งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• กลุ่มการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Informal learning groups ) • เป็นการแบ่งกลุ่มแบบชั่วคราว สามารถตั้งกลุ่มแบบ ง่ายๆเช่นบอกนักเรียนให้จับกลุ่มกันเองเพื่ออธิปราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• กลุ่มการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Informal learning groups ) • เป็นการแบ่งกลุ่มแบบชั่วคราว สามารถตั้งกลุ่มแบบ ง่ายๆเช่นบอกนักเรียนให้จับกลุ่มกันเองเพื่ออธิปราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • กลุ่มการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Informal learning groups ) • เป็นการแบ่งกลุ่มแบบชั่วคราว สามารถตั้งกลุ่มแบบ ง่ายๆเช่นบอกนักเรียนให้จับกลุ่มกันเองเพื่ออธิปราย ตามหัวข้อที่กำหนดในระยะเวลาสั้นๆ ผู้สอนสามารถ สร้างกลุ่มลักษณะนี้เมื่อไรก็ได้ตามต้องการในระหว่าง เรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ให้ โอกาสนักเรียนได้ทำความเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนไป • กลุ่มการเรียนรู้แบบเป็นทางการ (Formal learning groups ) • เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำงานบางอย่างโดยเฉพาะ เช่นทำรายงาน และทำโครงงาน โดยงานที่ให้ทำอาจ เสร็จในเวลาเรียน หรืออาจใช้เวลาหลายอาทิตย์ ซึ่ง ส่วนมากนักเรียนจะทำงานร่วมกันจนงานเสร็จ หรือจน ได้เกรด

3 • แบ่งตามระดับผลการเรียน • ในชั้นเรียนทั่วไปจะประกอบไปด้วยนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน • แบ่งตามความสนใจ และแบบสุ่ม • เช่นในนักเรียนทั้งชั้นนับ 1 ถึง 4 แล้วให้คนที่นับเลขเดียวกันอยู่กลุ่ม เดียวกัน การแบ่งกลุ่มแบบนี้ช่วยให้นักเรียนที่ปกติไม่สนิทกันได้รู้จัก กันมากขึ้น • แบ่งกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน • นักเรียนหลายคนเรียนได้ดีขึ้นเมื่อได้เรียนร่วมกัน สามารถแบ่งกลุ่ม แบบนี้ได้โดยในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อน หนึ่งถึงสองคน นักเรียนเก่งหนึ่งคน และนักเรียนปานกลางสอนคน • เมื่อแบ่งกลุ่มต้องคำนึงว่านักเรียนแต่ละคนต้องมี ภาระรับผิดชอบในกลุ่ม

4 • คิดถึงกระบวนการทำงานในกลุ่ม • ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่ากลุ่มจะดำเนินการอย่างไร • คิดถึงการให้คะแนน • ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าจะให้คะแนนอย่างไร • คิดถึงกิจกรรมที่ต้องโดยอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกใน กลุ่ม • ให้งานที่ต้องอาศัยการพึ่งพาอาศัยกัน • ให้ความสำคัญกับขนาดของกลุ่ม • จำนวนสมาชิกที่ดีที่สุดคือ 4-5 คน : กลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกมากไป ทำให้โอกาสที่สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจะน้อยลง • ถ้าในกลุ่มมีแต่นักเรียนไม่เก่ง ขนาดกลุ่มต้องเล็กลง • ถ้าเวลามีจำกัดในการทำงานกลุ่ม ขนาดของกลุ่มต้องเล็กลง (Johnson, Johnson, and Smith, 1991; Smith, 1986)


ดาวน์โหลด ppt • กลุ่มการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Informal learning groups ) • เป็นการแบ่งกลุ่มแบบชั่วคราว สามารถตั้งกลุ่มแบบ ง่ายๆเช่นบอกนักเรียนให้จับกลุ่มกันเองเพื่ออธิปราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google