งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OPD 1 มิถุนายน 2549 vol.1. OPD : ทิศทางการดำเนินงาน และความคาดหวัง ความมุ่งหวังแห่งความสำเร็จ คณะกรรมการบริหารทีมผู้ป่วยนอก อดีตเป็นอย่างไร อนาคตเราจะเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OPD 1 มิถุนายน 2549 vol.1. OPD : ทิศทางการดำเนินงาน และความคาดหวัง ความมุ่งหวังแห่งความสำเร็จ คณะกรรมการบริหารทีมผู้ป่วยนอก อดีตเป็นอย่างไร อนาคตเราจะเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OPD 1 มิถุนายน 2549 vol.1

2 OPD : ทิศทางการดำเนินงาน และความคาดหวัง ความมุ่งหวังแห่งความสำเร็จ คณะกรรมการบริหารทีมผู้ป่วยนอก อดีตเป็นอย่างไร อนาคตเราจะเป็น อย่างไร ? การสร้างนโยบายสาธารณะ สมาชิกมีส่วนร่วม

3 ความมุ่งหวังแห่ง ความสำเร็จ

4 PSO คืออะไร ใครรู้บ้าง ? Pso ย่อมาจาก Purpose Skill Organization เป็นเครื่อมือวัด ประสิทธิภาพขององค์กร ของศูนย์ อนามัยที่ 11 ที่เกิดจากการวัดประเด็น ย่อย ๆ ดังนี้

5 PSO คืออะไร ใครรู้บ้าง 1. KM หรือ สมรรถนะ เจ้าหน้าที่ ที่มีรายชื่อในโปรแกรมต้อง บันทึกประเด็น ต่าง ๆ เช่น เราทำได้ ข้อเสนอแนะ ขอ ความร่วมมือ การทำตาม ข้อกำหนด ความรู้ที่อ่านเจอ และอื่น ๆ

6 PSO คืออะไร ใครรู้บ้าง 2.KPI คือผลงานตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัดทีม ผู้ป่วยนอกมี 88 ตัวชี้วัด

7 PSO คืออะไร ใครรู้บ้าง 3. บริบท คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ อำนวยความสะดวกให้เราทำงาน ได้มีประสิทธิภาพ เช่น คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบรายงาน เป็น ต้น

8 PSO คืออะไร ใครรู้บ้าง 4.TACTIC กลวิธีที่เกิดจากการ ประชุม การวิเคราะห์ทีม เพื่อให้ ทีมทำงานได้ตามเป้าหมายที่ กำหนด

9 PSO คืออะไร ใครรู้บ้าง 5. ยุทธศาสตร์ ผลสำเร็จของทีม โดยรวมที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย และบุคลากร

10 คณะกรรมการบริหารทีม ผู้ป่วยนอก มี 4 ชุด ได้แก่ 1. ทีมแกนนำ ท. ญ. ศศิธร บัณฑิตมหากุล เป็น ประธาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไป ตามนโยบายของศูนย์อนามัยที่ 11 และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมผู้ป่วย นอก สร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้ หลักการทำงานคือ เพื่อน พี่ น้อง ทีม และ พันธสัญญา

11 คณะกรรมการบริหารทีม ผู้ป่วยนอก 2. ทีมพัฒนาคุณภาพบริการ (HA) ท. ญ. หทัยทิพย์ ภู่โชติ เป็นประธาน มีหน้าที่พัฒนาการบริการให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และผ่านการรับรอง คุณภาพ (HA) จากองค์กรภายนอก และพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ

12 คณะกรรมการบริหารทีม ผู้ป่วยนอก 3. ทีมพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่า ทำงาน (Healthy work place) นายบุญสม มณีเกิด เป็นประธาน มี หน้าที่พัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน ผ่านการประเมินจากภายใน และภายนอก และสร้างแรงจูงใจให้ บุคลากรรักความสะอาด มีระเบียบ และมีวินัย

13 คณะกรรมการบริหารทีม ผู้ป่วยนอก 4. ทีมพัฒนาระบบข้อมูลและ Intranet ภ. ก. วินัตย์ เภอบางเข็ม เป็นประธาน มีหน้าที่รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล ทีมผู้ป่วยนอกและประชาสัมพันธ์โดย ผ่านทาง Intranet และพัฒนาบุคลากร ด้านการมีส่วนร่วม และการสร้างนยา บายสาธารณะ

