งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบ

2 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบ
ดำเนินการตามหลักการและแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน มีที่ทำการเป็นเอกเทศ มีป้ายชื่อกลุ่ม ชื่อหน่วยงานพัฒนาชุมชนเป็นผู้สนับสนุน มีทะเบียน บัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี มีกิจกรรมการจัดสวัสดิการไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม มีกิจกรรมเครือข่าย(การลงทุนเชิงธุรกิจ) ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม มีครัวเรือนตัวอย่างที่กู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์ฯไปประกอบอาชีพและประสบความสำเร็จไม่น้อยกว่า 10 ครัวเรือน และกลุ่มจัดทำทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน

3 ทรัพย์สิน

4

5 ทรัพย์สิน/สินทรัพย์ ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google