งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล และแผนการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

2 ความหมายของ “วิศวกร” วิศว- [วิดสะวะ-] ว. ทั้งหมด, ทั้งปวง. (ส. วิศฺว; ป. วิสฺส). วิศวกรรม [วิดสะวะกำ] น. ชื่อเทวดาตนหนึ่ง ผู้ชำนาญในการช่างทั้งปวง, วิษณุกรรม วิสสุกรรม เวสสุกรรม หรือ เพชฉลูกรรม ก็เรียก. (ส.; ป. วิสฺสกมฺม, วิสฺสุกมฺม); การนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้.

3 ความหมายของ “วิศวกร” วิศวกรรมศาสตร์ [วิดสะวะกำมะสาด] น. วิชาที่เกี่ยวกับการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ มีหลายสาขา เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล. (อ. engineering). วิศวกร [วิดสะวะกอน] น. ผู้ประกอบงานวิศวกรรม. (ที่มา: พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)

4 วิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ
วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) วิศวกรรมเฉพาะทางหรือวิศวกรรมผสมผสานอื่นๆ

5 งานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จำแนกตามลักษณะงานที่ทำ งานออกแบบ (Design) งานจัดสร้าง (Construction, Fabrication) งานเดินเครื่องจักรและควบคุมเครื่องจักร (Operation and Control) งานซ่อมบำรุง งานบำรุงรักษา (Maintenance) งานด้านความปลอดภัย (Safety) งานที่ปรึกษา (Consulting) งานด้านวิชาการ (Academics) งานบริหารจัดการ (Management)

6 งานในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จำแนกตามลักษณะสถานที่ทำงาน บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา

7 จะเป็นวิศวกรเครื่องกลต้องเรียนอะไรบ้าง?
แบ่งตามชั้นปีของการศึกษา ชั้นปีที่ 1 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 วิชาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล การฝึกงาน ชั้นปีที่ 4 วิชาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล โครงงานวิศวกรรม

8 จะเป็นวิศวกรเครื่องกลต้องเรียนอะไรบ้าง?
แบ่งตามสายวิชา สายกลศาสตร์ (Mechanics) สายอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) สายสนับสนุน คณิตศาสตร์ ภาษา วิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า เคมี โยธา อุตสาหการ ฯลฯ ความรู้ทั่วไป เช่น เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ สังคมศาสตร์ กฎหมาย จิตวิทยา พลศึกษา ฯลฯ

9 แผนการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

10 เสียงสะท้อนที่มีต่อวิศวกรรุ่นใหม่ๆ
ปัญหาที่พบในวิศวกรรุ่นใหม่ๆ ที่รวบรวมจากนายจ้าง อาจารย์ และวิศวกรรุ่นพี่ ความรู้ทางวิชาการที่จำเป็นต่อวิชาชีพไม่ดี สื่อสารไม่เป็น เช่น การเขียนรายงาน การนำเสนองาน การอธิบายงาน ภาษาอังกฤษไม่ดี ขาดความสามารถในการทำงานเป็นทีม ขาดความเป็นผู้นำ ขาดความใฝ่รู้ ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ขาดความเป็นมืออาชีพ

11 คำกล่าวของพระเจริญวิศวกรรม
ผู้ที่หวังจะดำเนินอาชีพเป็นวิศวกรนั้น จะต้องได้รับการศึกษาอบรมและฝึกฝนตนเองเป็นอย่างดี จนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับผิดชอบด้วยตนเองในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ในด้านวิศวกรรมตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ในการวางแผนหรือควบคุมกิจการต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามหลักวิชาการโดยเคร่งครัด และพร้อมเสมอที่จะให้ความคิดเห็น การปฤกษาหารือ หรือให้คำสั่งตามอำนาจในหน้าที่การงานในหน้าที่ของตนในการประกอบกิจกรรมต่างๆ

12 คำกล่าวของพระเจริญวิศวกรรม
นอกจากนี้แล้ว เขาจะต้องร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนวิศวกรทั้งหลายที่ร่วมงานกัน ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการวิศวกรรม แต่จะทำอะไรก็ตาม ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า วิศวกรรมเป็นอาชีพที่มีเกียรติ พระเจริญวิศวกรรม


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google