งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มะนาเซ ลาเต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านกรือเซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2

2 สมาชิกในกลุ่ม นายมะนาเซ ลาเต๊ะ ร.ร บ้านกรือเซะ นางประทุมพร คงประจักร ร.ร วัดทรายขาว นายอับดุลอาซิ มาปะ ร.ร บือแนปีแน นายอับดุลเลาะ กีไร ร.ร สายชล

3 มาตรฐาน ค ๑.๑ เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ๑. เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง ๒. เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง ๓. เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม

4 เรื่อง ทศนิยม สาระสำคัญ
ทศนิยมเป็นการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในส่วนที่น้อยกว่า 1 โดยใช้จุดททศนิยม ( . ) แทน ซึ่งในชีวิตประจำวันเราใช้ทศนิยมบอกค่าต่างๆ เช่น บอกหน่วยเวลา บอกค่าของเงิน เป็นต้น

5 สาระการเรียนรู้ ความรู้ การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
ค่าประจำหลักและการเขียนในรูปกระจายของทศนิยม การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับทศนิยม การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน และการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม ความสัมพันธ์ของเศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ การประมาณค่าใกล้เคียงเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง สองตำแหน่ง

6 ทักษะ / กระบวนการ คุณลักษณะ ทักษะการอ่าน กระบวนการเขียน ทักษะการคิด
ทำงานอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

7 แบบทดสอบ การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
ค่าประจำหลักและการเขียนในรูปกระจ่ายของทศนิยม การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับทศนิยม

8 5.256 อ่านว่า ห้าจุดสองห้าหก
อ่านว่า ห้าจุดสองห้าหก ถูก ผิด

9 เจ็ดสิบสองจุดห้าศูนย์แปด
30 เจ็ดสิบสองจุดห้าศูนย์แปด 725.08 72.508 7.2508 7250.8

10 ศูนย์จุดแปดหนึ่งสองห้า
30 ศูนย์จุดแปดหนึ่งสองห้า 0812.5 081.25 0.8125 08.125

11 45.179 อ่านว่า สี่ห้าจุดหนึ่งเจ็ดเก้า สี่ห้าหนึ่งเจ็ดเก้า
30 อ่านว่า สี่ห้าจุดหนึ่งเจ็ดเก้า สี่ห้าหนึ่งเจ็ดเก้า สี่สิบห้าหนึ่งเจ็ดเก้า สี่สิบห้าจุดหนึ่งเจ็ดเก้า

12 201.3 อ่านว่า สองศูนย์หนึ่งจุดสาม สองร้อยหนึ่งจุดสาม สองร้อยเอ็ดจุดสาม
30 อ่านว่า สองศูนย์หนึ่งจุดสาม สองร้อยหนึ่งจุดสาม สองร้อยเอ็ดจุดสาม สองศูนย์จุดหนึ่งสาม

13 ให้เขียนทศนิยมสองตำแน่ง มา 4 ข้อ
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

14 ให้เขียนทศนิยมสามตำแหน่ง มา 8 ข้อ
ให้เขียนทศนิยมสามตำแหน่ง มา 8 ข้อ <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

15 ให้นักเรียนเรียงลำดับทศนิยมสองตำแหน่งจากน้อยไปหามากมา 8 ข้อ
ให้นักเรียนเรียงลำดับทศนิยมสองตำแหน่งจากน้อยไปหามากมา 8 ข้อ <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

16 ให้เขียนทศนิยมสามตำแหน่งมา 5 ข้อ

17 ให้นักเรียนวาดรูปผลไมให้มีจุดทศนิยม
สามตำแหน่งมา 2 ข้อ

18 ให้นักเรียนลากไปใส่ในช่องที่กำหนดให้
ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ทศนิยมสองตำแหน่ง ทศนิยมสามตำแหน่ง 167.21 12.4 23.09 19.0 45.098 12.408 3.786 35.9 56.98

19 ดื่มแล้วงี่เง่าเพราะดื่ม
จงแต่งกลอนให้มีความหมายสมบูรณ์ ดีกว่าดื่ม ดื่ม ดื่มแล้วรื่นรมย์เพราะดื่ม ดื่มแล้วงี่เง่าเพราะดื่ม เหล้า ดื่มแล้วระทมเพราะดื่ม

20 ดื่มนมจากเต้าดีกว่าดื่มเหล้าหนึ่งกลม
เฉลย ดื่มนมจากเต้าดีกว่าดื่มเหล้าหนึ่งกลม ดื่มแล้วรื่นรมย์เพราะดื่มนมจากเต้า ดื่มแล้วงี่เง่าเพราะดื่มเหล้าหลายกลม ดื่มแล้วระทมเพราะดื่มนมผิดเต้า

21 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
คะแนนรวม <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google