งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล ภม, ภบ. กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล ภม, ภบ. กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล ภม, ภบ. กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 1

2 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/572 การคุมกำเนิดสำหรับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี 1. สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ คู่และบุตร 2. การเข้าถึงยาต้านไวรัส 3. ความกลัวต่อการถูกเปิดเผยผลเลือด กลัวต่อการถูกปฏิเสธจากคนรอบตัว ความรุนแรง การตกงาน 4. ความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อเกี่ยวกับการคุมกำเนิด ที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม 5. การแบ่งเพศ และความขัดแย้ง ปัจจัยหลายปัจจัยที่มีผลต่อการการตัดสินใจ คุมกำเนิดของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

3 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/573 1. ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวิธีการคุมกำเนิดนั้นๆ 2. ระยะเวลาในการคุมกำเนิด 3. อาการข้างเคียง 4. ความยากง่ายในการใช้ 5. ราคาที่ถูกและหาใช้ได้ง่าย 6. ผลต่อการให้นมบุตร 7. มีผลปฏิกริยาต่อยาอื่นที่ใช้อยู่โดยเฉพาะยาต้านไวรัส 8. วิธีที่ใช้ : สามารถป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และเชื้อเอชไอวี ร่วมด้วย? 9. ความร่วมมือของคู่ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีการคุมกำเนิด

4 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 1. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังไม่มีอาการ (ไม่ต้องกินยา ARV, OI หรือ TB (CD4>200) 2. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่กำลังรักษาด้วย ARV ได้ผลดี 3. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่กำลังรับประทานยารักษา OI 4. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่กำลังรับประทานยารักษา TB 5. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่กำลังรับประทานยา ARV, OI หรือ TB 6. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการแต่ไม่ได้รักษาด้วยยา ARV ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 6 กลุ่ม

5 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/575 1. ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม : (Combined oral contraceptive pills (COCs)) 2. ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดที่มีฮอร์โมนโปรเจสตินอย่างเดียว : (Progestin-only oral contraceptive pills (POPs)) 3. ยาฉีดคุมกำเนิด : (Injectable (Depo-Provera/DMPA)) 4. ยาฝังคุมกำเนิด : (Implant) วิธีคุมกำเนิดแบบที่มีฮอร์โมน(Hormonal Contraceptives) ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับประทานยาต้านไวรัส

6 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/576 Current Antiretroviral Medications NRTI AbacavirABC Didanosine DDI EmtricitabineFTC Lamivudine3TC StavudineD4T ZidovudineZDV TenofovirTDF NNRTI DelavirdineDLV EfavirenzEFV NevirapineNVP PI AtazanavirATV IndinavirIDV LopinavirLPV NelfinavirNFV RitonavirRTV Saquinavir SQV Fusion Inhibitor EnfuvirtideT-20

7 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/577 ปฏิกิริยาระหว่าง ยาคุมกำเนิด กับ ยาต้านไวรัสเอชไอวี

8 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/578 Nevirapine (NVP) NVP กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ตับ CYT P-450 ให้มาทำลายปริมาณยา หรือ ฮอร์โมนจากยาเม็ด คุมกำเนิด ทำให้ปริมาณฮอร์โมน Ethinyl estradiol ลดลงร้อยละ 20 ทำให้ปริมาณฮอร์โมน Norethindrone ลดลงร้อยละ 16-19 xxx

9 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/579 Efavirnz (EFV) ปริมาณ ฮอร์โมน Ethinyl estradiol จากยาเม็ด คุมกำเนิดในกระแสเลือด เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 ทำให้ปริมาณฮอร์โมน Norethindrone ลดลงร้อยละ 16-19 อาจเกิดอาการข้างเคียงจากฮอร์โมนจากยาเม็ด คุมกำเนิดที่สูงขึ้น เช่น คลื่นไส้ อาเจียน มากกว่าปกติ xxx

