งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิก 1. น. ส. ศรวณีย์อินทร์วงศ์เลขที่ 11 2. น. ส. วสุพาศรีสุขวงศ์เลขที่ 19 3. น. ส. เจตนิพิฐทองเงิน เลขที่ 25 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิก 1. น. ส. ศรวณีย์อินทร์วงศ์เลขที่ 11 2. น. ส. วสุพาศรีสุขวงศ์เลขที่ 19 3. น. ส. เจตนิพิฐทองเงิน เลขที่ 25 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิก 1. น. ส. ศรวณีย์อินทร์วงศ์เลขที่ 11 2. น. ส. วสุพาศรีสุขวงศ์เลขที่ 19 3. น. ส. เจตนิพิฐทองเงิน เลขที่ 25 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

2 วัตถุประสงค์ 1. สร้างเว็บเพจเกี่ยวกับดาราศาสตร์ 2. ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างโดยใช้ โปรแกรม Flip Album 3. ศึกษาการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์

3 ที่มาและความสำคัญ กลุ่มของข้าพเจ้าได้จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง share my galaxy ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเอกภพ โลก ดาราศาสตร์ การกำเนิดเอกภพเป็นเรื่องที่สามารถ เข้าใจได้ไม่ยากและมีเนื้อหาที่น่าสนใจ การ เปลี่ยนแปลงของเอกภพมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเรา จึงต้องศึกษาให้เข้าใจเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมชาติที่ กำลังจะเปลี่ยนไป

4 วิธีการดำเนินงาน 1. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่จะทำ 2. จัดการประชุมกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็นเพื่อตัดสินใจเลือก หัวข้อเรื่องโครงงานที่จะ ทำการค้นคว้า 3. ทำการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและกำหนดรูปแบบของ โครงงาน 4. ลงมือปฏิบัติ และ นำเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำการตรวจ แก้ไขอย่างต่อเนื่อง 5. ทำการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาจัดทำโครงงาน และ นำเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจ 6. ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 7. ทำการสรุปผลโครงงาน จัดทำรูปเล่ม จัดทำโปรแกรม นำเสนอ Power Point และ สร้างเว็บเพจ ผ่าน www.google.com 8. ส่งรูปเล่ม และ โปรแกรมนำเสนอ Power Point ที่เสร็จ สมบูรณ์ กับ อาจารย์ผู้สอน

5 การพัฒนาโครงงาน 1. มีการแก้ไขเนื้อหาเก่าและลงเนื้อหาใหม่เพิ่มเติม 2. มีการตกแต่งภาพพื้นหลังใหม่ทั้งหมด 3. เนื้อหามีความกระชับ และครอบคลุมมากขึ้น 4. มีลูกเล่นที่น่าสนใจ และดึงดูดผู้อ่าน

6 สรุปผล โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง share my galaxy ซึ่งใช้โปรแกรม Flip album มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ค้นคว้าเรื่องอวกาศ จักรวาล โลก และดวงดาวต่างๆ เพราะเอกภพเป็นเรื่องที่น่าสนใจ มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชา วิทยาศาสตร์ ไปพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆได้เช่น การสังเกต การคาดคะเน การวิเคราะห์ การคำนวณ และการประมาณต่างๆได้ และสามารถนำไปเผยแพร่ ให้กับผู้ที่สนใจ ในเรื่องนี้ได้ศึกษา

7 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. สามารถนำไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจได้ 2. สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้ 3. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ 4. สามารถทำเป็นสื่อผสมผสานประกอบกับการเรียนการ สอน 5. สามารถใช้เป็นผลงานในการเข้ามหาวิทยาลัยได้ 6. สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆได้เช่น การ สังเกต การคาดคะเน การวิเคราะห์ การคำนวณ และ การประมาณต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt สมาชิก 1. น. ส. ศรวณีย์อินทร์วงศ์เลขที่ 11 2. น. ส. วสุพาศรีสุขวงศ์เลขที่ 19 3. น. ส. เจตนิพิฐทองเงิน เลขที่ 25 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google