งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย การประชุมเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 12-14 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเมธาวลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย การประชุมเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 12-14 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเมธาวลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย การประชุมเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 12-14 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ลาวัณย์ ขำเลขะสิงห์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

2 วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย การวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ของกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2554 หมวด/ข้อกำหนด สิ่งที่กรมอนามัยดำเนินการ สถานการณ์และสภาพปัญหา ข้อเสนอเพื่อดำเนินการต่อไป การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบ ออนไลน์ ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อ การพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย เอกสาร หมายเลข 6 เอกสาร หมายเลข 7 เอกสาร หมายเลข 8

3 การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ Organization Development Survey ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ โดย... กองแผนงาน & กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เอกสารหมายเลข 4

4 ผลการสำรวจครั้งที่ 1 (1-15ธ.ค.54) เป็นข้อมูลนำไปดำเนินการพัฒนาองค์การโดยจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ ออนไลน์ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด (331 คน) กรมอนามัย มีผู้ตอบแบบสำรวจ 752 คน คิดเป็นร้อยละ 227.19 ของเป้าหมาย และคิดเป็นร้อยละ 39.48 ของข้าราชการกรมอนามัย (1,905 คน) การประเมินผลจาก Survey Online หมายเหตุ : บุคลากรกรมอนามัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 จำนวนทั้งสิ้น 1,905 คน เพศชาย 278 คน ร้อยละ 14.59 เพศหญิง 1,627 คน ร้อยละ 85.41 สังกัดส่วนกลาง 502 คน ร้อยละ 26.35 สังกัดส่วนภูมิภาค 1,403 คน ร้อยละ 73.65 แหล่งข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งของบุคลากร ภายในองค์การ กับข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ความสำคัญ หมายถึง การให้น้ำหนักในการพิจารณากับเรื่องที่เห็นว่ามีคุณค่า มี ประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อองค์การ หรือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น มากกว่าเรื่องอื่น

5 ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการสำรวจออนไลน์ ไม่มีการชี้แจงทำความเข้าใจข้อคำถามให้ชัดเจนก่อนการสำรวจ ผู้ตอบ ไม่เข้าใจข้อคำถาม/ เข้าใจไม่ตรงกัน เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย หมายถึงระบบของกรมหรือระบบ ของหน่วยงาน ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาหมายถึงใครบ้าง คำถามไม่สามารถแยกระหว่าง “ความเห็น” กับ “ความสำคัญ” เป็นการตอบตามความรู้สึก และอารมณ์ ผลการสำรวจเป็นภาพรวมของกรมอนามัย ไม่สามารถจำแนกราย หน่วยงาน ฯลฯ

6 ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวนคน ร้อยละ เพศ ชาย 94 12.50 หญิง 658 87.50 อายุ 20 - 30 ปี 54 7.18 31 - 40 ปี 246 32.71 41 - 50 ปี 187 24.87 51 ปีขึ้นไป 265 35.24 ตำแหน่ง ทั่วไประดับปฏิบัติการ 29 3.86 ทั่วไประดับชำนาญการ 147 19.55 ทั่วไประดับอาวุโส 2 0.27 วิชาการระดับปฏิบัติการ 69 9.18 วิชาการระดับชำนาญการ 384 51.06 วิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 101 13.43 วิชาการระดับเชี่ยวชาญ 11 1.46 วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ - 0.00 อำนวยการระดับต้น 3 0.40 อำนวยการระดับสูง 2 0.27 บริหารระดับต้น 4 0.53 สถานที่ ปฏิบัติงาน ส่วนกลาง 191 25.40 ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค 561 74.60 ข้อมูลทั่วไป

7 คำถามGapความเห็นความสำคัญ ระบบสารสนเทศ (Systems) 1. ระบบสารสนเทศที่มีช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างต่อเนื่อง 0.43.33.7 2. ข้าพเจ้าสามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ สำหรับใช้ในการทำงานได้ง่าย สะดวกและ รวดเร็ว 0.43.33.7 ระบบฐานข้อมูล (Database) 3. ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุน การทำงานได้เป็นอย่างดี 0.43.23.6 4. ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) ภายในส่วนราชการ 0.43.23.6 5. ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 0.43.23.6 ระบบเครือข่าย (Network) 6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน ส่วนราชการ (Network) ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน ของข้าพเจ้า 0.43.33.7 เฉลี่ยภาพรวม 0.43.33.7 เปรียบเทียบระหว่าง GAP กับระดับความเห็นและความสำคัญ ของผู้ใช้งานสารสนเทศ

