งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวพิมลพัชร์ อารมณ์รัตน์ รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวพิมลพัชร์ อารมณ์รัตน์ รหัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวพิมลพัชร์ อารมณ์รัตน์ รหัส 5310121063
ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรณีศึกษาสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11 นางสาวพิมลพัชร์ อารมณ์รัตน์ รหัส MIT, Eng., PSU 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

2 โครงร่างนำเสนอ ที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือ ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

3 ที่มาของปัญหา ระบบงานเดิม ข้าราชการทุกคนกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม
เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนเพื่อคำนวณ ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

4 ที่มาของปัญหา (ต่อ) ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

5 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบประเมินผลปฏิบัติราชการ สำหรับสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11 ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

6 ขอบเขต เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานระบบได้ สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานระบบได้ เจ้าหน้าที่ดูแลการประเมิน สามารถกำหนดกรรมการ กำหนดสมรรถนะหลักที่ใช้ ข้าราชการทั่วไป ประเมินสมรรถนะของตนเอง กำหนดตัวชี้วัดสำหรับใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ กรรมการ ประเมินผลสัมฤทธิ์และประเมินสมรรถนะ ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้ระบบ ลดความผิดพลาด เพิ่มความปลอดภัย ลดทรัพยากร ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ มาตรา 76 “ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด” ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

9 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
ให้รางวัล วางแผน ติดตาม พัฒนา ประเมิน ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

10 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
ระบบประเมิน ประเมินผลสัมฤทธิ์ ประเมินสมรรถนะ ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

11 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

12 ระเบียบวิธีวิจัย SDLC วางแผน ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ทดสอบ/ปรับปรุง
วิเคราะห์ระบบ วางแผน ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ทดสอบ/ปรับปรุง ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

13 เครื่องมือ Apache Web Server PHP MySQL ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

14 คำถามและข้อเสนอแนะ ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11


ดาวน์โหลด ppt นางสาวพิมลพัชร์ อารมณ์รัตน์ รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google