10 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5710 Indinavir (IDV) ปริมาณ ฮอร์โมน Ethinyl estradiol จากยาเม็ด คุมกำเนิดในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 ทำให้ปริมาณฮอร์โมน Norethindrone ลดลงร้อยละ 26 อาจเกิดอาการข้างเคียงจากฮอร์โมนจากยาเม็ด คุมกำเนิดที่สูงขึ้น เช่น คลื่นไส้ อาเจียน มากกว่าปกติ xxx

11 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5711 Lopinavir (LPV) ทำให้ฮอร์โมน Ethinyl estradiol ในกระแสเลือดลดลงร้อยละ 42-58 ทำให้ฮอร์โมน Norethindrone ในกระแสเลือดลดลงร้อยละ 16 xxx

12 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5712 Atasanavir (ATV) ทำให้ฮอร์โมน Ethinyl estradiol ในกระแสเลือดมีปริมาณเพิ่มขึ้น ร้อยละ 48 ทำให้ฮอร์โมนNorethindrone เพิ่มร้อยละ 110 อาจเกิดอาการข้างเคียงจากฮอร์โมนจากยาเม็ด คุมกำเนิดที่สูงขึ้น เช่น คลื่นไส้ อาเจียน มากกว่าปกติ xxx

13 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5713 Ritonavir (RTV) ทำให้ฮอร์โมน Ethinyl estradiol ในกระแสเลือดลดลงร้อยละ 32 - 40 xxx

14 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5714 ยาต้านไวรัสบางชนิดมีผลเสริมฤทธิ์(เพิ่ม) และบางชนิดมีผลยับยั้งฤทธิ์(ลด) ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกัน และควรปรึกษาแพทย์ผู้ให้การรักษา และควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ สรุปการใช้ยาคุมกำเนิด กับ ยาต้านไวรัสเอชไอวี

15 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5715 ปฏิกิริยาระหว่าง ยาคุมกำเนิด กับยารักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส

16 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5716 ยารักษาวัณโรค ยาปฏิชีวนะ ยากันชัก ยาต้านภาวะซึมเศร้า ยาแก้ปวด ยาแก้แพ้ สเตรีรอยด์ฮอร์โมน อาจส่งผลทำให้การคุมกำเนิดผิดพลาด อาจพบการมีประจำเดือนผิดปกติ รวมถึงการมี เลือดออกระหว่างเดือน การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด มีปฏิกิริยา กับยาหลายชนิด

17 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/57 ตัวอย่าง รายงานพบว่าผู้ที่รับประทานยารักษาวัณโรค และยาเม็ดคุมกำเนิดร่วมกัน –ตั้งครรภ์สูงถึงร้อยละ 21 –มีประจำเดือนไม่ปกติร้อยละ 41 –ส่วนที่เหลือร้อยละ 48ไม่พบความผิดปกติ ยาที่พบปฏิกิริยาได้บ่อยและชัดเจน เช่น Rifampicim รักษาวัณโรค 17

18 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5718 โรคติดเชื้อที่พบบ่อย ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ โรคติดเชื้อราแคนดิดาในปาก (Candidiasis) วัณโรค ปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมซิสติส (Pneumocystic Carinii pneumonia or PCP) โรคเยื่อหุ้มสมองอับเสบจากการติดเชื้อราในสมอง

19 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5719 โรคเชื้อราแคนดิดาในปาก (Candidiasis) ยาที่ใช้รักษา Nystatin Fluconazole Itraconazole Amphotericin-B Clotrimazole Ketoconazole Tioconazole Miconazole Butoconazole ยาที่มีปฏิกิริยากับยาเม็ดคุมกำเนิด Fluconazole, Ketoconazole, traconazole

20 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5720 ยารักษาโรคเชื้อราแคนดิดาในปากที่มี ปฏิกิริยากับยาเม็ดคุมกำเนิด Fluconazole, Ketoconazole, Itraconazole เพิ่มระดับเอสโตรเจนและโปรเจสติน โดยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ P450 ที่ตับ ซึ่งทำให้มีปริมาณ Estrogen และ progestin สูงกว่าระดับที่ควรในกระแสเลือด

