งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก. พ. รับรอง ว 20/2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก. พ. รับรอง ว 20/2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก. พ. รับรอง ว 20/2555

2 สิ่งที่จังหวัดต้อง ดำเนินการ 2  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการ ปรับเงินชดเชย คุณวุฒิการศึกษา / เงินเดือน ( ณ 1 ม. ค.57) ประเภทวิชาการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 13,300 - 25,300 บาท วุฒิปริญญาโท เงินเดือน 16,400 - 30,600 บาท วุฒิปริญญาเอก เงินเดือน 20,000 - 40,800 บาท  วุฒิปริญญาโท และเอก สภามหาวิทยาลัยต้อง อนุมัติให้จบ ก่อนวันที่ 1 ม. ค.57 และเป็นคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง  กรณีข้าราชการที่มีวุฒิปริญญาโท แต่ยังดำรง ตำแหน่งไม่ครบ 1 ปี ให้ปรับเงินเดือนในระดับวุฒิ ป. ตรี ประเภททั่วไป วุฒิ ปวส./ อนุปริญญา 3 ปี เงินเดือน 10,200 - 21,700 บาท วุฒิ ปวท./ อนุปริญญา 2 ปี เงินเดือน 9,540 - 20,500 บาท วุฒิ ปวช. เงินเดือน 8,300 - 18,300 บาท  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการ ปรับเงินชดเชย คุณวุฒิการศึกษา / เงินเดือน ( ณ 1 ม. ค.57) ประเภทวิชาการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 13,300 - 25,300 บาท วุฒิปริญญาโท เงินเดือน 16,400 - 30,600 บาท วุฒิปริญญาเอก เงินเดือน 20,000 - 40,800 บาท  วุฒิปริญญาโท และเอก สภามหาวิทยาลัยต้อง อนุมัติให้จบ ก่อนวันที่ 1 ม. ค.57 และเป็นคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง  กรณีข้าราชการที่มีวุฒิปริญญาโท แต่ยังดำรง ตำแหน่งไม่ครบ 1 ปี ให้ปรับเงินเดือนในระดับวุฒิ ป. ตรี ประเภททั่วไป วุฒิ ปวส./ อนุปริญญา 3 ปี เงินเดือน 10,200 - 21,700 บาท วุฒิ ปวท./ อนุปริญญา 2 ปี เงินเดือน 9,540 - 20,500 บาท วุฒิ ปวช. เงินเดือน 8,300 - 18,300 บาท

3 การออกคำสั่งให้ข้าราชการในสังกัดจังหวัดได้รับ การปรับเงินชดเชย 3 1. ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ข้าราชการผู้นั้นดำรง ตำแหน่งในสังกัดจังหวัดนี้ 2. ให้ปรับเงินเดือนชดเชยหลังการเลื่อน ย้าย โอน ที่มี ผล ณ 1 ม. ค. 57 เช่น นาย ก. โอน ไปรับราชการสังกัด สป. มท. คำสั่งมีผล ณ วันที่ 5 ม. ค.57 กรณีนี้ นาย ก. จะต้องได้รับการปรับเงิน ชดเชยที่สังกัดเดิมก่อน ( พช.) หรือ นาย ข ลาออกจากราชการ มีผล ณ 15 ม. ค. 57 นาย ข. ก็ยัง มีสิทธิได้รับการปรับเงินชดเชยอยู่ 3. กรณีข้าราชการที่เปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ หลังวันที่ 1 มกราคม 2557 จะต้องได้รับการปรับ เงินชดเชยในตำแหน่ง ประเภททั่วไป

4 ตัวอย่าง คำสั่ง 4 คำสั่งจังหวัด................................. ที่...................../................................ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ -------------------------- อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ( ๑๐ ) และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก. พ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ. ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร ๑๐๐๘. ๑ / ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ จำนวน........ ราย ดังบัญชี รายละเอียดแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่.............................................. ( ลงชื่อผู้สั่ง ).............................................. (............................................) ( ตำแหน่ง ).................................................

5 5 บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคำสั่งจังหวัด ที่............/2557 ลงวันที่.................. ลำชื่อ - นามสกุล วุฒิ / สาขา / สถานศึกษาตำแหน่งและส่วนราชการวันที่ดำรงเงินเดือนปรับให้ได้หมายเหตุ ดับเลขประจำตัวประชาชน สังกัด / ตำแหน่ง ตำแหน่ งระดับเลขที่ตำแหน่งและ ( ณ 1 ม. ค.57) รับ เงินเดือน ที่ ประเภท ตำแหน่ งระดับปัจจุบัน 1 นายศรายุฑ ส่องแก้วศิลปศาสตรบัณฑิตนักวิชาการพัฒนาชุมชนวิชาการ ชำนาญ การ 6700 29 กันยายน 255318,11019,310 3-9206-00501-97-0 ( รัฐศาสตร์ ) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา ชุมชน มหาวิทยาลัย รามคำแหง สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกระบี่ 2541 1 นางสาวพิริยา ตันวัชร พันธ์ วิศวกรรมศาสตร บัณฑิตนักวิชาการพัฒนาชุมชนวิชาการปฏิบัติการ 6702 26 สิงหาคม 255417,88018,980 3-5106-00551-45-8 ( วิศวกรรมเกษตร ) สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองกระบี่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดกระบี่ 2545 วิทยาศาสตร มหาบัณฑิต ( การใช้ที่ดินและการ จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2549 ตัวอย่างบัญชีแนบท้าย คำสั่ง

6 6 บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ แนบท้ายคำสั่งจังหวัด ที่............/2557 ลงวันที่.................. ลำชื่อ - นามสกุล วุฒิ / สาขา / สถานศึกษาตำแหน่งและส่วนราชการวันที่ดำรงเงินเดือนปรับให้ได้หมายเหตุ ดับเลขประจำตัวประชาชน สังกัด / ตำแหน่งตำแหน่งระดับเลขที่ตำแหน่งและ ( ณ 1 ม. ค.57) รับเงินเดือน ที่ ประเภท ตำแหน่งระดับปัจจุบัน 1 นางสาวสาธิตา ภูมิ สถิตย์ปวส. เจ้าพนักงานธุรการทั่วไป ปฏิบัติงา น 728 2 เมษายน 2555 11,70012,800 1 8099 00161 72 7 ( คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ) ฝ่ายอำนวยการ วิทยาลัย อาชีวศึกษา สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนราธิวาส นครศรีธรรมราข 2551 2 นายวีร์ เศรษฐพรรค์อนุปริญญาเจ้าพนักงานธุรการทั่วไป ปฏิบัติงา น 728 2 เมษายน 2555 11,00012,300 1 1201 00003 33 5 ( อิเล็กทรอนิคส์ ) ฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครปฐม ราชภัฏนครปฐม 2547 ตัวอย่างบัญชีแนบท้าย คำสั่ง

7 7 กรมฯ จะมีหนังสือแจ้งดำเนินการ พร้อมตัวอย่างคำสั่งและสูตร การคำนวณ โดยเร็ว ต่อไป

8 8


ดาวน์โหลด ppt 1 การกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก. พ. รับรอง ว 20/2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google