งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอน ที่ 5 การนำเสนอแฟ้มผลงานรับ ฟังความคิดเห็น ( ประชาพิจารณ์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอน ที่ 5 การนำเสนอแฟ้มผลงานรับ ฟังความคิดเห็น ( ประชาพิจารณ์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอน ที่ 5 การนำเสนอแฟ้มผลงานรับ ฟังความคิดเห็น ( ประชาพิจารณ์ )

2 Leader asks What and Why: Doing the right things ทำในสิ่งที่ ถูกต้อง Manager asks how and when Doing things right ทำสิ่งนั้นให้ ถูกต้อง How/ How to :::: Practice! Practice! Practice! ฝึกปฏิบัติ ฝึก ปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติ

3 Opportunity is NOWHERE? Opportunity is No where Opportunity is NOW here

4 4 วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 5: การนำเสนอแฟ้มผลงาน (Portfolio) การเตรียมพร้อมและการนำเสนอ นโยบายสาธารณะต่อสมาชิกชุมชน การจำลองการจัดกิจกรรมรับฟังความ คิดเห็นโดยการนำเสนอแฟ้มผลงานต่อ ชุมชน / สาธารณะ สรุปบทเรียนจากประสบการณ์ที่ได้รับ จากการเรียนรู้

5 5 วัตถุประสงค์ของการจำลองการรับ ฟังความคิดเห็น / ( การทำประชาพิจารณ์ ) เพื่อแจ้งให้ชุมชนทราบถึงความสำคัญของ ปัญหา อธิบายแนวทาง / นโยบายอื่นๆ ในการ แก้ไขปัญหา โดยอธิบายข้อดีและข้อเสีย ของแต่ละแนวทาง / นโยบาย ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทาง / นโยบาย สาธารณะที่เสนอ โดยอธิบายให้เห็นว่าทำไมจึงเป็นแนวทาง / นโยบายที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหา อธิบายวิธีการหาการสนับสนุนสำหรับ แนวทาง / นโยบายที่เสนอ จาก ภาครัฐ อปท. ชุมชน และประชาชน

6 6 รายละเอียดของการจำลอง การทำประชาพิจารณ์ / การ รับฟังความคิดเห็น กลุ่มมีเวลานำเสนอผลงานและตอบข้อซักถาม ต่อคณะกรรมการ ( สมาชิกชุมชน 3-5 คน รวม ทั้งสิ้น 10 นาที แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วง 4 นาทีแรก ผู้นำเสนอควรจะ : กล่าวเปิดและนำเสนอบทสรุปที่สำคัญ ซึ่ง ค้นพบจากการรวบรวมข้อมูล ชี้แจงและอธิบายปัญหา และข้อเสนอ อย่างละเอียด ทั้งบนผังนิทรรศการ และในแฟ้มข้อมูล

7 7 รายละเอียดของการจำลองการ ทำประชาพิจารณ์ / การรับฟัง ความคิดเห็น ( ต่อ ) ใช้ผังนิทรรศการเป็นจุดอ้างอิง แต่ไม่ควร อ่านตามทุกคำ ( คนหนึ่งอธิบาย อีกคนหนึ่งชี้ที่ ผัง ) ใช้รูปถ่าย แผนภูมิ และสื่อทางสายตาอื่นๆ ใน ผังนิทรรศการเพื่ออธิบาย และเน้นในจุดประสงค์ ใส่เฉพาะข้อมูลที่สำคัญเท่านั้นลงในผัง นิทรรศการในการนำเสนอปากเปล่า

8

9

10

11

12

13 13 รายละเอียดของการจำลองการทำ ประชาพิจารณ์ / การรับฟังความ คิดเห็น ( ต่อ ) ช่วง 6 นาทีสุดท้ายของการนำเสนอ คณะกรรมการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยให้แต่ ละกลุ่ม : อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงเหตุผลที่ กล่าวถึงในการนำเสนอช่วงแรก ยกตัวอย่างที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการนำเสนอ และเหตุผลที่ได้นำเสนอไปแล้ว อธิบายจุดยืน หรือความคิดเห็นที่ได้นำเสนอ ตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาที่ได้คัดเลือก และ ผลงานที่ได้ดำเนินการ ตลอดจนสิ่งที่ได้เรียนรู้

