งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนา ศักยภาพสหกรณ์นิคม และสมาชิกสหกรณ์ โดย นายศักชาย อินโอชา นนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการ สหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนา ศักยภาพสหกรณ์นิคม และสมาชิกสหกรณ์ โดย นายศักชาย อินโอชา นนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการ สหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนา ศักยภาพสหกรณ์นิคม และสมาชิกสหกรณ์ โดย นายศักชาย อินโอชา นนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการ สหกรณ์

2 วัตถุประสงค์ พัฒนาองค์ความรู้ด้าน การจัดที่ดินและแนว ทางการพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในเขต นิคมสหกรณ์

3 หัวข้อบรรยาย สาเหตุปัญหา ย้อนมามองเรา เข้าใจบริการ ทีมงานพัฒนา

4 ข้อเท็จจริง ในฐานะที่เป็น ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย นโยบายมากที่สุด จึงมัก ประสบกับสภาพแวดล้อม ที่เป็นเงื่อนไขการทำงาน

5 1. ทรัพยากรไม่สอดคล้อง หรือไม่เหมาะสมกับ ภาระงานที่รับผิดชอบ 2. ความต้องการของสมาชิก กลุ่มเป้าหมาย ต่อบริการของรัฐมีมากขึ้น เรื่อยๆ สภาพแวดล้อมที่กลายเป็น เงื่อนไขการทำงาน

6 3. เป้าหมายของกรมฯ มี หลายอย่างบางครั้ง ก็ไม่มีความชัดเจน ก่อให้เกิดความสับสน ในการปฏิบัติงาน 4. การปฏิบัติงานบางครั้ง บรรลุวัตถุประสงค์ แต่ยากที่จะวัดออกมา ให้เห็นอย่างชัดเจน เชิงประจักษ์ได้

7 5. ความร่วมมือของ สมาชิกกลุ่มเป้าหมายใน ปฏิบัติงานนั้น มักจะ เกิดขึ้นได้ยาก 6. ศักยภาพของ ผู้ปฏิบัติงาน

8 ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ ถึงจะ อยู่รอด คือ ๏ ความรู้ ความสามารถ ๏ ความตั้งใจจริง ๏ การปรับตัวอย่างเหมาะสม

9 ความรู้ ความสามารถ มี 8 ประการ 1. วิเคราะห์ข้อมูล 2. ทฤษฎี และการ เปลี่ยนแปลง 3. จริยธรรม 4. ให้คำแนะนำหรือชี้แนะ

10 5. เชื่อมโยงความรู้มาปฏิบัติ 6. ด้านมนุษย์และสังคม 7. ความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน 8. ความรู้ ความเข้าใจใน วัตถุประสงค์ของนโยบาย ความรู้ ความสามารถ ( ต่อ )

11 ความตั้งใจจริง พิจารณาพฤติกรรมการทำงานใน การบริการ คือ 1. เน้นความสะดวก ไม่เสี่ยง คุ้มค่า 2. ตามความพึงพอใจ 3. เลือกปฏิบัติตามค่านิยม

12 การปรับตัวอย่างเหมาะสม 1. พยายามหลีกเลี่ยงการ ควบคุม 2. แสวงหาความเป็นอิสระ 2. แสวงหาความเป็นอิสระ

13 การปรับตัวของข้าราชการ 3 ลักษณะ 1. ให้สอดคล้องกับความ รับผิดชอบของตน 2. ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชน 3. สร้างความเชื่อถือ เน้น ความสำคัญของตนเอง

14 ความต้องการของสมาชิก กลุ่มเป้าหมาย 1. ของฟรี ของแถม ราคา ถูก ปลอดดอกเบี้ย จำนวนมาก คุณภาพดี จำนวนมาก คุณภาพดี 2. สะดวกสบาย มีขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก ได้เร็ว ลัดคิว 3. ได้เร็ว ลัดคิว

15 ความต้องการของสมาชิก กลุ่มเป้าหมาย ( ต่อ ) 4. บริการสุภาพ จริงใจ ให้ เกียรติ 5. ให้เจ้าหน้าที่จำได้ 6. ข้อมูล ข่าวสาร 7. ซักถาม แสดงความ คิดเห็น แสดงอารมณ์

16 วิธีปฏิบัติเพื่อสนองตอบ ความต้องการ ในกรณีไม่สามารถ สนองตอบความต้องการ บอกข้อมูลหรือเหตุผลอย่าง สุภาพ ด้วยใบหน้าที่ มีไมตรีจิต

17 ผลการศึกษาวิจัย การสื่อสารทั่วไป อาศัย ภาษากาย ท่าทาง 55 % การแสดงออกทางสีหน้า 33 % คำพูด 12 %

18 สร้างความประทับใจยาม แรกพบ ความประทับใจเกิดขึ้นได้ภายใน 6 วินาทีแรก ที่พบกันภาษาตาและรอยยิ้ม สายตาที่อ่อนโยนจะสร้างความ ไว้วางใจ และความพึงพอใจให้กับสมาชิก ได้

19 ขั้นตอนการรับคำบ่นหรือ ต่อว่าจากสมาชิก 1. เต็มใจ 2. เสียใจ 3. อดทน 4. จำแนกข้อเท็จจริง 5. รับฟังข้อแนะนำ 6. แก้ไขปัญหา 7. ประชาสัมพันธ์

20 การบริการสมาชิก 1. เตรียมสถานที่ 2. เตรียมตนเอง 3. ตรงเวลา 4. แสดงความ ยินดี 5. ให้ข้อมูล 6. ให้ความสะดวก

21 การบริการสมาชิก ( ต่อ ) 7. รีบปฏิบัติ 8. ทำบัตรคิว

22 ในกรณีมีปัญหากับสมาชิก 1. ใจเย็น 2. ให้สมาชิกพูด 3. ประนีประนอม 4. ถ้าสุดวิสัย ปรึกษา หาทางออก 5. โน้มน้าวชักจูง

23 คติพจน์ในการ บริหารคน ของ Sir Alex Ferguson โดย พีรพล เอื้ออารียกูล ( เดลินิวส์ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐ )

24 ผมยอมรับว่าผมทำ ผิด I admit I made mistake

25 คุณทำได้เยี่ยมมาก You did a good job

26 คุณคิดว่าไง What is your opinion ?

27 รบกวนช่วย............. หน่อย ครับ If you please.......

28 ขอบคุณ Thank you

29 เรา We

30 ฉัน I

31 ทีมงาน ๏ ทุกคนยอมรับเป้าหมายส่วนรวม ๏ เข้าใจอำนาจหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ๏ ความใกล้เคียงกันของผู้ปฏิบัติงาน ๏ ผู้นำมีบารมี ๏ มีการวางแผนงานร่วมกัน

32 ทีมงาน ( ต่อ ) ๏ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ๏ มีการสื่อสารที่ชัดเจน ๏ มีการช่วยเหลือร่วมกัน

33 บทสรุป การพัฒนาสหกรณ์นิคม ใน วันนี้ ควรหมายถึงการ การพัฒนาสหกรณ์นิคม ใน วันนี้ ควรหมายถึงการ พัฒนาตนเองและทีมงาน ให้เป็น ข้าราชการที่มุ่งบริการ ด้วยความเต็มใจมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชน และ สมาชิกสหกรณ์ใน พื้นที่นิคมสหกรณ์ที่รับผิดชอบ ตั้งแต่แรกเริ่มจนจบ กระบวนการ

34


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนา ศักยภาพสหกรณ์นิคม และสมาชิกสหกรณ์ โดย นายศักชาย อินโอชา นนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการ สหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google