งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มลพิษทาง กลิ่น โชคชัย บุตรครุธ. 10. สภาพของมลพิษ ทางกลิ่น  ปัญหามลพิษทางกลิ่นใน ประเทศไทย ได้แก่ กลิ่นเหม็น จากโรงงานอุสาหกรรม และ กลิ่นเหม็นจากกองขยะมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มลพิษทาง กลิ่น โชคชัย บุตรครุธ. 10. สภาพของมลพิษ ทางกลิ่น  ปัญหามลพิษทางกลิ่นใน ประเทศไทย ได้แก่ กลิ่นเหม็น จากโรงงานอุสาหกรรม และ กลิ่นเหม็นจากกองขยะมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มลพิษทาง กลิ่น โชคชัย บุตรครุธ

2 10. สภาพของมลพิษ ทางกลิ่น  ปัญหามลพิษทางกลิ่นใน ประเทศไทย ได้แก่ กลิ่นเหม็น จากโรงงานอุสาหกรรม และ กลิ่นเหม็นจากกองขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่ง ส่งผลต่อสุขภาพกายและ สุขภาพจิตของประชาชนที่อยู่ ใกล้และได้สัมผัสกับกลิ่น เหล่านั้น

3 11. มลพิษทางกลิ่นจากนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด  11.1 ปัญหากลิ่นเหม็นอันไม่ พึงประสงค์  11.2 ปัญหามลพิษทางน้ำ และอากาศ

4 มลพิษทาง เสียง โชคชัย บุตรครุธ

5 12. สภาพของ มลพิษทางเสียง  มลพิษทางเสียง หรือเสียงเป็น พิษ หมายถึง เสียงไม่พึงประสงค์ หรือเสียงที่ดังเกินขีด ความสามารถที่โสตประสาทของ มนุษย์จะรับได้ในสภาพปกติ โดยทั่วไปเสียงที่มีความดังเกิน กว่า 70 เดซิเบล เอ หรือ db (A) ขึ้นไป จะเป็นอันตรายต่อระบบ การได้ยินจนอาจทำให้หูพิการได้

6 13. แหล่งที่มาของ มลพิษทางเสียง  13.1 เสียงจาก ยานพาหนะ  13.2 เสียงจากสถาน ประกอบการ  13.3 เสียงจากอาคาร บ้านเรือน

7 14. ผลกระทบจาก ปัญหามลพิษทางเสียง  14.1 อันตรายต่อระบบ การได้ยิน  14.2 อันตรายต่อ สุขภาพจิต  14.3 อันตรายต่อ ร่างกาย

8


ดาวน์โหลด ppt มลพิษทาง กลิ่น โชคชัย บุตรครุธ. 10. สภาพของมลพิษ ทางกลิ่น  ปัญหามลพิษทางกลิ่นใน ประเทศไทย ได้แก่ กลิ่นเหม็น จากโรงงานอุสาหกรรม และ กลิ่นเหม็นจากกองขยะมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google