งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Preparation for Democratic Citizen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Preparation for Democratic Citizen"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Preparation for Democratic Citizen

2 ความรู้ ทักษะ เจตคติ การเตรียมการเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ความมุ่งมั่น
ความสามารถ ความเชื่อมั่น มีความรู้และ เหตุผล ทักษะ เจตคติ ความมุ่งมั่น

3

4 เนื้อหาวิชาหน้าที่พลเมือง
ความรู้ : ตัวอย่าง ทำไมเราต้องการรัฐบาล? บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ โครงสร้างรัฐบาล แนวคิด หลักการ และค่านิยมมูลฐานของระบบการเมือง เช่น อำนาจ ความยุติธรรม ความแตกต่าง และกฎหมาย สิทธิส่วนบุคคล (ด้านบุคคล การเมือง เศรษฐกิจ) ความรับผิดชอบของพลเมือง บทบาทของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของชุมชนได้อย่างไร

5 เนื้อหาวิชาหน้าที่พลเมือง (ต่อ)
การจัดระเบียบพลเมือง : ตัวอย่าง การคิดแบบมีระบบระเบียบ การช่วยเหลือเกื้อกูล ชาตินิยม ความกล้าหาญ การอดทนต่อความคลุมเครือ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การเคารพสิทธิของบุคคลอื่น การเคารพกฎหมาย ความซื่อสัตย์ การคิดแบบเปิดกว้าง การคิดแบบมีวิจารณญาณ การเจรจาต่อรองและการประนีประนอม การดำรงสภาพ

6 ลักษณะการพัฒนาด้านอาชีพที่ดี บรรยายสรุปโดยย่อถึงการพัฒนาด้านอาชีพที่ท่านประสบความสำเร็จมากที่สุด บรรยายสรุปโดยย่อถึงการพัฒนาด้านอาชีพที่ประสบความสำเร็จน้อยที่สุด จากประสบการณ์ของท่าน ระบุ รายการสิ่งที่ ควรทำ และ สิ่งที่ไม่ควรทำ ในการวางแผนการพัฒนาอาชีพของคุณ ควรทำ ไม่ควรทำ

7 Project Citizen Seven criteria for the best practices in school-based service learning are:
ข้อปฏิบัติ 7 ประการในการบริการการเรียนรู้ในโรงเรียน คือ 1. เผชิญกับความต้องการที่เห็นในชุมชน 2. บรรลุจุดประสงค์ต่างๆในหลักสูตรผ่านการบริการการเรียนรู้ 3. สามารณสะท้อนผ่านประสบการณ์การการบริการการเรียนรู้ 4. พัฒนาด้านความรับผิดชอบของนักเรียน 5. จัดตั้งการมีหุ้นส่วนร่วมกันของชุมชน 6. วางแผนล่วงหน้าในการบริการการเรียนรู้ 7. เติมความรู้ และทักษะต่างๆที่จำเป็นในการบริการให้แก่นักเรียน

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12


ดาวน์โหลด ppt Preparation for Democratic Citizen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google