งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมสุขภาพ เด็กไทยในวันนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมสุขภาพ เด็กไทยในวันนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมสุขภาพ เด็กไทยในวันนี้
To insert your company logo on this slide From the Insert Menu Select “Picture” Locate your logo file Click OK To resize the logo Click anywhere inside the logo. The boxes that appear outside the logo are known as “resize handles.” Use these to resize the object. If you hold down the shift key before using the resize handles, you will maintain the proportions of the object you wish to resize. การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2549 เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยในวันนี้ 8 มีนาคม 2549 การส่งเสริมสุขภาพ เด็กไทยในวันนี้ รศ. พญ. นิตยา คชภักดี คณะแพทยศาสตร์ร.พ.รามาธิบดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

2 การส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยในวันนี้
Internet O3 CO2 สิ่งแวดล้อมเชิงกายภาพและสังคม โลก ประเทศ ชุมชน ครอบครัว ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี

3 ILLNESS / WELLNESS CONTINUUM
Health Promotion Preventive care Health Behaviour AWARENESS/ EDUCATION/GROWTH WELLNESS MODEL Illness Pre- mature Death High Level Wellness DISABILITY SYMPTOMS SIGNS TREATMENT MODEL Diagnosis & Treatment NEUTRAL POINT Rehabilitation ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี

4 Environment 1, 2, 3, 4,…. GENOTYPE 1, 2, 3,... PHENOTYPE3,... P1 P2
ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี

5 Increasing Child’s susceptibility to
Stress + malnutrition in Pregnant Mother Increasing Child’s susceptibility to stress in adulthood ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี Undernutrition during the fetus’s first trimester makes obesity more likely in adulthood

6 Obesity Cancer 5 Diabetes Allergy 6 2 Heart Disease 7 Cholesterol
Undernutrition during the fetus’s first trimester makes obesity more likely in adulthood Heart Disease 7 Low birth weight for length risk for heart diseae in adulthood Cholesterol ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี

7 ทารกในครรภ์ ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี

8 ส่งเสริมสุขภาพเด็กมีผลตลอดชีวิต
ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี

9 ปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ระดับภาค ระดับประเทศ

10 ในครอบครัวที่อยู่ในภาวะแตกต่าง
การลดปัจจัยเสี่ยง ในครอบครัวที่อยู่ในภาวะแตกต่าง Politics ปัจจัยภายนอก กาย ปัจจัยภายใน พฤติกรรม สังคม จิตใจ เสี่ยง เข้มแข็ง ธรรมดาทั่วไป เดือดร้อน ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี

11 ครอบครัวที่มีปัจจัยเสี่ยงแยกในและนอกเขตเทศบาล
จาก จำนวน1,670 ครัวเรือนใน 5 จังหวัด พ.ศ 2547 ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี

12 การส่งเสริมสุขภาพเด็ก1/3
ภายในตนเอง ภายในครอบครัว เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ เห็นคุณค่าการบริโภคที่ดี มีส่วนร่วม รู้ทัน ตั้งสติ ไม่ประมาท สุขปฏิบัติสม่ำเสมอ เรียนรู้ พร้อมดูแลความเป็นอยู่ การกิน พักผ่อน เป็นแบบอย่าง รักกัน เอาใจใส่ สื่อสารสัมพันธ์ สังเกต เฝ้าระวัง พารับบริการสุขภาพ ระวังระไว รีบแก้ไข ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี

13 การส่งเสริมสุขภาพเด็ก 2/3
ในชุมชน ญาติมิตร สร้างเครือข่ายให้ร่วมกัน เฝ้าระวัง องค์กรท้องถิ่น รับผิดชอบ จัดกิจกรรมส่งเสริม สุขอนามัยของลูกหลานอย่างสม่ำเสมอ ในประชาสังคม ประเทศ ผลักดันนโยบาย จัดกลุ่ม องค์กร ให้เป็นหูตา แจ้งเตือน ชี้แนะแนวทวงเพิ่มโอกาสส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ รอบด้าน ลดความเสี่ยงต่อปัญหาทั้งทางกาย จิตและพฤติกรรม ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี

14 การส่งเสริมสุขภาพเด็ก 3/3
นโยบายรัฐ กฎหมาย ระเบียบ การปฏิบัติเพื่อควบคุมแหล่งอบายมุข สิ่งยั่วยุทางเพศ และ ส่งเสริมให้มีโฆษณาที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ติดตามผล ศึกษา วิจัย รู้สถานการณ์ หารูปแบบส่งเสริมสุขภาพ ประเมินผล และ นำผลสู่การพัฒนา ปรับปรุง เช่น มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งที่สอดคล้องกับสภาวะของสังคมไทย ตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข และสุขภาพเด็ก ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี

15 แนวทางและกลวิธีที่เหมาะสมกับ บริบทสังคมไทยในปัจจุบัน
Evidence Based Information and Practice Early Warning Rapid Response System Integrated Programme Participatory Approach Interconnectedness : Survival, Development, Protection and Participation Healthy Thailand / World Fit for Children

16 สวัสดี ม มหิดล พญ. นิตยา คชภักดี


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมสุขภาพ เด็กไทยในวันนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google