งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบ ข้อมูลประชากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบ ข้อมูลประชากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบ ข้อมูลประชากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

2 การเตรียมข้อมูล  แจ้ง สพท. ดำเนินงานโครงการประเมิน  Download ฐานข้อมูลโรงเรียน  สำรวจจำนวนโรงเรียน นักเรียน ชั้น ป.3 ม.3  ปรับปรุงฐานข้อมูลโรงเรียน  ส่งข้อมูลที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ สทศ.  สทศ. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พร้อมสรุป

3

4 ข้อมูลโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ลำ ดับ สัง กัด รหัสโรงเรียนขนา ด ประถ ม นักเรี ยน ประถ ม จำน วนป.3 ขน าด ม. ต้น นักเรี ยน ม. ต้น นักเรี ยน ม สพ ฐ โรงเรียนบ้าน หินตั้ง M20229S สพ ฐ โรงเรียนบ้าน ใหม่พัฒนา L สพ ฐ โรงเรียนวังก์วิเว การาม VL713104M26577 รวมสังกัด สพฐ 106 โรง 17, ,06 0 1, สช โรงเรียนบ้าน อุ่นรัก M สช อนุบาลเขื่อน เขาแหลม 10 9 สช สหคริสเตียน ศึกษา L35255 รวมสังกัด สช 3 โรง 51895

5 1. จำนวนโรงเรียนในแต่ละสังกัด 2. รหัสโรงเรียน 3. จำนวนนักเรียน ป.3 ม.3 การตรวจสอบข้อมูล 4. จำนวนนักเรียน ประถมศึกษา ม. ต้น

6 5. ขนาดของโรงเรียน ประถมศึกษา ( นักเรียน ป.1 – ป.6) มัธยมศึกษาตอนต้น ( นักเรียน ม.1 – ม.3) - ขนาดเล็ก (1-120 คน ) ให้กรอก S - ขนาดกลาง ( คน ) ให้กรอก M - ขนาดใหญ่ ( คน ) ให้กรอก L - ขนาดใหญ่พิเศษ (501 ขึ้นไป ) ให้กรอก VL

7 จำนวนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 สังกัดจำนวน รร จำนวน นร. จำนวน รร. จำนวน นร สพฐ. สช. สกอ ท้องถิ่น พุทธ กรุงเทพมหานค ร ตำรวจ บัณฑิตพัฒน ศิลป์ พลศึกษา รวม แบบสรุปประชากร

8 การบรรจุหีบห่อแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ สายที่ เขตพื้นที่การศึกษา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2550 ส่ง โรงเรียน อำเภอ จังหวัด ลำ ดับ ที่ รายการจำนวน ซอง ข้อสอบ จำนวน ข้อสอบ ( เล่ม ) จำนวน ซอง กระดาษ คำตอบ หมาย เหตุ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ชั้น ป.3 ตอนที่ 1 สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ตอนที่ 2 สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ กล่องที่ รวม กล่อง

9 สายที่ เขตพื้นที่การศึกษา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2550 ส่ง โรงเรียน อำเภอ จังหวัด ลำ ดับ ที่ รายการจำนวน ซอง ข้อสอบ จำนวน ข้อสอบ ( เล่ม ) จำนวน ซอง กระดาษ คำตอบ หมาย เหตุ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1 สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 สาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตอนที่ 3 สาระการ เรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1 สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 สาระการ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กล่องที่ รวม กล่อง

10 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

11

12 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผ่นที่ 1

13

14 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผ่นที่ 2

15

16 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2550 ชั้น..... ชื่อโรงเรียน รหัสโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ลำดั บที่ เลขประจำตัว ประชาชน ชื่อนามสกุลวิชาที่ขาด สอบ

17 ซองบรรจุกระดาษคำตอบ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซองบรรจุกระดาษคำตอบ สพท เขต โรงเรียน รหัส วิชา จำนวนกระดาษคำตอบ แผ่น จำนวนผู้ขาดสอบ คน เลขที่ขาดสอบ ผู้กำกับห้องสอบ ๑ ( ) ผู้กำกับห้องสอบ ๒ ( ) ประธานสนามสอบ ( ) ม.3 แผ่นที่ 1

18 การจัดเรียงซองกระดาษคำตอบ 1. เรียงซองกระดาษคำตอบแยก ป.3 ม.3 ออกจากกัน และเรียงลำดับซองกระดาษคำตอบตามรายชื่อโรงเรียน 2. ม.3 เรียงซองกระดาษคำตอบแผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 2 แต่ละโรงเรียนไว้ด้วยกันและเรียงลำดับซองกระดาษ คำตอบ ตามรายชื่อโรงเรียน

19 1. ส่งอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (SCL) ชั้น 3 ห้อง 304 คณะวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ 2. รับบัตรคิว และใบรับส่งกระดาษคำตอบพร้อมกรอก ข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำนวนซองกระดาษคำตอบ จำนวนผู้เข้าสอบ จำนวนผู้ขาดสอบ ( แยกชั้น ) 3. เจ้าหน้าที่ตรวจนับ 4. สพท. รอการตรวจนับจนเสร็จเรียบร้อยและรับ ใบยืนยันการรับส่งกระดาษคำตอบ การการนำส่งกระดาษคำตอบ


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบ ข้อมูลประชากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google