21 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5721 โรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมซิสติส (Pneumocystic Carinii pneumonia or PCP) ยาที่ใช้รักษา co-trimoxazole Dapsone Pentamidine pyrimethamine ยาที่มีปฏิกิริยากับยาเม็ดคุมกำเนิด co-trimoxazole Dapsone Pentamidine pyrimethamine

22 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5722 ยารักษาโรคเชื้อราแคนดิดาในปากที่มีปฏิกิริยากับ ยาเม็ดคุมกำเนิด co-trimoxazole มีรายงานการ ทั้งเพิ่ม และ ลด ระดับฮอร์โมน จากยาเม็ดคุมกำเนิด Dapsone, pentamidine และ pyrimethamine มีรายงานว่ามีผลทำให้ลดระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนใน กระแสเลือดจากการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ Cytochrome- P เป็นการกระตุ้นให้เอนไซม์ทำลายฮอร์โมน เอสโตรเจนและโปรเจสติน และยังลด Enterohepatic circulation ของฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสติน ทำให้ระดับฮอร์โมนในกระแสเลือดลดลง

23 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5723 โรคติดเชื้อคริปโตคอคคัส (Cryptococcosis) ยาที่ใช้รักษา Fluconazole Itraconazole Amphotericin-B Ketoconazole ยาที่มีปฏิกิริยากับยาเม็ดคุมกำเนิด Fluconazole, Ketoconazole, Itraconazole

24 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5724 ยารักษาโรคติดเชื้อคริปโตคอคคัส (Cryptococcosis) ที่มีปฏิกิริยากับยาเม็ดคุมกำเนิด Fluconazole,Ketoconazole,Itraconazole เพิ่มระดับเอสโตรเจนและโปรเจสติน โดยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ P450 ที่ตับ ซึ่งทำให้มีปริมาณ Estrogen และ progestin สูงกว่าระดับที่ควรในกระแสเลือด

25 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5725 โรคติดเชื้อ เพนนิซิเลียม และ ฮิสโตพลาสมา ยาที่ใช้รักษา Itraconazole Amphotericin-B ยาที่มีปฏิกิริยากับยาเม็ดคุมกำเนิด Itraconazole Itraconazole

26 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5726 ยารักษาติดเชื้อคริปโตคอคคัส (Cryptococcosis) ที่มีปฏิกิริยากับยาเม็ดคุมกำเนิด Itraconazole เพิ่มระดับเอสโตรเจนและโปรเจสติน โดยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ P450 ที่ตับ ซึ่งทำให้มีปริมาณ Estrogen และ progestin สูงกว่าระดับที่ควรในกระแสเลือด

27 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5727 สมองอักเสบจากเชื้อท็อกโซพลาสมา (Toxoplasmic encephalitis) ยาที่ใช้รักษา pyrimethamine sulfadiazine co-trimoxazole clindamycin azithromycin ยาที่มีปฏิกิริยากับยาเม็ดคุมกำเนิด co-trimoxazole, pyrimethamine,

28 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5728 ยารักษาสมองอักเสบจากเชื้อท็อกโซพลาสมา (Toxoplasmic encephalitis) ที่มีปฏิกิริยากับยาเม็ดคุมกำเนิด co-trimoxazole มีรายงานการ ทั้งเพิ่ม ลดระดับฮอร์โมนจากยาเม็ดคุมกำเนิด pyrimethamine มีรายงานว่ามีผลทำให้ลดระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนใน กระแสเลือดจากการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ Cytochrome- P เป็นการกระตุ้นให้เอนไซม์ทำลาย ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสติน และยังลด Enterohepatic circulation ของฮอร์โมนเอสโตรเจนและ โปรเจสติน ทำให้ระดับฮอร์โมนในกระแสเลือดลดลง

29 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5729 โรคติดเชื้อ Mycobacterium avium complex (MAC) ยาที่ใช้รักษา Azithromycin Clarithromycin Ethambutol Ciprofloxacin Amikacin ยาที่มีปฏิกิริยากับยาเม็ดคุมกำเนิด Clarithromycin