14 อดีตเป็นอย่างไร อนาคต เราจะเป็นอย่างไร อัน ดั บ รวมยุทธ ศา สต ร์ Tacti c บริบ ท KP I KMKM เดือน ------- ตุลาคม ------- พฤศจิกา ยน 945. 1 30.5094.779. 2 20. 8 ธันวาคม 744. 6 34.7094.781. 0 12. 5 มกราคม 66330.082.094.783. 6 29. 2 กุมภาพั นธ์ 7462.20.094.778. 7 54. 2 มีนาคม fail49. 6 7 24.3520.594.780. 6 29. 1 รวม

15 อดีตเป็นอย่างไร อนาคต เราจะเป็นอย่างไร อดีต ทีมผู้ป่วยนอกอยู่อันดับที่ 7-9 อนาคต ทีมผู้ป่วยนอกต้องติด 1 ใน 3 ของศูนย์ ให้ได้โดยความร่วมมือร่วมใจของ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

16 การสร้างนโยบาย สาธารณะ ทีมผู้ป่วย นอกมี ระบบการ ประชาสัม พันธ์ ข่าวสาร ผ่านทาง Intranet ของทีม

17 เนื้อหาประกอบด้วย 1. ผลงาน pso และ ผลงาน 2. เดือนนี้ทำไหรกันมั้ง 3. ข่าวประชาสัมพันธ์ 4. คณะกรรมการ 5. ข้อกำหนดทีม 6. ปฏิทินกิจกรรม 7. คู่มือและแบบฟอร์ม 8. จดหมายถึงทีม 9. อื่น ๆ

18 สมาชิกมีส่วนร่วม สมาชิกทีมผู้ป่วยนอกมีทั้งหมด 28 คน ลาราชการ 4 คนมีสมาชิกทำงานจริง 24 คน ทีมผู้ป่วยนอกมีสมาชิกมากที่สุด ใน 9 ทีม ดังนั้นการบริหารจัดการทีมต้อง เป็นระบบ และระบบต้องมี ประสิทธิภาพ ซึ่งทีมผู้ป่วยนอกเลือก ระบบที่มีกรรมการทำงาน และแบ่งงาน ออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่

19 สมาชิกมีส่วนร่วม 1.HA 2. สถานที่ทำงาน น่าอยู่น่าทำงาน 3. ข้อมูล และเลือกใช้การประกาศหรือ แจ้งข่าวทีมผ่านทาง Intranet เป็น ลำดับแรก ซึ่งสมาชิกในทีมมีส่วนร่วม ได้ทุกคน สามารถคุยแสดงความเห็น แจ้งข่าวผ่าน Intranet ได้

20 สมาชิกมีส่วนร่วม การสื่อสาร ของทีมผู้ป่วยนอกทาง Intranet เป็นการสร้างนโยบาย สาธารณะ และเป็นความภูมิใจของ ทีมผู้ป่วยนอกและสมาชิกทุกคน

21 ความภูมิใจของทีมคือสมาชิกมี ส่วนร่วมกับงานและมีส่วนใน การพัฒนางานที่รับมอบหมาย ให้สำเร็จรูปแบบโดยใช้การ สื่อสารโดยใช้ช่องทาง Intranet

22 รายชื่อคนที่ KM ดีเยี่ยม good 1. หทัยทิพย์ ภู่โชติ 2. นายวินัตย์ เภอบางเข็ม 3. นายบุญสม มณีเกิด 4. น. ส. อำพร สิริวัฒนโสภา

23 คุณภาพชีวิตสมาชิกทีม ผู้ป่วยนอก

24 คุณภาพชีวิตด้านกาย

25 คุณภาพชีวิตด้านจิต

26 คุณภาพชีวิตด้านสังคม

27 คุณภาพชีวิตด้าน สิ่งแวดล้อม

28 ความพึงพอใจผู้รับบริการ


ดาวน์โหลด ppt OPD 1 มิถุนายน 2549 vol.1. OPD : ทิศทางการดำเนินงาน และความคาดหวัง ความมุ่งหวังแห่งความสำเร็จ คณะกรรมการบริหารทีมผู้ป่วยนอก อดีตเป็นอย่างไร อนาคตเราจะเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google