งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SQL - Structured Query Language เป็นภาษามาตรฐานสําหรับระบบฐานข้อมูลซึ่งเป็นภาษาที่พัฒนาขึ้นมา โดยบริษัทไอบีเอ็ม ภาษา SQL เป็นส่วนหนึ่งของระบบฐานข้อมูลแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SQL - Structured Query Language เป็นภาษามาตรฐานสําหรับระบบฐานข้อมูลซึ่งเป็นภาษาที่พัฒนาขึ้นมา โดยบริษัทไอบีเอ็ม ภาษา SQL เป็นส่วนหนึ่งของระบบฐานข้อมูลแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SQL - Structured Query Language เป็นภาษามาตรฐานสําหรับระบบฐานข้อมูลซึ่งเป็นภาษาที่พัฒนาขึ้นมา โดยบริษัทไอบีเอ็ม ภาษา SQL เป็นส่วนหนึ่งของระบบฐานข้อมูลแบบ รีเลชั่นเนล(Relational Database) ที่ได้รับความนิยมมากเพราะง่ายต่อ ความเข้าใจ และอยู่ในรูปภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  ภาษาที่ใช้สําหรับนิยามข้อมูล (Data Definition Language : DDL)  ภาษาสําหรับการจัดการข้อมูลล (Data Manipulation Language: DML)  ภาษาควบคุม (Control Language)  ภาษาในการเลือกข้อมูล (Data Query Language)

2 SQL - Structured Query Language 1. ภาษาที่ใช้สําหรับนิยามข้อมูล – DDL คำสั่ง ความหมาย CREATE TABLE นิยามโครงสร้างข้อมูลในรูปตารางบนฐานข้อมูล DROP TABLE ลบโครงสร้างตารางข้อมูลออกจากระบบ ALTER TABLE แก้ไขปรับปรุงโครงสร้างตาราง

3 SQL - Structured Query Language 1.1 คําสั่งการสร้าง (Create) ได้แก่ การสร้างตารางและอินเด็กซ์ CREATE TABLE ( Attribute 1 Type 1, Attribute 2 Type 2 ) CREATE Unique Index on X ตัวอย่างคำสั่ง CREATE TABLE S1 ( SNO CHAR(5) Not NULL, SNAME CHAR(10), STATUS integer ) CREATE Unique Index S1 on S1(SNO)

4 SQL - Structured Query Language 1.2 คําสั่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ALTER TABLE ( ); ตัวอย่างเช่น ALTER TABLE S1 ADD (SNAME CHAR(50)); ALTER TABLE S1 ADD (LNAME CHAR(50)); ALTER TABLE S1 DROP (LNAME CHAR(50));

5 SQL - Structured Query Language 1.3 คําสั่งยกเลิก (Drop) ต่างๆ การลบโครงสร้างตาราง DROP TABLE ตัวอย่างเช่น DROP TABLE S1

6 SQL - Structured Query Language 1.3 คําสั่งยกเลิก (Drop) ต่างๆ การลบโครงสร้างตาราง DROP TABLE ตัวอย่างเช่น DROP TABLE S1

7 SQL - Structured Query Language 2. ภาษาสําหรับการจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language - DML)  Select Statement : การค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล  Insert Statement : การเพิ่มเติมข้อมูลลงในตาราง (Table) จาก ฐานข้อมูล  Delete Statement: การลบข้อมูลลงออกจากตาราง (Table) จาก ฐานข้อมูล  Update Statement: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงในตาราง (Table) จาก ฐานข้อมูล

8 SQL - Structured Query Language 2.1 คําสั่งค้นหาข้อมูล (Query Statement) คําสั่ง SELECT เป็นคําสั่งการเรียกดูข้อมูลหรือ ค้นข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุบ เนื่องจากคําสั่ง SELECT เป็นคําสั่งที่มีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายเพื่อช่วยใน การค้นหาข้อมูลที่ซับซ้อน ดังมีรูปแบบดังนี้ SELECT FROM WHERE ตัวอย่างเช่น SELECT SNO,SNAME,STATUS FROM S1 WHERE SNO = “001”

9 SQL - Structured Query Language 2.1 คําสั่งค้นหาข้อมูล (Query Statement) คําสั่ง SELECT เป็นคําสั่งการเรียกดูข้อมูลหรือ ค้นข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุบ เนื่องจากคําสั่ง SELECT เป็นคําสั่งที่มีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายเพื่อช่วยใน การค้นหาข้อมูลที่ซับซ้อน ดังมีรูปแบบดังนี้ SELECT FROM WHERE ตัวอย่างเช่น SELECT SNO,SNAME,STATUS FROM S1 WHERE SNO = “001” SELECT * FROM S1 WHERE SNO = “001”

