งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยชน์สุขของประชาชน 28 พฤศจิกายน 2555. ผู้นำ นายอำเภอ คือ หัวหน้า ปกครอง บังคับบัญชา และบริหารราชการของอำเภอ รับผิดชอบงานของ 10 กระทรวง ที่มา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยชน์สุขของประชาชน 28 พฤศจิกายน 2555. ผู้นำ นายอำเภอ คือ หัวหน้า ปกครอง บังคับบัญชา และบริหารราชการของอำเภอ รับผิดชอบงานของ 10 กระทรวง ที่มา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประโยชน์สุขของประชาชน 28 พฤศจิกายน 2555

2 ผู้นำ นายอำเภอ คือ หัวหน้า ปกครอง บังคับบัญชา และบริหารราชการของอำเภอ รับผิดชอบงานของ 10 กระทรวง ที่มา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ จัดทำโดย ส่วนงานนิติการ สํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

3 หัวข้อ แผน การพัฒนาระบบราชการ

4 ใช้แผนเป็นเครื่องมือ แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี บูรณาการ มิติภารกิจหน้าที่งาน มิติพื้นที่ มิติวาระ ผลลัพธ์ สุดท้าย ผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม ทรัพยากร จากแผนการบริหารราชการแผ่นดิน สู่ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และประจำปี

5 การควบคุมการปฏิบัติราชการตามแผน บริหารราชการแผ่นดิน

6 หัวข้อ แผน การพัฒนาระบบราชการ

7 1. แนวคิด 2. การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน  - บูรณาการแนวดิ่งและแนวนอน 3. การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม 4. การบริหารรัฐกิจแนวใหม่  - จากวิสัยทัศน์/ประเด็นยุทธศาสตร์สู่การนำไปปฏิบัติให้บรรลุผล 5. การปรับปรุงการให้บริการประชาชน 6. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรม ของข้าราชการ + การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 7. การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานของภาครัฐ

8 Good Governance พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 Efficiency Value-for-money Effectiveness Quality Accountability Participation Transparency Responsiveness Decentralization Rule of law แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550) แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550) แนวคิด

9 ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ ยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก คิดเชิงยุทธศาสตร์ มุ่งไปข้างหน้า และเปิดมุมมองให้กว้าง บริหารงานบนฐานขององค์ความรู้และข้อมูลสารสนเทศ ทำงานเชิงรุก กล้าคิด กล้าทำ ท้าทาย ไม่ติดยึดกับรูปแบบเดิมเพื่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ยึดหลักบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีเป้าหมายในการทำงาน สามารถวัดผลสำเร็จได้อย่างชัดเจน เน้นความรวดเร็ว เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปรับตัวให้ทันโลก ทันสมัย แสวงหาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ แนวคิด

10 การปรับโครงสร้างระบบราชการ ( รวมถึงการ พัฒนาระบบบริหารงานของกลุ่มภารกิจ และ การ ทำงานแบบเมตริกซ์ ) การจัดองค์กรรูปแบบใหม่ ( องค์การมหาชนและ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ) การสอบทานการใช้จ่ายเงิน และบทบาทภารกิจ การเปิดโอกาสให้เอกชน/องค์กรที่ไม่ใช่ภาค ราชการเข้ามาแข่งขันในการให้บริการสาธารณะ (Contestability) การคำนวณต้นทุนฐานกิจกรรม และการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมในการถือครองทรัพย์สินของ หน่วยงานในภาครัฐ (Capital Charges) การบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้นำการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ผ่านสื่อทางอีเล็กทรอนิกส์ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ : I AM READY การวางยุทธ์ศาสตร์และการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และ การประเมินผลการดำเนินงาน (Performance Scorecard) มาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจตามผลงาน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการ คลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) นักบริหารที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ นักบริหารการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ การปรับปรุงเงินเดือนและค่าตอบแทน มาตรฐานการให้บริการภาครัฐ การออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และ ระเบียบขั้นตอนที่เป็นอุปสรรค การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- Service) call center 1111 ศูนย์บริการร่วม (Service Link) Government Counter Services การมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบภาคประชาชน ( People’s Audit ) Lay Board การสร้างเครือข่ายการพัฒนา ระบบราชการ ปรับบทบาท ภารกิจและขนาด ให้มีความเหมาะสม พัฒนาคุณภาพ การให้บริการ ประชาชนที่ดีขึ้น ยกระดับ ขีดความสามารถ และมาตรฐาน การทำงาน ให้อยู่ระดับสูง เ เ การพัฒนา ระบบราชการ เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน เปิดระบบ ราชการ สู่กระบวนการ ประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ราชการไทย พ.ศ. 2546-2550

11 เป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการไทย 1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น 2. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความเหมาะสม 3. ยกระดับขีดความสามารถของข้าราชการและ มาตรฐานการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ใน ระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานสากล 4. ตอบสนองต่อการบริหารปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย - เปิดระบบราชการสู่กระบวนการความเป็นประชาธิปไตย - เปิดระบบราชการสู่กระบวนการความเป็นประชาธิปไตย

12 รองนายกฯ 1 รองนายกฯ 2 รองนายกฯ 3 นายกรัฐมนตรี กระทรวง (รมต.) กระทรวง (รมต.) กระทรวง (รมต.) กระทรวง (รมต.) กระทรวง (รมต.) กระทรวง (รมต.) กรม นายกรัฐมนตรี รองนายกฯ กลุ่มจังหวัด จังหวัด …… จังหวัด …… จังหวัด …… … กรม การจัด โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน การจัด

