งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นิคมและสมาชิกสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นิคมและสมาชิกสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นิคมและสมาชิกสหกรณ์
โดย นายศักชาย อินโอชานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์

2 วัตถุประสงค์ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดที่ดินและแนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเขตนิคมสหกรณ์

3 สาเหตุปัญหา ย้อนมามองเรา เข้าใจบริการ ทีมงานพัฒนา
หัวข้อบรรยาย สาเหตุปัญหา ย้อนมามองเรา เข้าใจบริการ ทีมงานพัฒนา

4 ข้อเท็จจริง ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายนโยบายมากที่สุด จึงมักประสบกับสภาพแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขการทำงาน

5 สภาพแวดล้อมที่กลายเป็นเงื่อนไขการทำงาน
1.ทรัพยากรไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับ ภาระงานที่รับผิดชอบ 2.ความต้องการของสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย ต่อบริการของรัฐมีมากขึ้นเรื่อยๆ

6 3. เป้าหมายของกรมฯ มีหลายอย่างบางครั้ง ก็ไม่มีความชัดเจน ก่อให้เกิดความสับสน ในการปฏิบัติงาน 4. การปฏิบัติงานบางครั้งบรรลุวัตถุประสงค์ แต่ยากที่จะวัดออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน เชิงประจักษ์ได้

7 5. ความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มเป้าหมายใน ปฏิบัติงานนั้น มักจะเกิดขึ้นได้ยาก 6. ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน

8 ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ ถึงจะอยู่รอด คือ ๏ ความรู้ ความสามารถ ๏ ความตั้งใจจริง ๏ การปรับตัวอย่างเหมาะสม

9 ความรู้ ความสามารถ มี 8 ประการ
ความรู้ ความสามารถ มี 8 ประการ วิเคราะห์ข้อมูล ทฤษฎี และการเปลี่ยนแปลง จริยธรรม ให้คำแนะนำหรือชี้แนะ

10 ความรู้ ความสามารถ (ต่อ)
ความรู้ ความสามารถ (ต่อ) 5. เชื่อมโยงความรู้มาปฏิบัติ 6. ด้านมนุษย์และสังคม 7. ความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน 8. ความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบาย

11 ความตั้งใจจริง พิจารณาพฤติกรรมการทำงานในการบริการ คือ
เน้นความสะดวก ไม่เสี่ยง คุ้มค่า ตามความพึงพอใจ เลือกปฏิบัติตามค่านิยม

12 การปรับตัวอย่างเหมาะสม
1. พยายามหลีกเลี่ยงการควบคุม 2. แสวงหาความเป็นอิสระ

13 การปรับตัวของข้าราชการ 3 ลักษณะ
ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของตน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สร้างความเชื่อถือ เน้นความสำคัญของตนเอง

14 ความต้องการของสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย
1. ของฟรี ของแถม ราคาถูก ปลอดดอกเบี้ย จำนวนมาก คุณภาพดี 2. สะดวกสบาย มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก 3. ได้เร็ว ลัดคิว

15 ความต้องการของสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย(ต่อ)
4. บริการสุภาพ จริงใจ ให้เกียรติ 5. ให้เจ้าหน้าที่จำได้ 6. ข้อมูล ข่าวสาร 7. ซักถาม แสดงความคิดเห็น แสดงอารมณ์

16 วิธีปฏิบัติเพื่อสนองตอบความต้องการ
ในกรณีไม่สามารถสนองตอบความต้องการ บอกข้อมูลหรือเหตุผลอย่างสุภาพ ด้วยใบหน้าที่ มีไมตรีจิต

17 ผลการศึกษาวิจัย การสื่อสารทั่วไป อาศัย ภาษากาย ท่าทาง 55 %
ภาษากาย ท่าทาง % การแสดงออกทางสีหน้า % คำพูด %

18 สร้างความประทับใจยามแรกพบ
ความประทับใจเกิดขึ้นได้ภายใน 6 วินาทีแรก ที่พบกัน ภาษาตาและรอยยิ้ม สายตาที่อ่อนโยนจะสร้างความไว้วางใจ และความพึงพอใจให้กับสมาชิกได้

19 ขั้นตอนการรับคำบ่นหรือต่อว่าจากสมาชิก
1. เต็มใจ 2. เสียใจ 3. อดทน 4. จำแนกข้อเท็จจริง 5. รับฟังข้อแนะนำ 6. แก้ไขปัญหา 7. ประชาสัมพันธ์

20 การบริการสมาชิก เตรียมสถานที่ เตรียมตนเอง ตรงเวลา แสดงความยินดี
ให้ข้อมูล ให้ความสะดวก

21 การบริการสมาชิก (ต่อ)
7. รีบปฏิบัติ 8. ทำบัตรคิว

22 ในกรณีมีปัญหากับสมาชิก
ใจเย็น ให้สมาชิกพูด ประนีประนอม ถ้าสุดวิสัย ปรึกษาหาทางออก โน้มน้าวชักจูง

23 คติพจน์ในการบริหารคน
ของ Sir Alex Ferguson โดย พีรพล เอื้ออารียกูล (เดลินิวส์ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐)

24 ผมยอมรับว่าผมทำผิด I admit I made mistake

25 คุณทำได้เยี่ยมมาก You did a good job

26 คุณคิดว่าไง What is your opinion ?

27 รบกวนช่วย.............หน่อยครับ If you please.......

28 ขอบคุณ Thank you

29 เรา We

30 ฉัน I

31 ทีมงาน ๏ ทุกคนยอมรับเป้าหมายส่วนรวม ๏ เข้าใจอำนาจหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ๏ ความใกล้เคียงกันของผู้ปฏิบัติงาน ๏ ผู้นำมีบารมี ๏ มีการวางแผนงานร่วมกัน

32 ทีมงาน (ต่อ) ๏ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ๏ มีการสื่อสารที่ชัดเจน ๏ มีการช่วยเหลือร่วมกัน

33 บทสรุป การพัฒนาสหกรณ์นิคม ในวันนี้ ควรหมายถึงการ พัฒนาตนเองและทีมงาน ให้เป็นข้าราชการที่มุ่งบริการ ด้วยความเต็มใจมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชน และสมาชิกสหกรณ์ใน พื้นที่นิคมสหกรณ์ที่รับผิดชอบตั้งแต่แรกเริ่มจนจบ กระบวนการ

34 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นิคมและสมาชิกสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google