งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ การบริหารจัดการความรู้และ การบริการที่ดี ” เรื่อง “ เทคนิคการทำงานให้ประสบ ผลสำเร็จและมีความสุข ” โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ การบริหารจัดการความรู้และ การบริการที่ดี ” เรื่อง “ เทคนิคการทำงานให้ประสบ ผลสำเร็จและมีความสุข ” โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ การบริหารจัดการความรู้และ การบริการที่ดี ” เรื่อง “ เทคนิคการทำงานให้ประสบ ผลสำเร็จและมีความสุข ” โดย อาจารย์ สุรวัฒน์ ชมภู พงษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 081-868-1322 1

2 2

3 Core Technical Service Excellence Sale Marketing & Communication Management Effectiveness Leadership Specialization 3

4 -Planning -Decision Making -Organizing -Organization Design -Staffing (Put the right man on the right job at the right time in the right place) 4

5 Coordinating  Directing  Communication Superior Subordinate Motivation Leadership Controlling Evaluation 5

6 GlobalizationGlobalization Human RightsHuman Rights EnvironmentEnvironment Participative DemocracyParticipative Democracy Human RelationsHuman Relations PersonalityPersonality Creative ThinkingCreative Thinking 6

7 Positive ThinkingPositive Thinking Intellectual PropertyIntellectual Property Team ManagementTeam Management Stress ManagementStress Management Time ManagementTime Management Sense of HumorSense of Humor How to PresentationHow to Presentation 7

8 L- LIVELY = มีชีวิตชีวา E- ENCOURAGE = บำรุง น้ำใจผู้คน A- ACTIVE = มีความ คล่องแคล่ว D- DECISIVE = มีความ เด็ดขาด E- ENDURANCE = อดทนอด กลั้น R- RESPONSIBLE = รับผิดชอบ S- SMART = เฉลียวฉลาด สง่างาม H - HEALTHY = สุขภาพกาย และใจดี I - INFORMATIVE = มีความ สนใจข่าวสาร P - POLITE = มีความสุภาพ 8

9 S = Sympathy ความเห็นอกเห็นใจ U = Understanding ความเข้าใจ P= Personality บุคลิกภาพน่าเลื่อมใส E= Equity ความยุติธรรม คุณธรรม R= Responsibility ความรับผิดชอบ I= Interest การรักษาประโยชน์ O= Opportunity การให้โอกาส ความก้าวหน้า R= Recognize การรู้จักยกย่องให้ ปรากฏ 9

10 ภาพลักษณ์ ผู้บังคับบัญชา 1. เชื่อถือ ( บุคลิกภาพ ) 2. เชื่อมือ ( ความรู้ ) 3. เชื่อใจ ( คุณธรรม ) 10

11 S = Sincere มีความจริงใจ U = Useful ทำตัวมี ประโยชน์ B = Be-good สดชื่น ประพฤติ ดี O = Obey เคารพเชื่อฟัง R = Responsible รับผิดชอบ D = Donate อุทิศกายใจ ความคิด I = Improve แก้ไขปรับปรุง N = Nice มีคุณค่า.. น่ารัก A = Advance พัฒนาตน หมั่น เรียนรู้ T = Trust ไว้วางใจได้ E =Efficiency มี ประสิทธิภาพ 11

12 ผู้บังคับบัญชากับ การสร้างสัมพันธภาพใน การทำงาน 1. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี 2. ต้องเป็นที่พึ่งของ ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 3. มีความเป็นธรรมไม่ ลำเอียง 4. ดูแลทุกข์สุขและให้ ความช่วยเหลือ เท่าที่ควร 5. ให้อิสระในการทำงาน ตามหน้าที่พอสมควร ( มีต่อ ) 12

13 ผู้บังคับบัญชากับ การสร้างสัมพันธภาพใน การทำงาน 6. ยกย่องชมเชยเมื่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา ทำงานบรรลุ เป้าหมาย 7. แนะนำสั่งสอน เมื่อ ผู้ใต้บังคับบัญชาผิดพลาด 8. มีความจริงใจสนับสนุน ผู้ใต้บังคับบัญชา 9. มุ่งการทำงานเป็นทีมและ เป้าหมายขององค์กร เป็นหลัก 13

