งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มนุษยสัมพันธ์ กับการทำงานเป็น ทีม.  การเข้าใจตัวเอง  การเข้าใจผู้อื่น  การเข้าใจสังคม  การเข้าใจโครงสร้างของหมู่ คณะ  การเข้าใจหลักการและวิธีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มนุษยสัมพันธ์ กับการทำงานเป็น ทีม.  การเข้าใจตัวเอง  การเข้าใจผู้อื่น  การเข้าใจสังคม  การเข้าใจโครงสร้างของหมู่ คณะ  การเข้าใจหลักการและวิธีการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มนุษยสัมพันธ์ กับการทำงานเป็น ทีม

2  การเข้าใจตัวเอง  การเข้าใจผู้อื่น  การเข้าใจสังคม  การเข้าใจโครงสร้างของหมู่ คณะ  การเข้าใจหลักการและวิธีการ สร้างมนุษยสัมพันธ์ แนวทางในการศึกษามนุษย สัมพันธ์

3 รู้จักตนเองศึกษาองค์การ วิเคราะห์ตนเอง ปรับปรุงตนเอง วิเคราะห์พฤติกรรม องค์การ ปรับปรุงองค์การและ ปรับตัวให้เข้ากับองค์การ องค์การมี ประสิทธิภาพ ตนเองเป็นสุข มนุษยสัมพันธ์ เข้าใจผู้อื่น วิเคราะห์ผู้อื่น ยอมรับธรรมชาติ ของผู้อื่น พัฒนาตนให้เข้ากับผู้อื่นและ องค์การ มนุษยสัมพันธ์ ผู้อื่นเป็นสุข สังคมเป็นสุขและมี ประสิทธิภาพ

4 การรู้จักตนเอง ความแตกต่างของมนุษย์เกิด จาก 1. ค่านิยม (Values) 2. การรับรู้ (Perception) 3. ทัศนคติ (Attitudes) 4. บุคลิกภาพ (Personality)

5 การเข้าใจผู้อื่น วิธีการศึกษาบุคคล 1. การสืบประวัติ 2. ค้นคว้าจากตำรา แล้วนำมา เป็นหลักวิจัยบุคคล 3. การสัมภาษณ์ ปราศรัย และ สนทนา 4. การสังเกต 5. จากผลงานที่ผ่านมา และการ ปฏิบัติงานร่วมกัน

6 นิสัยสามัญของมนุษย์ 1. ทุกคนไม่ชอบให้ใครตำหนิ 2. ทุกคนอยากมีชื่อเสียงเป็นที่ ยอมรับ 3. ทุกคนจะทำอะไรสำเร็จเมื่อมี ความต้องการ 4. ทุกคนสนใจตนเองมากกว่า สนใจผู้อื่น 5. ทุกคนชอบคนยิ้มแย้มแจ่มใส มากกว่าหน้าบึ้ง 6. ทุกคนมีความสนใจในชื่อของ ตนเอง 7. ทุกคนต้องการให้ผู้อื่นฟังเมื่อ ตนพูด

7 นิสัยสามัญของมนุษย์ 8. ทุกคนชอบให้ผู้อื่นพูดเรื่องที่ ตนสนใจ 9. ทุกคนไม่ชอบให้ใครโต้เถียง 10. ทุกคนอยากให้ผู้อื่นยอมรับ ความคิดของตน 11. ทุกคนชอบเห็นการยอมรับ เมื่อทำผิด 12. ทุกคนต้องการความเป็น กันเอง 13. ทุกคนคิดว่าความคิดของ ตนเป็นสิ่งที่ดี

8 เทคนิคการชนะใจผู้อื่น 1. อย่าตำหนิ ประณาม หรือ พร่ำบ่น 2. จงยกย่องสรรเสริญอย่าง จริงใจ 3. จงเอาใจใส่อย่างแท้จริง ต่อผู้อื่น 4. ยิ้ม 5. จงจำชื่อผู้อื่นและเรียกให้ ถูกต้อง 6. จงเป็นนักฟังที่ดี

9 เทคนิคการชนะใจผู้อื่น 7. สนทนาในเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่ง สนใจ 8. ระงับ หรือหลีกเลี่ยงการ โต้เถียง 9. จงเคารพความคิดเห็นของ ผู้อื่น 10. จงมีความรับผิดชอบ 11. จงพูดถึงความผิดของท่าน ก่อนที่จะตำหนิผู้อื่น 12. จงสนับสนุนให้กำลังใจ ไม่ใช่ซ้ำเติม

10 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในทีมงาน ในการทำงานเป็นทีมจะมีบุคคล เกี่ยวข้องอยู่ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้บังคับบัญชา 2. ผู้ใต้บังคับบัญชา 3. เพื่อนร่วมงาน 4. บุคคลภายนอก หรือสังคม

