งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษามาตรฐานสำหรับ นิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล.  การกำหนดโครงสร้างข้อมูล  การบันทึก ปรับปรุง ลบ และการเรียกข้อมูล อย่างง่าย  การเรียกค้นข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษามาตรฐานสำหรับ นิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล.  การกำหนดโครงสร้างข้อมูล  การบันทึก ปรับปรุง ลบ และการเรียกข้อมูล อย่างง่าย  การเรียกค้นข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษามาตรฐานสำหรับ นิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล

2  การกำหนดโครงสร้างข้อมูล  การบันทึก ปรับปรุง ลบ และการเรียกข้อมูล อย่างง่าย  การเรียกค้นข้อมูล

3 การกำหนดโครงสร้างของข้อมูล  โครงสร้างของภาษาเอสคิวแอล (Structured Query Language) สามารถสร้างและปฏิบัติการกับฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์โดยเฉพาะ สามารถสร้างและปฏิบัติการกับฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์โดยเฉพาะ พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดของ relational calculus และ relational algebra พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดของ relational calculus และ relational algebra

4 การกำหนดโครงสร้างของข้อมูล  ประเภทของคำสั่งของภาษา SQL ภาษาสำหรับการนิยามข้อมูล (Data Definition Language : DDL) ภาษาสำหรับการนิยามข้อมูล (Data Definition Language : DDL) ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language : DML) ภาษาสำหรับการจัดการข้อมูล (Data Manipulation Language : DML) ภาษาควบคุม (Data Control Language : DCL) ภาษาควบคุม (Data Control Language : DCL)

5 การกำหนดโครงสร้างของข้อมูล  ชนิดของข้อมูลที่ใช้ในภาษา SQL ตัวหนังสือ ตัวหนังสือ ความยาวคงที่ (Fixed-length Character) จะใช้ char(n) หรือ character(n) ความยาวคงที่ (Fixed-length Character) จะใช้ char(n) หรือ character(n) ความยาวไม่คงที่ (Variable-length Character) จะใช้ varchar(n) ความยาวไม่คงที่ (Variable-length Character) จะใช้ varchar(n) จำนวนเลข จำนวนเลข มีจุดทศนิยม (Decimal) จะใช้ dec(m,n) หรือ decimal(m,n) มีจุดทศนิยม (Decimal) จะใช้ dec(m,n) หรือ decimal(m,n) ไม่มีจุดทศนิยม (Integer) จะใช้ int, integer (10 หลัก ) หรือ smallint (5 หลัก ) ไม่มีจุดทศนิยม (Integer) จะใช้ int, integer (10 หลัก ) หรือ smallint (5 หลัก ) เลขจำนวนจริง (Number) จะใช้ number(n) เลขจำนวนจริง (Number) จะใช้ number(n)

6 การกำหนดโครงสร้างของข้อมูล  ชนิดของข้อมูลที่ใช้ในภาษา SQL ข้อมูลในลักษณะอื่นๆ ข้อมูลในลักษณะอื่นๆ วันที่และเวลา (Date/Time) วันที่และเวลา (Date/Time)

7 การกำหนดโครงสร้างของข้อมูล  ลักษณะการใช้งานของภาษา SQL ภาษา SQL ที่ตอบโต้ได้ ใช้เพื่อปฏิบัติงานกับ ฐานข้อมูลโดยตรง ภาษา SQL ที่ตอบโต้ได้ ใช้เพื่อปฏิบัติงานกับ ฐานข้อมูลโดยตรง ภาษา SQL ที่ฝังในโปรแกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสามารถของภาษา SQL ให้มากยิ่งขึ้น ภาษา SQL ที่ฝังในโปรแกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสามารถของภาษา SQL ให้มากยิ่งขึ้น

8 การกำหนดโครงสร้างของข้อมูล  ภาษาสำหรับนิยามข้อมูล ตาราง ตาราง สร้างตาราง สร้างตาราง CREATE TABLE CREATE TABLE ( <>[ ][[constraint ]constraint type] [column name>data type>[ ],…]); [column name>data type>[ ],…]); ลบตาราง ลบตาราง DROP TABLE [CASECADE CONSTRAINTS];

9 การกำหนดโครงสร้างของข้อมูล ตาราง ตาราง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างตาราง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างตาราง ALTER TABLE ALTER TABLE Database update ( data type [size]); Database update ( data type [size]);

10 การกำหนดโครงสร้างของข้อมูล ดัชนี ดัชนี สร้างดัชนี สร้างดัชนี CREATE INDEX CREATE INDEX on ( name>[, ]..); on ( name>[, ]..); ลบดัชนี ลบดัชนี DROP INDEX ;

11 การบันทึก ปรับปรุง ลบและการเรียกข้อมูล การบันทึกข้อมูล ปรับปรุง และการลบข้อมูล การบันทึกข้อมูล ปรับปรุง และการลบข้อมูล เพิ่มข้อมูลทีละแถว เพิ่มข้อมูลทีละแถว INSERT INTO [(column1, column2,….)] values ( ); values ( ); เพิ่มข้อมูลโดยการใช้คำสั่งค้นหาข้อมูล เพิ่มข้อมูลโดยการใช้คำสั่งค้นหาข้อมูล INSERT INTO [(column1, column2,….)] SELECT statement; SELECT statement;