8 ผลการเปรียบเทียบระหว่าง GAP กับระดับความเห็น และความสำคัญ ของผู้ใช้งานสารสนเทศ ด้านระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย ให้ความสำคัญสูง 3.7 ด้านระบบฐานข้อมูลให้ความสำคัญ 3.6 จากคะแนนเต็ม 4 แสดง ว่าผู้ใช้งานสารสนเทศ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างสูง ความเห็นต่อระบบทั้ง 3 มีค่า 3.2-3.3 ระดับปานกลางใกล้เคียง กัน และ GAP หรือส่วนต่างระหว่างความสำคัญกับความคิดเห็น = 0.4 ซึ่งไม่สูงนัก โดยสรุปภาพรวมขององค์กรถือว่า Infrastructure ด้าน IT ของ กรมอนามัยค่อนข้างดี แต่ควรเน้นเรื่องการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย เพื่อใช้สนับสนุนการทำงาน สื่อสารองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานที่ดีมากขึ้น สื่อสารให้คนกรมอนามัย รู้จัก และใช้ประโยชน์จากระบบ ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้มากขึ้น

9 คำถามGap (0.4)ความเห็น (3.2)ความสำคัญ 19. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหารมีความยุติธรรม 0.62.93.5 20. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการทำงานอย่างซื่อตรงไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น 0.63.03.6 7. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของส่วนราชการ 0.53.13.6 16. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจกับความคิดเห็นของข้าพเจ้าเสมอ 0.43.03.4 9. ข้าพเจ้าสามารถขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลารวมทั้งได้รับการสนับสนุน เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ 0.43.13.5 10. ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นเพียงพอต่อการทำงานให้สำเร็จ 0.43.13.5 13. สภาพแวดล้อมการทำงานในปัจจุบันทำให้ข้าพเจ้าทำงานอย่างมีความสุข 0.43.13.5 29. ส่วนราชการของข้าพเจ้าได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนางาน ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 0.43.13.5 12. ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานเห็นว่างานที่ข้าพเจ้าทำมีประโยชน์และมีคุณค่า 0.43.23.6 22. ข้าพเจ้ามีความสุขกับการทำงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน 0.43.23.6 23. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าส่วนราชการจะสามารถดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จ 0.43.23.6 25. การทำงานของข้าพเจ้าไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้เวลากับชีวิตส่วนตัวและครอบครัวของข้าพเจ้า 0.43.23.6 26. ส่วนราชการของข้าพเจ้าส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการทำงาน ที่มีคุณภาพดี 0.43.23.6 28. ข้าพเจ้าได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านความรู้ความสามารถ ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ 0.43.23.6 27. ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีที่สุดจากส่วนราชการของข้าพเจ้า 0.43.33.7 15. ข้าพเจ้ามีโอกาสแสดงความคิดเห็นในงานที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ 0.33.23.5 24. ข้าพเจ้าสามารถกำหนดและดำเนินการตามแผนในการทำงานได้ตามความเหมาะสม 0.33.23.5 30. ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทายและช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์มากขึ้น 0.33.33.6 8. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในส่วนราชการนี้ 0.33.43.7 11. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจและมีความสุขที่สามารถทำงานให้สำเร็จตรงตามเป้าหมาย 0.33.43.7 14. ข้าพเจ้ามั่นใจว่าหน่วยงานของข้าพเจ้าไม่มีการละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 0.33.43.7 17. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติงานอย่างไร จึงจะทำให้งานประสบความสำเร็จ 0.33.43.7 21. ข้าพเจ้ายินดีที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 0.33.43.7 18. ข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของส่วนราชการ 0.33.53.8 เปรียบเทียบระหว่าง GAP กับระดับความเห็นและความสำคัญ (3.6)