30 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5730 Clarithromycin เป็นยาที่ถูกทำลายโดย Cytochrome P3A4 และขณะเดียวกันหยุดยั้งการ ทำงานของ Cytochrome P3A4 จึงมีปฏิกิริยาระหว่างที่มีผลต่อ การทำงานของเอนไซม์ชนิดนี้ ไม่ควรใช้ Clarithromycin ร่วมกับ Rifampicin มีรายงานการ ทั้งเพิ่ม / ลดระดับฮอร์โมนจากยาเม็ด คุมกำเนิด ยารักษาโรคติดเชื้อ Mycobacterium avium complex (MAC) ที่มีปฏิกิริยากับยาเม็ดคุมกำเนิด

31 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5731 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรับประทานยา รักษาวัณโรค (Tuberculosis) ยาที่ใช้รักษาวัณโรค Isoniazid Rifampicin Pyrazinamide Ethambutol Streptomycin ยาที่มีปฏิกิริยากับยาเม็ดคุมกำเนิด Rifampicin, Isoniazid, Pyrazinamide Kanamycin Amikacin Ethionamide Cycloserine PAS Ofloxacin Levofloxacin Moxifloxacin

32 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5732 Rifampicin, Isoniazid และ Pyrazinamide หยุดยั้งการ ทำงานของ Cytochrome P3A4 จึงมีปฏิกิริยาระหว่างที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ชนิดนี้ เร่งเมตาบอลิซึมของฮอร์โมนจากยาเม็ดคุมกำเนิด คือ เอสโตรเจน และ โปรเจสติน โดยเฉพาะ Rifampicin ทำให้เกิดความล้มเหลว ในการ คุมกำเนิดสูงถึงร้อยละ 31 พบว่า Isoniazid และ Pyrazinamide มีปฏิกิริยาต่อฮอร์โมนจากยาเม็ดคุมกำเนิดในทิศทาง เดียวกันกับ Rifampicin แต่มีอัตราน้อยกว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรับประทานยารักษา วัณโรค (Tuberculosis)

33 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5733 Rifampicin, Isoniazid และ Pyrazinamide ลด Enterohepatic circulation ของฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสติน ทำให้ระดับฮอร์โมนในกระแสเลือดลดลงอีกทางหนึ่งด้วย ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรับประทานยารักษา วัณโรค (Tuberculosis)

34

35 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมน กับ การติดเชื้อเอชไอวี 1.เพิ่มโอกาสติดเชื้อ ที่ปากมดลูก เนื่องจาก การยื่นออกมาของเยื่อบุปากมดลูก จาก ฤทธิ์ของฮอร์โมนเอสโตรเจน 2. เพิ่มการหลุดของเชื้อเอชไอวี ทำให้โอกาสการติดเชื้อของคู่เพิ่มขึ้น

36 1. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่ยังไม่มีอาการ (ไม่ต้องรับประทานยา ARV, ยารักษาโรค OI หรือ TB) วิธีคุมกำเนิด  ใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนได้ทุกวิธีไม่มีข้อห้าม  ใส่ห่วงอนามัยได้(ใหม่ และใส่ต่อไปได้กรณีที่ใส่ มาก่อน)  ทำหมันชาย/หญิงได้ ( CD4 > 200) ใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ด้วยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

37 2. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรักษาด้วยยาต้านไวรัส AZT,ddI,3TC,ABC,TDF Enfurvitide Delaviridine ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีด คุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิดได้โดย ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ด้วยทุกครั้ง ที่มีเพศสัมพันธ์

38 2. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลังรักษาด้วยยาต้านไวรัส NVP,Efavirenz Atazanavir Indinavir Lopinavir Nelfinavir Ritonavir Saquinavir ไม่แนะนำใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด แต่สามารถ ใช้ยาฉีดคุมกำเนิดและยาฝัง คุมกำเนิด ได้อย่างปลอดภัยและมี ประสิทธิภาพ แนะนำให้ฉีดยาคุมกำเนิดให้ตรงเวลา อย่าเลยกำหนด ใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ด้วยทุกครั้ง ที่มีเพศสัมพันธ์

