งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MIT, Eng., PSU 6 สิงหาคม พ. ศ. 2554 ระบบประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ กรณีศึกษาสำนัก บริหารยุทธศาสตร์และ บูรณาการการศึกษาที่ 11 นางสาวพิมลพัชร์ อารมณ์รัตน์รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MIT, Eng., PSU 6 สิงหาคม พ. ศ. 2554 ระบบประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ กรณีศึกษาสำนัก บริหารยุทธศาสตร์และ บูรณาการการศึกษาที่ 11 นางสาวพิมลพัชร์ อารมณ์รัตน์รหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MIT, Eng., PSU 6 สิงหาคม พ. ศ. 2554 ระบบประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ กรณีศึกษาสำนัก บริหารยุทธศาสตร์และ บูรณาการการศึกษาที่ 11 นางสาวพิมลพัชร์ อารมณ์รัตน์รหัส 5310121063

2 โครงร่างนำเสนอ 2  ที่มาของปัญหา  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบวิธีวิจัย  เครื่องมือ ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

3 ที่มาของปัญหา 3 ระบบงานเดิม ข้าราชการทุกคนกรอกข้อมูลลง แบบฟอร์ม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนเพื่อ คำนวณ ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

4 ที่มาของปัญหา ( ต่อ ) 4 ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

5 วัตถุประสงค์ 5 เพื่อพัฒนาระบบประเมินผลปฏิบัติ ราชการ สำหรับสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และบูรณาการ การศึกษาที่ 11 ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

6 ขอบเขต 6 เจ้าหน้าที่ดูแล ระบบ สามารถเพิ่ม ลบ และ แก้ไขข้อมูล ผู้ใช้งาน ระบบได้ สามารถ กำหนดสิทธิ การใช้งาน ระบบได้ เจ้าหน้าที่ดูแล การประเมิน สามารถ กำหนด กรรมการ กำหนด สมรรถนะ หลักที่ใช้ ข้าราชการ ทั่วไป ประเมิน สมรรถนะ ของตนเอง กำหนด ตัวชี้วัด สำหรับใช้ ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ กรรมการ ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ และประเมิน สมรรถนะ ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 7 ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11 ระบบประเมินผล การปฏิบัติ ราชการ ได้ ระบบ ลดความ ผิดพลาด เพิ่มความ ปลอดภัย ลดทรัพยากร

8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 8 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล เรือน พ. ศ. 2551 มาตรา 76 “ ให้ ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผล การปฏิบัติราชการของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และ เลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก. พ. กำหนด ” ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

9 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ ) 9 ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11 ให้ รางวัล วางแผ น ติดตา ม พัฒน า ประเมิ น ระบบบริหารผล การปฏิบัติ ราชการ

10 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ ) 10 ระบบประเมิน ประเมินผลสัมฤทธิ์ ประเมินสมรรถนะ ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

11 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ ) 11 ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

12 ระเบียบวิธีวิจัย 12 ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11 SDLC วิเคราะ ห์ระบบ วางแ ผน ออกแบบ ระบบ ทดสอบ / ปรับปรุง พัฒนาระบบ

13 เครื่องมือ 13 Apache Web ServerPHPMySQL ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11

14 14 คำถามและ ข้อเสนอแนะ ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 11


ดาวน์โหลด ppt MIT, Eng., PSU 6 สิงหาคม พ. ศ. 2554 ระบบประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ กรณีศึกษาสำนัก บริหารยุทธศาสตร์และ บูรณาการการศึกษาที่ 11 นางสาวพิมลพัชร์ อารมณ์รัตน์รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google