งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริหาร งานวิจัยแห่งชาติ ส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย ( สตว.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริหาร งานวิจัยแห่งชาติ ส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย ( สตว.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริหาร งานวิจัยแห่งชาติ ส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย ( สตว.)

2 กรอบแนวคิด สำนักงบประมาณ นักวิจัย / บุคคลภายนอก หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

3 ระบบเครือข่าย หน่วยงาน ภาครัฐ UniNet (node ม. เกษตรศาสตร์ ) วช. ในการทำระบบ NRPM วช. ได้รับความ ร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รัฐบาล ( สกอ.) ในการเชื่อมต่อเครือข่าย ความเร็วสูงของสำนักงานบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) มายัง วช. โดยผ่านจุดเชื่อมต่อ (node) ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทำให้ระบบ NRPM สามารถรองรับการเชื่อมต่อข้อมูล งานวิจัยปริมาณมากระหว่าง วช. ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

4 ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ ข้อมูลก่อนดำเนินการวิจัย ข้อมูลระหว่างดำเนินการวิจัย ข้อมูลหลังสิ้นสุดการวิจัย ระบบ NRPM

5 กระบวนการทำงาน การแบ่งสิทธิในการเข้าใช้งาน จะแบ่งตามระดับของ ผู้ใช้ และหน่วยงาน โดยหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะ หน่วยงานของตนเอง และผู้ใช้ระดับต่างๆจะเข้าถึงข้อมูลได้ไม่เท่ากัน หมายเหตุ แบ่งตามลำดับการเข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆ

6 สามารถเข้าชมได้เพียง หน้าแรกเท่านั้น ไม่สามารถเข้าชมข้อมูลใน ส่วนอื่นๆได้ สิทธิสำหรับผู้เยี่ยมชม

7 นักวิจัยสามารถเข้าใช้ระบบได้ แต่ต้องได้รับ การให้สิทธิ จากผู้ประสานหน่วยงานก่อน สิทธิสำหรับนักวิจัย ยังไม่ให้ สิทธิ เมื่อได้รับการให้สิทธิก็สามารถเข้าใช้งานระบบในส่วนนักวิจัยได้ เมื่อนักวิจัยได้รับสิทธิการเป็นนักวิจัยจากผู้ ประสานหน่วยงานนักวิจัยสามารถเข้าถึง ข้อมูลได้ ดังนี้ ข้อเสนอการวิจัย ของตนเอง รายงานของนักวิจัยข้อมูลส่วนตัว ของนักวิจัย ให้ สิทธิ

8 สิทธิสำหรับผู้ประสาน หน่วยงาน ผู้ประสานหน่วยงานสามารถเข้าใช้ระบบได้ โดย หน่วยงานเป็นผู้แจ้งชื่อ และขอ account จาก วช. เพื่อเข้าใช้ระบบ ( 1 หน่วยงาน / 1 account) account เมื่อผู้ประสานหน่วยงานได้รับ account การใช้ งานจาก วช. ผู้ประสานหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ดังนี้ ข้อเสนอการวิจัย ของหน่วยงาน รายงานสรุป ของหน่วยงาน ข้อมูลของตนเอง และ ข้อมูลของหน่วยงาน

9 สิทธิสำหรับหัวหน้า หน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานสามารถเข้าใช้ระบบได้ โดยผู้ประสานหน่วยงาน เป็นผู้เพิ่มชื่อ และ account ให้ account เมื่อหัวหน้าหน่วยงานได้รับ account การใช้งาน จากผู้ประสานหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ดังนี้ ข้อเสนอการวิจัย ของหน่วยงาน รายงานสรุป ของหน่วยงาน ข้อมูลของตนเอง และ ข้อมูลของหน่วยงาน

10 ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ NRPM สำหรับนักวิจัย เข้าระบบเป็นครั้งแรกเคยใช้ระบบ ลงทะเบียนในระบบ มีข้อมูลในระบบ ติดต่อผู้ประสานหน่วยงาน เพื่อขอสิทธิในการเข้าใช้ระบบ Login เข้าสู่ระบบ กรอกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย โดยมีข้อมูลที่ต้องส่งมาในระบบ คือ 1. รายละเอียดข้อเสนอการวิจัย และไฟล์แนบ 2. รายงานความก้าวหน้าและไฟล์แนบ ( กรณีข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง ) ยืนยันการส่งข้อเสนอ การวิจัยให้ผู้ประสานหน่วยงาน เสร็จสิ้น

11 สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่ ส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย ( สตว.) ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย ( ภม.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) โทร. 0-2561-2445 ต่อ 467, 0-2579-2283 โทรสาร 0-2940-6501, 0-2579-2283

12 สิทธิสำหรับผู้เยี่ยมชม

13 ลงทะเบียนในระบบ

14 Login เข้าสู่ระบบ กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และ กรอกรหัสผ่าน ************* ***** เลือกเข้าสู่ระบบ


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริหาร งานวิจัยแห่งชาติ ส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย ( สตว.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google