39 ห่วงอนามัย ใช้ได้ ถ้าการรักษาได้ผล ( ทั้งใส่ใหม่ และใส่ต่อไปได้กรณีที่ใส่มาก่อน ) ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฉุกเฉิน ใช้ได้แต่ไม่ควรใช้บ่อย ทำหมัน ทั้งชาย / หญิง ใช้ได้ ใช้ถุงยางอนามัยควบคู่ด้วยทุกครั้ง ที่มีเพศสัมพันธ์ 2. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลังรักษาด้วยยาต้านไวรัส

40 3. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรับประทานยารักษาโรคติด เชื้อฉวยโอกาส(OI=Opportunistic Infection) ไม่แนะนำยาเม็ดคุมกำเนิด

41 โรคติดเชื้อ Mycobacterium avium complex (MAC) ที่ได้รับยา Ciprofloxacin สามารถใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดได้ 3. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรับประทานยารักษา โรคติดเชื้อฉวยโอกาส(OI=Opportunistic Infection)

42 4. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรับประทานยา รักษาวัณโรค ไม่แนะนำยาเม็ดคุมกำเนิด

43 5. ผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่กำลังรับประทานยา ต้านไวรัส ยารักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส หรือวัณโรค ไม่แนะนำยาเม็ดคุมกำเนิด

44 6. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการแต่ไม่ได้ รักษาด้วยยาต้านไวรัส ห่วงอนามัย : ไม่แนะนำให้ใส่ห่วงอนามัยใหม่ หากใส่อยู่ก่อนสามารถใส่ต่อไปได้ไม่ต้อง ถอดออก

45 แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ฯ เตรียมความพร้อม ส่งต่อ ชมรมผู้ติด เชื้อ เอชไอ วี คัดกรองเรื่องวางแผน ครอบครัว คัดกรองความพร้อมใน การลูก ส่งต่อคลินิกอนามัยการ เจริญพันธุ์ คลินิกยา ต้านไวรัส คัดกรองเรื่องวางแผน ครอบครัว คัดกรองความพร้อมใน การลูก ส่งต่อคลินิกยาต้านไวรัส รับการส่งต่อจากคลินิกยา ต้านไวรัส คลินิก วางแผน ครอบครัว คัดกรองเรื่องวางแผน ครอบครัว คัดกรองความพร้อมใน การลูก ส่งต่อคลินิกยาต้านไวรัส รับการส่งต่อจากคลินิกยา ต้านไวรัส /FP คลินิกอนามัย การเจริญ พันธุ์อื่นๆ ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี

46 การเตรียมความพร้อมให้บริการ แนวทางการให้บริการวางแผนครอบครัว สำหรับผู้ติดเชื้อ เอชไอวี - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคเอดส์และการติดต่อ - ความรู้ทั่วไปเรื่องวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด - คำแนะนำการให้การปรึกษาเรื่องคุมกำเนิดสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ เอชไอวี - วิธีคุมกำเนิด - วิธีคุมกำเนิดสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ เอชไอวี

47 สำหรับอบรมแกนนำชมรมผู้ติดเชื้อ ฯ - อนามัยการเจริญพันธุ์ - คู่นั้นสำคัญไฉน - การเปิดเผยผลเลือด - การวางแผนครอบครัว - การเตรียมความพร้อมในการมีลูก การเตรียมความพร้อมให้บริการ

48 ในคลินิกยาต้านไวรัส ในคลินิกอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่ชมรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ศูนย์องค์รวม ผังรวมการให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ผังรวมการให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี

49 ข้อสังเกตุ ยาคุมกำเนิด ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาต้านไวรัส แต่ ยาต้านไวรัส / ยารักษาโรค OI และ TB มีผลต่อระดับฮอร์โมนในยาคุมกำเนิด ทั้งลด และเพิ่มระดับฮร์โมน โดยเฉพาะ ยาคุมกำเนิดชนิดกิน

50 ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส 06/08/5750


ดาวน์โหลด ppt ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล (copy right) การประชุมกรมอนามัย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส ภญ. ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล ภม, ภบ. กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google