10 ผลการเปรียบเทียบระหว่าง GAP กับระดับความเห็นและความสำคัญ ข้อที่มีค่า GAP สูงควรมีการปรับปรุงแก้ไขมากที่สุด โดยเฉพาะข้อที่มีคะแนน ความสำคัญสูงด้วย เช่น ข้อ 19. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหารมีความยุติธรรม ข้อ 20. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าส่วนราชการมีการทำงานอย่างซื่อตรงไม่ทุจริต คอร์รัปชั่น ข้อ 7. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของส่วนราชการ ข้อที่มีค่า GAP กลางๆ คือ 0.4 ให้ความสำคัญระดับกลางๆ คือ 3.5-3.6 เช่น ข้อ 9 12 13 22 23 25 26 ซึ่งคำถามสะท้อนบรรยากาศการทำงานที่ เกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานหรือ หน่วยงานเป็นส่วนมาก แนว ทางการพัฒนาอาจใช้การเป็นพี่เลี้ยง และให้คำปรึกษา (Coaching and mentoring) การสำรวจความต้องการ หรือเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงาน ข้อที่ผู้ตอบให้ความสำคัญสูง แต่ GAP ไม่สูง ได้แก่ ข้อ 15 24 30 8 11 14 17 21 ซึ่งเป็นเรื่องที่สะท้อนความสามารถของตนเอง (ว่าเป็นคนดีมี ความสามารถ ) อาจไม่ต้องแก้ไขมากนัก

11 ไม่ควรแก้ไขปัญหาโดยการทำแผนเพื่อลด GAP เป็นข้อ ๆ  แต่ควรมองในภาพรวมอย่างบูรณาการกัน วิธีการพัฒนา หรือแก้ปัญหา ต้องใช้วิธีการบริหารจัดการองค์กร คือการบริหารคน กับการบริหารงาน ไปด้วยกัน ตั้งแต่ผู้บริหาร ระดับสูง ถ่ายทอดมาที่ระดับกลาง (หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้า กลุ่ม/ฝ่าย หัวหน้างาน) จนถึงผู้ปฏิบัติ โดยหลัก Organization Leadership and communication คือการนำองค์กรและการ สื่อสารภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง สรุป : แนวทางการพัฒนาองค์การกรมอนามัย

12 วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย การวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ของกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2554 หมวด/ข้อกำหนด สิ่งที่กรมอนามัยดำเนินการ สถานการณ์และสภาพปัญหา ข้อเสนอเพื่อดำเนินการต่อไป การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบ ออนไลน์ ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อ การพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย เอกสาร หมายเลข 6 เอกสาร หมายเลข 7 เอกสาร หมายเลข 8

13 เพื่อการติดตามและสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรต่อการ พัฒนาระบบราชการกรมอนามัย รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงการพัฒนา ระบบราชการของกรมอนามัยต่อไป ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร ต่อการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในกรมอนามัยทุกคน

14 1. ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป จำนวน (N = 2,190) ร้อยละ เพศ ชาย43219.9 หญิง1,73580.1 ประเภทบุคลากร ข้าราชการ133561.8 พนักงานราชการ25211.7 ลูกจ้างประจำ57226.5 อายุผู้ตอบแบบสอบถาม น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี39418.4 31-40 ปี52924.8 41-50 ปี53124.8 51-60 ปี68332.0

15 1. ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) ข้อมูลทั่วไป จำนวน (N = 2,190) ร้อยละ ระยะเวลาการทำงานในระบบราชการ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี33715.8 6-10 ปี1868.7 11-20 ปี52624.7 21-30 ปี65730.8 มากกว่า 30 ปีขึ้นไป42419.9 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาระบบ ราชการ น้อยกว่า 2 ปี49625.2 2-3 ปี27513.9 4-5 ปี31716.1 6-7 ปี1588.0 8 ปีขึ้นไป72636.8

16 2. ความพึงพอใจต่อสินค้า/บริการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย (ระดับความพึงพอใจ: 1= น้อยที่สุด, 2= น้อย, 3= ปานกลาง, 4= มาก, 5= มากที่สุด) สินค้า/บริการเคยใช้บริการไม่เคยใช้ บริการ 1. องค์ความรู้72.227.8 2. ข้อมูลข่าวสาร76.223.8 3. แนวทางการพัฒนาระบบราชการ68.131.9 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน64.235.8 5. รายงานการศึกษาวิจัย และ บท วิเคราะห์/สังเคราะห์สถานการณ์การ พัฒนาระบบราชการ 43.956.1 2.1 ร้อยละของผู้เคยใช้บริการและไม่เคยใช้บริการ สินค้า/บริการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

