งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เป็นไปตามเป้าหมายมี 2 อำเภอ คือ สะเมิง และดอยเต่า สูงกว่าเป้าหมายมี 14 อำเภอ คือ จอมทอง แม่วาง สันป่าตอง ฝาง เชียง ดาว ไชยปราการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เป็นไปตามเป้าหมายมี 2 อำเภอ คือ สะเมิง และดอยเต่า สูงกว่าเป้าหมายมี 14 อำเภอ คือ จอมทอง แม่วาง สันป่าตอง ฝาง เชียง ดาว ไชยปราการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เป็นไปตามเป้าหมายมี 2 อำเภอ คือ สะเมิง และดอยเต่า สูงกว่าเป้าหมายมี 14 อำเภอ คือ จอมทอง แม่วาง สันป่าตอง ฝาง เชียง ดาว ไชยปราการ เมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด อมก๋อย แม่ริม สารภี แม่แจ่ม ดอยหล่อ กัลยาณิวัฒนา และ อำเภอที่จัดเก็บน้อยกว่าเป้าหมายมี 9 อำเภอ คือ สัน กำแพง แม่อาย เวียงแหง หางดง แม่แตง สันทราย ฮอด แม่ออน และพร้าว ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จังหวัด เชียงใหม่ ประจำปี 2553 จังหวัดฯ จัดเก็บข้อมูล จำนวน 181 ตำบล 1,825 หมู่บ้าน รวม 244,802 ครัวเรือนประชากร 831,854 คน รายได้ เฉลี่ย 49,934 บาท / คน / ปี มีครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ 3,893 ครัวเรือน ( ร้อยละ 1.59 ของครัวเรือน )

2 ที่อำเภอครัวเรือน เป้าหมาย ครัวเรือนที่จัดเก็บ และบันทึก คิดเป็น ร้อยละ 1 สัน กำแพง 13,644 11,29982.81 2 แม่อาย 11,71310,04385.74 3 เวียง แหง 3,4343,06989.37 4 หางดง 14,30213,09691.57 5 แม่แตง 116941089993.20 6 สัน ทราย 14,30214,13394.81 7 ฮอด 7,9947,81697.77 8 แม่ออน 5,6165,57099.18 เป้าหมายและผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2553 แยกรายอำเภอ

3 ที่อำเภอครัวเรือน เป้าหมาย ครัวเรือนที่ จัดเก็บและบันทึก คิดเป็น ร้อยละ 9 พร้าว 11,321 11,23699.25 10 สะเมิง 3,579 100 11 ดอยเต่า 6,437 100 12 จอมทอง 12,60612,651100.36 13 ดอยหล่อ 7,1367,180100.62 14 แม่วาง 6,0026,050100.80 15 สันป่า ตอง 16,08316,241100.98 16 ฝาง 16,00116,224101.39 17 เชียงดาว 10,49510,657101.54

4 ที่อำเภอครัวเรือน เป้าหมาย ครัวเรือนที่ จัดเก็บและบันทึก คิดเป็น ร้อยละ 18 ไชย ปราการ 4,4594,542101.89 19 เมือง เชียงให ม่ 6,639 6,766101.91 20 ดอย สะเก็ด 14,34914,627101.94 21 อมก๋อย 9,6699,963103.04 22 แม่ริม 14,31614,787103.29 23 สารภี 15,58116,175103.81 24 กัลยาณิ วัฒนา 1,8671,978105.95 25 แม่แจ่ม 9,2329,789106.03 รวม 25 อำเภอ 249,075244,80298.28

5 การสำรวจข้อมูล จปฐ. ปี 2553 จังหวัด เชียงใหม่ บรรลุเป้าหมาย 19 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย 23 ตัวชี้วัด 1919 2323

6

7

8

9 1. เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ไม่ได้เรียน ต่อและไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอบรม อาชีพ ต้องแก้ไขจำนวน 136 คน 2. คนอายุ 15-60 ปี อ่าน เขียนและคิดเลข อย่างง่ายได้ ต้องแก้ไขจำนวน 26,017 คน 3. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ต้องแก้ไขจำนวน 21,554 ครัวเรือน 4. ทุกคนในครัวเรือนมีความรู้ในการใช้ยาที่ ถูกต้องเหมาะสม จำนวน 8,634 ครัวเรือน 5. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ต้อง แก้ไขจำนวน 6,827 ครัวเรือน ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหา 5 ลำดับแรกของจังหวัด เชียงใหม่ที่ควรได้รับการแก้ไข


ดาวน์โหลด ppt การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เป็นไปตามเป้าหมายมี 2 อำเภอ คือ สะเมิง และดอยเต่า สูงกว่าเป้าหมายมี 14 อำเภอ คือ จอมทอง แม่วาง สันป่าตอง ฝาง เชียง ดาว ไชยปราการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google