งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(......................................................................) ข้าพระพุทธเจ้า.....................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(......................................................................) ข้าพระพุทธเจ้า....................................................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( ) ข้าพระพุทธเจ้า อยู่ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ขอตั้งปณิธานว่า ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ( ลง ชื่อ ) ตำแหน่ง ( ) ข้าพระพุทธเจ้า อยู่ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ขอตั้งปณิธานว่า ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ( ลง ชื่อ ) ตำแหน่ง

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน เพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ฉบับถวายพระ พร โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน เพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ฉบับพัฒนา งาน

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน เพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ฉบับพัฒนา ตนเอง หมาย เหตุ : 1. คำปณิธานฉบับจริง ให้ปริ๊นต์ใน กระดาษเอ 4 โดย 1 แผ่นจะได้ 2 ฉบับ ( จะใช้กระดาษสี หรือขาวก็ได้ แต่ขอให้ใช้ขนาดเอ 4) สถาบันฯ ต้องการ 1 ชุด ส่วนศูนย์ใดจะให้ เขียน 2 ชุด ให้อยู่ใน ดุลย พิจารณาของแต่ละศูนย์ 2. ให้รวบรวมคำปณิธานฉบับจริง โดย เย็บเป็นรูปเล่ม แยก 3 เล่ม คือ 1) ฉบับถวายพระพร 2) ฉบับพัฒนางาน และ 3) ฉบับพัฒนาตนเอง หน้าปกให้ ใช้รูปแบบตามสไลด์ที่ 2 และ 3 3. การปริ๊นต์คำปณิธานฉบับจริง จะปริ๊นต์เป็นสีหรือขาวดำก็ได้ แต่ หน้าปกแต่ละเล่มขอให้ปริ๊นต์เป็นสี


ดาวน์โหลด ppt (......................................................................) ข้าพระพุทธเจ้า.....................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google