งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OPD 1 มิถุนายน 2549 vol.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OPD 1 มิถุนายน 2549 vol.1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OPD 1 มิถุนายน vol.1

2 OPD : ทิศทางการดำเนินงานและความคาดหวัง
ความมุ่งหวังแห่งความสำเร็จ คณะกรรมการบริหารทีมผู้ป่วยนอก อดีตเป็นอย่างไร อนาคตเราจะเป็นอย่างไร ? การสร้างนโยบายสาธารณะ สมาชิกมีส่วนร่วม

3 ความมุ่งหวังแห่งความสำเร็จ

4 PSO คืออะไร ใครรู้บ้าง?
Pso ย่อมาจาก Purpose Skill Organization เป็นเครื่อมือวัดประสิทธิภาพขององค์กร ของศูนย์อนามัยที่ 11 ที่เกิดจากการวัดประเด็นย่อย ๆ ดังนี้

5 PSO คืออะไร ใครรู้บ้าง
1. KM หรือ สมรรถนะ เจ้าหน้าที่ที่มีรายชื่อในโปรแกรมต้องบันทึกประเด็น ต่าง ๆ เช่น เราทำได้ ข้อเสนอแนะ ขอความร่วมมือ การทำตามข้อกำหนด ความรู้ที่อ่านเจอ และอื่น ๆ

6 PSO คืออะไร ใครรู้บ้าง
2.KPI คือผลงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดทีม ผู้ป่วยนอกมี 88 ตัวชี้วัด

7 PSO คืออะไร ใครรู้บ้าง
3.บริบท คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพ เช่น คู่มือ แบบฟอร์ม และแบบรายงาน เป็นต้น

8 PSO คืออะไร ใครรู้บ้าง
4.TACTIC กลวิธีที่เกิดจากการประชุม การวิเคราะห์ทีม เพื่อให้ทีมทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

9 PSO คืออะไร ใครรู้บ้าง
5.ยุทธศาสตร์ ผลสำเร็จของทีมโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย และบุคลากร

10 คณะกรรมการบริหารทีมผู้ป่วยนอก
มี 4 ชุด ได้แก่ 1.ทีมแกนนำ ท.ญ.ศศิธร บัณฑิตมหากุล เป็นประธาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของศูนย์อนามัยที่ 11 และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมผู้ป่วยนอก สร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้หลักการทำงานคือ เพื่อน พี่ น้อง ทีม และ พันธสัญญา

11 คณะกรรมการบริหารทีมผู้ป่วยนอก
2.ทีมพัฒนาคุณภาพบริการ(HA) ท.ญ.หทัยทิพย์ ภู่โชติ เป็นประธาน มีหน้าที่พัฒนาการบริการให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และผ่านการรับรองคุณภาพ(HA)จากองค์กรภายนอก และพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ

12 คณะกรรมการบริหารทีมผู้ป่วยนอก
3.ทีมพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน(Healthy work place) นายบุญสม มณีเกิด เป็นประธาน มีหน้าที่พัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน ผ่านการประเมินจากภายในและภายนอก และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรรักความสะอาด มีระเบียบ และมีวินัย

13 คณะกรรมการบริหารทีมผู้ป่วยนอก
4.ทีมพัฒนาระบบข้อมูลและIntranet ภ.ก.วินัตย์ เภอบางเข็ม เป็นประธาน มีหน้าที่รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูลทีมผู้ป่วยนอกและประชาสัมพันธ์โดยผ่านทาง Intranet และพัฒนาบุคลากรด้านการมีส่วนร่วม และการสร้างนยาบายสาธารณะ

14 อดีตเป็นอย่างไร อนาคตเราจะเป็นอย่างไร
อดีตเป็นอย่างไร อนาคตเราจะเป็นอย่างไร อันดับ รวม ยุทธศาสตร์ Tactic บริบท KPI KM เดือน - ตุลาคม พฤศจิกายน 9 45.1 30.5 94.7 79.2 20.8 ธันวาคม 7 44.6 34.7 81.0 12.5 มกราคม 6 63 30.0 82.0 83.6 29.2 กุมภาพันธ์ 46 2.2 0.0 78.7 54.2 มีนาคม fail 49.67 24.35 20.5 80.6 29.1

15 อดีตเป็นอย่างไร อนาคตเราจะเป็นอย่างไร
อดีตเป็นอย่างไร อนาคตเราจะเป็นอย่างไร อดีต ทีมผู้ป่วยนอกอยู่อันดับที่ 7-9 อนาคต ทีมผู้ป่วยนอกต้องติด 1 ใน 3 ของศูนย์ให้ได้โดยความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

16 การสร้างนโยบายสาธารณะ
ทีมผู้ป่วยนอกมีระบบการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทาง Intranet ของทีม

17 เนื้อหาประกอบด้วย 1.ผลงาน pso และผลงาน 2.เดือนนี้ทำไหรกันมั้ง
3.ข่าวประชาสัมพันธ์ 4.คณะกรรมการ 5.ข้อกำหนดทีม 6.ปฏิทินกิจกรรม 7.คู่มือและแบบฟอร์ม 8.จดหมายถึงทีม 9.อื่น ๆ

18 สมาชิกมีส่วนร่วม สมาชิกทีมผู้ป่วยนอกมีทั้งหมด 28 คน ลาราชการ 4 คนมีสมาชิกทำงานจริง 24 คน ทีมผู้ป่วยนอกมีสมาชิกมากที่สุด ใน 9 ทีม ดังนั้นการบริหารจัดการทีมต้องเป็นระบบ และระบบต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่งทีมผู้ป่วยนอกเลือกระบบที่มีกรรมการทำงาน และแบ่งงานออกเป็น 3 เรื่อง ได้แก่

19 สมาชิกมีส่วนร่วม 1.HA 2.สถานที่ทำงาน น่าอยู่น่าทำงาน
3.ข้อมูล และเลือกใช้การประกาศหรือแจ้งข่าวทีมผ่านทาง Intranet เป็นลำดับแรก ซึ่งสมาชิกในทีมมีส่วนร่วมได้ทุกคน สามารถคุยแสดงความเห็น แจ้งข่าวผ่าน Intranet ได้

20 สมาชิกมีส่วนร่วม การสื่อสาร ของทีมผู้ป่วยนอกทาง Intranet เป็นการสร้างนโยบายสาธารณะ และเป็นความภูมิใจของทีมผู้ป่วยนอกและสมาชิกทุกคน

21 ความภูมิใจของทีมคือสมาชิกมีส่วนร่วมกับงานและมีส่วนในการพัฒนางานที่รับมอบหมายให้สำเร็จรูปแบบโดยใช้การสื่อสารโดยใช้ช่องทาง Intranet

22 รายชื่อคนที่ KM ดีเยี่ยม good
1.หทัยทิพย์ ภู่โชติ 2.นายวินัตย์ เภอบางเข็ม 3.นายบุญสม มณีเกิด 4.น.ส.อำพร สิริวัฒนโสภา

23 คุณภาพชีวิตสมาชิกทีมผู้ป่วยนอก

24 คุณภาพชีวิตด้านกาย

25 คุณภาพชีวิตด้านจิต

26 คุณภาพชีวิตด้านสังคม

27 คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม

28 ความพึงพอใจผู้รับบริการ


ดาวน์โหลด ppt OPD 1 มิถุนายน 2549 vol.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google