งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส าระการเรียนรู้  อัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ  การแก้ปัญหา เกี่ยวกับร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส าระการเรียนรู้  อัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ  การแก้ปัญหา เกี่ยวกับร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส าระการเรียนรู้  อัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ  การแก้ปัญหา เกี่ยวกับร้อยละ

2 อั ตราส่วน  อัตราส่วนใช้เขียนแทนอัตราและเขียนแทนการเปรียบเทียบ โดยใช้ สัญลักษณ์ “ : ” ( อ่านว่า ต่อ ) เช่น จากอัตรา “ ครู 1 คน ดูแลนักเรียน 20 คน ” เขียนอัตราส่วนได้ ดังนี้ จำนวนครูต่อจำนวนนักเรียนที่ดูแล เป็น 1 : 20 หรือ จากรูป           เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบจำนวนรูปสามเหลี่ยมและรูป สี่เหลี่ยมได้ดังนี้ จำนวนรูปสามเหลี่ยมต่อจำนวนรูปสี่เหลี่ยม เป็น 4 : 6 หรือ จำนวนรูปสี่เหลี่ยมต่อจำนวนรูปสามเหลี่ยม เป็น 6 : 4 หรือ อัตราส่วน a ต่อ b เขียนแทนด้วย a : b หรือ ( อ่านว่า a ต่อ b ) เรียก a ว่าจำนวนแรกหรือจำนวนที่หนึ่ง และเรียก b ว่าจำนวนหลังหรือจำนวนที่สอง

3 ฝึ กทักษะ เฉลย  : 58  : 58  1.3 4,500 : 2  : 1,700  : 3 1. จงเขียนอัตราส่วนแทนอัตราต่อไปนี้ 1.1 น้ำตาลทรายขาว 4 กิโลกรัม ราคา 58 บาท น้ำมันพืช 3 ขวด ราคา 100 บาท หัวใจของคนสูบฉีดโลหิต ประมาณ 4,500 ลิตร ในเวลา 2 ชั่วโมง โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ ตันติวิทยาภูมิ ” มีครู 91 คน มีนักเรียน 1,700 คน รถยนต์คันหนึ่งแล่นได้ระยะทาง 270 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

4 แ บบฝึกทักษะ 2. จงเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบจำนวนต่อไปนี้ 2.1 จำนวนนกต่อจำนวนเต่า เท่ากับ ………………… 2.2 จำนวนเต่าต่อจำนวนนก เท่ากับ ………………… 2.3 จำนวนกระต่าย ต่อจำนวนเต่า เท่ากับ …………… 2.4 จำนวนเต่าต่อจำนวนกระต่าย เท่ากับ …………… 2.5 จำนวนกระต่าย ต่อจำนวนสัตว์ทั้งหมด เท่ากับ …….…… 2.6 จำนวนสัตว์ทั้งหมดต่อจำนวนกระต่าย เท่ากับ …………… เฉลย : : : : : : 4

5 การเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบอัตรา เมื่อหน่วยต่างกัน ตัวอย่าง “ สมชายสูง 170 เซนติเมตร กานดาสูง 1.5 เมตร ” เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบความสูงของ สมชายและกานดา ได้ดังนี้ เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบความสูงของ สมชายและกานดา ได้ดังนี้  ความสูงของสมชายเป็นเซนติเมตร ต่อ ความสูงของ กานดาเป็นเมตร เท่ากับ 170 : 1.5 ( หน่วยต่างกัน ) เท่ากับ 170 : 1.5 ( หน่วยต่างกัน )  ความสูงของสมชาย ต่อ ความสูงของกานดา เท่ากับ 1.7 : 1.5 ( หน่วยเป็นเมตรเหมือนกัน ) ( หน่วยเป็นเมตรเหมือนกัน )  ความสูงของสมชาย ต่อ ความสูงของกานดา เท่ากับ 170 : 150 ( หน่วยเป็นเซนติเมตรเหมือนกัน ) ( หน่วยเป็นเซนติเมตรเหมือนกัน )

6 ฝึ กทักษะ 4.1 ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน 5 กิโลเมตร ระยะทางจากโรงเรียนถึงตลาด 400 เมตร …………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………… 4.2 ความยาวของอาคารเรียนหลังที่หนึ่ง 540 เมตร ความยาวของโรงอาหาร 3500 เซนติเมตร จงเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบ  ………………………………………………………………………………… 4.3 คนงานชายทำงานได้วันละ 8 ชั่วโมง คนงานหญิงทำงานได้วันละ 300 นาที จงเขียนอัตราส่วนแสดงกานเปรียบเทียบ  ………………………………………………………………………………… 4.4 ภราดรหนัก 120 ปอนด์ แทมมารีนหนัก 100 กิโลกรัม จงเขียนอัตราส่วน แสดงการเปรียบเทียบ  …………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………


ดาวน์โหลด ppt ส าระการเรียนรู้  อัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ  การแก้ปัญหา เกี่ยวกับร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google