งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) n วัตถุประสงค์การออกแบบฐานข้อมูล คือการสร้างฐาน ข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) n วัตถุประสงค์การออกแบบฐานข้อมูล คือการสร้างฐาน ข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

2 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) n วัตถุประสงค์การออกแบบฐานข้อมูล คือการสร้างฐาน ข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน n ซึ่งการออกแบบฐานข้อมูลในที่นี้จะมีความหมายครอบคลุม ถึงการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (conceptual level) และการออกแบบฐานข้อมูลในระดับภายในหรือเชิง กายภาพ (internal level หรือ physical level) วิธีการและหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์

3 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) n ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูล การเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด การนำฐานข้อมูลที่ออกแบบเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ การนำฐานข้อมูลไปใช้และประเมินผล วิธีการและหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์

4 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) วิธีการและหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ n วิธีการออกแบบฐานข้อมูล มี 2 วิธี คือ วิธีอุปนัย การออกแบบฐานข้อมูลจากล่างขึ้นบน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือโปรแกรมที่มีการใช้งานอยู่แล้วมา เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน วิธีนิรนัย การออกแบบฐานข้อมูลจากบนลงล่าง โดยการสัมภาษณ์, รวบรวมเอกสารที่ใช้ภายในระบบงาน

5 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แบบแผนการออกแบบฐานข้อมูล n ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลมี 3 ระดับ คือ การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวความคิด (Conceptual Database Design) การออกแบบฐานข้อมูลในระดับลอจิคอล (Logical Database Design) การออกแบบฐานข้อมูลในระดับฟิสิคัล (Physical Database Design)

6 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แบบแผนการออกแบบฐานข้อมูล n Conceptual Database Design การกำหนดค่าโครงสร้างในระดับเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นแค่ แนวความคิด ยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ประกอบไปด้วย กำหนดชนิดของ Entity กำหนดชนิดของความสัมพันธ์ กำหนด Attribute ให้กับ Entity จัดทำ Attribute Domain กำหนดคียร์หลัก และ คียร์คู่แข่ง เขียน E-R Diagram ทบทวนและตรวจสอบกับ user ว่าตรงกับที่คุยกันหรือไม่อย่างไร

7 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แบบแผนการออกแบบฐานข้อมูล n Logical Database Design เป็นกระบวนการสร้างแบบจำลองของสารสนเทศที่ใช้ในองค์กร ด้วย การออกแบบให้มีความชัดจนยิ่งขึ้น มีการคัดเลือกโมเดลที่ใช้งาน โดยมีงานที่เกี่ยวข้อง คือ แปลงแบบจำลองแนวคิดให้เป็น logical ใช้เทคนิคการออกแบบ relation ด้วยการ normalization ตรวจสอบแบบโมเดลอีกครั้งร่วมกับ user เขียน e-r diagram กำหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับความสัมพันธ์ ทบทวนในส่วนของ local logical data model ร่วมกับ user ตรวจสอบโมเดลอีกครั้งว่าสนับสนุนการขยายเพิ่มในอนาคตง่าย หรือไม่ เขียน e-r diagram ขั้นสุดท้าย

8 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) แบบแผนการออกแบบฐานข้อมูล n Physical Database design ในขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้งานจริง พิจารณาถึงแหล่ง จัดเก็บข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ เลือกใช้ DBMS ตามที่ต้องการ เช้น oracle, Informix, MS-Access ออกแบบข้อบังคับกฎเกณฑ์ใน DBMS วิเคราะห์การใช้งาน Transaction เลือกชนิดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล จัดการกับ index ข้อมูล พิจารณาและควบคุมความซ้ำซ้อน ประมาณการการใช้ความจุดิสก์ ออกแบบกฎเกณฑ์การเข้าถึงข้อมูลและควบคุมความปลอดภัย ติดตาม ตรวจสอบ และ ปรับปรุงเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

9 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) พจนานุกรมข้อมูล n หมายถึง แฟ้มที่เก็บบันทึกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล n หน้าที่สำคัญของพจนานุกรมข้อมูล การควบคุมการใช้ฐานข้อมูลพร้อมกันจากผู้ใช้รายคน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การควบคุมความบูรณภาพของข้อมูล

10 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) พจนานุกรมข้อมูล n พจนานุกรมข้อมูลมีประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ชื่อข้อมูล หากข้อมูลเดียวกันมีชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละโปรแกรม พจนานุกรมข้อมูลก็จะต้องระบุชื่อที่ต่างกันของข้อมูลนั้น ๆ ไว้ ด้วย เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้ว่าหมายถึงข้อมูลเดียวกัน คำอธิบายชื่อข้อมูล ในแต่ละชื่อข้อมูลควรมีคำอธิบายแสดงความหมายเพื่อขยาย ความชื่อ ข้อมูลนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายและสะดวก ชนิดของข้อมูล แต่ละชื่อข้อมูลควรมีการกำหนดอย่างชัดเจนว่า ข้อมูล นั้น ๆ มีรูปแบบชนิดใด ตัวอย่างเช่น เป็นตัวอักขระ ข้อความ ตัวเลข หรือตรรกะ (logic หรือ boolean)