14

15

16

17 17 ข้อแนะนำสำหรับการเตรียมตัวเพื่อการ ทำประชาพิจารณ์ / การรับฟังความ คิดเห็น ในการเตรียมการนำเสนอ ผู้นำเสนอควร จะ : ฝึกฝนการนำเสนอก่อนที่จะนำเสนอ จริง ( ฝึกฝน ฝึกฝน ฝึกฝน ) เพิ่ม ประสบการณ์ ลดความประหม่า ควรให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มงานมีส่วน ร่วมในการตอบคำถามหรือนำเสนอ อาจจดบันทึกย่อๆ ช่วยในช่วงการ กล่าวเปิดแต่ไม่ควรใช้ในช่วงตอบ คำถาม

18 18 ข้อแนะนำสำหรับการเตรียมตัวเพื่อ การทำประชาพิจารณ์ / การรับฟัง ความคิดเห็น ( ต่อ ) หลีกเลี่ยงการอ่านจากบันทึกย่อ โดยตรงในช่วงการกล่าวเปิด อ้างอิงถึงข้อมูลในผังนิทรรศการที่ เกี่ยวข้องในช่วงของการกล่าวเปิด และ ในช่วงของการตอบคำถาม ให้เครดิตกับทีมงานต่อความสำเร็จที่ เกิดขึ้น ฝึกนำเสนอต่อเพื่อร่วมชั้นอื่นๆ นักเรียน ที่เคยทำโครงการ ชมรมผู้ปกครอง

19

20

21

22 GOAL FACT: SPECIFIC MEANS Without VALUE

23 มีเป้าหมาย : ให้ดีขึ้น ปรับปรุงแก้ไข เน้นข้อเท็จจริง : จำเพาะ วิธีการเหมาะสม : เมื่อไร ความ พร้อม ความเหมาะสม ไม่ใส่ค่านิยมส่วนตัว : ห่วย ไม่ได้เรื่อง

24 ตัวอย่างการให้คำ ติชม ผู้ส่ง... พูดไม่ชัดเจน พูดเร็ว, เบา คำติดขัด ใช้คำว่า “ นะ ครับ นะคะ ” มากเกินไป เนื้อหา … ยาวหรือสั้น เกินไป ถ่ายทอด หลายชั้น ช่องทางการ ส่งถูกตัด Yes…but…… วันนี้สวยจังเลย แต่แก่ หรือ แต่ริมฝีปาก จืดไปหน่อย ที่พูดมาทั้งหมดผมเห็นด้วย แต่... นำเสนอได้ดีมาก แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจ Yes…and… วันนี้สวยจังเลย และถ้าจะให้สวยมากขึ้นน่าจะ...

25 25 สะท้อนการ เรียนรู้ รู้สึกอย่างไรเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ นำเสนอ ทำไมรู้สึกเช่นนั้น ช่วยอธิบายว่ากลุ่มร่วมกันทำงาน เตรียม ตัวกันอย่างไร จุดเด่นของการนำเสนอคืออะไร และถ้าจะ ทำให้ดีขึ้น ท่านคิดว่าจะทำได้ที่แตกต่าง จากเดิม การเข้าร่วมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ช่วยทำให้ท่านตระหนักถึงกระบวนการ กำหนดกำหนดนโยบายสาธารณะใน ชุมชนไหม

26 ลากเส้นตรง 4 เส้น ผ่านทั้ง 9 จุด โดยไม่ยกปลายปากกา

27 มีคำผิดในประโยกนี้จำนวณ 3 แห่ง

28 การ นำเสนอ แต่ละกลุ่ม มีเวลา 12 นาที - การนำเสนอ 6 นาที - กรรมการซักถาม 6 นาที


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอน ที่ 5 การนำเสนอแฟ้มผลงานรับ ฟังความคิดเห็น ( ประชาพิจารณ์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google