งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกในกลุ่ม นายมะนาเซ ลาเต๊ะ ร. ร บ้านกรือ เซะ นางประทุมพร คงประจักร ร. ร วัด ทรายขาว นายอับดุลอาซิ มาปะ ร. ร บือแน ปีแน นายอับดุลเลาะ กีไร ร. ร สายชล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกในกลุ่ม นายมะนาเซ ลาเต๊ะ ร. ร บ้านกรือ เซะ นางประทุมพร คงประจักร ร. ร วัด ทรายขาว นายอับดุลอาซิ มาปะ ร. ร บือแน ปีแน นายอับดุลเลาะ กีไร ร. ร สายชล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมาชิกในกลุ่ม นายมะนาเซ ลาเต๊ะ ร. ร บ้านกรือ เซะ นางประทุมพร คงประจักร ร. ร วัด ทรายขาว นายอับดุลอาซิ มาปะ ร. ร บือแน ปีแน นายอับดุลเลาะ กีไร ร. ร สายชล

3 มาตรฐาน ค ๑. ๑ เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดง จำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง ตัวชี้วัด ๑. เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง ๒. เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและ ทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง ๓. เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและเขียน เศษส่วนในรูปทศนิยม

4 เรื่อง ทศนิยม สาระสำคัญ ทศนิยมเป็นการ เขียนตัวเลขแสดง จำนวนในส่วนที่น้อยกว่า 1 โดยใช้จุดททศนิยม (. ) แทน ซึ่งใน ชีวิตประจำวันเราใช้ ทศนิยมบอกค่าต่างๆ เช่น บอกหน่วยเวลา บอกค่าของเงิน เป็นต้น

5 สาระการเรียนรู้ ความรู้ การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสาม ตำแหน่ง ค่าประจำหลักและการเขียนในรูปกระจาย ของทศนิยม การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับทศนิยม การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน และ การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยม ความสัมพันธ์ของเศษส่วน ทศนิยม และร้อย ละ การประมาณค่าใกล้เคียงเป็นทศนิยมหนึ่ง ตำแหน่ง สองตำแหน่ง

6 ทักษะ / กระบวนการ ทักษะการอ่าน กระบวนการเขียน ทักษะการคิด คุณลักษณะ ทำงานอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชา คณิตศาสตร์

7 แบบทดส อบ การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่ เกินสามตำแหน่ง ค่าประจำหลักและการเขียนในรูป กระจ่ายของทศนิยม การเปรียบเทียบและการ เรียงลำดับทศนิยม

8 5.256 อ่านว่า ห้าจุด สองห้าหก ถูกผิด

9 เจ็ดสิบสองจุดห้า ศูนย์แปด 30 725.0872.508 7.25087250.8

10 ศูนย์จุดแปดหนึ่ง สองห้า 30 0812.5081.25 0.812508.125

11 45.179 อ่าน ว่า 30 สี่ห้าจุดหนึ่ง เจ็ดเก้า สี่ห้าหนึ่งเจ็ด เก้า สี่สิบห้าหนึ่ง เจ็ดเก้า สี่สิบห้าจุดหนึ่ง เจ็ดเก้า

12 201.3 อ่าน ว่า 30 สองศูนย์หนึ่ง จุดสาม สองร้อยหนึ่ง จุดสาม สองร้อยเอ็ด จุดสาม สองศูนย์จุด หนึ่งสาม

13 ให้เขียนทศนิยมสองตำแน่ง มา 4 ข้อ

14 ให้เขียนทศนิยมสาม ตำแหน่ง มา 8 ข้อ

15 ให้นักเรียนเรียงลำดับทศนิยมสองตำแหน่งจาก น้อยไปหามากมา 8 ข้อ

16

17

18 ทศนิยมหนึ่ง ตำแหน่ง ทศนิยมสอง ตำแหน่ง ทศนิยมสาม ตำแหน่ง 12.4 35.9 23.09 3.786 19.0 45.098 12.408 167.21 56.98

19 จงแต่งกลอนให้มี ความหมายสมบูรณ์ ดื่ม ดีกว่าดื่ม ดื่มแล้วรื่นรมย์เพราะดื่ม ดื่มแล้วงี่เง่าเพราะดื่ม ดื่มแล้วระทมเพราะดื่ม

20 เฉลย ดื่มนมจากเต้าดีกว่าดื่มเหล้าหนึ่งกลม ดื่มแล้วรื่นรมย์เพราะดื่มนมจากเต้า ดื่มแล้วงี่เง่าเพราะดื่มเหล้าหลายกลม ดื่มแล้วระทมเพราะดื่มนมผิดเต้า

21


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกในกลุ่ม นายมะนาเซ ลาเต๊ะ ร. ร บ้านกรือ เซะ นางประทุมพร คงประจักร ร. ร วัด ทรายขาว นายอับดุลอาซิ มาปะ ร. ร บือแน ปีแน นายอับดุลเลาะ กีไร ร. ร สายชล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google