งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมสุขภาพ เด็กไทยในวันนี้ การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2549 เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยในวันนี้ 8 มีนาคม 2549 To.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมสุขภาพ เด็กไทยในวันนี้ การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2549 เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยในวันนี้ 8 มีนาคม 2549 To."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมสุขภาพ เด็กไทยในวันนี้ การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2549 เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยในวันนี้ 8 มีนาคม 2549 To insert your company logo on this slide From the Insert Menu Select “Picture” Locate your logo file Click OK To resize the logo Click anywhere inside the logo. The boxes that appear outside the logo are known as “resize handles.” Use these to resize the object. If you hold down the shift key before using the resize handles, you will maintain the proportions of the object you wish to resize. รศ. พญ. นิตยา คชภักดี คณะแพทยศาสตร์ร. พ. รามาธิบดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี 2 Internet O3O3 CO 2 สิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพและสังคม ครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพ เด็กไทยในวันนี้ ชุมชน ประเ ทศ โล ก

3 ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี 3 NEUTRAL POINT ILLNESS / WELLNESS CONTINUUM Pre- mature Death High Level Wellness SYMPTOMS SIGNS TREATMENT MODEL Illness DISABILITY Rehabilitation Diagnosis & Treatment Preventive care Health Promotion Health Behaviour AWARENESS/ EDUCATION/GROWTH WELLNESS MODEL

4 ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี 4 GENOTYPE 1, 2, 3,... PHENOTYPE3,... Environment 1, 2, 3, 4,…. P1 P2

5 ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี 5 Stress + malnutrition in Pregnant Mother Increasing Child’s susceptibility to stress in adulthood Undernutrition during the fetus’s first trimester makes obesity more likely in adulthood

6 ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี 6 Obesity 2 Allergy 6 Heart Disease 7 Diabetes Cholesterol Cancer 5 Undernutrition during the fetus’s first trimester makes obesity more likely in adulthood Low birth weight for length risk for heart diseae in adulthood

7 ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี 7ทารกในครรภ์

8 8 ส่งเสริมสุขภาพเด็กมีผล ตลอดชีวิต

9 ปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับภาค ระดับประเทศ

10 ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี 10 ในครอบครัวที่อยู่ในภาวะ แตกต่าง ในครอบครัวที่อยู่ในภาวะ แตกต่าง จิต ใจ สังคม กาย ปัจจัยภายนอก Politics เข้มแข็ง เสี่ยง ธรรมดาทั่วไป เดือดร้อน พฤติกรรม ปัจจัยภายใน การลด ปัจจัย เสี่ยง

11 ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี 11 ครอบครัวที่มีปัจจัยเสี่ยงแยกในและนอกเขตเทศบาล จาก จำนวน 1,670 ครัวเรือนใน 5 จังหวัด พ. ศ 2547

12 ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี 12 การส่งเสริมสุขภาพเด็ก 1/3 ภายในตนเอง ภายในตนเอง ภายในครอบครัว ภายในครอบครัว เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ เห็นคุณค่าการบริโภคที่ดี มีส่วนร่วม รู้ทัน ตั้งสติ ไม่ประมาท สุขปฏิบัติสม่ำเสมอ เรียนรู้ พร้อมดูแลความเป็นอยู่ การ กิน พักผ่อน เป็นแบบอย่าง รักกัน เอาใจใส่ สื่อสารสัมพันธ์ สังเกต เฝ้าระวัง พารับบริการสุขภาพ ระวัง ระไว รีบแก้ไข

13 ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี 13 การส่งเสริมสุขภาพเด็ก 2/3 ในชุมชน ญาติมิตร ในชุมชน ญาติมิตร สร้างเครือข่ายให้ร่วมกัน เฝ้าระวัง องค์กรท้องถิ่น รับผิดชอบ จัด กิจกรรมส่งเสริม สุขอนามัยของ ลูกหลานอย่างสม่ำเสมอ ในประชาสังคม ประเทศ ในประชาสังคม ประเทศ ผลักดันนโยบาย จัดกลุ่ม องค์กร ให้ เป็นหูตา แจ้งเตือน ผลักดันนโยบาย จัดกลุ่ม องค์กร ให้ เป็นหูตา แจ้งเตือน ชี้แนะแนวทวงเพิ่มโอกาสส่งเสริม สุขภาพและพัฒนาการ ชี้แนะแนวทวงเพิ่มโอกาสส่งเสริม สุขภาพและพัฒนาการ รอบด้าน ลดความเสี่ยงต่อปัญหาทั้ง ทางกาย จิตและพฤติกรรม รอบด้าน ลดความเสี่ยงต่อปัญหาทั้ง ทางกาย จิตและพฤติกรรม

14 ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี 14 การส่งเสริมสุขภาพเด็ก 3/3 นโยบายรัฐ กฎหมาย ระเบียบ การปฏิบัติเพื่อควบคุมแหล่ง อบายมุข สิ่งยั่วยุทางเพศ และ ส่งเสริมให้มีโฆษณาที่แสดงความ รับผิดชอบต่อสังคม ติดตามผล นโยบายรัฐ กฎหมาย ระเบียบ การปฏิบัติเพื่อควบคุมแหล่ง อบายมุข สิ่งยั่วยุทางเพศ และ ส่งเสริมให้มีโฆษณาที่แสดงความ รับผิดชอบต่อสังคม ติดตามผล ศึกษา วิจัย รู้สถานการณ์ หา รูปแบบส่งเสริมสุขภาพ ประเมินผล และ นำผลสู่การ พัฒนา ปรับปรุง เช่น ศึกษา วิจัย รู้สถานการณ์ หา รูปแบบส่งเสริมสุขภาพ ประเมินผล และ นำผลสู่การ พัฒนา ปรับปรุง เช่น มาตรฐาน ครอบครัวเข้มแข็งที่สอดคล้องกับสภาวะของ สังคมไทย ตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข และ สุขภาพเด็ก

15 แนวทางและกลวิธีที่เหมาะสมกับ บริบทสังคมไทยในปัจจุบัน Evidence Based Information and Practice Integrated Programme Participatory Approach Interconnectedness : Survival, Development, Protection and Participation Healthy Thailand / World Fit for Children Early Warning Rapid Response System

16 ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี 16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมสุขภาพ เด็กไทยในวันนี้ การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2549 เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยในวันนี้ 8 มีนาคม 2549 To.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google