17 2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อองค์ความรู้ รายการระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)ค่าเฉลี่ย ระดับ ความพึง พอใจ 12345 1) ตอบสนองต่อความต้องการของ ท่านและหน่วยงานได้ 3.112.359.123.61.83.09 2) มีเนื้อหาง่ายต่อการทำความ เข้าใจ 3.517.056.521.51.43.00 3)สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานได้ 2.311.751.431.13.63.22 4) มีให้เลือกใช้หลากหลาย ช่องทาง 3.016.454.424.41.83.05 5) มีจำนวนเพียงพอต่อความ ต้องการ 3.116.858.120.51.63.01 6) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน 2.414.155.626.11.83.11 7) มีการปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 3.014.456.923.62.13.07 8) สามารถเข้าถึงได้ง่าย3.715.855.323.61.63.04

18 2.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อข้อมูลข่าวสาร รายการระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)ค่าเฉลี่ย ระดับความ พึงพอใจ 12345 1) ตอบสนองต่อความต้องการ ของท่านและหน่วยงานได้ 2.814.455.325.71.83.09 2) มีเนื้อหาง่ายต่อการทำความ เข้าใจ 2.914.855.425.31.73.08 3)สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน การปฏิบัติงานได้ 2.312.550.131.83.43.22 4) มีให้เลือกใช้หลากหลาย ช่องทาง 2.515.754.824.72.33.09 5) มีจำนวนเพียงพอต่อความ ต้องการ 3.315.357.921.91.53.03 6) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน 2.813.356.425.81.83.11 7) มีการปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 2.614.956.324.12.23.08 8) สามารถเข้าถึงได้ง่าย3.515.153.825.42.33.08

19 2.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อแนวทาง การพัฒนาระบบราชการ รายการระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)ค่าเฉลี่ย ระดับความ พึงพอใจ 12345 1) ตอบสนองต่อความต้องการ ของท่านและหน่วยงานได้ 4.314.557.022.21.93.03 2) มีเนื้อหาง่ายต่อการทำความ เข้าใจ 4.318.655.519.81.72.96 3)สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน การปฏิบัติงานได้ 3.014.152.228.32.33.13 4) มีให้เลือกใช้หลากหลาย ช่องทาง 3.016.357.221.22.33.04 5) มีจำนวนเพียงพอต่อความ ต้องการ 3.516.757.421.01.43.00 6) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน 3.315.257.322.31.93.04 7) มีการปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 3.615.855.123.32.23.05 8) สามารถเข้าถึงได้ง่าย4.017.755.520.72.23.00

20 2.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อรายงานผลการ ปฏิบัติงาน รายการระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)ค่าเฉลี่ย ระดับความ พึงพอใจ 12345 1) ตอบสนองต่อความต้องการ ของท่านและหน่วยงานได้ 3.714.157.522.81.93.05 2) มีเนื้อหาง่ายต่อการทำความ เข้าใจ 3.914.955.923.22.23.05 3) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน การปฏิบัติงานได้ 3.911.353.628.42.83.15 4) มีให้เลือกใช้หลากหลาย ช่องทาง 3.217.654.822.81.53.02 5) มีจำนวนเพียงพอต่อความ ต้องการ 3.617.157.120.61.73.00 6) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน 3.414.756.622.23.13.07 7) มีการปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 3.615.756.122.12.63.04 8) สามารถเข้าถึงได้ง่าย3.916.554.722.12.93.04

21 2.6 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อรายงานการศึกษาวิจัยและ บทวิเคราะห์/สังเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาระบบราชการ รายการระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)ค่าเฉลี่ย ระดับความ พึงพอใจ 12345 1) ตอบสนองต่อความต้องการ ของท่านและหน่วยงานได้ 6.117.356.718.11.72.92 2) มีเนื้อหาง่ายต่อการทำความ เข้าใจ 6.017.555.419.21.92.94 3) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน การปฏิบัติงานได้ 5.516.750.923.93.03.02 4) มีให้เลือกใช้หลากหลาย ช่องทาง 5.519.054.718.62.22.93 5) มีจำนวนเพียงพอต่อความ ต้องการ 5.920.253.618.31.92.90 6) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน 5.516.457.118.92.12.96 7) มีการปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 5.519.354.019.31.92.93 8) สามารถเข้าถึงได้ง่าย5.918.253.920.31.62.94

22 2.7 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อคุณภาพการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประเด็นคำถามระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)ค่าเฉลี่ย ระดับความ พึงพอใจ 12345 1) เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการ ให้บริการอยู่เสมอ 4.313.655.623.43.03.07 2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว5.116.154.321.13.43.02 3) เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการ มีจิตบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส 4.413.750.226.75.13.14 4) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ เหมาะสมกับงานที่ รับผิดชอบ 4.212.851.727.04.23.14 5) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเสมอ ภาค เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ 5.915.050.824.04.33.06

