งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization Module 4 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) หมวด 1 การนำองค์กร (12 คำถาม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization Module 4 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) หมวด 1 การนำองค์กร (12 คำถาม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization Module 4 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) หมวด 1 การนำองค์กร (12 คำถาม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550

2 PMQA Organization คำถามตามเกณฑ์ PMQA :105คำถาม หมวด1 12 คำถาม

3 PMQA Organization การตอบคำถาม 1.1 ก HOW 1การกำหนดและสื่อสารทิศทางองค์กร4ประเด็นคือ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลดำเนินงานที่คาดหวัง กำหนดผลดำเนินงานโดยพิจารณาความต้องการโปร่งใสชัดเจน ถ่ายทอดให้บุคลากรสู่การนำไปปฏิบัติ สื่อสาร2ทางไปยังบุคลากรผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย HOW 1การกำหนดและสื่อสารทิศทางองค์กร4ประเด็นคือ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลดำเนินงานที่คาดหวัง กำหนดผลดำเนินงานโดยพิจารณาความต้องการโปร่งใสชัดเจน ถ่ายทอดให้บุคลากรสู่การนำไปปฏิบัติ สื่อสาร2ทางไปยังบุคลากรผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4 PMQA Organization การตอบคำถาม เรื่อง วิธีดำเนินการ ในการกำหนดของผู้บริหาร วิธีการถ่ายทอด เพื่อนำไปปฏิบัติ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ระยะสั้นและ ระยะยาว ค่านิยม ของส่วน ราชการ ผลการ ดำเนินการที คาดหวังไว้

5 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการกำหนดผลการดำเนินการของผู้บริหารที่คำนึงถึงความต้องการหรือผลประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยยึดหลัก ความโปร่งใสและความชัดเจน

6 PMQA Organization การตอบคำถาม ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดวิธีการสื่อสารแบบสองทางของผู้บริหาร โดยผ่านระบบการนำองค์กร บุคลากรภายใน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ

7 PMQA Organization การตอบคำถาม 1.1 ก HOW 2การกำหนดนโยบายกระตุ้น 7ประเด็น กระจายอำนาจ นวัตกรรม ความคล่องตัว การเรียนรู้ ทำถูกกฏหมาย ทำตามหลักจริยธรรม HOW 2การกำหนดนโยบายกระตุ้น 7ประเด็น กระจายอำนาจ นวัตกรรม ความคล่องตัว การเรียนรู้ ทำถูกกฏหมาย ทำตามหลักจริยธรรม

8 PMQA Organization การตอบคำถาม เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน องค์กร วิธีการของผู้บริหารในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดผลในสิ่งที่ต้องการ การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ นวัตกรรมและความคล่องตัวในการ ปฏิบัติงาน การเรียนรู้ทั้งในระดับส่วนราชการ และผู้ปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้บุคลากรทำงาน อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและ หลักจริยธรรม

9 PMQA Organization การตอบคำถาม 1.1 ข HOW 3การกำกับดูแลตนเองที่ดี ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงินป้องกันทุจริต ด้านปกป้องประโยชน์ประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย HOW 3การกำกับดูแลตนเองที่ดี ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงินป้องกันทุจริต ด้านปกป้องประโยชน์ประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

10 PMQA Organization การตอบคำถาม สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญวิธีการที่ผู้บริหารดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลตนเองที่ดี ความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงานของส่วนราชการ ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ การปกป้องผลประโยชน์ของ ประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย

11 PMQA Organization การตอบคำถาม 1.1 ค HOW 4.1การทบทวนผลดำเนินการ 4.2การใช้ผลประเมินเพื่อ เพื่อดูการบรรลุเป้าหมาย เพื่อประเมินการตอบสนองการเปลี่ยนแปลง HOW 4.1การทบทวนผลดำเนินการ 4.2การใช้ผลประเมินเพื่อ เพื่อดูการบรรลุเป้าหมาย เพื่อประเมินการตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

12 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีการทบทวนผลการดำเนินการวิธีการใช้ผลการประเมินและทบทวนมา ประเมินผลความสำเร็จขององค์กร การนำผลการประเมินและทบทวนมาใช้ในการ ประเมินความสามารถในการตอบสนองความ ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร

13 PMQA Organization การตอบคำถาม 1.1 ค WHAT ตัวชี้วัดสำคัญ 5.1ตัวชี้วัด 5.2ผลการทบทวนที่ผ่านมา WHAT ตัวชี้วัดสำคัญ 5.1ตัวชี้วัด 5.2ผลการทบทวนที่ผ่านมา

