้าในเว็บไซต์ เดียวกัน มีความแตกต่างกัน อาจทำให้ผู้ใช้เกิดความ สับสนได้

21 3. ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) - การออกแบบต้องคำนึงถึง ลักษณะขององค์กร - รูปแบบของเว็บไซต์สามารถ สะท้อนถึงเอกลักษณ์ขององค์กร องค์ประกอบพื้นฐานของการ ออกแบบเว็บไซต์

22 Bad Identity

23

24 Good Identity

25

26 4. เนื้อหาที่มีประโยชน์ (Useful Content) - ควรจัดเตรียมเนื้อหาและ ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการให้ ถูกต้องและสมบูรณ์ - ควรมีการปรับปรุงและ เพิ่มเติมให้ทันต่อเหตุการณ์ อยู่เสมอ องค์ประกอบพื้นฐานของการ ออกแบบเว็บไซต์

27 5. ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย (User-Friendly Naviagtion) - ระบบเนวิเกชันจะต้องออกแบบ ให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก โดยใช้กราฟิกที่สื่อความหมาย ร่วมกับคำอธิบายอย่างชัดเจน - มีรูปแบบและลำดับของรายการ อย่างสม่ำเสมอ องค์ประกอบพื้นฐานของการ ออกแบบเว็บไซต์

28 โครงสร้างเว็บเพจ (Web Page Structure)

29 Bad Navigation

30

31 Good Navigation

32

33 6. มีลักษณะที่น่าสนใจ (Visual Appeal) - ความน่าสนใจของ เว็บไซต์จะมีความสัมพันธ์กับ คุณภาพขององค์ประกอบ ต่าง ๆ เช่น คุณภาพของ กราฟิก การใช้ชนิดตัวอักษร การใช้โทนสี เป็นต้น องค์ประกอบพื้นฐานของการ ออกแบบเว็บไซต์

34 7. การใช้งานอย่างไม่จำกัด (Compatibility) - ควรออกแบบเว็บไซต์ให้ครอบคลุม กับผู้ใช้ส่วนใหญ่มากที่สุด - ไม่ควรมีการติดตั้งโปรแกรม เพิ่มเติม หรือเลือกใช้เบราเซอร์ชนิดใด ชนิดหนึ่ง - สามารถแสดงผลได้ทุก ระบบปฏิบัติการและที่ความละเอียด หน้าจอต่าง ๆ กันได้อย่างไม่มีปัญหา องค์ประกอบพื้นฐานของการ ออกแบบเว็บไซต์

35

36

37

38

39

40

41 Web safe area for Screen Resolution 1024 x 768

42 Web safe area for Other Screen Resolution http://www.designerstoolbox.com/designresources /safearea/compare/ Or searching with keyword : “ web safe area ”

43 8. ระบบการใช้งานที่ถูกต้อง (Functional Stability) ระบบการทำงานต่าง ๆ ใน เว็บไซต์จะต้องมีความแน่นอนและ ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เช่น การ กรอกข้อมูล การเชื่อมโยง เป็นต้น ควรมีการตรวจสอบการทำงานอยู่ เสมอ องค์ประกอบพื้นฐานของการ ออกแบบเว็บไซต์

44 9. คุณภาพในการออกแบบ (Design Stability) ควรมีมาตรฐานการออกแบบ และการจัดระบบข้อมูลให้มี ลักษณะเป็นไปในทิศทาง เดียวกันทั้งเว็บไซต์ องค์ประกอบพื้นฐานของการ ออกแบบเว็บไซต์

45 Web Gallery http://www.dbcu t.com http://www.rooki enet.com http://bestwebga llery.com

46 Web design and Development Resources www.smashingmagazine.com

47 ตัวอักษรบน เว็บ Typography on the Web

48 รูปแบบการ ใช้งาน heading content list

49 Web Safe font ควรเลือกใช้รูปแบบตัวอักษร (font) ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องมีการใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบและ พัฒนาเว็บไซต์ WEBPAGE DESIGN AND DEVELOPMENT FOR INFORMATION SERVICES สำหรับการบริการสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google