23 2.8 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ต่อการปรับปรุงคุณภาพ สินค้า/บริการ ควรปรับปรุงในด้าน (ร้อยละ) ความ ถูกต้อง ความ ครบถ้วน ของ เนื้อหา ความ ทันสมัย การง่าย ต่อความ เข้าใจ 1) องค์ความรู้14.825.335.550.3 2) ข้อมูลข่าวสาร14.723.545.940.1 3) แนวทางการพัฒนาระบบราชการ15.724.029.254.3 4) รายงานผลการปฏิบัติงาน23.829.425.945.9 5) รายงานการศึกษาวิจัย และบท วิเคราะห์/สังเคราะห์สถานการณ์การ พัฒนาระบบราชการ 18.127.531.350.9

24 3.2 ความคิดเห็นต่อช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผลต่อการรับรู้ ช่องทางการสื่อสาร ความคิดเห็น ต่อช่องทางการสื่อสาร (ร้อยละ) สารอธิบดีกรมอนามัย/ แผ่นพับ34.6 ประชุมกรมอนามัย26.3 การประชุม/อบรม/สัมมนา62.3 Internet/website63.9 Intranet41.9 Social network (เช่น Facebook หรือ Twitter เป็นต้น)22.3 E-mail28.1 โทรสาร8.7 หนังสือเวียน66.1 สื่อสารระหว่างบุคคล/โทรศัพท์27.2 คู่มือ46.8 เสียงตามสายกรมอนามัย21.7 ป้ายประกาศ32.3

25 3.3 ความพึงพอใจเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ กพร. รายการระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)ค่าเฉลี่ ยระดับ ความ พึง พอใจ ไม่พึง พอใจ เลย 1 พึง พอใจ น้อย 2 พึง พอใจ ปาน กลาง 3 พึง พอใจ มาก 4 พึง พอใจ มาก ที่สุด 5 การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 2.016.565.814.01.72.97

26 ระดับ 0 = ไม่มีความรู้เลย ระดับ 1 = รู้ว่าคืออะไร (Cognitive Knowledge : Know-What) เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานที่อาจจะยังไม่สามารถนำไปปรับ ใช้ในงานได้ ระดับ 2 = รู้วิธีการ (Advanced Skill : Know-How) เริ่มเกิดความ เข้าใจ สามารถนำความรู้ที่มีไปปรับใช้ได้ ระดับ 3 = รู้เหตุผล (System Understanding : Know-Why) เป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถอภิปรายเกี่ยวกับ ประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่น และสามารถอธิบายเหตุและ ผลได้ ระดับ 4 = ใส่ใจกับเหตุผล (Self-Motivate Creativity : Care- Why) สามารถนำความรู้มาพลิกแพลง และประยุกต์ได้ อย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆต่อยอดจาก ความรู้เดิมได้ 4. ความรู้ความเข้าใจต่อเครื่องมือการพัฒนาระบบราชการ

27 4.1 ระดับความรู้ความเข้าใจเครื่องมือการพัฒนาระบบราชการ เครื่องมือการพัฒนาระบบ ราชการ ระดับความรู้ความเข้าใจ (ร้อยละ) 01234 1) คำรับรองการปฏิบัติราชการ9.228.338.820.92.9 2) การควบคุมภายใน8.129.140.919.42.5 3) แผนยุทธศาสตร์7.127.942.120.22.8 4) การบริหารความเสี่ยง5.425.243.422.33.6 5) การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล6.425.842.122.03.6 6) การบริหารราชการแบบมีส่วน ร่วม 9.029.840.718.02.4 7) การจัดการความรู้4.222.044.925.63.3 8) การพัฒนาข้อมูลและระบบ สารสนเทศ 7.428.344.318.62.4 9) คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)9.427.841.219.02.5 10) การบริหารทรัพยากรบุคคล7.729.142.118.42.8 11) PMQA6.728.142.420.22.7

28 4.3 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ต่อระยะเวลา การจัดประชุม/สัมมนา/อบรม 4.2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เคยเข้ารับการอบรม ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ จำนวนร้อยละ 1 วัน12914.6 2 วัน40645.9 3 วัน31836.0 อื่นๆ313.5 884100 จำนวนร้อยละ เคยอบรม48829.3 ไม่เคยอบรม1,17570.7 1,663100

