งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนที่ 5 การนำเสนอแฟ้มผลงาน (P ORTFOLIO ) โครงการ นครพนม 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนที่ 5 การนำเสนอแฟ้มผลงาน (P ORTFOLIO ) โครงการ นครพนม 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนที่ 5 การนำเสนอแฟ้มผลงาน (P ORTFOLIO ) โครงการ CCE @ นครพนม 1

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ขั้นตอนที่ 5 การนำเสนอแฟ้ม ผลงาน (P ORTFOLIO ) ขั้นตอนที่ 5: การนำเสนอแฟ้มผลงาน (Portfolio) หลังจากสิ้นสุดการบรรยายในหัวข้อนี้ ผู้เข้าร่วมควรเข้าใจถึงวิธีการต่างๆ ดังนี้ : การเตรียมพร้อมและการนำเสนอนโยบาย สาธารณะต่อคณะสมาชิกชุมชน จำลองการทำประชาพิจารณ์โดยการ นำเสนอแฟ้มผลงานต่อสาธารณะ ทบทวนถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการ เรียนรู้ 2

3 วัตถุประสงค์ของการจำลองการทำประชา พิจารณ์ แจ้งให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของ ปัญหา อธิบายและประเมินนโยบายที่เป็นทางเลือก โดยแจกแจงข้อดีและข้อเสียของแต่ละ นโยบาย ตอบข้อขัดข้องเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่ เสนอโดยชี้ให้เห็นว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุดใน การแก้ปัญหา อธิบายวิธีการหาแนวทางสนับสนุนสำหรับ นโยบายที่เสนอ จากภาครัฐ และประชาชน 3

4 รายละเอียดการจำลองการทำประชา พิจารณ์ แต่ละกลุ่มที่แสดงผลงานมีเวลา 10 นาที แต่ละกลุ่มที่แสดงผลงานมีเวลา 10 นาที ในการ นำเสนอและตอบข้อซักถาม ในงานของตนเองต่อหน้าคณะสมาชิกชุมชนจำนวน 3 – 5 คน. ช่วงแรก ช่วงแรกของการนำเสนอปากเปล่า ( ระยะเวลา 4 นาที ) นักเรียนควรจะ : นำเสนอบทสรุปของเนื้อหาที่สำคัญที่ค้นพบจาก การค้นคว้า เขียนคำชี้แจงและอธิบายปัญหา และข้อเสนอ อย่างละเอียด ทั้งบนผังนิทรรศการ และ แฟ้มข้อมูล 4

5 ... ในส่วนแรกของการนำเสนอนักเรียน ควรจะ ใช้ผังนิทรรศการเป็นจุดอ้างอิง แต่ไม่ ควรอ่านตามทุกคำ ใช้รูปถ่าย แผนภูมิ และสื่อทางสายตา อื่นๆ ในผังนิทรรศการเพื่ออธิบายและ เน้นในจุดประสงค์ ใส่เฉพาะข้อมูลที่สำคัญเท่านั้นลงในผัง นิทรรศการในการนำเสนอปากเปล่า 5

6 รายละเอียดการจำลองการทำประชา พิจารณ์ ส่วนที่สอง สำหรับส่วนที่สองของการนำเสนอปากเปล่า ( ระยะเวลา 6 นาที ) คณะกรรมการจะให้แต่ ละกลุ่มงาน : อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อชี้แจง เหตุผลที่กล่าวถึงในถ้อยแถลงช่วงแรก ยกตัวอย่างที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนถ้อย แถลงและเหตุผลที่ได้นำเสนอไปแล้ว 6

7 ... คณะกรรมการจะให้แต่ละกลุ่มงาน : ปกป้องจุดยืน หรือความคิดเห็นที่ได้ นำเสนอ ตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาที่ได้คัดเลือก และงานค้นคว้าที่ได้ดำเนินการ ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ 7

8 ข้อแนะนำสำหรับการเตรียมตัวสำหรับ การนำเสนอปากเปล่า ในการเตรียมการนำเสนอปากเปล่า นักเรียนควรจะ : ฝึกฝนการนำเสนอก่อนที่จะนำเสนอ จริงต่อหน้าผู้ชม ต้องให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มงานมีส่วน ร่วมในการตอบปัญหา ใช้บันทึกย่อช่วยในช่วงการกล่าวเปิด แต่ไม่ควรใช้ในช่วงตอบคำถาม 8

9 ในการเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอปากเปล่า นักเรียน ควรจะ : หลีกเลี่ยงการอ่านจากบันทึกย่อโดยตรง ในช่วงการกล่าวเปิด อ้างอิงถึงข้อมูลในผังนิทรรศการที่ เกี่ยวข้องในช่วงของการกล่าวเปิด และ ในช่วงของการตอบคำถาม ยกประโยชน์ให้กับทีมงานสำหรับผลงาน ในโครงการ 9

10 การ นำเสน อ แต่ละกลุ่ม มีเวลา 12 นาที - การนำเสนอ 6 นาที - กรรมการซักถาม 6 นาที


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนที่ 5 การนำเสนอแฟ้มผลงาน (P ORTFOLIO ) โครงการ นครพนม 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google