งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบ ข้อมูลประชากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบ ข้อมูลประชากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบ ข้อมูลประชากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

2 การเตรียมข้อมูล  แจ้ง สพท. ดำเนินงานโครงการประเมิน  Download ฐานข้อมูลโรงเรียน  สำรวจจำนวนโรงเรียน นักเรียน ชั้น ป.3 ม.3  ปรับปรุงฐานข้อมูลโรงเรียน  ส่งข้อมูลที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ สทศ.  สทศ. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พร้อมสรุป

3

4 ข้อมูลโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ลำ ดับ สัง กัด รหัสโรงเรียนขนา ด ประถ ม นักเรี ยน ประถ ม จำน วนป.3 ขน าด ม. ต้น นักเรี ยน ม. ต้น นักเรี ยน ม.3 10 4 สพ ฐ 7110 3648 โรงเรียนบ้าน หินตั้ง M20229S5219 10 5 สพ ฐ 7110 3650 โรงเรียนบ้าน ใหม่พัฒนา L31370 10 6 สพ ฐ 7110 3661 โรงเรียนวังก์วิเว การาม VL713104M26577 รวมสังกัด สพฐ 106 โรง 17,0 76 272 9 6,06 0 1,82 1 10 7 สช 7103 9999 โรงเรียนบ้าน อุ่นรัก M16640 10 8 สช 7110 5475 อนุบาลเขื่อน เขาแหลม 10 9 สช 7110 5505 สหคริสเตียน ศึกษา L35255 รวมสังกัด สช 3 โรง 51895

5 1. จำนวนโรงเรียนในแต่ละสังกัด 2. รหัสโรงเรียน 3. จำนวนนักเรียน ป.3 ม.3 การตรวจสอบข้อมูล 4. จำนวนนักเรียน ประถมศึกษา ม. ต้น

6 5. ขนาดของโรงเรียน ประถมศึกษา ( นักเรียน ป.1 – ป.6) มัธยมศึกษาตอนต้น ( นักเรียน ม.1 – ม.3) - ขนาดเล็ก (1-120 คน ) ให้กรอก S - ขนาดกลาง (121-300 คน ) ให้กรอก M - ขนาดใหญ่ (301-500 คน ) ให้กรอก L - ขนาดใหญ่พิเศษ (501 ขึ้นไป ) ให้กรอก VL

7 จำนวนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 สังกัดจำนวน รร จำนวน นร. จำนวน รร. จำนวน นร สพฐ. สช. สกอ ท้องถิ่น พุทธ กรุงเทพมหานค ร ตำรวจ บัณฑิตพัฒน ศิลป์ พลศึกษา รวม แบบสรุปประชากร

8 การบรรจุหีบห่อแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ สายที่....... เขตพื้นที่การศึกษา........................... แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2550 ส่ง โรงเรียน............................................................................................................................ อำเภอ..................................................... จังหวัด.................................................................... ลำ ดับ ที่ รายการจำนวน ซอง ข้อสอบ จำนวน ข้อสอบ ( เล่ม ) จำนวน ซอง กระดาษ คำตอบ หมาย เหตุ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ชั้น ป.3 ตอนที่ 1 สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ตอนที่ 2 สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ กล่องที่ รวม กล่อง

9 สายที่....... เขตพื้นที่การศึกษา........................... แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2550 ส่ง โรงเรียน............................................................................................................................ อำเภอ..................................................... จังหวัด.................................................................... ลำ ดับ ที่ รายการจำนวน ซอง ข้อสอบ จำนวน ข้อสอบ ( เล่ม ) จำนวน ซอง กระดาษ คำตอบ หมาย เหตุ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตอนที่ 1 สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 สาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตอนที่ 3 สาระการ เรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ตอนที่ 1 สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 สาระการ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กล่องที่ รวม กล่อง

10 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

11

12 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผ่นที่ 1

13

14 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผ่นที่ 2

15

16 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2550 ชั้น..... ชื่อโรงเรียน..................... รหัสโรงเรียน........... ตำบล......... อำเภอ............ จังหวัด......... ลำดั บที่ เลขประจำตัว ประชาชน ชื่อนามสกุลวิชาที่ขาด สอบ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 35.

17 ซองบรรจุกระดาษคำตอบ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซองบรรจุกระดาษคำตอบ สพท.............................................................................. เขต.................................. โรงเรียน................................................................................................... รหัส วิชา............................................................................................................ จำนวนกระดาษคำตอบ............................................................................. แผ่น จำนวนผู้ขาดสอบ...................................................................................... คน เลขที่ขาดสอบ............................................................................................ ผู้กำกับห้องสอบ ๑.................................................................................... (..................................................................................) ผู้กำกับห้องสอบ ๒.................................................................................. (..................................................................................) ประธานสนามสอบ.................................................................................. (..................................................................................) ม.3 แผ่นที่ 1

18 การจัดเรียงซองกระดาษคำตอบ 1. เรียงซองกระดาษคำตอบแยก ป.3 ม.3 ออกจากกัน และเรียงลำดับซองกระดาษคำตอบตามรายชื่อโรงเรียน 2. ม.3 เรียงซองกระดาษคำตอบแผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 2 แต่ละโรงเรียนไว้ด้วยกันและเรียงลำดับซองกระดาษ คำตอบ ตามรายชื่อโรงเรียน

19 1. ส่งอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (SCL) ชั้น 3 ห้อง 304 คณะวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ 2. รับบัตรคิว และใบรับส่งกระดาษคำตอบพร้อมกรอก ข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำนวนซองกระดาษคำตอบ จำนวนผู้เข้าสอบ จำนวนผู้ขาดสอบ ( แยกชั้น ) 3. เจ้าหน้าที่ตรวจนับ 4. สพท. รอการตรวจนับจนเสร็จเรียบร้อยและรับ ใบยืนยันการรับส่งกระดาษคำตอบ การการนำส่งกระดาษคำตอบ


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบ ข้อมูลประชากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google