29 5. ระดับการพัฒนาระบบราชการ ระดับ 1 = ไม่มีการพัฒนา ระดับ 2 = น้อยมาก ระดับ 3 = น้อย ระดับ 4 = ปานกลาง ระดับ 5 = ดี ระดับ 6 = ดีมาก

30 เรื่องที่พัฒนา ระดับการพัฒนา (ร้อยละ)ค่าเฉลี่ย ระดับ การ พัฒนา 123456 คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ 1.76.214.446.028.92.84.02 การควบคุมภายใน1.45.617.846.126.62.53.98 แผนยุทธศาสตร์1.55.216.646.427.13.24.02 การบริหารความเสี่ยง1.15.317.746.326.82.74.00 การกำหนดตัวชี้วัดระดับ บุคคล 1.46.117.648.623.52.83.95 การบริหาราชการแบบมี ส่วนร่วม 1.86.318.748.022.03.13.91 การจัดการความรู้1.14.815.344.029.65.34.12 การพัฒนาข้อมูลและระบบ สารสนเทศ 1.16.016.748.225.32.63.98 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)1.46.118.146.524.83.23.97 การบริหารทรัพยากร บุคคล 1.66.517.748.223.52.53.93 PMQA1.16.015.446.527.33.64.04 5.1 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัย

31 เรื่องที่พัฒนา ระดับการพัฒนา (ร้อยละ)ค่าเฉลี่ย ระดับ การ พัฒนา 123456 คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ 1.26.113.650.426.12.74.02 การควบคุมภายใน1.55.715.849.624.13.33.99 แผนยุทธศาสตร์1.35.114.950.225.72.94.03 การบริหารความเสี่ยง1.15.616.749.523.73.23.99 การกำหนดตัวชี้วัดระดับ บุคคล 1.46.716.352.020.33.43.93 การบริหาราชการแบบมี ส่วนร่วม 1.76.118.351.319.72.93.90 การจัดการความรู้1.15.112.946.330.04.74.13 การพัฒนาข้อมูลและระบบ สารสนเทศ 1.36.017.050.622.32.83.95 คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)1.66.417.950.421.32.43.91 การบริหารทรัพยากร บุคคล 1.86.817.351.420.22.53.89 PMQA1.26.015.451.123.23.13.99 5.2 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงาน

32 กพร. จะได้นำผลไปใช้ประโยชน์ในการ วางแผนปรับปรุงการพัฒนาระบบราชการ ของกรมอนามัยต่อไป

33 วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย การวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ของกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2554 หมวด/ข้อกำหนด สิ่งที่กรมอนามัยดำเนินการ สถานการณ์และสภาพปัญหา ข้อเสนอเพื่อดำเนินการต่อไป การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบ ออนไลน์ ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อ การพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย เอกสาร หมายเลข 6 เอกสาร หมายเลข 7 เอกสาร หมายเลข 8

34 การนำองค์การ สถานการณ์และสภาพปัญหา 1) การสื่อสารภายในกรมอนามัย 2) ความสอดคล้องของผลการ ดำเนินงานกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 3) ต่างคนต่างทำ ทำให้ขาดความ เชื่อมโยงระหว่างหมวด 4) การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายจากกรมถึงหน่วยงาน และจากหน่วยงานถึงบุคลากร แยกส่วนกันดูแล ข้อเสนอเพื่อดำเนินการต่อไป 1) การนำองค์กรต้องเริ่มก่อนโดย ผู้บริหารมีส่วนร่วม 2) ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายใน  ให้คนกรมอนามัยเข้าใจว่างานที่ แต่ละคนทำนั้นตอบสนองการบรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของ กรม หรือสนับสนุนกรมอนามัยอย่างไร 3) ให้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานว่า มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและหลัก ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีหรือไม่ อย่างไร 4) หลักเกณฑ์/ข้อกำหนดตามมาตรฐานของเครื่องมือ PMQA เป็นสิ่งที่ดี ควรนำมาดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัย อย่างจริงจัง ไม่ใช่ดำเนินการเพียงเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน เท่านั้น