14 PMQA Organization การตอบคำถาม ตัวชี้วัดที่สำคัญผลการทบทวนที่ผ่านมา

15 PMQA Organization การตอบคำถาม 1.1 ค HOW 6การใช้ผลการทบทวนเพื่อ เพื่อจัดลำดับความสำคัญ เพื่อการปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร HOW 6การใช้ผลการทบทวนเพื่อ เพื่อจัดลำดับความสำคัญ เพื่อการปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร

16 PMQA Organization การตอบคำถาม ผลของการนำผลการทบทวนจากข้อ5 มาใช้ วิธีการนำผลการทบทวนมาใช้ให้เกิดผลดังกล่าว จัดลำดับความสำคัญเพื่อให้เกิดการ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและอย่างก้าว กระโดดรวมทั้งใช้เป็นโอกาสในการ สร้างนวัตกรรม ปรับปรุงและนำไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้ง ส่วนราชการรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

17 PMQA Organization การตอบคำถาม 1.1 ค HOW 7.1การประเมินผลงานผู้บริหาร 7.2การนำผลประเมินไปปรับระบบการนำองค์กร HOW 7.1การประเมินผลงานผู้บริหาร 7.2การนำผลประเมินไปปรับระบบการนำองค์กร

18 PMQA Organization การตอบคำถาม ผู้บริหารวิธีการประเมินและผลการประเมิน ผู้บริหาร การนำผลการประเมินผลงาน ไปปรับปรุงระบบการนำองค์กร หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่รายงาน ตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ

19 PMQA Organization การตอบคำถาม 1.2 ก HOW 8การดำเนินการต่องานที่มีผลกระทบทางลบ ต่อสังคม HOW 8การดำเนินการต่องานที่มีผลกระทบทางลบ ต่อสังคม

20 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีดำเนินการในกรณีที่การบริการและการปฏิบัติงาน มีผลกระทบในทางลบต่อสังคม

21 PMQA Organization การตอบคำถาม 1.2 ก WHAT การจัดการผลกระทบ 9.1กระบวนการ 9.2เป้าประสงค์ 9.3ตัวชี้วัด 9.4เป้าหมายในการจัดการผลกระทบ WHAT การจัดการผลกระทบ 9.1กระบวนการ 9.2เป้าประสงค์ 9.3ตัวชี้วัด 9.4เป้าหมายในการจัดการผลกระทบ

22 PMQA Organization การตอบคำถาม กระบวนการในการจัดการกับผลกระทบ ในทางลบ เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมาย

23 PMQA Organization การตอบคำถาม 1.2 ก HOW 10.1การคาดการณ์ผลกระทบทางลบ 10.2การเตรียมการเชิงรุกต่อผลกระทบ HOW 10.1การคาดการณ์ผลกระทบทางลบ 10.2การเตรียมการเชิงรุกต่อผลกระทบ

24 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีคาดการณ์ล่วงหน้าถึง ผลกระทบในทางลบ วิธีเตรียมการเชิงรุกต่อผลกระทบดังกล่าว

25 PMQA Organization การตอบคำถาม 1.2 ข HOW 11การกำหนดวิธีปฏิบัติให้ทำอย่างมีจริยธรรม HOW 11การกำหนดวิธีปฏิบัติให้ทำอย่างมีจริยธรรม

26 PMQA Organization การตอบคำถาม วิธีกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการอย่างมีจริยธรรม 1.……………………………….. 2.………………………………..

27 PMQA Organization การตอบคำถาม 1.2 ค HOW 12การสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ ชุมชนและการเลือก การเลือกกิจกรรม การมีส่วนร่วมของบุคลากร HOW 12การสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ ชุมชนและการเลือก การเลือกกิจกรรม การมีส่วนร่วมของบุคลากร

28 PMQA Organization การตอบคำถาม การสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สำคัญต่อส่วนราชการ วิธีการเลือกชุมชนชุมชนที่สำคัญวิธีดำเนินการและการเลือกกิจกรรมที่ สนับสนุนชุมชน การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและ บุคลากร

29 PMQA Organization Work Shop รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หมวด 1 : การนำองค์กร รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หมวด 1 : การนำองค์กร


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization Module 4 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) หมวด 1 การนำองค์กร (12 คำถาม) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google