13 13 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555)

14 การบริหารราชการ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุ เป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ ต้องการ (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ ที่มา: มาตรา 6 หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

15 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ วางยุทธศาสตร์ Strategy Formulation วางยุทธศาสตร์ Strategy Formulation นำยุทธศาสตร์ ไปปฏิบัติ Strategy Implementation ติดตาม ประเมินผล Strategic Control วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ Strategy Map การปรับแต่ง กระบวนงาน โครงสร้าง เทคโนโลยี คน แผนปฏิบัติการ กำกับติดตามและ ประเมินผล ทบทวนสถานการณ์ เพื่อวางยุทธศาสตร์ ใหม่ บริหารรัฐกิจแนวใหม่ การ

16 วิสัยทัศน์............................................................................. ประเด็น ยุทธศาสตร์ ……… Strategy Map (logic model) Corporate Scorecard Action Plan Objectives MeasurementTargets InitiativesBudget คุณภาพ ประสิทธิ ผล ประสิทธิ ภาพ พัฒนา องค์กร ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ พัฒนา องค์กร Values Business Unit Scorecard Financial Customer Internal work process Learning & Growth มิติ Detroit of Asia King & Queen of Fruit Entertainment Complex Agenda / Focusing Areas ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ตัวอย่าง Team / Individual Scorecard

17 การบริหารกระบวนการ กระบวนการบริหารลูกค้า การวางระบบบริหารจัดการ สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ทุนมนุษย์ ทุนข้อมูลสารสนเทศ &ทุนความรู้ ทุนองค์กร เพิ่มความพร้อมเชิง ยุทธศาสตร์ เพิ่มคุณค่า Value Creation การพัฒนาขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น Reengineering Lean Enterprise Six Sigma TQM ลดต้นทุน & ความ สูญเสีย ลดรอบระยะเวลา ดำเนินการ เพิ่มผลผลิต องค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ เพิ่มความพึงพอใจ การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management การดูแลผู้รับบริการ ความโปร่งใส มีส่วนร่วม เพิ่มความไว้วางใจ ประสิทธิภาพefficiency คุณภาพquality ขีด สมรรถนะ capacity- building effectiveness

18 Strategy Formulation การวางแผนยุทธศาสตร์ Strategy Implementation การปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ SWOTSWOT Action Plan Vision Strategic Issue Goal (KPI / target) Strategies แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี Risk Assessment & Management การประเมินและบริหารความเสี่ยง บุคคล / วัฒนธรรม กระบวนงาน ระบบสารสนเทศ กฎ / ระเบียบโครงสร้าง การปรับเชื่อมโยง ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง Strategic Control การกำกับและติดตามผล Strategic Management Process รูปแบบการบริหาร ราชการแนวใหม่

19 การวางยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) การนำยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) การควบคุม กำกับ ยุทธศาสตร์ (Strategic Control) วิธีการ HPO จัดการยุทธศาสตร์ ออกแบบองค์การและกระบวนงาน ตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ บริหารจัดการข้อมูล ประเมินผลการปฏิบัติงาน บริหารทุนด้านทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการด้านการเงิน ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ สร้างเครือข่าย Strategy Map SWOT Analysis Value Chain Risk Management Technology Development Capacity Building Process Improvement Structure Design Benchmarking Blueprint for Change เพื่อเป็นการถ่ายทอด นโยบายรัฐบาล แผนการ บริหารราชการแผ่นดิน มา กำหนดเป็นทิศทางการปฏิบัติ ราชการ ( ยุทธศาสตร์ ) ของแต่ ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ประโยชน์สุขแก่ประชาชน เพื่อเป็นการถ่ายทอดยุทธศาสตร์มาเป็นแผนการปฏิบัติงาน ราชการประจำปี คือ โครงการที่แสดงรายละเอียดผลผลิต ผลลัพธ์ ทรัพยากรที่จะใช้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงานด้าน ต่างๆ แผนการใช้เงิน การบริหารเงินสดผ่านระบบ GFMIS ทั้งนี้ ให้มีการวิเคราะห์ gaps ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อ จัดทำการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้าง กระบวนงาน เทคโนโลยี พัฒนาขีดความสามารถ กระบวนทัศน์ ค่านิยมของบุคลากร Change Management Individual SC สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ศูนย์บริการร่วม Participation Networking GSMS/GFMIS Knowledge Management การจัดทำบัญชีต้นทุน eAuction/eProcurement Balanced Scorecard เพื่อเป็นการทบทวน ติดตาม ประเมินผลตามแผนการปฏิบัติ ราชการ โดยให้หน่วยงานจัดทำ SAR และให้มีการเข้าไปตรวจสอบ ทานผล รวมทั้งให้ผู้ประเมินอิสระ เป็นผู้ประเมินผลด้วย ให้มีการให้รางวัลตอบแทนผลการ ปฏิบัติงานที่บรรลุตามเป้าหมาย PMQA ประเมินความคุ้มค่า

20 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ประโยชน์สุขของประชาชน 28 พฤศจิกายน 2555. ผู้นำ นายอำเภอ คือ หัวหน้า ปกครอง บังคับบัญชา และบริหารราชการของอำเภอ รับผิดชอบงานของ 10 กระทรวง ที่มา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google