งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนการทะเบียน ทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ๕๙ ม. ๑๑ คลอง ๙ ลำลูกกา ปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนการทะเบียน ทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ๕๙ ม. ๑๑ คลอง ๙ ลำลูกกา ปทุมธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนการทะเบียน ทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ๕๙ ม. ๑๑ คลอง ๙ ลำลูกกา ปทุมธานี

2 คำนำหน้านามบุคคลที่มี อายุตั้งแต่ 15 ปีลง กรณีเพศชาย เรียกว่า เด็กชาย กรณีเพศหญิง เรียกว่า เด็กหญิง

3 ชายผู้ไม่มีบรรดาศักดิ์ ให้ใช้ คำนำหน้านามว่า “ นาย ”

4 ใช้ยศที่ได้รับเป็นคำนำหน้านามได้ หรือ หากไม่ประสงค์จะใช้ยศประกอบชื่อ จะเปลี่ยนเป็น “ นาย ” ก็ได้

5 กรณีได้รับพระราชทาน สมณศักดิ์ - ให้ใช้สมณศักดิ์ ตาม ด้วยวงเล็บ ชื่อตัว - ชื่อสกุล กรณีไม่เคยได้รับ พระราชทานสมณศักดิ์ - ให้ใช้คำว่า “ พระ ” ตาม ด้วยชื่อตัว – ชื่อสกุล กรณีสามเณร - ให้ใช้คำว่า “ สามเณร ” ตามด้วย ชื่อตัว – ชื่อสกุล เฉพาะในทะเบียนบ้านของวัด เท่านั้น

6 “ ตำแหน่งทางวิชาการ เป็น เพียงคำที่แสดงให้ทราบถึง การ ประกอบอาชีพ และระดับการดำรง ตำแหน่งหน้าที่ของบุคคล ซึ่งมีผู้ นิยมยกย่องเรียกกันอยู่เช่นเดียว กับคำว่านายแพทย์ นายอำเภอ เป็นต้น จึงไม่ใช่คำนำหน้าชื่อใน ทะเบียนบ้านได้ ”

7 หญิงที่ไม่มีบรรดาศักดิ์ - ยังไม่มีสามี ให้ใช้คำว่า “ นางสาว ” - มีสามีแล้วจะใช้คำว่า “ นาง ” หรือ “ นางสาว ” ได้ ตามความสมัครใจ พ. ร. บ. คำนำหน้านามหญิง พ. ศ.2551

8 ให้แจ้งต่อนายทะเบียนตาม กม. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว ว่าจะใช้ “ นาง ” หรือ “ นางสาว ” ดังนี้ 1. ขณะจดทะเบียนสมรส / สิ้นสุด การสมรส / การบันทึกฐานะแห่ง ครอบครัว 2. ภายหลัง จดทะเบียนการสมรส / สิ้นสุดการสมรส / การบันทึก ฐานะแห่งครอบครัว หนังสือ มท.0309.3/ ว 7674 ลว. 22 พฤษภาคม 2551

9 นายประ ชิต เจริญฉ่ำ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทะเบียนสิทธิและสถานภาพบุคคล ส่วนการ ทะเบียนทั่วไป สำนักบริหาร การทะเบียน กรมการ ปกครอง โทร.0-2791-7017 มือถือ 08-1307-2511 Fax: 0- 2791-7043

10 ด้วยความปรารถนาดีจาก ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนัก บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง


ดาวน์โหลด ppt ส่วนการทะเบียน ทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ๕๙ ม. ๑๑ คลอง ๙ ลำลูกกา ปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google