14 ธรรมชาติ ของมนุษย์ 1. ไม่ชอบให้ใคร ตำหนิ 2. อยากมี ชื่อเสียงเป็นที่ ยอมรับ 3. ทำอะไรสำเร็จ เมื่ออยากจะทำ 4. สนใจตนเอง มากกว่าคนอื่น 5. ชอบคนหน้ายิ้ม มากกว่าหน้าบึ้ง 6. สนใจชื่อของ ตนเอง 7. ต้องการให้ ผู้อื่นฟังเวลาตน พูด 8. ชอบให้คนอื่นพูด เรื่องที่ตนสนใจ 9. ไม่ชอบให้ใคร โต้เถียง 10. อยากให้คน อื่นเห็นด้วยกับ ความคิดตน 11. ชอบเห็นการ รับผิดเมื่อทำผิด 12. ต้องการความ เป็นกันเอง 13. ทุกคน ปรารถนาว่าที่เขา ทำอะไร เป็นผลดี นั้นเป็นความคิด ของเขา 14

15 ศิลปะการตำหนิ  ก่อนตำหนิใครควร ศึกษาข้อมูล เสียก่อน  เชิญเขามาพูดในที่ เฉพาะ  ลักษณะสีหน้า สำเนียงในการ ตำหนิ  ตำหนิที่การกระทำ มิใช่ตำหนิที่คน  เวลาแห่งการตำหนิ  ควรตำหนิทีละเรื่อง  ให้กำลังใจก่อน การตำหนิ  อย่าตำหนิด้วย วิธีการ เปรียบเทียบ  สร้างความ เชื่อมั่นแม้จะ ตำหนิ  อย่าตำหนิ ซ้ำซาก  ตำหนิแล้วเขา ควรจะรู้ว่าเขาผิด อะไร  ให้โอกาสเขา ร่วมพิจารณาใน ความผิดพลาด  รู้จักชมเชยใน ส่วนที่เขาทำดี ด้วย 15

16 ประกาศิตนัก บริหาร “ คุณทำ ผมรับผิดชอบ ” “ คุณทำได้เยี่ยมมาก ” “ คุณคิดยังไง ” “ ขอความกรุณา ” “ ขอโทษ ” “ ขอบคุณ ” 16

17 บัญญัติ 10 ประการสำหรับ ผู้นำ  จงทำตัวให้ ผู้ใต้บังคับบัญชายกย่อง นับถือ  จงทำความรู้จัก ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน ทุกคน  จงเป็นผู้สื่อข้อความที่ดี  จงเป็นผู้ฟังที่ดี  จงเป็นผู้แก้ป้ญหาที่ดี ( มีต่อ ) 17

18 บัญญัติ 10 ประการ สำหรับผู้นำ  จงเป็นผู้จูงใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา  จงควบคุมสติอารมณ์  จงสละเวลาให้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา  จงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนกับที่ ท่านต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อ ท่าน  จงรู้จักการให้อภัย 18

19 1. มีสัมมาคารวะ 2. รู้จักใช้คำพูดที่ เหมาะสมกับ กาลเทศะและ บุคคล 3. เป็นนักฟังที่ดี 4. ให้เกียรติผู้อื่น 5. มีไมตรีจิตต่อ บุคคลทั่วไป 6. สรรเสริญ ความสำเร็จของ ผู้อื่นอย่าง จริงใจ 7. พยายามแสวงหา ความสนใจร่วมกับ ผู้อื่นเสมอ 8. ศึกษาผู้อื่นเพื่อที่ สามารถเข้าใจและ ติดต่อกับบุคคลในสิ่ง ที่เขาสนใจ 9. จดจำลักษณะเด่น และชื่อบุคคล 10. พยายามปรับปรุง บุคลิกของตนให้ เหมาะสมอยู่เสมอ 19

20 1. รู้จัก ตนเอง 2. รู้จัก ผู้อื่น 3. ทัศนคติที่ ดี 20

21 1. รู้จักยกย่องผู้อื่น 2. สร้างความเป็นกันเอง ไม่ถือตัว 3. พูดจาด้วยความสุภาพ 4. ยอมรับความคิดเห็น ผู้อื่น 5. สนับสนุนผู้อื่น 6. ให้ความร่วมมือ 7. มีอารมณ์ขันและ แจ่มใสร่าเริง 21

22 8. รู้จักยอมรับเมื่อทำผิด 9. ฟังให้มาก พูดให้น้อย 10. หาเวลาว่างที่จะพบปะผู้อื่น 11. ไม่ขัดคอผู้อื่น 12. ทำตนให้น่าไว้วางใจ 13. ไม่อิจฉาริษยา 14. เป็นคนใจกว้าง ( ต่ อ ) 22

23 1. I’m O.K. You’re not O.K. 2. I’m not O.K. You’re O.K. 3. I’m not O.K. You’re not O.K. 4. I’m O. K. You’re O.K. 4 Life Positions By: Thomas A Harris 23

24 24


ดาวน์โหลด ppt กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ การบริหารจัดการความรู้และ การบริการที่ดี ” เรื่อง “ เทคนิคการทำงานให้ประสบ ผลสำเร็จและมีความสุข ” โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google