งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาปัตยกรรมของระบบ ฐานข้อมูล หัวข้อเนื้อหา 1. ระดับของข้อมูล 2. ความเป็นอิสระ ของข้อมูล 3. ภาษาที่ใช้ในระบบ ฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาปัตยกรรมของระบบ ฐานข้อมูล หัวข้อเนื้อหา 1. ระดับของข้อมูล 2. ความเป็นอิสระ ของข้อมูล 3. ภาษาที่ใช้ในระบบ ฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาปัตยกรรมของระบบ ฐานข้อมูล หัวข้อเนื้อหา 1. ระดับของข้อมูล 2. ความเป็นอิสระ ของข้อมูล 3. ภาษาที่ใช้ในระบบ ฐานข้อมูล

2 ระดับของข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล (Database System Architecture) กลุ่ม The American National Standards Institute (ANSI) ได้แบ่งสถาปัตยกรรมของ ระบบฐานข้อมูล ออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. ระดับภายนอก (External level) 2. ระดับแนวคิด (Conceptual level) 3. ระดับภายใน (Internal level)

3

4 1. ระดับภายนอก (External level) เป็นระดับภายนอก ที่ผู้ใช้แต่ละคน สามารถเห็นข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลได้ แตกต่างกันออกไป โดยไม่รู้ว่าข้อมูลจริง ในฐานข้อมูลถูกเก็บในลักษณะใดหรือมี โครงสร้างแบบใด ซึ่งโครงสร้างของข้อมูล ผู้ใช้มองเห็นจะแปรเปลี่ยนไปตามมุมมอง ของผู้ใช้ เช่น ข้อมูลวันที่ ผู้ใช้คนแรกเรียกใช้เป็น รูปแบบ 01/11/2003 ( เดือน / วัน / ปี ค. ศ.) ผู้ใช้คนที่สอง เรียกใช้เป็นรูปแบบ 11 มกราคม 2546 ( วัน เดือน ปี พ. ศ.) เป็นต้น

5 2. ระดับแนวคิด (Conceptual level) เป็นระดับที่มองโครงสร้างรวมของระบบ ฐานข้อมูล เน้นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูล และ ผู้ที่มีสิทธิจะใช้ข้อมูล ระดับแนวคิดนี้จะ จัดเก็บข้อมูลระดับ Logical และมีคนจัดการ คือ ผู้บริหารฐานข้อมูล (DBA : Database Administrator) เพื่อจัดเตรียมข้อมูลทั้งหมด ที่จะจัดเก็บ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนั้น และวิธีการเรียกใช้ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่ ผู้ใช้ต้องการ ในลักษณะที่แตกต่างกัน การทำ ระดับแนวคิดจะเกี่ยวข้องกับการกำหนด เอนทิตี้ แอตทริบิวต์ และความสัมพันธ์ของ แต่ละเอนทิตี้

6 3. ระดับภายใน (Internal level) เป็นการจัดเก็บข้อมูลระดับ physical ที่ จัดเก็บข้อมูลด้วยโครงสร้างข้อมูลที่ เหมาะสม ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการใช้ ข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย กำหนดโครงสร้างข้อมูลว่าเป็นแบบใด เช่น แบบ Tree, pointer หรือ มีตัวใดเป็น index เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล รวมถึงการบีบอัด ข้อมูล และการเข้ารหัสข้อมูลสำหรับกำหนด สิทธิ์ในการเรียกใช้ข้อมูลของผู้ใช้ที่แตกต่าง กัน การกำหนดโครงสร้างต่าง ๆ เหล่านี้ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารฐานข้อมูล (DBA : Database Administrator)

7

8 ความเป็นอิสระของข้อมูล ความเป็นอิสระของข้อมูล (Data Independence) วัตถุประสงค์ของการแบ่ง สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล ออกเป็น 3 ระดับ เพื่อให้เกิดความเป็น อิสระของข้อมูล (Data Independence) คือในการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระดับที่สูงกว่า จะไม่มีผลกระทบการข้อมูลในระดับที่ ต่ำกว่า

