งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำวิชาชีพ วิศวกรรมเครื่องกล และแผนการศึกษาในหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำวิชาชีพ วิศวกรรมเครื่องกล และแผนการศึกษาในหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำวิชาชีพ วิศวกรรมเครื่องกล และแผนการศึกษาในหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์

2 2 ความหมายของ “ วิศวกร ”  วิศว - [ วิดสะวะ -] ว. ทั้งหมด, ทั้งปวง. ( ส. วิศฺว ; ป. วิสฺส ).  วิศวกรรม [ วิดสะวะกำ ] น. ชื่อเทวดาตน หนึ่ง ผู้ชำนาญในการช่างทั้งปวง, วิษณุกรรม วิสสุกรรม เวสสุกรรม หรือ เพชฉลูกรรม ก็ เรียก. ( ส.; ป. วิสฺสกมฺม, วิสฺสุกมฺม ); การนำ ความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้.

3 3 ความหมายของ “ วิศวกร ”  วิศวกรรมศาสตร์ [ วิดสะวะกำมะสาด ] น. วิชาที่เกี่ยวกับการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ มี หลายสาขา เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล. ( อ. engineering).  วิศวกร [ วิดสะวะกอน ] น. ผู้ประกอบงาน วิศวกรรม. ( ที่มา : พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2542)

4 4 วิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ  วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)  วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)  วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)  วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)  วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)  วิศวกรรมเฉพาะทางหรือวิศวกรรมผสมผสาน อื่นๆ

5 5 งานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำแนกตามลักษณะงานที่ทำ  งานออกแบบ (Design)  งานจัดสร้าง (Construction, Fabrication)  งานเดินเครื่องจักรและควบคุมเครื่องจักร (Operation and Control)  งานซ่อมบำรุง งานบำรุงรักษา (Maintenance)  งานด้านความปลอดภัย (Safety)  งานที่ปรึกษา (Consulting)  งานด้านวิชาการ (Academics)  งานบริหารจัดการ (Management)

6 6 งานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำแนกตามลักษณะสถานที่ทำงาน  บริษัท  โรงงานอุตสาหกรรม  หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา  สถาบันวิจัยและพัฒนา

7 7 จะเป็นวิศวกรเครื่องกลต้อง เรียนอะไรบ้าง ? แบ่งตามชั้นปีของการศึกษา  ชั้นปีที่ 1 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  ชั้นปีที่ 2 พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเฉพาะทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล  ชั้นปีที่ 3 วิชาเฉพาะทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล การฝึกงาน  ชั้นปีที่ 4 วิชาเฉพาะทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล โครงงานวิศวกรรม

8 8 จะเป็นวิศวกรเครื่องกลต้อง เรียนอะไรบ้าง ? แบ่งตามสายวิชา  สายกลศาสตร์ (Mechanics)  สายอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)  สายสนับสนุน  คณิตศาสตร์  ภาษา  วิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า เคมี โยธา อุตสาหการ ฯลฯ  ความรู้ทั่วไป เช่น เศรษฐศาสตร์ การบริหาร จัดการ สังคมศาสตร์ กฎหมาย จิตวิทยา พล ศึกษา ฯลฯ

9 9 แผนการศึกษาในหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล

10 10 เสียงสะท้อนที่มีต่อวิศวกรรุ่น ใหม่ๆ ปัญหาที่พบในวิศวกรรุ่นใหม่ๆ ที่รวบรวมจาก นายจ้าง อาจารย์ และวิศวกรรุ่นพี่  ความรู้ทางวิชาการที่จำเป็นต่อวิชาชีพไม่ดี  สื่อสารไม่เป็น เช่น การเขียนรายงาน การ นำเสนองาน การอธิบายงาน  ภาษาอังกฤษไม่ดี  ขาดความสามารถในการทำงานเป็นทีม ขาด ความเป็นผู้นำ  ขาดความใฝ่รู้ ขาดความกระตือรือร้นในการ พัฒนาตนเอง  ขาดความเป็นมืออาชีพ

11 11 คำกล่าวของพระเจริญ วิศวกรรม ผู้ที่หวังจะดำเนินอาชีพเป็นวิศวกรนั้น จะต้องได้รับการศึกษาอบรมและฝึกฝน ตนเองเป็นอย่างดี จนมีความสามารถเพียง พอที่จะรับผิดชอบด้วยตนเองในการพัฒนา กิจกรรมต่างๆ ในด้านวิศวกรรมตามที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติ ในการวางแผนหรือควบคุมกิจการต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามหลักวิชาการโดยเคร่งครัด และพร้อมเสมอที่จะให้ความคิดเห็น การปฤกษาหารือ หรือให้คำสั่งตามอำนาจใน หน้าที่การงานในหน้าที่ของตนในการ ประกอบกิจกรรมต่างๆ

12 12 คำกล่าวของพระเจริญ วิศวกรรม นอกจากนี้แล้ว เขาจะต้องร่วมมือและ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนวิศวกร ทั้งหลายที่ร่วมงานกัน ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และ ส่งเสริมการวิศวกรรม แต่จะทำอะไรก็ตาม ขอให้ระลึกไว้เสมอ ว่า วิศวกรรมเป็นอาชีพที่มีเกียรติ พระเจริญวิศวกรรม 26.7.11


ดาวน์โหลด ppt แนะนำวิชาชีพ วิศวกรรมเครื่องกล และแผนการศึกษาในหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google