35 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ สถานการณ์และสภาพปัญหา 1) ขาดการมีส่วนร่วมของ หัวหน้าหน่วยงานในการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย 2) กรมส่งแผนยุทธศาสตร์ให้ ศูนย์อนามัยค่อนข้างล่าช้า ซึ่ง เป็นปัญหาต่อเนื่องมาหลายปี แล้ว และบางครั้งมีการกำหนด แผนยุทธศาสตร์เพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณซึ่งเป็น อุปสรรคต่อการดำเนินงาน 3) มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ในระบบฐานข้อมูลกลางและ ระบบ DOC เพื่อกำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายค่อนข้างน้อย ข้อเสนอเพื่อดำเนินการต่อไป 1) ให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โดย หัวหน้าหน่วยงานมีส่วนร่วม และ ถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยคำรับรองฯ ให้เสร็จ ก่อนขึ้นปี ให้นำประเด็นยุทธ์ของกรม ทั้งหมดมากำหนดเป็นตัวชี้วัดหน่วยงาน ให้ครอบคลุมเนื้องานของกรม 2) แผนยุทธศาสตร์ควรประกอบด้วย แผนงาน แผนเงิน แผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาองค์กร และมีระบบการ ถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกรมถึงหน่วยงาน และบุคลากรที่สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ 3) ปัญหาการทำงานที่ถูกแทรกแซงทาง การเมือง ขอให้นักวิชาการช่วยแปลง นโยบายการเมืองให้เป็นงานเชิงวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนร่วมกัน

36 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถานการณ์และสภาพปัญหา 1) ยังไม่มีการรวบรวมมาตรฐาน งานบริการ ที่ตอบสนองต่อลูกค้า ภายนอกและภายใน 2) การเสนองานบริการเพื่อรับการ ประเมินตามเกณฑ์ ก.พ.ร. มัก เลือกจากงานบริการที่จะได้ คะแนนง่าย ๆ ไม่ได้พิจารณางาน บริการที่ควรปรับปรุงให้ได้ มาตรฐานจริงๆ 3) งานบริการที่กรมประเมินความ พึงพอใจและไม่พึงพอใจของ ผู้รับบริการคือกระบวนงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ไม่ครอบคลุม กระบวนงานหลักของกรมทั้งหมด ข้อเสนอเพื่อดำเนินการต่อไป 1) ให้พิจารณางานบริการที่เป็น Core Process ของหน่วยงาน รวมงานบริการที่ ตอบสนองลูกค้าภายในของกรมด้วย  ทำมาตรฐาน (SOP) เผยแพร่ให้ทราบ และประเมินความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการด้วย  งานบริการที่มีอยู่ แล้ว ให้ทบทวนและปรับปรุง 2) ให้พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ของศูนย์อนามัย ให้ได้มาตรฐาน HA ขั้น ที่ 2 ภายในปี 2556 โดยมีเป้าหมายที่ ศอ. 1 4 5 6 8 10 และ 12 3) ให้สำนักงานเลขานุการกรม วิเคราะห์ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าในการ ประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการนำองค์กร ที่จะจัดในไตรมาสสุดท้ายด้วย

37 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ สถานการณ์และสภาพปัญหา 1) ข้อมูลในฐานข้อมูลกลางไม่ ทันสมัย และเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ไม่มีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 2) ต้องการให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่ แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของ กระบวนการทำงานที่ส่งผลถึง ประชาชนได้ 3) ขาดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เรื่องฐานข้อมูลกลาง และระบบ DOC ให้รับรู้และนำไปใช้ประโยชน์ 4) ข้อมูลเรื่องการเฝ้าระวัง กระจัด กระจายแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ยังไม่มีระบบฐานข้อมูลงานเฝ้าระวัง ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมของกรมที่ชัดเจน ข้อเสนอเพื่อดำเนินการต่อไป 1) ให้ทุกหน่วยงานมีการวิเคราะห์และ สังเคราะห์ข้อมูลตามยุทธศาสต์หรือ พันธกิจของหน่วยงาน รวมถึง แนวโน้มในอนาคต และกำหนดเป็น ข้อเสนอแนะการดำเนินงานต่อไป ให้ทำอย่างน้อยหน่วยละ ๑ เรื่อง 2) ในฐานข้อมูลกลางควรมีการ เชื่อมโยงกับข้อมูลการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ทราบผู้ที่ เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตามประเด็น ยุทธศาสตร์ เช่น เรื่องส้วมมีใครเก่ง หรือศูนย์ฯไหนมีงานเด่นเรื่องอะไร 3) ให้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง งานเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม

38 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล สถานการณ์และสภาพปัญหา 1) 1) การทำเพื่อตอบตัวชี้วัดหมวด 5 ทำได้ครบถ้วน แต่ไม่เกิด ประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรไม่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ของกรม 2) ศูนย์มีบุคลากรจำนวนมาก ปฏิบัติงานใน รพ. มีปัญหาการ สื่อสารลงไปถึงผู้ปฏิบัติ กลุ่ม วิชาชีพต่าง ๆ เช่น แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ มีความ แตกต่างกันมาก ปฏิบัติงานตาม สิ่งที่บอกเล่ากันมามากกว่าใช้ กระบวนการ PMQA การพัฒนา ทีมงานภายในศูนย์อนามัยจึงเป็น เรื่องสำคัญ ข้อเสนอเพื่อดำเนินการต่อไป 1) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควรเน้นให้ เกาะกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง พัฒนาต่อ ยอด โครงการที่เคยทำมาแล้วและมี ผลดีควรทบทวนเพื่อดำเนินการอีก เช่น นสส. และ นสก. ซึ่งมีความหลากหลาย ของวิชาชีพในแต่ละรุ่น 2) บุคลากรด้าน back office เป็นกลุ่ม สำคัญที่ควรพัฒนาศักยภาพด้วย โดยเฉพาะบุคลากรที่ศูนย์อนามัย 3) การศึกษา ดูงานต่างประเทศ เพื่อให้ ก้าวล่วงหน้า 1-2 ก้าวเป็นเรื่องสำคัญ กรมควรสนับสนุนทุนการศึกษา / ดูงาน ต่างประเทศ 4) การพัฒนาบุคลากร ไม่ควรมองแค่ให้มี ความก้าวหน้าเพียงอย่างเดียว แต่ควร พัฒนาเพื่อให้บุคลากรสามารถ ตอบสนองต่อภารกิจของกรมได้ด้วย

39 การจัดการกระบวนการ สถานการณ์และสภาพปัญหา 1) กรมอนามัยมีคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนการสร้างคุณค่า ตามพันธกิจหลักของกรม และ กระบวนการสนับสนุน ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้ ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ คู่มือแล้วแต่ยังไม่มีการทบทวน เพื่อปรับปรุงกระบวนการ ข้อเสนอเพื่อดำเนินการต่อไป 1) ควรมีการทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) และปรับปรุงให้ทันสมัย ครบถ้วนตามภารกิจหลักของแต่ ละหน่วยงาน รวมทั้งให้มีการ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ สนับสนุนที่สำคัญเพิ่มเติมด้วย 2) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่ทำ ให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม SOP ที่กรมกำหนด

40 แนวทางการดำเนินการระดับกรม ระบบงานตามหมวดต่าง ๆ ที่ดำเนินการมาแล้ว ให้หน่วยงานที่มี บทบาทหน้าที่หลักในเรื่องนั้น ๆ เป็นเจ้าภาพหลักในการกำกับ ดูแล ให้มีการดำเนินการต่อไป ได้แก่  การนำองค์กร และการสื่อสาร  กพร.  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  กองแผนงาน  การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สลก.  การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้  กองแผนงาน  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  กองการเจ้าหน้าที่  การจัดการกระบวนการ  สำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กองคลัง

41 แนวทางการดำเนินการระดับหน่วยงาน ให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาองค์กร โดยมีอิสระที่จะเลือกใช้ เครื่องมือต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เป้าหมายสุดท้ายที่หน่วยงานต้องแสดงให้เห็น เช่น  มีแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของกรมอนามัย และสนองความต้องการของ C/SH  มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของ C/SH และการจัดการข้อ ร้องเรียน  มีระบบฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึงง่าย  มีการพัฒนาบุคลากร มีการสร้างบรรยากาศการทำงาน สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร  มีการจัดการกระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน และให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  ผลผลัพธ์ที่เกิดขึ้น บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร และส่งผลต่อ การบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย

42 แนวทางการดำเนินการระดับหน่วยงาน กพร.จัดกิจกรรมเพื่อให้มีการสนับสนุน สร้างความเข้มแข็ง ให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น การเยี่ยมชม ฯลฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการประกวดระหว่างหน่วยงาน และให้รางวัล...... ฯลฯ.......

43 เราจะร่วมมือร่วมใจ พัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย ด้วยกันอย่างไรต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอการพัฒนาระบบราชการ กรมอนามัย การประชุมเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 12-14 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเมธาวลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google