งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2553
ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2553 จังหวัดฯ จัดเก็บข้อมูล จำนวน 181 ตำบล 1,825 หมู่บ้าน รวม 244,802 ครัวเรือนประชากร 831,854 คน รายได้เฉลี่ย 49,934 บาท/คน/ปี มีครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ 3,893 ครัวเรือน(ร้อยละ 1.59 ของครัวเรือน) การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เป็นไปตามเป้าหมายมี 2 อำเภอ คือ สะเมิง และดอยเต่า สูงกว่าเป้าหมายมี 14 อำเภอ คือ จอมทอง แม่วาง สันป่าตอง ฝาง เชียงดาว ไชยปราการ เมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด อมก๋อย แม่ริม สารภี แม่แจ่ม ดอยหล่อ กัลยาณิวัฒนา และอำเภอที่จัดเก็บน้อยกว่าเป้าหมายมี 9 อำเภอ คือ สันกำแพง แม่อาย เวียงแหง หางดง แม่แตง สันทราย ฮอด แม่ออน และพร้าว

2 เป้าหมายและผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2553 แยกรายอำเภอ 13,644
เป้าหมายและผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี แยกรายอำเภอ ที่ อำเภอ ครัวเรือนเป้าหมาย ครัวเรือนที่จัดเก็บและบันทึก คิดเป็นร้อยละ 1 สันกำแพง 13,644 11,299 82.81 2 แม่อาย 11,713 10,043 85.74 3 เวียงแหง 3,434 3,069 89.37 4 หางดง 14,302 13,096 91.57 5 แม่แตง 11694 10899 93.20 6 สันทราย 14,133 94.81 7 ฮอด 7,994 7,816 97.77 8 แม่ออน 5,616 5,570 99.18

3 ครัวเรือนที่จัดเก็บและบันทึก
อำเภอ ครัวเรือนเป้าหมาย ครัวเรือนที่จัดเก็บและบันทึก คิดเป็นร้อยละ 9 พร้าว 11,321 11,236 99.25 10 สะเมิง 3,579 100 11 ดอยเต่า 6,437 12 จอมทอง 12,606 12,651 100.36 13 ดอยหล่อ 7,136 7,180 100.62 14 แม่วาง 6,002 6,050 100.80 15 สันป่าตอง 16,083 16,241 100.98 16 ฝาง 16,001 16,224 101.39 17 เชียงดาว 10,495 10,657 101.54

4 ครัวเรือนที่จัดเก็บและบันทึก
อำเภอ ครัวเรือนเป้าหมาย ครัวเรือนที่จัดเก็บและบันทึก คิดเป็นร้อยละ 18 ไชยปราการ 4,459 4,542 101.89 19 เมืองเชียงใหม่ 6,639 6,766 101.91 20 ดอยสะเก็ด 14,349 14,627 101.94 21 อมก๋อย 9,669 9,963 103.04 22 แม่ริม 14,316 14,787 103.29 23 สารภี 15,581 16,175 103.81 24 กัลยาณิวัฒนา 1,867 1,978 105.95 25 แม่แจ่ม 9,232 9,789 106.03 รวม 25 อำเภอ 249,075 244,802 98.28

5 23 19 การสำรวจข้อมูล จปฐ. ปี จังหวัดเชียงใหม่ บรรลุเป้าหมาย 19 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย 23 ตัวชี้วัด

6

7

8

9 ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหา 5 ลำดับแรกของจังหวัดเชียงใหม่ที่ควรได้รับการแก้ไข
1. เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ไม่ได้เรียนต่อและไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ ต้องแก้ไขจำนวน 136 คน 2. คนอายุ ปี อ่าน เขียนและคิดเลขอย่างง่ายได้ ต้องแก้ไขจำนวน 26,017 คน 3. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ต้องแก้ไขจำนวน 21,554 ครัวเรือน 4. ทุกคนในครัวเรือนมีความรู้ในการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสม จำนวน 8,634 ครัวเรือน 5. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ต้องแก้ไขจำนวน 6,827 ครัวเรือน


ดาวน์โหลด ppt ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google