10 SQL - Structured Query Language 2.1 คําสั่งค้นหาข้อมูล + หลายตาราง SELECT [Table-Name1].Column1, [Table-Name2].Column1,... FROM [Table-Name1],[Table-Name2] WHERE [Table-Name1].Column = [Table-Name2].Column ตัวอย่างเช่น SELECT customer.*,audit.* FROM customer,audit WHERE customer.CustomerID = audit.CustomerID

11 SQL - Structured Query Language 2.2 คําสั่งเติมข้อมูล (Insert Statement) INSERT INTO VALUES ( [, ]…); ตัวอย่างเช่น INSERT INTO S1 (SNO,SNAME,STATUS) VALUES (‘001’,’TONGPOOL’,1) หรือ INSERT INTO S1 (SNO,SNAME,STATUS) VALUES (‘$no’,’$name’,$status) SNO SNAME STATUS 001 TONGPOOL 1

12 SQL - Structured Query Language 2.3 คําสั่งแก้ไข (Update Statement ) UPDATE SET WHERE // จะมีหรือไม่มีก็ได้ ตัวอย่างเช่น UPDFATE S1 (SNO,SNAME,STATUS) SET SNAME = ‘LEXKuNG’ WHERE SNO = ‘001’ หรือ UPDFATE S1 (SNO,SNAME,STATUS) SET SNAME = ‘$name’ WHERE SNO = ‘$sno’ SNO SNAME STATUS 001 LEXKuNG 1

13 SQL - Structured Query Language 2.4 คําสั่งลบข้อมูล (Delete Statement ) DELETE FROM WHERE // จะมีหรือไม่มีก็ได้ ตัวอย่างเช่น DELETE FROM S1 WHERE SNO = ‘001’ หรือ DELETE FROM S1 WHERE SNO = ‘$sno’ SNO SNAME STATUS

14 การใช้งาน MySQL – by LexKuNG หน้าแรกของ AppServ http://localhost เข้าใช้งาน MySQL phpMyAdmin เปลี่ยนภาษา

15 การใช้งาน MySQL – by LexKuNG หน้าแรกของ MySQL เลือกฐานข้อมูล เลือกภาษาที่ สนับสนุน สร้างฐานข้อมูลใหม่

16 การใช้งาน MySQL – by LexKuNG หน้าแรกการสร้าง ฐานข้อมูลใหม่ newDatabase การสร้างตาราง เมนูการใช้งาน

17 โจทย์การสร้างฐานข้อมูล DB : Students TABLE : Student SID (VARCHAR 20), SNAME (VARCHAR 100), SAGE (INT), SGENDER (VARCHAR 5), SCLASS (INT) 54000000001สมชาย มาดเท่ห์20ชาย2 54000000002เอกราช เก่งทุกทาง19ชาย1 54000000003สมหญิง กุลสตรี20หญิง2 54000000004สมศักดิ์ บุญถึง18ชาย1 54000000005ศรี ทนได้19หญิง1 TABLE : Login USER (VARCHAR 10), PASSWORD (VARCHAR 100), STATUS (INT), SID (VARCHAR 20) user112345154000000001 user255555154000000002 user344444154000000003 user412345154000000004 user588888154000000005

18 การบ้าน จากข้อมูลในตารางตัวอย่างข้อมูลข้างล่าง จงออกแบบตารางเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า (กำหนดชื่อตารางเป็น customer ) โดยกำหนดชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ขนาด และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 001นายสมชายใจดี151 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพ1080008000100 99 ส่งเข้าเมล์ xdluffyx@hotmail.comxdluffyx@hotmail.com หัวข้อ : รายงงานครั้งที่ 5 – นาย xxxx รหัส xxxxx รายละเอียด : CREATE TABLE …

19 การบ้าน จากข้อมูลในตารางตัวอย่างข้อมูลข้างล่าง จงออกแบบตารางเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า (กำหนดชื่อตารางเป็น customer ) โดยกำหนดชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล ขนาด และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 001นายสมชายใจดี151 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพ1080008000100 99 ส่งเข้าเมล์ xdluffyx@hotmail.comxdluffyx@hotmail.com หัวข้อ : รายงงานครั้งที่ 5 – นาย xxxx รหัส xxxxx รายละเอียด : CREATE TABLE …

20 Q & A


ดาวน์โหลด ppt SQL - Structured Query Language เป็นภาษามาตรฐานสําหรับระบบฐานข้อมูลซึ่งเป็นภาษาที่พัฒนาขึ้นมา โดยบริษัทไอบีเอ็ม ภาษา SQL เป็นส่วนหนึ่งของระบบฐานข้อมูลแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google