งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Preparation for Democratic Citizen. 2 การเตรียมการเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ความรู้ ทักษะเจตคติ ความสามารถความเชื่อมั่น ความมุ่งมั่น มีความรู้ และ เหตุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Preparation for Democratic Citizen. 2 การเตรียมการเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ความรู้ ทักษะเจตคติ ความสามารถความเชื่อมั่น ความมุ่งมั่น มีความรู้ และ เหตุผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Preparation for Democratic Citizen

2 2 การเตรียมการเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ความรู้ ทักษะเจตคติ ความสามารถความเชื่อมั่น ความมุ่งมั่น มีความรู้ และ เหตุผล

3 3

4 4 เนื้อหาวิชาหน้าที่พลเมือง ความรู้ : ตัวอย่าง ทำไมเราต้องการรัฐบาล ? บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ โครงสร้างรัฐบาล แนวคิด หลักการ และค่านิยมมูลฐานของ ระบบการเมือง เช่น อำนาจ ความยุติธรรม ความแตกต่าง และกฎหมาย สิทธิส่วนบุคคล ( ด้านบุคคล การเมือง เศรษฐกิจ ) ความรับผิดชอบของพลเมือง บทบาทของพลเมืองในระบอบ ประชาธิปไตย ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจของชุมชนได้อย่างไร

5 5 เนื้อหาวิชาหน้าที่พลเมือง ( ต่อ ) การจัดระเบียบพลเมือง : ตัวอย่าง ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย การเคารพสิทธิของ บุคคลอื่น การเคารพกฎหมาย ความซื่อสัตย์ การคิดแบบเปิดกว้าง การคิดแบบมี วิจารณญาณ การเจรจาต่อรองและการ ประนีประนอม การดำรงสภาพ การคิดแบบมี ระบบระเบียบ การช่วยเหลือ เกื้อกูล ชาตินิยม ความกล้าหาญ การอดทนต่อ ความคลุมเครือ

6 6 ควรทำไม่ควรทำ ลักษณะการพัฒนาด้านอาชีพที่ดี บรรยายสรุปโดยย่อถึงการพัฒนาด้านอาชีพที่ท่าน ประสบความสำเร็จมากที่สุด บรรยายสรุปโดยย่อถึงการพัฒนาด้านอาชีพที่ประสบ ความสำเร็จน้อยที่สุด จากประสบการณ์ของท่าน ระบุ รายการสิ่งที่ ควรทำ และ สิ่งที่ไม่ควรทำ ในการวางแผนการพัฒนาอาชีพ ของคุณ

7 Project Citizen Seven criteria for the best practices in school- based service learning are: ข้อปฏิบัติ 7 ประการในการบริการการเรียนรู้ในโรงเรียน คือ 1. เผชิญกับความต้องการที่เห็นในชุมชน 2. บรรลุจุดประสงค์ต่างๆในหลักสูตรผ่านการบริการการเรียนรู้ 3. สามารณสะท้อนผ่านประสบการณ์การการบริการการเรียนรู้ 4. พัฒนาด้านความรับผิดชอบของนักเรียน 5. จัดตั้งการมีหุ้นส่วนร่วมกันของชุมชน 6. วางแผนล่วงหน้าในการบริการการเรียนรู้ 7. เติมความรู้ และทักษะต่างๆที่จำเป็นในการบริการให้แก่ นักเรียน 7

8

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt 1 Preparation for Democratic Citizen. 2 การเตรียมการเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ความรู้ ทักษะเจตคติ ความสามารถความเชื่อมั่น ความมุ่งมั่น มีความรู้ และ เหตุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google