9 ความเป็นอิสระของข้อมูล (Data Independence) ความเป็นอิสระของข้อมูลแบบตรรกะ (Logical Data Independence) ความเป็นอิสระของข้อมูลแบบกายภาพ (Physical Data Independence)

10 ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในฐานข้อมูล (Database Languages) ภาษาที่ใช้ในฐานข้อมูล คือภาษา SQL (Structure Query Language) ( สามารถอ่านออกเสียงเป็น “ เอสคิวแอล ” (SQL) หรือ “ ซีเควล ” (Sequel) ก็ได้ ) เป็นภาษาในการจัดการฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ (Relational Database) ภาษา SQL ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดพื้นฐาน ของ relational calculus และ relational algebra ของ E.F.Codd ในปี ค. ศ. 1970

11 กลุ่มคำสั่งของภาษา SQL ภาษานิยามข้อมูล (Data Definition Language : DDL) ภาษาจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language : DML) ภาษาควบคุมข้อมูล (Data Control Language : DCL)

12 1. ภาษานิยามข้อมูล (Data Definition Language : DDL) เป็นกลุ่มคำสั่งที่ใช้สำหรับสร้างหรือ กำหนดโครงสร้างให้กับฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ เช่น การเพิ่ม ลบ เปลี่ยนแปลง โครงสร้างของ attribute ต่าง ๆ ของตาราง หรือประกอบด้วยคำสั่งที่ใช้ในการกำหนด โครงสร้างข้อมูลว่ามีคอลัมน์อะไร แต่ละ คอลัมน์เก็บข้อมูลประเภทใด รวมถึงการ เพิ่มคอลัมน์ การกำหนดดัชนี การกำหนด วิวของผู้ใช้

13 CREATE TABLE นิยาม โครงสร้างข้อมูลในตาราง ที่สร้างขึ้น DROP TABLE ลบ โครงสร้างข้อมูลออกจาก ระบบ ALTER TABLE แก้ไข ปรับปรุงโครงสร้างตาราง CREATE INDEX สร้าง ดัชนีของตารางโดยใช้หนึ่ง คอลัมน์หรือมากกว่า DROP INDEX ลบ ดัชนีของตารางออกจาก ระบบ CREATE VIEW กำหนด โครงสร้างวิวของผู้ใช้ DROP VIEW ลบ โครงสร้างวิวออกจากระบบ

14 2. ภาษาจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language : DML) เป็นภาษาใช้สำหรับจัดการข้อมูล ภายในฐานข้อมูล ได้แก่ การเรียกใช้ ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเพิ่ม ลบ หรือปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล ภาษาจัดการข้อมูล (DML) SELECT เรียกค้นข้อมูล ในตาราง INSERT เพิ่มแถว ข้อมูลลงในตาราง UPDATE ปรับปรุงแถว ข้อมูลในตาราง DELETE ลบแถวข้อมูล ในตาราง

15 3. ภาษาควบคุมข้อมูล (Data Control Language : DCL) เป็นภาษาที่ใช้ในการควบคุมความ ถูกต้องของข้อมูล และควบคุมความ ปลอดภัยของข้อมูล ภาษาในส่วนนี้จะทำ การป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ใช้หลาย คนเรียกใช้ข้อมูลพร้อมกัน โดยจะทำ หน้าที่ควบคุมความถูกต้องของการใช้ ข้อมูล และทำการลำดับการใช้ข้อมูลของ ผู้ใช้แต่ละคนที่แตกต่างกัน และตรวจสอบ สิทธิ์ในการใช้ข้อมูลนั้น ๆ โดยการ กำหนดการทำงานทั้งหมดเป็นหน้าที่ของ ผู้บริหารฐานข้อมูล (DBA)


ดาวน์โหลด ppt สถาปัตยกรรมของระบบ ฐานข้อมูล หัวข้อเนื้อหา 1. ระดับของข้อมูล 2. ความเป็นอิสระ ของข้อมูล 3. ภาษาที่ใช้ในระบบ ฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google