11

12 การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา 1. รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง 2. รู้จักส่งเสริมให้กำลังใจแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา 3. รู้จักยกย่องชมเชยให้บำเหน็จ ความชอบ 4. หลีกเลี่ยงการขู่บังคับ 5. ชี้แจงความเคลื่อนไหวในวงงานให้ ทราบ 6. รักษาผลประโยชน์ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา

13 การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับ ผู้บังคับบัญชา 1. เรียนรู้นิสัยผู้บังคับบัญชา 2. ทำงานให้ดี หลีกเลี่ยงการประจบ สอพลอ 3. หาทางทำให้ความคิดของ ผู้บังคับบัญชาบังเกิดผล 4. ให้ความเคารพยกย่อง ผู้บังคับบัญชาตามฐานะ 5. อย่ามีเรื่องกับเพื่อนร่วมงาน 6. อย่ารบกวนผู้บังคับบัญชาในเรื่อง เล็กน้อย 7. เข้าหาผู้บังคับบัญชาให้เหมาะสม กับโอกาสและเวลา

14 อย่านินทาผู้บังคับบัญชา แสดงความขอบคุณเมื่อ ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติดีด้วย สรรเสริญคุณความดีของ ผู้บังคับบัญชาในโอกาสอันควร อย่าบ่นถึงความยากลำบากในการ ปฏิบัติงานต่อหน้าผู้บังคับบัญชา อย่าโกรธผู้บังคับบัญชาเมื่อท่านไม่ เห็นด้วยกับความคิดของเรา ประเมินตนเองเป็นระยะ ๆ การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับ ผู้บังคับบัญชา

15 การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับ เพื่อนร่วมงาน 1. เปิดฉากติดต่อทักทายก่อน 2. มีความจริงใจต่อเพื่อน 3. หลีกเลี่ยงการนินทาเพื่อน 4. อย่าซัดทอดความผิดให้เพื่อน 5. ยกย่องชมเชยเพื่อนในสิ่งที่สมควร 6. ให้ความร่วมมือในการงานของเพื่อน ด้วยความเต็มใจ 7. ให้เพื่อนได้ทราบเรื่องที่เขารับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้อง

16 การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับ เพื่อนร่วมงาน ฟังความคิดเห็นของเพื่อนบ้าง หลีกเลี่ยงการทำตัวเหนือกว่า ทำตนให้เสมอต้นเสมอปลาย ใจกว้างและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อ เพื่อนฝูง พบปะสังสรรค์กับเพื่อนตาม สมควร ให้ความเห็นใจช่วยเหลือเพื่อน ยามทุกข์ร้อน

17 การกระทำต่อผู้อื่น (Stroke) 1.Positive stroke 2.Negative stroke 3.Conditional stroke 4.Plastic stroke 5.Ritual stroke

18 บันได 6 ขั้นเพื่อสร้างมนุษย สัมพันธ์ในทีมงาน ยอมรับผิดถ้าเราผิด (I admit if I make mistake.) คุณทำงานดีมาก (You did a good job.) คุณคิดอย่างไร (What do you think ?) ฉันชอบมัน (I like it.) ขอบคุณ (Thank you) เรา (We)

19 จุดยืนของชีวิตกับ มนุษยสัมพันธ์ 1. + +2. + - 3. - +4. - - 1. I ’ m O.K. - You ’ re O.K. 2. I ’ m O.K. - You ’ re not O.K. 3. I ’ m not O.K. - You ’ re O.K. 4. I ’ m not O.K. - You ’ re not O.K.

20 มนุษยสัมพันธ์สร้างได้ ใช่ยากนัก ถ้ารู้จักการให้ มักได้ผล ให้อภัยให้ความรักให้ เกียรติคน อย่ายกตนข่มใครมันไม่ดี จะพูดจาน่าฟังยัง ประโยชน์ ไม่กล่าวโทษผู้ใด ให้หมอง ศรี รู้คุณคนแทนคุณท่าน ในทันที อย่าย่ำยีเหยียดหยามประณาม คน เริ่มด้วยเราจริงใจให้เขาก่อน ผลสะท้อนก็จะมีทวีผล ยิ่งตัวเราเอาใจเขาใส่ตน จะเกิดผลมากมิตรสนิท นาน..


ดาวน์โหลด ppt มนุษยสัมพันธ์ กับการทำงานเป็น ทีม.  การเข้าใจตัวเอง  การเข้าใจผู้อื่น  การเข้าใจสังคม  การเข้าใจโครงสร้างของหมู่ คณะ  การเข้าใจหลักการและวิธีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google