งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic SQL เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Basic SQL โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic SQL เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Basic SQL โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic SQL เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Basic SQL โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ E-mail:wichai@buu.ac.th http://seashore.buu.ac.th/~wichai

2 2 August 2007E-mail:wichai@buu.ac.th2 ภาษา SQL  SQL ย่อมาจาก Structured Query Language  เป็นภาษามาตรฐานกลาง ใช้จัดการ ข้อมูลในฐานข้อมูล  สามารถใช้ร่วมกับ DB ต่างๆ เช่น MS Access. Oracle, ฯลฯ  ภาษา SQL มีหลายแบบ เช่น ANSI SQL, MS Jet SQL

3 2 August 2007E-mail:wichai@buu.ac.th3 รูปแบบคำสั่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  Data Definition Language (DDL)  Create Database  Create Table  Data Manipulation Language (DML)  Select  Insert  Update  Delete

4 2 August 2007E-mail:wichai@buu.ac.th4 คำสั่ง Create Database และ Create table Create Database ใช้สร้างฐานข้อมูล CREATE DATABASE  CREATE sample Create Table ใช้สร้างตารางใน ฐานข้อมูล CREATE TABLE  CREATE member (ID(Text), mName, Age(Number))

5 2 August 2007E-mail:wichai@buu.ac.th5 Select การเรียกใช้ข้อมูล อย่างง่าย  รูปแบบ Select SELECT FROM ตัวอย่าง SELECT studName FROM TblStudent SELECT code, title, author FROM TblBook SELECT * FROM TblBook

6 2 August 2007E-mail:wichai@buu.ac.th6 การเรียกใช้ข้อมูลแบบมี เงื่อนไข WHERE  รูปแบบ SELECT FROM [WHERE ]  ตัวอย่าง SELECT * From TblBook WHERE type=“Graphic” SELECT * From TblBook WHERE type=“graphic” and price<=1500

7 2 August 2007E-mail:wichai@buu.ac.th7 การใช้ WHERE ร่วมกับ เงื่อนไขอื่น BETWEEN SELECT * From TblBook WHERE price BETWEEN 500 AND 1000 IN/NOT IN SELECT * From TblBook WHERE price IN[1500, 3000]

8 2 August 2007E-mail:wichai@buu.ac.th8 การใช้ WHERE ร่วมกับ LIKE LIKE คำสั่ง LIKE ใช้ร่วมกับเครื่องหมายที่ใช้แทนข้อความ ใดๆ เครื่องหมาย “*” SELECT * From TblBook WHERE title LIKE “com*” เครื่องหมาย “?” SELECT * From TblBook WHERE title LIKE “b?y” เครื่องหมาย “#” SELECT * From TblBook WHERE title LIKE “1#3*”

9 2 August 2007E-mail:wichai@buu.ac.th9 คำสั่ง ORDER BY ORDER BY ใช้เลือกข้อมูลโดยการ เรียงลำดับตามเงื่อนไข จากน้อยไปหา มาก (ASC หรือ Ascending) หรือมากไป หาน้อย (DESC หรือ Descending) ตัวอย่าง SELECT * From TblBook ORDER BY author SELECT * From TblBook ORDER BY price DESC

10 2 August 2007E-mail:wichai@buu.ac.th10 การเพิ่มข้อมูล (Insert)  รูปแบบ INSERT INTO [,, … )] VALUES (value1,value2,…)  ตัวอย่าง INSERT INTO TblBook (code, title, author) VALUES (10048, Script in ASP, Bill C. Henry) INSERT INTO TblBook VALUES (10023, MS VBScript, John C. enry, 1300, Language, 1998)

11 2 August 2007E-mail:wichai@buu.ac.th11 การแก้ไขข้อมูล (UPDATE)  รูปแบบ UPDATE SET Field- name=value [WHERE ]  ตัวอย่าง UPDATE TblBook SET author=‘W. White’ WHERE code=‘20034’ UPDATE TblBook SET price=price*0.5

12 2 August 2007E-mail:wichai@buu.ac.th12 การลบข้อมูล (DELETE)  รูปแบบ DELETE * FROM WHERE  ตัวอย่าง DELETE * FROM TblBook WHERE code=‘20034’ DELETE FROM TblBook WHERE type=‘Graphic’

13 2 August 2007E-mail:wichai@buu.ac.th13 SQL ใน Access  Query ใน Access คือการใช้คำสั่ง SQL เพิ่อกำหนดเงื่อนไข แล้วแสดงข้อมูลจาก ตาราง  Access มีมุมมอง SQL ที่เป็นการสร้าง คำสั่ง SQL  เราสามารถคัดลอกคำสั่ง SQL ใน Access มาใช้ใน ASP ได้โดยไม่ต้อง แก้ไขเลย

14 2 August 2007E-mail:wichai@buu.ac.th14 การใช้ SQL จาก Query ใน Access  Create query in Design View  เลือกตารางจาก Dialog Box  เลือกฟีลด์ที่ต้องการจนครบ  ใส่เงื่อนไขที่ต้องการ เช่น Graphic ใน ฟีลด์ที่ต้องการ  ใช้มุมมอง Datasheet แสดงผลเป็น ตาราง Query  จากเมนู View --> SQLView

15 2 August 2007E-mail:wichai@buu.ac.th15 The End Next attraction ASP and Database


ดาวน์โหลด ppt Basic SQL เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง Basic SQL โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google