11 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) พจนานุกรมข้อมูล n พจนานุกรมข้อมูลมีประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ขนาดของข้อมูล ขนาดหรือความยาวสูงสุด (maximum length) ที่ชื่อข้อมูลนั้นจะ สามารถจัดเก็บได้ รายละเอียดอื่น ๆ อาจมีรูปแบบและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมแตกต่างกันออกไปตาม ความเหมาะสมและความเห็นของนักวิเคราะห์ระบบ ตัวอย่างเช่น รายละเอียดของรีเลชันหรือตาราง

12 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) พจนานุกรมข้อมูล n ประโยชน์ของพจนานุกรมข้อมูล ระดับระบบงาน เป็นเอกสารเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สนับสนุนการบริหารจัดการฐานข้อมูลในแต่ละระบบงาน สนับสนุนการสร้างมาตรฐานในการพัฒนาระบบงาน ระดับองค์กร สนับสนุนการบริหารจัดการฐานข้อมูลขององค์กร สนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร สนับสนุนการวางแผนเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์

13 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) พจนานุกรมข้อมูล n ประเภทของพจนานุกรมข้อมูล แบบ Passive แบบ Active แบบ Alien

14 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) พจนานุกรมข้อมูล n พจนานุกรมแบบ Passive สร้างขึ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น ผู้บริหาร ฐานข้อมูล นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ หรือผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไป เป็นต้น มักจะเป็นเอกสารที่สร้างขึ้นด้วยระบบManual หรือจัดทำเป็นแฟ้มข้อมูล หนึ่ง ๆ แทนที่จะถูกสร้างขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นส่วนที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นผลมาจาก การออกแบบฐานข้อมูลของระบบงานหนึ่ง ๆ เพื่อใช้เป็นคู่มือของระบบใน ระหว่างทำการออกแบบฐานข้อมูล

15 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) พจนานุกรมข้อมูล n พจนานุกรมแบบ Active เป็นพจนานุกรมข้อมูลของระบบงานหนึ่ง ๆ ที่ระบบจัดการ ฐานข้อมูลดำเนินการสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ เป็นพจนานุกรมที่เก็บบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามความ เป็นจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละระบบ ซึ่งในระบบฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ โครงสร้างข้อมูลของจะมีลักษณะเป็นตารางที่มีการ ออกแบบเรียบร้อยแล้ว

16 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) พจนานุกรมข้อมูล n พจนานุกรมข้อมูลแบบ Alien เป็นพจนานุกรมข้อมูลของระบบงานทั้งหมดภายในองค์กร เป็นส่วนที่เก็บ รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นผลมาจากการออกแบบฐานข้อมูล ของระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กร มองเห็นภาพรวมของการใช้งานระบบฐานข้อมูลภายในองค์กรซึ่งสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้มากมาย การจัดทำพจนานุกรมแบบ Alien จะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก เนื่องจากต้องมี การจัดทำพจนานุกรมข้อมูลถึง 2ครั้ง คือ พจนานุกรมข้อมูลของแต่ละ ระบบงาน และพจนานุกรมข้อมูลของระบบงานทั้งหมดภายในองค์กร ซึ่งเป็น การยากที่จะควบคุมการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องตรงกับ ความเป็นจริง

17 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลนักศึกษา 1. รายละเอียดและลักษณะหน้าที่ของระบบงาน ในคณะหนึ่งประกอบด้วยภาควิชาต่าง ๆ และในแต่ละภาควิชาประกอบด้วย อาจารย์หลายคน ซึ่งอาจารย์แต่ละคนจะสังกัดภาควิชาใดภาควิชาหนึ่งเท่านั้น อาจารย์แต่ละคนจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาหลายคนใน ภาควิชา รวมทั้งทำการสอนชุดวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่เปิดให้นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจารย์หนึ่งคนอาจสอนหลายชุดวิชา ซึ่งในแต่ละชุดวิชาอาจมีได้มากกว่า หนึ่งหมู่เรียน นอกจากนี้ในแต่ละภาควิชาประกอบด้วยนักศึกษาหลายคน ซึ่งนักศึกษาแต่ละคน จะสังกัดภาควิชาใดภาควิชาหนึ่งเท่านั้น โดยนักศึกษาแต่ละคนจะมีอาจารย์ที่ ปรึกษาหนึ่งคน ในหนึ่งภาคการศึกษา จะมีชุดวิชาในหลักสูตรที่เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ได้หลายชุดวิชา ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อยหนึ่งชุดวิชา โดยในแต่ละชุดวิชาที่เปิดทำการสอนอาจมีได้มากกว่าหนึ่งหมู่เรียน ซึ่งในแต่ละ หมู่เรียนจะมีอาจารย์ผู้สอนเพียงหนึ่งคนเท่านั้น

