งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 9 การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สัดส่วน ( 2 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 9 การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สัดส่วน ( 2 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 9 การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สัดส่วน ( 2 )

2

3

4 แบบฝึกทักษะชุด ที่ 9 การแก้โจทย์ ปัญหาโดยใช้ สัดส่วน ( 2 )

5 การแก้โจทย์ ปัญหาสัดส่วน มีขั้นตอน ดังนี้

6 ขั้นที่ 1 กำหนดตัว แปรให้กับสิ่งที่โจทย์ ปัญหาต้องการ

7 ขั้นที่ 2 สร้างสัดส่วนตามที่ โจทย์กำหนด โดยในการ สร้างสัดส่วนสมาชิกตัวแรก ของอัตราส่วนทั้งสองต้อง เป็นสิ่งเดียวกัน และสมาชิก ตัวที่สองของอัตราส่วนทั้ง สองต้องเป็นสิ่งเดียวกัน

8 ขั้นที่ 3 หาค่าของ ตัวแปร ขั้นที่ 4 ตรวจ คำตอบ

9 ตัวอย่างที่ 1 อัตราส่วน ของจำนวนส้มต่อจำนวน มะม่วง เป็น 8 : 3 อัตราส่วนของจำนวนมะม่วง ต่อจำนวนกล้วย เป็น 6 : 1 ถ้ามีกล้วย 18 ผล จะมี ส้มกี่ผล

10 วิธีทำ อัตราส่วนของจำนวนส้มต่อ จำนวนมะม่วง เป็น 8 : 3 = 8  2 : 3  2 = 16 : 6

11 อัตราส่วนของจำนวนมะม่วงต่อ จำนวนกล้วย เป็น 6 : 1 อัตราส่วนของจำนวนส้มต่อ จำนวนมะม่วงต่อจำนวนกล้วย เป็น 16 : 6 : 1

12 อัตราส่วนของจำนวน ส้มต่อจำนวนกล้วย เป็น 16 : 1 กำหนดให้ มีส้ม x ผล

13 =

14 16  18 = x  1 x = 288

15  มีส้ม 288 ผล ตรวจสอบคำตอบ แทน x = 288

16 =

17 288 = 288

18 Exercise 9 ( ratio ) การแก้โจทย์ ปัญหาโดยใช้ สัดส่วน ( 2 )

19 คำชี้แจง จงแสดง วิธีทำจากโจทย์ปัญหา ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ( ข้อละ 5 คะแนน )

20 ตัวอย่าง อัตราส่วนของ จำนวนเสือต่อจำนวนสิงโต เป็น 12 : 5 จำนวนเสือ มากกว่าสองเท่าของ จำนวนสิงโตอยู่ 4 ตัว จำนวนเสือมากกว่าจำนวน สิงโตกี่ตัว

21 วิธีทำ กำหนดให้ จำนวนสิงโต x ตัว จำนวนเสือ 2x + 4 ตัว

22 =

23 12  x = 5 ( 2x + 4 ) 12x = 10x + 20

24 2x = 20 x = 10  จำนวนสิงโตเป็น 10 ตัว

25 จำนวนเสือ 2x + 4 = 2 ( 10 ) + 4 = 24 ตัว จำนวนเสือมากกว่าจำนวน สิงโต 24 – 10 = 14 ตัว ตอบ 14 ตัว

26 ตรวจสอบคำตอบ แทน x = 10 =

27 1. อัตราส่วนของจำนวน ส้มต่อจำนวนมะม่วง เป็น 7 : 5 จำนวนมะม่วงน้อยกว่า จำนวนส้ม 10 ผล ส้มมี กี่ผล

28 วิธีทำ กำหนดให้ จำนวนส้ม x ผล จำนวนมะม่วง x - 10 ผล.....................................................

29 2. อัตราส่วนของความกว้าง ต่อความยาว เป็น 2 : 7 ถ้าความยาวยาวกว่าสามเท่า ของความกว้างอยู่ 1 เมตร ความกว้างเป็นเท่าไร

30 วิธีทำ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

31 เฉลยแบบฝึกทักษะชุดที่ 9 การแก้โจทย์ปัญหาโดย ใช้สัดส่วน ( 2 )

32 1. อัตราส่วนของจำนวนส้มต่อ จำนวนมะม่วง เป็น 7 : 5 จำนวนมะม่วงน้อยกว่าจำนวนส้ม 10 ผล ส้มมีกี่ผล วิธีทำ กำหนดให้ จำนวนส้ม x ผล

33 จำนวนมะม่วง x - 10 ผล =

34 7 ( x - 10 ) = 5 x 7x - 70 = 5x 2x = 70

35 x = 35  จำนวนส้ม 35 ผล ตอบ ส้ม 35 ผล

36 ตรวจสอบคำตอบ แทน x = 35 =

37 175 = 175

38 2. อัตราส่วนของความกว้าง ต่อความยาว เป็น 2 : 7 ถ้าความยาวยาวกว่าสาม เท่าของความกว้างอยู่ 1 เมตร ความกว้างเป็นเท่าไร

39 วิธีทำ กำหนดให้ ความกว้าง x เมตร ความยาว 3x + 1 เมตร

40 =

41 2 ( 3 x + 1 ) = 7 x 6x + 2 = 7x x = 2

42  ความกว้าง 2 เมตร ตอบ ความกว้าง 2 เมตร

43 ตรวจสอบคำตอบ แทน x = 2 =

44 14 = 14

45 พบกันใหม่ ชุดที่ 10 นะจ๊ะ Good bye

46


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกทักษะ ชุดที่ 9 การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สัดส่วน ( 2 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google