งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตต้นแบบ. ดำเนินการตามหลักการและแนวทางของกรมการ พัฒนาชุมชน มีที่ทำการเป็นเอกเทศ มีป้ายชื่อกลุ่ม ชื่อ หน่วยงานพัฒนาชุมชนเป็นผู้สนับสนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตต้นแบบ. ดำเนินการตามหลักการและแนวทางของกรมการ พัฒนาชุมชน มีที่ทำการเป็นเอกเทศ มีป้ายชื่อกลุ่ม ชื่อ หน่วยงานพัฒนาชุมชนเป็นผู้สนับสนุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตต้นแบบ

2 ดำเนินการตามหลักการและแนวทางของกรมการ พัฒนาชุมชน มีที่ทำการเป็นเอกเทศ มีป้ายชื่อกลุ่ม ชื่อ หน่วยงานพัฒนาชุมชนเป็นผู้สนับสนุน มีทะเบียน บัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี มีกิจกรรมการจัดสวัสดิการไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม มีกิจกรรมเครือข่าย ( การลงทุนเชิงธุรกิจ ) ไม่น้อย กว่า 2 กิจกรรม มีครัวเรือนตัวอย่างที่กู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์ฯ ไปประกอบอาชีพและประสบความสำเร็จไม่น้อย กว่า 10 ครัวเรือน และกลุ่มจัดทำทะเบียนไว้เป็น หลักฐาน

3 ทรัพย์สิน

4

5 ทรัพย์สิน / สินทรัพย์ ของ กลุ่มออมทรัพย์ฯ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตต้นแบบ. ดำเนินการตามหลักการและแนวทางของกรมการ พัฒนาชุมชน มีที่ทำการเป็นเอกเทศ มีป้ายชื่อกลุ่ม ชื่อ หน่วยงานพัฒนาชุมชนเป็นผู้สนับสนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google