18 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลนักศึกษา n รายงานข้อมูลพื้นฐานทั่วไปที่ต้องการ ได้แก่ รายชื่อนักศึกษาในแต่ละภาควิชา รายชื่อนักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคน เป็นต้น รายงานข้อมูลที่ต้องการในแต่ละภาคการศึกษาด้แก่ ข้อมูลการ ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแต่ละคน รายงานผลการสอบ ของนักศึกษาแต่ละคน รายชื่อนัก

19 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลนักศึกษา 2. การกำหนดเอนทิตีและความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี เอนทิตีภาควิชา เป็นเอนทิตีที่แสดงรายละเอียดของแต่ละ ภาควิชา เอนทิตีอาจารย์ เป็นเอนทิตีที่แสดงรายละเอียดของอาจารย์ แต่ละคน เอนทิตีนักศึกษา เป็นเอนทิตีที่แสดงรายละเอียดของ นักศึกษาแต่ละคน เอนทิตีหลักสูตร เป็นเอนทิตีที่แสดงรายละเอียดของชุดวิชา ต่าง ๆ

20 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลนักศึกษา n เมื่อทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีจะพบว่า มี 5 ความสัมพันธ์ คือ ความสัมพันธ์สังกัด เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างเอนทิตี ภาควิชาและเอนทิตีอาจารย์ เนื่องจากในหนึ่งภาควิชาประกอบด้วยอาจารย์ หลายคน และอาจารย์หนึ่งคนจะสังกัดเพียงหนึ่งภาควิชาเท่านั้น ความสัมพันธ์สังกัด เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างเอนทิตี ภาควิชาและเอนทิตีนักศึกษา เนื่องจากในหนึ่งภาควิชาประกอบด้วย นักศึกษาหลายคน และนักศึกษาแต่ละจะสังกัดเพียงหนึ่งภาควิชาเท่านั้น ความสัมพันธ์ที่ปรึกษา เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างเอนทิตี อาจารย์และเอนทิตีนักศึกษา เนื่องจากอาจารย์หนึ่งคนสามารถเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้หลายคนและนักศึกษาหนึ่งคนจะมีอาจารย์ที่ ปรึกษาเพียงคนเดียวเท่านั้น

21 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลนักศึกษา ความสัมพันธ์การลงทะเบียน เป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อ กลุ่มระหว่างเอนทิตีนักศึกษาและเอนทิตีหลักสูตร เนื่องจากใน แต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาหลายคนสามารถลงทะเบียน เรียนนชุดวิชาเดียวกันได้ และนักศึกษาหนึ่งคนสามารถ ลงทะเบียนเรียนได้หลายชุดวิชา ความสัมพันธ์การสอน เป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม ระหว่างเอนทิตีอาจารย์และเอนทิตีหลักสูตร เนื่องจากในแต่ละ ภาคการศึกษา อาจารย์หนึ่งคนสามารถสอนได้หลายชุดวิชา และในหนึ่งชุดวิชาอาจมีอาจารย์ผู้สอนได้หลายคน เนื่องจาก ในหนึ่งชุดวิชาอาจมีได้มากกว่าหนึ่งหมู่เรียน

22 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลนักศึกษา 3. การแปลงเอนทิตีและความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีให้เป็นรีเลชัน ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาจะประกอบด้วย 6 รีเลชัน คือ รีเลชันภาควิชา รีเลชันอาจารย์รีเลชันนักศึกษา รีเลชันหลักสูตร รีเลชันการลงทะเบียน และรีเลชันการสอน โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างรีเลชัน 7 ความสัมพันธ์ คือ ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างรีเลชันภาควิชาและรีเลชันอาจารย์ ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างรีเลชันภาควิชาและรีเลชันนักศึกษา ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างรีเลชันอาจารย์และรีเลชันนักศึกษา ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างรีเลชันนักศึกษาและรีเลชันการ ลงทะเบียน ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างรีเลชันหลักสูตรและรีเลชันการ ลงทะเบียน ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างรีเลชันอาจารย์และรีเลชันการสอน ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างรีเลชันหลักสูตรและรีเลชันการสอน

23 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลนักศึกษา 4. การกำหนดแอททริบิวต์ต่าง ๆ คีย์หลัก และคีย์นอกในแต่ละรีเล ชัน รีเลชันภาควิชา ประกอบด้วยแอททริบิวต์ รหัสภาควิชา ชื่อ ภาควิชา ที่ตั้งของภาควิชา โดยมีแอททริบิวต์รหัสภาควิชา เป็นคีย์หลัก รหัสภาควิชาชื่อภาควิชาที่ตั้งของภาควิชา

24 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลนักศึกษา 5. การทำให้รีเลชันมีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัด ฐาน 6. รวบรวมและทบทวนการออกแบบฐานข้อมูลในระดับ แนวคิด


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) n วัตถุประสงค์การออกแบบฐานข้อมูล คือการสร้างฐาน ข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google