งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกิจกรรมชมรม นักศึกษา ปีงบประมาณ 2554 โดย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกิจกรรมชมรม นักศึกษา ปีงบประมาณ 2554 โดย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกิจกรรมชมรม นักศึกษา ปีงบประมาณ 2554 โดย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช

2  ประเภทกิจกรรม  วิชาการ (1)  วิชาการ (1)  บริการสังคม (2)  บริการสังคม (2)  เผยแพร่ชื่อเสียง / สร้าง เครือข่าย มสธ. (3)  เผยแพร่ชื่อเสียง / สร้าง เครือข่าย มสธ. (3)  ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น (4)  ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น (4)

3  สัดส่วนกิจกรรม ( นับ ซ้ำ ) ประเภทกิจกรรมจำนวนร้อยละ 1. วิชาการ 4240 2. บริการ 1615.24 3. เผยแพร่ชื่อเสียง / สร้าง เครือข่าย มสธ. 4441.90 4. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น 32.86 รวม 105100

4  โครงการกิจกรรมชมรม นักศึกษาร่วมกับศูนย์ฯ  สัมมนาเรื่องเรียน มสธ. อย่างไรให้สำเร็จ และสร้างเครือข่ายนักศึกษา  สัมมนาเรื่องเรียน มสธ. อย่างไรให้สำเร็จ และสร้างเครือข่ายนักศึกษา  เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง  เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง  วันสถาปนา มสธ.  วันสถาปนา มสธ.  สัมมนา / กีฬา ภาคใต้  สัมมนา / กีฬา ภาคใต้  บริการวิชาการแก่สังคม ( งบประมาณ แผ่นดิน )  บริการวิชาการแก่สังคม ( งบประมาณ แผ่นดิน )  เครือข่ายช่วยเหลือดูแลนักศึกษา  เครือข่ายช่วยเหลือดูแลนักศึกษา

5  โครงการ / กิจกรรม มสธ. ( เชิญชมรมเข้าร่วม )  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ( สบศ.)  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ( สบศ.)  สัมมนาผู้นำชมรมทั่ว ประเทศ ( สบศ.)  สัมมนาผู้นำชมรมทั่ว ประเทศ ( สบศ.)  ประชุม / สัมมนาผู้นำชมรม 7 จังหวัด ( ศูนย์ฯ )  ประชุม / สัมมนาผู้นำชมรม 7 จังหวัด ( ศูนย์ฯ )

6 แผนกิจกรรมชมรม นักศึกษา มสธ. ที่เชิญ อาจารย์ที่ปรึกษาเข้า ร่วม แผนกิจกรรมชมรม นักศึกษา มสธ. ที่เชิญ อาจารย์ที่ปรึกษาเข้า ร่วม ที่โครงการวัน เวลา สถานที่อาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรม 1. สัมมนาเรื่องเรียน มสธ. อย่างไรให้ สำเร็จและสร้างเครือข่ายนักศึกษา 23 ม. ค. 54 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 23 ม. ค. 54 โรงเรียนศรียาภัย 30 ม. ค. 54 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 30 ม. ค. 54 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

7 แผนกิจกรรมชมรม นักศึกษา มสธ. ที่เชิญ อาจารย์ที่ปรึกษาเข้า ร่วม แผนกิจกรรมชมรม นักศึกษา มสธ. ที่เชิญ อาจารย์ที่ปรึกษาเข้า ร่วม ที่โครงการวัน เวลา สถานที่อาจารย์ที่ ปรึกษาร่วม กิจกรรม 30 ม. ค. 54 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 23-24 ก. ค. 54 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30-31 ก. ค. 54 จังหวัดพังงา 30-31 ก. ค. 54 จังหวัดนครศรีธรรมราช

8 แผนกิจกรรมชมรม นักศึกษา มสธ. ที่เชิญ อาจารย์ที่ปรึกษาเข้า ร่วม แผนกิจกรรมชมรม นักศึกษา มสธ. ที่เชิญ อาจารย์ที่ปรึกษาเข้า ร่วม ที่โครงการวัน เวลา สถานที่อาจารย์ที่ ปรึกษาร่วม กิจกรรม 2. วันสถาปนา มสธ. ( ครบ 33 ปี )4 ก. ย. 54 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 4 ก. ย. 54 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 11 ก. ย. 54 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โครงการกีฬา / สัมมนาภาคใต้ ศูนย์ฯ เวียน แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา

9 แผนกิจกรรมชมรมบัณฑิต มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ ( ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ) ปีงบประมาณ 2554 แผนกิจกรรมชมรมบัณฑิต มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ ( ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ) ปีงบประมาณ 2554 ที่โครงการ / กิจกรรมวัน เวลา สถานที่จังหวัด 1. พี่ช่วยน้อง - ต. ค. 53, เม. ย. 54 - ก. ย. 54 ทุกจังหวัด 2. สัมมนาชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ ( ครั้งที่ 16) 19-21 พ. ย. 53 ( เลื่อนจาก 5-7 พ. ย.) เลตรังรีสอร์ท อ. สิเกา จ. ตรัง ตรัง 3. กีฬาสัมมนาชมรมนักศึกษาและชมรม บัณฑิต มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ ( ครั้งที่ 8) 6-8 พ. ค. 54 ปากน้ำชุมพร อ. เมือง จ. ชุมพร ชุมพร 4. วันสถาปนา มสธ. ( ครบรอบ 33 ปี )- 4 ก. ย. 54 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี - 4 ก. ย. 54 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย - 11 ก. ย. 54 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร - สุราษฎร์ธานี - ภูเก็ต - ระนอง ที่มา : การประชุมกลุ่มย่อย ( ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ยะลา ) ตามโครงการสัมมนาบัณฑิต มสธ. ทั่วประเทศฯ วันที่ 15-17 ตุลาคม 2553 ณ คลองพร้าวรีสอร์ท จ. ตราด


ดาวน์โหลด ppt แผนกิจกรรมชมรม นักศึกษา ปีงบประมาณ 2554 โดย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google