12 การบันทึก ปรับปรุง ลบ และการเรียก ข้อมูล ปรับปรุงแถวข้อมูล ปรับปรุงแถวข้อมูล UPDATE UPDATE SET [, column2,...)]= SET [, column2,...)]= [WHERE ]; [WHERE ]; ลบข้อมูลทั้งแถว ลบข้อมูลทั้งแถว DELETE FROM DELETE FROM [WHERE ]; [WHERE ];

13 การบันทึก ปรับปรุง ลบ และการเรียก ข้อมูล การเรียกค้นข้อมูลอย่างง่าย การเรียกค้นข้อมูลอย่างง่าย SELECT SELECT FROM FROM [WHERE ]; [WHERE ];

14 การบันทึก ปรับปรุง ลบ และการเรียกข้อมูล  โอเปอร์เรเตอร์ สามารถแยกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ โอเปอเรเตอร์คณิตศาสตร์ ได้แก่ plus(+), minus(- ), divide(/), multiply(*), modula(%) โอเปอเรเตอร์คณิตศาสตร์ ได้แก่ plus(+), minus(- ), divide(/), multiply(*), modula(%) โอเปอเรเตอร์เปรียบเทียบ จะได้ค่ากลับคืนมา 3 ค่า คือ TRUE, FALSE และ UNKNOW ( ในกรณีค่าที่ เปรียบเทียบเป็น Null) โอเปอเรเตอร์เปรียบเทียบ จะได้ค่ากลับคืนมา 3 ค่า คือ TRUE, FALSE และ UNKNOW ( ในกรณีค่าที่ เปรียบเทียบเป็น Null) โอเปอเรเตอร์อักขระ ได้แก่ LIKE ใช้ร่วมกับ ‘%’ หรือ ‘_’ โอเปอเรเตอร์อักขระ ได้แก่ LIKE ใช้ร่วมกับ ‘%’ หรือ ‘_’ โอเปอเรเตอร์ตรรกะได้แก่ AND, OR, NOT, IN, BETWEEN…AND โอเปอเรเตอร์ตรรกะได้แก่ AND, OR, NOT, IN, BETWEEN…AND

15 การเรียกค้นข้อมูล  ฟังก์ชัน มีทั้งหมด 6 ประเภท คือ ฟังก์ชันในการรวม (Aggregate functions) ฟังก์ชันในการรวม (Aggregate functions) COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN ฯลฯ ฟังก์ชันวันและเวลา (Date and tune functions) ฟังก์ชันวันและเวลา (Date and tune functions) ADD_MONTHS, LAST_DAY, MONTHS_BETWEEN ฯลฯ ฟังก์ชันคณิตศาสตร์ (Arithmetic functions) ฟังก์ชันคณิตศาสตร์ (Arithmetic functions) ABS, EXP, ฟังก์ชันทางตรีโกณ, LN, LOG, MOD, SQRT ฯลฯ

16 การเรียกค้นข้อมูล ฟังก์ชันตัวอักขระ (Character functions) ฟังก์ชันตัวอักขระ (Character functions) CHR, CONCAT, LOWER, UPPER, REPLACE, SUBSTR ฯลฯ ฟังก์ชันการแปลง (Converter functions) ฟังก์ชันการแปลง (Converter functions)TO_CHAR, ฟังก์ชันอื่นๆ (Miscellaneous functions) ฟังก์ชันอื่นๆ (Miscellaneous functions)

17 การเรียกค้นข้อมูล  การเรียกดูข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การเรียกดูข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันรวม การเรียกดูข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันรวม เป็นการจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้คำสั่ง GROUP BY SELECT SELECT FROM FROM [WHERE ] [WHERE ] [GROUP BY ] [GROUP BY ] [HAVING ] [HAVING ]

18 การเรียกค้นข้อมูล  การเรียกดูข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การเรียกดูข้อมูลจากหลายตาราง การเรียกดูข้อมูลจากหลายตาราง เป็นการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางทั้งหลาย ซึ่ง สามารถ เชื่อมต่อข้อมูลกันโดยการใช้คำสั่ง WHERE

19 การเรียกค้นข้อมูล  การเรียกดูข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การเรียกดูข้อมูลแบบซ้อนกัน การเรียกดูข้อมูลแบบซ้อนกัน เป็นการสร้างคำสั่ง SELECT ซ้อนกัน เพื่อลดภาระการ เชื่อมตาราง ซึ่งต้องใช้หน่วยความจำเป็นจำนวนมาก SELECT [*] SELECT [*] FROM FROM [WHERE ] [WHERE ]


ดาวน์โหลด ppt ภาษามาตรฐานสำหรับ นิยามข้อมูล และการใช้ข้อมูล.  การกำหนดโครงสร้างข้อมูล  การบันทึก ปรับปรุง ลบ และการเรียกข้อมูล อย่างง่าย  การเรียกค้นข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google