งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง รอบรู้เรื่องอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง รอบรู้เรื่องอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง รอบรู้เรื่องอาเซียน
สมาชิก 1.นางสาวสุวิมล รุ่งแจ้ง เลขที่ 16 2.นางสาวอัญธิกา จุ้ยช่วย เลขที่ 17 3.นางสาวพิมลวรรณ ศรีภุมมา เลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

2 จุดประสงค์ 1. สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
จุดประสงค์ 1. สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2. ศึกษาการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ 3. ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างสื่อการเรียนรู้ 4. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวไทยโดยทั่วไปสนใจเรื่องประชาชน

3 ความสำคัญของโครงงาน โครงงานเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยผู้เรียนจะหาหัวข้อโครงงานที่ตนเองสนใจ รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างผลงานตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ ส่งผลให้เกิดผลต่างๆเหล่านี้ 1. การคิดอย่างเป็นระบบ เกิดจากการที่ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้ขั้นตอนในการพัฒนาโครงงาน 2. ความสามารถในการแก้ปัญหา เกิดจากการที่ผู้เรียนวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 3.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เกิดจากการที่ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาได้ อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม

4 วิธีการดำเนินงาน 1. รับคำสั่งและขอบเขตหัวข้อเรื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. จับกลุ่มเพื่อกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำโครงงาน 3. กลุ่มของข้าพเจ้าได้กำหนดตัวข้อเรื่องว่าจะทำเรื่องรถ แต่เมื่อเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วหัวข้อนี้มีความกว้างมาก และจำกัดขอบเขตได้ยาก กลุ่มของข้าพเจ้าเลยได้กำหนดหัวข้อเรื่องขึ้นใหม่เป็นเรื่อง อาเซียน ด้วยความว่าประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้จะได้ทำการเปิดประชาคนอาเซียน จึงคิดกันว่าคนน่าควรจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียน

5 4. หลังจากผ่านการส่งหัวข้อเรื่องจากอาจารย์ที่สอนแล้วก็ได้กำหนดว่าจะทำ
โครงงานให้รูปแบบใด หลายคนในกลุ่มจึงได้เสนอเรื่องการทำเว็บไซต์ขึ้น เพราะเป็นการสร้างที่ง่ายและสะดวก แล้วก็มาตกลงกันเรื่องการใช้โปรแกรมอะไร ดีในการสร้างเว็บไซต์ดังกล่าว จึงได้ข้อสรุปว่าจะให้โปรแกรม web page maker ในการสร้างเว็บไซต์แล้วก็ใช้คำสั่ง HTMLบ้างในบางครั้ง รวมทั้งการใส่ลิงค์เชื่อมต่อกับ server ของทางโรงเรียนด้วย 5. แบ่งภาระงานให้เพื่อนแต่ละคน 6. ทำการรวบรวมงานจากเพื่อนแต่ละคน 7. เสนออาจารย์เพื่อแก้ไข ปรับปรุง 8. จัดทำรูปเล่ม

6 สรุปผล โครงงานเรื่อง รอบรู้เรื่องอาเซียน เป็นโครงงานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน อาทิเช่นประเทศในกลุ่มสมาชิก สินค้าขึ้นชื่อของประเทศนั้นๆ เป็นต้น ที่คิดริเริ่มงานโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้อย่างละเอียดเพราะประเทศไทยก็เป็นสมาชิกประเทศหนึ่งของอาเซียนเช่นกัน และยังเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียนอีกด้วย ทำให้พวกเราและทุกๆท่านควรจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน ทั้งประวัติ สัญลักษณ์ของแต่ละประเทศ ดอกไม้ เมืองหลวง ฯลฯ ผู้จัดทำพบว่าโปรแกรม Web page maker เป็นโปรแกรมที่สามารถสร้าง เว็บไซต์ได้ง่ายที่สุด ที่จะนำมาทำตัวโครงงานและยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอีกมากมายที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ ยังมีโปรแกรมในการตัดต่อรูปภาพอย่าง photoscape ด้วย

7 ประโยชน์ของการทำโครงงาน
1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง 2. ได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 3. ทำให้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ 4. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้ 6. ทำให้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ 8.ส่งเสริมให้ผู้จัดทำสนใจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น 8. เป็นการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอในรูปแบบเว็บไซต์

8 ข้อเสนอแนะ เพื่อต้องการให้รุ่นน้องและผู้ที่สนใจนำโครงงานนี้ไปศึกษาค้นคว้าหรือนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำโครงงานนี้ไปแพร่หลายให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง รอบรู้เรื่องอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google